Skip to main content

Full text of "Centre for Entomological Studies Ankara Priamus 8 (3/4)"

See other formats


PRIAMUS 

Serial Publication of the Centre for Entomological 

Studies Ankara Volume 8, Part 3/4 05 11 1996 ISSN 1015-8243 

Contents/I^indekiler: Kocak,A.O. & S. Seven, Anadolunun Diumal Lepidoptera Birlikleri ve Ekolojisi p. 53 ANADOLUNUN DIURNAL LEPIDOPTERA 
BiRLIKLERI VE EKOLOJISI » Ahmet Omer Kocak Selma Seven Abstract: [Diurnal Lepidoptera Associations in Anatolia and Their Ecology] Priamus 8 (3/4): 53-167 (in 
Turkish) 

Phytosociological syntaxa of North and Central Anatolia were reviewed almost at all categories 
and discussed from some methodological standpoints. Totally 178 diurnal lepidopteran 
associations, inhabited on various vegetational units from planar to alpine zone were studied for the first 
time. The possibility of the application of some phytosociological methods for the Lepidoptera 
associations were investigated. The selection of the character species of the higher lepidopteran syntaxa, 
and the aspect concept, as well as importance of the distribution pattern in biogeography for the 
character species to be selected were discussed. Faunistically, 334 diurnal species in 25 lepidopteran 
families were recorded. Among them, four species and one genus are new to the fauna of Turkey. Each 
species recorded were also investigated auto-ecologically. Their habitats were described by using the 
phytosociological syntaxa, as well as the plant formations. Habitat preferences of the species were 
evaluated. Vertical and horizontal distributions, abundances, phenology, and food-plants of the adult 
stages were listed. Species recorded in various plant formations and vegetational units were given in 
separate lists. GiRi§ Memleketimizde gerek yabanci, gerek se yerli arastmcilar tarafindan lepidopterler iizerine 
siirdiirulen bilimsel arastirmalar, taksonomik, faunistik ve ekolojik acidan hala yeterli bir seviyeye ulasamamistir. 
Faunistik olarak Tiirkiye'de simdiye kadar tesbit edilen lepidopter turlerinin sayisi 4300 iken 2 , taksonomik acidan 
Turkiye ve komsu ulkelerinde hala yeni tiir ve cinsler kurulmaktadir. Biyolojisi ve tabii ortamdaki ekolojik istekleri 
hakkinda bilgi sahibi olmadigimiz hayli tiir bulunmaktadir. Diger taraftan, hakkinda yeterli bilgimizin 
olmadigindan yakindigimiz faunistik, taksonomik, ekolojik ve biyolojik bilgilerle sosyolojik acidan Lepidoptera 
hakkinda bildiklerimizi karsilastinrsak ortaya cikan sonuc bir hictir. Gercekten yalniz lepidopterler degil, diger 
pekcok hayvan grubunun, bitkiler aleminde yapilan fitososyolojik arastirmalara karsihk olabilecek diizeyde bir 
metodla incelendigini soyleyebilecek bir durumda degiliz. Bu konu ile ilgili birkac metodik cahsma yapilmissa da, Bu palijma TUBlTAK tarafindan kismen desteklenmijtir. 
2 
Ko?ak & Seven, The Codelist of the Lepidoptera of Turkey (MS). pratik uygulamalanna rastlanmamaktadir. Yayinlanan birka? 9ahsmada ise, bazi topluluklar morfolojik ve ekolojik 
a9idan ele ahnarak degerlendirilmistir. Bu konulara asagidaki boliimlerde tekrar deginilecektir. 

Sosyolojik arastirmalan yiiriitebilmek stiphesiz taksonomi, ekoloji ve fauna hatta cografya branslannda belli 
konularda bilgi sahibi olunmasini gerektirir. Biz, ekip olarak bu konulardaki gerekli bilgilere sahip olup, aynca bu 
sahalarda da bagimsiz arastirmalar siirdiirmekteyiz. Biitiin bunlann yanisira, bu proje cahs-imasiyla da Lepidoptera 
Sosyoloji'sine Tiirkiye'den bir katkida bulunmamn kivancini duymaktayiz. Sunulan bu arastirmada Lepidopter 
birlikleri, tabii bitki formasyonlan icerisinde tespit edilip cahf-uhrken, birliklere ait elde edilen ilk veriler, 
morfolojik ve ekolojik afidan degerlendirilmis, bu konuda belirlenmis bir uluslararasi nomenklatiir kurah da 
olmadigindan isimlendirme ve siniflandirma hususlanna girilmemistir. Bu problemler, gelecekte yapilacak 
arastirmalarda ele ahnacaktir. 

Orta ve Kuzey Anadolu'da yiirutiiyen bu arastirmayla hem Tiirkiye'de, hem de bilim diinyasinda ilk defa 
diurnal Lepidopter'lerle (kelebekler ve giindiiz aktif olan giiveler) ilgili bir sosyolojik cahsma ger9eklestirilmistir. 
Cahsma sirasinda, yukanda bahsedilen giicliiklerle arazide karsi karsiya gelinmis, teorik olarak bildigimiz 
problemlerle, arazide de gozleyerek coziimlerin neler olabilecegi hakkinda belli bir fikir edinilmistir. 

Hayvanlar aleminde, yukandaki niteliklerde sosyolojik cahsmalar yiiriitmek ne bir liiks, ne de bir fantazidir. 
Bir bolgenin faunistik yapisimn tamamen ortaya cikanlmasim veya taksonomik problemlerin tamamen 
coziilmesini, veya tiirlerin tiim biyolojik ve ekolojik ozelliklerinin tesbiti, boyle bir arastirma baslatmak i9in 
herhangi bir on kosul olamaz. Bir dereceye kadar, soz konusu branslardaki on bilgilerin, sosyolojik 9ahsmalarla 
ilgili diisiincelerin gelismesine katkisi olacaktir. Ancak, farkh ve bagimsiz bir bilim dah olan sosyoloji, kendi 
cahsma yollanyla bilimde ilerlemeli, metodlan gelistirilmelidir. 

Sosyoloji, hayvanlar aleminde olduk9a ihmal edilmis bir branstir. Gelisebilmesi, bu konuda yapilacak 
arastirmalara baghdir. Sosyolojik arastirmalar 9er9evesinde arazide bilgi toplamrken, bolgenin faunasi, tiirlerin 
otoekolojisi ve biyolojisine de biiyiik katkida bulunulmaktadir. Diger bir deyisle, arazide taksonomik veya fauna 
tesbiti amaciyla materyal toplayan bir bilim adamimnkine kiyasla, sosyolojik ama9la gozlem ve materyal toplayan 
bir bilim adamimn sagladigi bilgiler 90k daha fazladir. Bu nedenle de, sosyolojik arastirmalar desteklenmeye deger 
9abalardir. 

Boyle bir bransta yapilan oncii arastirmalarda karsilasilan g^liikler, belki de 90k basit nitelikte gelebilir. 
Veya, boyle 9ahsmalarda elde edilen ilk sonu9lar 90k basit olarak degerlendirilebilir. Bir ekosistemdeki en onemli 
biyotik faktorlerden birisi olan canhlar arasi iliskiler, belkide en karmasik, 9ahsilmasi ve a9iklanmasi en zor 
biyolojik problemleri kapsar. Bitkilerde, toprak, iklim, lsik, isi, nem gibi abiyotik faktorler altinda, tiirler arasindaki 
rekabet, soz konusu toplulugun varhgini etkilerken, hayvanlarda, bilhassa lepidopterler gibi fitofag canhlarda, sozii 
edilen biitiin bu faktorlere ilaveten bitki ortiisiiniin de bash basina ve 90k onemli simrlayici rolii bulunmaktadir. 

Onsoz'de de vurgulandigi gibi, i9inde bulunulan kisith 9ahsma sartlan altinda boyle bir arastirmada 
tabiatiyla elde edilen sonu9lar da sinirh kalmistir. Kaydedilen su ya da bu kadar sayidaki birlik veya aspekt ile 
bunlan karakterize edebilecek nitelikte tiirlerin sayisindan ziyade, vanlan en onemli sonu9, boyle bir sosyal 
yapilasmamn varoldugu, bu topluluklann, morfolojisi, ekolojisi, hatta sistematigimn en kisa zamanda 
programlanacak arastirmalarla 9ahsilmasinin gereginin ortaya 9ikmasidir. Biz, bu projeyle, ne kadar biiyiik bir 
9ahsma potansiyeline sahip oldugunu tesbit ettigimiz veya gozledigimiz bu konuyu siirdiirmek ve daha genis bir 
tabana oturtmak diisiincesindeyiz. Qahsma metodlannin gelistirilmesine bazi noktalarda hala ihtiya9 vardir. 
Ozellikle topluluklann sistematigi yapilacak ise, kriterlerin 90k dikkatli ortaya konmasi gereklidir. Bu konuda 
fitososyologlarin karsilastigi problemlerin bir kere daha yasanmamasi arzu edilir. Alanda, 9ahsma siiresi 
i9erisinde her lokalitesinde tesbit edilen tiir kompozisyonlan bir birligi yeterince temsil edecek durumda karsimiza 
9ikmamistir (bilhassa sciophil topluluklar). Boyle hallerde, elde edilen bilgilerin, faunistik ve otoekolojik diizeyde 
yararh olabilecegine inamyoruz. 

Asagidaki boliimlerde, Tiirkiye'deki bitki sosyolojisi ile ilgili arastirmalar degerlendirilerek, 9ahsma 
alamndaki bitki ortiisii hakkinda bilgi verilecektir. Bunu takiben, 9ahsma alamnda bugiine kadar yapilan 
lepidoptera arastirmalar! kaynak da belirtilerek a9iklanacaktir. Tiirkiye'deki Fitososyolojik Arastirmalara Bakis 

Tiirkiye'nin bitki topluluklan yerli ve yabanci fitososyologlar tarafindan incelenmekte, vanlan sonu9lan 
yayinlanmaktadir. Gerek bu konudaki arastirmalar, gerekse yayinlann ge9misi 90k eski yillara dayanmamaktadir. 
Bati Avrupa'da dahi, ciddi fitososyolojik arastirmalann yaklasik yanm yiizyilhk bir ge9misi varken, 
memleketimizde normal olarak bu 9ahsmalara daha yakin tarihlerde, nitekim son yirmi yil i9erisinde baslanmistir. 
Birand (1954, 1960, 1961), "Ziirich-Montpellier" okulunun prensiplerinin memleketimizde de yerlesmesi ve 
arastinlmasi arzusunu ilk defa dile getiren bilim adamimizdir. O tarihlerde bazi yabanci arastincilarla 
(Krause,1934, 1940), ozellikle flora 9alismalannin agirhkh olarak siirdiiriildiigu yillarda, fitososyolojik 54 arastirmalara daha sonra destek olan, giiniimiizde yerli fitososyologlann yetismesinde emegi olan (Jetik, 9esifli 
yayinlanyla Tiirkiye Vejetasyonuna onemli katkilarda bulunmustur (£etik, 1963, 1964, 1981; £etik & 
Diizenli,1974; £etik & Vural,1979). Yazar son yillarda biitiin ^ahsmalanm 19 Anadolu Vejetasyonu ile ilgili 
kitabinda toplamistir ({^etik, 1985). 

Son yillarda yerli arastiricilann artan potansiyeli, yakin gelecekte Tiirkiye vejetasyonu arastirmalannda 
karsilasilan pekcok problemi coziimleyecek seviyede goriilmektedir. £ahsma alammiz i9erisinde kalan bolgede, 
Orta ve Kuzey Anadolunun ^esitli yorelerinde yapilmis fitososyolojik arastirmalar arasinda Kasaphgil (1961), 
Yaltink (1966), Akman (1972, 1974, 1976, 1983), Akman & Ketenoglu (1976), Ketenoglu ( ), K1I1119 (1974), Erik 
(1976), Quezel, Barbero & Akman (1977), Quezel, Barbero & Akman (1980), Quezel, Akman & Aydogdu (1983); 
Akman Ketenoglu & Quezel (1984); Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors (1984); Akman & Ketenoglu (1986), 
Quezel (1986), Yurdakulol & Ercoskun (1990), Yurdakulol, Aydogdu & ^etin (1990), Ekim & Akman (1991), 
Akman, Ekim, et al. (1990). Ancak, Tiirkiye'nin fitososyolojisi, bolgesel detaylara fazla inmeden, genel 
boyutlanyla ifade edilebilmektedir. Bilhassa Lepidopterlerin habitatlarrm olusturmasi bakimindan onem tasiyan 
sintaksonlann Tiirkiye'de hala arastmlmakta olmasi, bu arada karsilasilmasi ka9imlmaz olan sintaksonomik ve 
nomenklatiir problemler, Lepidoptera arastirmalanmizin istenilen diizeyde ger9eklestirilmesini gii9lestirmektedir. 
Tiirkiye'nin ve 9ahsma alam i9erisinde kalan bolgenin fitososyolojik durumu, bazi problemlerine de deginerek 
asagida a9iklanmistir. 

Nomenklatiir: 

Fitososyolojik arastirmalar memleketimizde ve disanda siirdiiriiliirken, isimlendirmede dikkat edilecek 
hususlar uluslararasi bir kod ile a9iklanmistir (Barkman, Moravec & Rauschert,1976). Burada ge9en bazi 
maddelerin gereginin yerine getirilmesi, yapilan 9ahsmalann ve i9inde teklif edilen yeni sintaksonlann ge9erliligini 
etkiler. Memleketimizde simdiye kadar kurulmus sintaksonlara bu a9idan bakilacak olursa, bunlann 90k biiyiik bir 
bolumiiniin, ozellikle 1990 yihndan once teklif edilen sintaksonlann gegerliligi bulunmamaktadir 3 . Lepidoptera 
arastirmalanmizi tercihan memleketimizde tammlanmis sintaksonlarla bir baglanti kurarak yiiriitmek arzusunda 
oldugumuzdan, kod a9isindan durumu ne olursa olsun, iizerinde 9ahsilmis bir bitki toplulugu 9ahsma bolgemiz 
i9erisinde yer ahyorsa, referansi ile birlikte degerlendirilmesine 9ahsilmistir. Bu arada, Quezel, Barbero & Akman 
(1992) 4 , son 9alismalannda, daha once tammladiklan bazi sintaksonlannin nomenklatiir a9isindan mevcut 
eksikliklerini ortadan kaldirdiklanndan gerekli diizeltmelere 9ahsmamizda yer verilmistir. 

Karakter tiirler: 

Sintaksonlar arasinda ozellikle yiiksek kategorilerde yer alan sinif, ordo gibi sintaksonlann karakter tiirleri, 
orjinal referanslannda verildigi sekliyle kabul edilmistir. Sosyolojik 9ahsmalar incelendiginde, ilk sunulan karakter 
tiirlere, zaman i9erisinde 9esitli iilkelerdeki yeni tiirlerin ilave edildigi goriilmektedir (Ornek olarak Chenopodietea 
Br.Bl.,1952 5 versus Chenopodietea sensu Horvat (1974) 6 ve (^etik,1985 7 ; Astragalo-Brometea Quezel,1973 8 -1 

(^etik (1985), son ?ahsmasinda, Anadoluda tammlanmis fesitli sintaksonlan revizyona tabi tutmasina ragmen, onerdigi sintaksonlar maalesef 
nomenklatiir kurallanna uymadigindan gecersizdir. Ancak cahsmamizda cesitli yazarlann bu sekilde gepersiz olan sintakson isimleri gecersiz 
olsa da sintaksonlar varsayilarak degerlendirmeye tabi tutulmustur. 

Akman & Ketenoglu (1986) Tiirkiye Vejetasyonu ile ilgili yayimnda Querco-Fagetea'yi ayn simf olarak tamrken; Quezel,Bart>ero & Akman 
(1992), Querco-Fagetea'yi tammamakta, buraya ait olan ordo ve alyanslan Quercetea pubescentis simfi icerisine sokmaktadir. Aynca bazi 
taksonlann yazar ve yayin tarihleri de farklihk gdstermektedir (Ornek: Quercetea pubescentis yazan Oberdorfer, 1948 versus Doingt 
Kraft, 1955). Bilimsel olarak ozellikle Lepidoptera takimi ile ilgileniyor ve faunistik ve ekolojik arastirmalanmizda saglam veriler kullanmak 
istiyoruz. Bu cerceveden olmak iizere, Lepidopter habitatlanmn belirlenmesi konusunda elde ettigimiz sonuclann daha kalici olabilmesi, 
ozellikle Tiirkiye'nin sintaksonomik birimlerinde nomenklatiir ve simflandirma calismalanndaki saglikli verilere baglidir. 

Chenopodietea Br.-Bl.,1952. Karakter tiirler: Sonchtts oleraceus, Chenopodium album, Lolium rigidum, Lepidium draba, Senecio vulgaris, 
Capsella rubella, Poa annua, Marrubium vulgare, Lactuca scariola, Erieron canadensis, Sonchus asper, Euphorbia helioscopia, Veronica 
polita, Datura stramonium (Braun-Blanquet, 1952:53). 

Karakter tiirler (Horvat,1974:158,318,410)'e gore §6yledir: Verbena officinalis, Chenopodium album, Arctium minus, Artemisia vulgaris, 
Rumex obtusifolius, Chenopodium murale, Artemisia absinthium, Senecio vulgaris, Euphorbia helioscopia, Leonurus marrubiastrum, Rumex 
pulcher, Conyza canadensis, Ballota nigra, Carduus acanthoides, Sonchus oleraceus, Datura stramonium, Diplotaxis tenuifolia, Melilotus 
officinalis, Lactuca serriola, Xanthium strumarium, Onopordum acanthium, Eryngium campestre, Bromus sterilis, Cardaria draba, Sisymbrium 
officinale, Torilis arvensis, Centaurea calcitrapa, Poa annua, Capsella rubella, Marrubium vulgare, Reseda lutea. 

n 

' Chenopodietea sensu £etik,1985. - Karakter tiirler (Cetik,1985): Alopecurus myosuroides, Arctium minus, Arctium tomentosum, Atriplex 
tatarica, Ballota nigra, Cirsium arvense, Datura stramonium, Euphorbia helioscopia, Erodium cicutarium, Galium urbanum, Bromus sterilis, 
Bromus madritensis, Bromus tectorum, Capsella bursa-pastoris, Cardaria draba, Carduus crispus, Chelidonium majus, Chenopodium album, 
Chenopodium ambrsioides, Chenopodium botrys, Chenopodium glaucum, Picnomon acarna, Malva parviflora, Malva neglecta, Marrubium 
vulgare, Mercurialis annua, Myosotis arvensis, Onopordon acanthium, Onopordon acaule, Panicum crus-galli, Phalaris minor, Plantago 
major, Poa annua, Polygonum aviculare, Polygonum persicaria, Polygonum molle, Portulaca oleracea, Rumex crispus, Rumex obtusifolius, 
Geranium molle, Hordeum leporinum, Hyoscyamus niger, Hypecoum procumbens, Hypecoum pendulum, Koeleria phyleoides, Lactuca serriola, 
Lamium album, Lapsana communis, Lolium rigidum, Lycopsus arvensis, Salsola kali, Sambucus nigra, Senecio vulgaris, Silibium marianum, 55 versus Astragalo-Brometea sensu Akman et a/.,1987) 9 . Bu durumun, soz konusu sintaksonun diyagnostik 
ozelliklerini subjektif olarak genislettiginden, belki de yeni sintaksonlann ortaya cikanlmasina engel olmaktadir. 
Karsilastmlacak olursa, memleketimizde tanimlanmis sintaksonlar birka9 sinif altinda yer ahrken, ornek olarak 
Almanya'da bilinen birlikler toplam 46 sinifta toplanmaktadir (Pott, 1992). Memleketimizin bitki topluluklan 
gercekten bu kadar az sinifa mi dahildir, yoksa daha kurulmasi gereken pekcok sinif var midir sorulannin cevabi 
stiphesiz fitososyologlar tarafindan verilecektir. 

Hal boyle iken, bugiin lepidoptera arastirmalanmiz, hidrofitik ve kumul formasyonlar haric, iyi bilinen dort 
biiyiik sinif iizerine dayandinlmistir. Bunlardan iicii orman formasyonunu (Quercetea ilicis, Quercetea pubescentis 
ve Querco-Fagetea), biri ise dag stebini (Astragalo-Brometea) temsil etmektedir (Akman & Ketenoglu,1986). Bazi 
sosyolojik arastirmalarda gecen, hakkinda daha az bilgiye sahip oldugumuz veya kesinlikle varhgindan emin 
olamadigimiz simflar da vardir (Thero-Brachypodietea Br.Bl.,1974; Festuco-Brometea Br.Bl.&Tuxen,1943; 
Daphno-Festucetea Quezel,1964; Molineto-Arrhenatheretea Tuxen,1937; Caricetea curvulae Br.-Bl.,1948; 
Trifolio-Polygonetea Quezel, 1973). Diger taraftan Zohary (1973), "Zurich- Montpellier" okulunun prensiplerini 
tarn olarak takip etmemekte ise de, nomenklattir kurallanna uygun olarak Tiirkiye'de toplam olarak 12 step ve 
orman simfim ayirdettigi gorulmektedir. Bunlar Artemisietea fragrantis anatolica, Juniperetea nanae orientalis, 
Astragaletea mediterranea, Astragaletea armeno-turcica, Quercetea calliprini, Quercetea cerris mediterrano- 
orientalis, Alnetea glutinosae euxina, Querco-Fagetea orientalis, Piceo-Abietea pontica, Oleo-Punicetea, Querco- 
Artemisietea anatolica, Quercetea brandtii. Zohary aynca bu simflar icerisinde kod acisindan da gecerli goriilen 
onemli miktarda monotipik birlik te tammlamistir. Diger taraftan, Cetik'in (1985) Anadolu steplerinde oldugundan 
bahsettigi Thero-Brachypodietea, Festuco-Brometea, yiiksek daglannda ise Daphno- Festucetea, nemli dag 
cayirlannda Molineto-Arrhenatheretea siniflanna, Zohary'nin ileri siirdiigii simflara ait son yillarda yayinlanan 
cahsmalarda bir degerlendirmeye rastlanmamistir. 

Gunumiizdeki arastincilann, Tiirkiye vejetasyonu cahsmalanni Zohary'nin jeobotanik temellere dayah 
yaklasimindan ziyade, "Zurich-Montpellier" okulunun onciilerinden Braun-Blanquet'in diisiince tarzindan hareket 
ettikleri gozlenmektedir. Yerli arastincilann tercihi, fitososyolojik kod prensipleri ve kendi cahsmalarirmzda 
kullanacagimiz bitki formasyonlanna yonelik simflandirma ve nomenklariirde, Zohary'nin dayandigi sistemden 
ka9imlmis, ancak kullamlabilir bilgilerin de degerlendirilmesine cahsilmistir. (^alisina Alanmin Bitki Ortiisii 

£ahsma alani iferisindeki bitki ortusiiniin tasidigi ozellikler, yapilan vejetasyon arastirmalan dikkate 
ahnarak genel boyutlan ve lepidopter hayati acisindan mevcut onemi cercevesinde asagida ele ahnmistir. 

(^ahsma alamnda birbirinden iyi bir sekilde ayirdilebilen iki biyotop tipinden, step ve ormandan soz 
edilebilir. 

Step formasyonu, ozellikle i?anadolu ve Dogu Anadolu'da ova ve dagstebi seklinde, tanm alanlan disinda 
temsil edilmektedir. Ova stebi, sintaksonomik olarak Artemisietea fragrantis anatolica (Zohary, 1973); dag stebi ise 
Astragalo-Brometea (Quezel,1973, et seq.), Astragaletea mediterranea, Astragaletea armeno-turcica 
(Zohary, 1973) olarak tammlanmistir. 

Tiirkiye ormanlan ile ilgili fitososyolojik degerlendirmelere fesitli yazarlann cahsmalannda rastlamak 
mumkiindur. Bunlar arasinda iizerinde durulmaya deger 9ahsmalar Zohary (1973), Quezel, Barbero & Akman 
(1980, et seq.), Quezel (1986) gibi yazarlara aittir. 

Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Spergularia arvensis, Stellaria media, Torilis nodosa, Tribulus terrestris, Tussilago 
farfara, Veronica hederifolia, Sonchus asper, Sonchus oleraceus (toplam 65sp). 

Astragalo-Brometea Quezel, 1973. - Karakter tiirleri §unlardir (Quezel, 1973:165): Bromus tomentellus, Rumex macranthus, Polygonum 
setosum, Aethionema iberideum, Silene cappadocica, Silene sperguliflora, Minuartia juniperina, Minuartia anatolica, Ononis adenotricha ssp. 
adenotricha, Onobrychis cornuta, Astragalus (plur.sp.), Sideritis libanotica (s.l), Cynoglossum nebrodense var. natolicum, Paracaryum 
myosotoides, Campanula stricta, Senecio pseudo- orientalis, Leontodon asperrimus, Phlomis armeniaca, Scorzonera jacquiniana (toplam 19 
sp). 

' Akman,et al (1987:121) Astragalo-Brometea'nin karakter turlerini §6yle vermektedir: Bromus tomentellus, Anthyllis vulneraria ssp.variegata, 
Koelaria cristata, Daphne oleoides, Leontodon asperrimus, Scutellaria orientalis, Draba bruniifolia, Asyneuma virgatum, Senecio pseudo- 
orientalis, Helianthemum nummularium, Androsace villosa, Poa alpina ssp.fallax, Helichrysum plicatum, Globularia trichosantha, Astragalus 
(plur.sp.), Campanula stricta, Veronica multifida, Sideritis libanotica, Centaurea triumfettii var.cana, Scorzonera jacquiniana, Linum 
tenuifolium, Acantholimon echinus, Ononis adenotricha ssp. adenotricha, Helianthemum canum, Teucrium chamaedrys, Minuartia anatolica, 
Hypericum origanifolium, Cruciata coronata, Ziziphora clinopodioides, Papaver apokrinomenon, Teucrium polium, Iberis taurica, Melica 
ciliata, Onobrychis cornuta, Phlomis armeniaca, Silene spergulifolia, Minuartia juniperina, Astragalus angustifolius, Euphorbia myrsinites, 
Anthemis montana (toplam 40 sp). 56 Quezel (1986), Turkiye ormanlannin dort biyoklimatik-biyocografik kusaga ait (Akdeniz, Avrupa, Euxin ve 
Irano-Turanien) ormanlann etkisinde heterojen bir yapi gosterdigini ifade etmektedir. Yazar, Akdeniz bolgesinde 
veya bu biyoklimatik kusagin etkisindeki diger yerlerde Quercetalia ilicis'e ait termo- ve mesomediterran orman 
formasyonlannin; Kuzey, Bati ve Orta Anadolu'da Quercetalia pubescentis' e ait supra mediterran orman 
formasyonlannin yayildigini ileri siirmektedir. Kuzey Anadolu'da, hala Akdeniz etkisindeki bolgelerde Querco- 
Carpinetalia orientalist ait, euxin bolgesinde ise Rhododendro-F agetalia orientalis ve Pino-Piceetalia orientalist 
ait orman formasyonlan bulunur. Kuzeybati Anadolu'da bazi formasyonlann Avrupa dag ormanlannin etkisinde 
oldugu ve Fagetalia sylvaticae ve Vaccinio-Piceetalia ile sintaksonomik olarak iliskili oldugu ileri siirulmektedir 
(Quezel,1986). 

Zohary'e (1973) gore Turkiye'de orman ortiisu, Akdeniz tipi makilikler ile cesitli ormanlan kapsamaktadir. 
Makilikler Quercetea calliprini, Quercetea cerris mediterrano orientalia (Zohary,1973); Quercetea ilicis (Braun- 
Blanquet & Vlieger, 1947, et seq.) sintaksonlanyla ifade edilmektedir. Ormanlar ise kurak step ormanlan ile nemli 
oksin ormanlanm icine ahr. Step ormanlan, Zohary (1973) tarafindan Querco-Artemisietea anatolica, Junipero- 
Pistacietea ve Quercetea brandtii srmflarina dahil edilmektedir. Buna karsilik, Quezel, Barbero & Akman (1980, et 
seq), step ormanlanm kismen Quercetea pubescentis simfinda miitalaa etmektedir. Oksin ormanlar ise Zohary 
(1973) tarafindan Alnetea glutinosae euxina, Fagetea orientalis, Picea-Abietea pontica siniflanna sokulmakta, 
Akman & Ketenoglu (1986) ise Querco-Fagetea simfini tammaktadir. Ancak son yillarda yine bu yazarlar Querco- 
Fagetea simfina ait ordo ve alyanslan Quercetea pubescentis sinifi altinda topladigi gorulmektedir (Quezel, 
Barbero & Akman, 1992). 

Cahsma alamndaki bitki ortiisu, iist kategorilerdeki sintaksonlar itibariyle asagidaki sinoptik listede verilmistir. 

1. Step Formasyonlan 

1.1. Artemisietea fragrantis Zohary, 1973 

^Thero-Brachypodietea sensu £etik,1985 

1.1.1. Artemisietalia santonicae £etik,1985 
lAAA.Ziziphorion tauricae (^etik, 1985 

1.2. Astragalo-Brometea Quezel, 1973 

= Astragaletea mediterranea Zohary, 1973 
= Astragaletea armeno-turcica Zohary, 1973 

? Thero-Brachypodietea Br. Bl.,1974; Festuco-Brometea Br.Bl. & Tuxen,1943; Daphno-Festucetea Quezel,1964; Molineto- 
Arrhenatheretea Tuxen,1937 ? Thero-Brachypodietea Br. Bl.,1974; Festuco-Brometea Br.Bl. & Tuxen,1943; Daphno-Festucetea Quezel, 1964; Molineto-Arrhenatheretea 
Tiixen,1937. Bu smiflara ait bazi karakter tiirlerine Anadolu'da rastlanmasma bakarak bu sintaksonlann Anadolu'da bulundugu sonucunu 
cikartmak yerinde olmaz (Doc.Dr.M.Vural ile gbriisme). Siiphesiz, bu konu fitososyologlann arastirmalan sonucunda aydinlatilacaktir. Bir fikir 
vermesi acisindan bu siniflann karakter tiirlerinden de bahsedilmistir. 

Molinio-Arrhenatheretea R.Tx.,1937. Karakter tiirleri (Pott,1992): Vicia cracca, Trollius europaeus, Trifolium repens, Alopecurus pratensis, 
Cardamine pratensis, Bellis perennis, Centaurea jacea, Ranunculus acris, Prunella vulgaris, Rumex acetosa, Trifolium pratense, Holcus 
lanatus, Colchicum autumnale, Festuca pratensis, Cerastium holosteoides, Lathyrus pratensis, Taraxacum officinale, Ajuga reptans (toplam 
18sp). 

Aym sinifin karakter tiirleri £etik'e (1985) gore ise soyledir: Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Angelica silvestris, Anthoxanthium 
odoratum, Arrhenatherum elatius, Avena pubescens, Bellis perennis, Briza media, Prunella vulgaris, Cardamine pratensis, Colchicum 
autumnale, Lotus corniculatus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Myosotis palustris, Phleum pratense, Pimpinella major, Plantago 
lanceolata, Plantago major, Poa pratensis, Poa trivialis, Potentilla reptans, Ranunculus acer, Chrysonthemum leucanthemum, Cynesorus 
cristatus, Daucus carota, Dactylis glomerata, Eupatorium cannahium, Festuca pratensis, Festuca rubra, Filipendula ulmaria, Holcus lanatus, 
Lathyrus pratensis, Leontodon autumnalis, Lolium perenne, Ranunculus repens, Rhinanthus minor, Rumex acetosella, Symphytium officinale, 
Tricetum flavescens, Trifolium pratense, Trifolium repens, Tragopogon pratensis, Valeriana officinalis, Veronica chamaedrys, Vicia tenuifolia 
(toplam 46sp). Thero-Brachypodietea sensu £etik,1985. Karakter tiirler ((^etik, 1985): Allium sphaerocephalus, Artemisia santonicum, 
Astragalus condensatus, Astragalus podperae, Astragalus strigillosus, Astragalus hamosus, Stipa lagascae, Stipa parviflora, Stipa barbata, 
Alyssum minus var.minus, Alyssum desertorum, Ajuga chamaepitys var.chia, Arabis nova, Asphodelina fustulosus, Bothriochloa ischaemum, 
Bunium ferulaceum, Bungea trifida, Centaurea aspera, Centaurea drabifolia, Carthamus lanatus, Echinaria capitata, Galium murale, 
Hedynopsis cretica, Herniaria glabra, Legousia speculum-veneris, Leontodon asperrimus, Medicago minima, Medicago hispida, Marrubium 
parviflorum, Nigella arvensis, Papaver laevigatum, Convolvulus canthabrius, Crucianella bithinica, Crucianella patula, Taeniatherum 
crinitum, Torilis leptophylla, Trigonella mospeliaca, Trifolium scabrum, Echinops ritro, Psoralea bituminosa, Salvia cryptantha, Senecio 
vernalis,Scabiosa argentea, Sideritis montana, Ziziphora capitata, Ziziphora tenuior (toplam 46sp). 

Festuco-Brometea Br.-Bl.& R.Tx.,1943. Karakter tiirler (Pott,1992): Trifolium montanum, Rhytidium rugosum, Eryngium campestre, 
Potentilla heptaphylla, Carex catyophyllea. Prunella grandiflora, Medicago falcata. Allium sphaerocephalum, Euphorbia cyparissias, Koeleria 
gracilis, Asperula cynanchica, Stachys recta, Salvia pratensis (toplam 13sp). 

Festuco-Brometea sensu £etik,1985. Karakter tiirler (£etik,1985): Bothriochloa ischaemum, Agrimonia eupatoria. Allium oleraceum, Allium 
sphaerocephalum, Anthyllis vulnerariae, Arenaria serpyllifolia, Artemisia campestris, Avena pratensis, Carlina vulgaris, Euphorbia stricta, 
Pilosella officinarum, Pimpinella saxifraga, Poa compressa, Poa pratensis, Potentilla verna, Ranunculus bulbosus, Salvia pratensis, 
Sanguisorba minor, Sedum acre, Festuca ovina (=valesiaca), Galium verum, Helianthemum nummularia, Koeleria gracilis, Leontodon hispidus. 57 2. Orman Formasyonlari 

2.1. Quercetea ilicis Br.Bl.,1947 

= Quercetea calliprini Zohary, 1962 

= Quercetea cerris mediterrano orientalia 

2.1.1. Quercetalia ilicis Br.Bl.,1947 
2.1.1.1. Quercion calliprini Zohary, 1962 

2.1.2. Pistacio-Rhamnetalia Rivas-Martinez,1974 

2.1.2.1. Querco calliprini- Juniperion excelsae Barbero & Quezel, 1979 2.2. Quercetea pubescentis Br. Bl. (1931) 1932 (p.p.) 

= Querco-Artemisietea anatolica (p.p.) 
= Junipero-Pistacietea (p.p.) 
= Quercetea brandtii (p.p.) 

2.2.1. Querco cerridis- Carpinetalia orientalis Quezel,Barbero & Akman,1992 
= # Querco-Carpinetalia orientalis Quezel, Barbero, Akman, 1980 

2.2.1.1. Quercion anatolicae Quezel,Barbero & Akman,1992 
= # Quercion anatolicae Quezel,Barbero,Akman,1977 

2.2A.2.Cisto laurifolii-Pinion pallasianae Quezel, Barbero & Akman,1992 
= # Pino-Cistion laurifolii Quezel,Barbero,Akman,1977 

2.2.2. Querco pseudocerridis- Cedretalia libani Quezel,Barbero & Akman,1992 
= # Querco-Cedretalia libani Barbero, Loisel & Quezel, 1974 

2.2.1.3. Quercion frainetto Horvat, 1954 

2.3. Querco-Fagetea Br. Bl. & VI., 1937 

= Alnetea glutinosae euxina 
= Querco-Fagetea orientalis 
= Piceo-Abietea pontica 

2.3.1. Fagetalia sylvaticae Pawlowski,1928 

2.3.2. Rhododendro pontici-F agetalia orientalis Quezel, Barbero & Akman,1992 
= # Rhododendro-F agetalia orientalis Quezel, Barbero & Akman, 1980 

2.3.2.1. Crataego pentagynae- Fagion orientalis Quezel,Barbero & Akman,1992 
= # Crataego-Fagion Quezel, Barbero, Akman, 1980 

2.3.2.2. Castaneo sativae-Carpinion orientalis Quezel,Barbero & Akman,1992 
= # Castaneo-Carpinion Quezel, Barbero, Akman, 1980 

2.3.2.3. Alnion barbatae Quezel,Barbero & Akman,1992 
= # Alnion barbatae Quezel, Barbero & Akman, 1980 

2.3.3.Pino silvestri-Piceetalia orientalis Quezel,Barbero& Akman,1992 Lotus corniculatus, Muscari racemosum, Minuartia tenuifolia, Phleum phleoides, Plantago media, Sedum album, Sedum annuum, Teucrium 
polium, Teucrium orientate, Thymus serpyiium, Trifolium arvense, Trifolium aureum, Trifolium campestre, Petrorhagia prolifera (toplam 38sp). 

Daphno-Festucetea Quezel, 1964. Karakter tiirler (Quezel, 1973:165): Festuca varia, Festuca ovina ssp. laevis, Festuca ovina ssp.duriuscula, 
Koeleria cristata, Stipa pennata ssp., Daphne oleoides, Aubrietia deltoidea, Iberis sempervirens, Berberis cretica, Paronychia chionea, 
Telephium orientate, Prunus prostrata, Astragalus angustifolius, Acantholimon echinus, Galium coronatum var.stenophyllum, Scutellaria 
orientalis, Asyneuma limonifolium, Thymus hirsutus (toplam 17sp). 

Daphno-Festucetea sensu £etik,1985. Karakter tiirler (£etik,1985): Acantholimon echinus, Anemone blanda, Astragalus angustifolius, 
Asyneuma limonifolium, Aubretia deltoides, Cruciata taurica, Festuca laevis, Festuca varia, Lactuca intricata, Leontodon asperrimus, Melica 
ciliata, Myosotis lithospermifolia, Minuartia hirsuta ssp.falcata, Paronychia chionea, Cerasus prostrata, Salvia vermifoiia, Scutellaria 
orientalis, Hypericum linarioides, Helichrysum pilicatum, Iberis sempervirens, Koeleria splendens, Telephilium orientalis, Thymus hirsutus, 
Thymus callieri, Viola gracilis (toplam 25sp). 58 = # Pino-Piceetalia orientalis Quezel, Barbero & Akman,1980 

2.3.3.1. Veronico peduncularis - Fagion orientalis Quezel,Barbero & Akman,1992. 
= # Veronico-Fagion Quezel, Barbero & Akman,1980 

2.3.3.2. Geranio iberici-Pinion orientalis Quezel,Barbero & Akman,1992 
= # Geranio-Pinion Quezel, Barbero & Akman, 1980 Cahsma Alamndaki Lepidoptera Arastirmalari Taksonomik Cahsmalar: Tiirkiye Lepidopterleri uzerine taksonomik agirlikh arastirmalar yapihrken, 
materyalin degerlendirilmesiyle cahsma alani i9erisine giren bolgelere ait bazi toplama kayitlan da yayinlanmistir. 
Boyle kayitlar asagida faunistik arastirmalar bolumiinde verilmistir. Diurnal Lepidoptera taksonomisine yonelik 
onemli arastirmalar (bazi nomenklatiir, katalog ve bibliyografik yayinlar da dahil) alfabetik olarak soyledir: 

Ackery, 1975; Alberti, 1954, 1955a; Arenberger, 1977; Back, 1973; Bernardi, 1970a, 1970b, 1972; Betti, 
1977, 1989; Bryk, 1934, 1935; Eitschberger & Hesselbarth, 1977; Eitschberger, 1983, 1991; Eliot, 1973; Evans, 
1949, 1955; Forster, 1936, 1938a, 1938b, 1956-1961; de Freina, 1983e, 1985a, 1989; Gross, 1978; Hancock, 1983; 
Handlirsch, 1925; Hemming, 1929, 1931b, 1934, 1967; Higgins, 1941, 1955, 1975, 1978; de Jong, 1972, 1974a, 
1974b, 1975, 1978, 1984, 1987a,1987b; Kocak, 1971(MS), 1974(MS), 1975a, 1975c, 1976a,1977a, 1977b, 1977c, 
1979, 1980a, 1980b, 1980d, 1981f, 1981-1984, 1982b, 1982-1987, 1983a, 1983c, 1989g, 1989m, 1991a, 1991c, 
1991g, 1992c; Kocak & Seven, 1993; Kudrna, 1975, 1977a, 1977b, 1982; Kuhna, 1977; de Lesse, 1951a, 1951b, 
1952, 1957, 1959a, 1959b, 1959c; Naumann & Tremewan, 1984; Naumann,1985; Reiss & Tremewan, 1967; 
Reissinger, 1990; Schurian & Hauser, 1981; Schurian & Hofmann, 1982; Schurian, 1988, 1989; Seven & Bulguer, 
1991; Seven, 1991a; Seyer, 1974, 1976, 1984; Staudinger, 1861b, 1871, 1878-1881, 1892a, 1901; Tremewan, 
1961a, 1961b, 1969, 1970, 1988c; Tutt, 1897, 1906a, 1909a; Viette, 1979; Warren, 1936, 1944, 1947, 1955, 1961; 
Werneburg, 1864. 

Faunistik Cahsmalar: Arastirma bolgesinde fauna tesbitine yonelik yayinlann vilayetlere gore dagihmi 
tarihsel siralama icerisinde verilmistir. Yayinlarda 10-99 kayit "*", 100'den fazla sayidaki kayit ise "**" ile 
belirtilmis, 9'dan az kayit icerenlere isaret konmamistir. Isaretli yayinlar daha ziyade fauna tesbiti agirlikh 
cahsmalardir. 

Afyonkarahisar: de Lattin, 1950; Kocak, 1974(MS), 1977(MS); Wagener, 1983a; Oorschot, Brink & 
Oorschot, 1984; Reissinger, 1989; Schurian & Rose, 1991. 

Amasya: Freyer, 1831-1858; Gerhard, 1850-1853; Herrich-Schaffer, 1852; Lederer, 1852, 1855**; Mann, 
1861; Staudinger, 1861b,1870, 1878**, 1879- 1880, 1881a, 1892a; Heyne, 1892-[1895]; Staudinger, 1901; 
Fountaine, 1904**; Verity, 1905-1911; Korb, 1910; Courvoisier, 1911; Korb, 1911, 1913; Bryk, 1914a; Korb, 
1916; Reverdin, 1916a; Korb, 1921, 1924; Sheljuzhko, 1925a; Verity, 1927; Hemming, 1932a; Verity, 1932; Bryk, 
1940; de Lattin, 1944; Evans, 1949; Forster, 1956, 1960; de Lesse, 1960a, 1960b, 1960c; Forster, 1961; de Lesse, 
1961a, 1961b; Bernardi, 1962; de Lesse, 1963a, 1963b; Bernardi, 1964; Higgins, 1964, 1965; Bernardi, 1970a, 
1970b; Lorkovic, 1972; Eisner, 1974; Kocak, 1974(MS); de Jong, 1974a, 1974b; Back & Eitschberger, 1976; 
Eisner, 1976; Betti, 1977; Kocak, 1977a, 1979, 1980d, 1982b; Wagener, 1983a;de Freina, 1983e, 1985a; de Freina 
& Aussem, 1987; Reissinger, 1989; Schurian, 1989. 

Ankara: Hofmann, [1898]b*; Roeber, 1907; Rebel, 1933a*, 1933b*, 1936; Forster,1956; Noack, 1960; 
Forster, 1961; Higgins, 1964, 1965; Bernardi, 1970a, 1970b; Kocak, 1971(MS)*; Eisner, 1974; Kocak, 
1974(MS)*; Seyer, 1974; de Jong, 1974; Back & Eitschberger, 1976; Kocak, 1977; Kuhna, 1977; Rose, 1978; 
Kocak, 1979, 1980, 1982; Schurian & Hofmann, 1983*; Wagener, 1983a*;de Freina, 1983; Kocak, 1986h*, 
1987a**, 1989e**, 1989k, 1989m,; Reissinger, 1989; Schurian, 1989; Girgin, 1990*; Kocak, 1990g**, 1990i, 
1990m; Kocak & Seven, 1990p; Gomurgen, 1991*; Kocak, 1991a; Kocak & Seven, 1991e*; Schurian et al., 
1991*; Ozdikmen, 1992*; Seven, 1994**. 

Bilecik: de Lesse, 1960; Kocak, 1990d*, 1992a*. 

Bolu: Schwingenschuss, 1939a, 1939b*; de Lesse, 1960; Eisner, 1966; Higgins, 1966; Sengiin & Giineyi, 
1968; Giineyi, 1970*; Eisner, 1974; Kocak, 1974(MS), 1975, 1976; Eitschberger & Hesselbarth, 1977; Kocak, 59 1977; Kuhna, 1977; Kocak, 1979; Essayan & Cintre, 1980*; Kocak, 1982; Wagener, 1983a; de Freina, 1983; 
Reissinger, 1989; Ko9ak, 1990k*. 

Bursa: Herrich-Schaffer, 1844, 1845, 1847; Zeller, 1847a; Lederer, 1852; Mann, 1862**, 1864*; 
Staudinger, 1892a; Fountaine, 1904*; Rebel, 1905b; Verity, 1908; Oberthur, 1909; Graves, 1921a*, 1925; Belter, 
1934; de Lattin, 1941, 1944; Evans, 1949; de Lattin, 1950*; Forster, 1960, 1961; Tauber, 1970; Eisner, 1974; 
Kocak, 1974(MS); de Jong, 1974; Eisner, 1976; Eitschberger & Hesselbarth, 1977; Kocak, 1977, 1982; de Freina, 
1983; Betti, 1989; Reissinger, 1989; Schurian, 1989; Schurian & Rose, 1991. 

Cankin: Eitschberger & Hesselbarth, 1977; Kocak, 1977, 1982; Wagener, 1983. 
Coram: Bang-Haas, 1906; Kocak, 1974(MS), 1977; Wagener,1983, de Freina,1983. 

Eskisehir: Rebel, 1905; Schurian & Rose, 1991. 

Istanbul: Cramer, 1775; Hubner, 1824; Lefebvre, 1831; Meigen, 1832; Freyer, 1838, 1839, 1843, 1844; 
Herrich-Schaffer, 1844, 1845; Staudinger, 1870; Walker, 1879; Rebel, 1905b; Culot, 1909; Korb, 1910; Graves, 
1912*, 1914a**, 1919b, 1920*, 1921c; Dick, 1923*; Graves, 1923b*, 1925*, 1926b; Wheeler, 1943*; de Lattin, 
1944; Evans, 1949; de Lattin, 1950**, 1951b;Fosrter, 1961; Higgins,1966; Moucha, 1967; Sengiin & Guneyi, 
1968*; Guneyi & Sengiin, 1972*; Essayan & Cintre, 1980; de Freina, 1983; Stiining & Wagener, 1989; Kocak & 
Seven, 1991; Seven, 1991a**. 

Kastamonu: Verity, 1926; Eisner, 1976; Kudrna, 1976; Eitschberger & Hesselbarth, 1977; Kocak, 1977; 
Kuhna, 1977; Eisner, 1978; Kocak, 1982; Wagener, 1983; Reissinger, 1989. 

Kayseri: Staudinger, 1901; Rebel, 1905a*; Verity, 1937a; Forster, 1956, 1960; de Lesse, 1960, 1961, 1962, 
1963; Kocak, 1974(MS)*; Wagener, 1974; Kocak, 1977(MS)*, 1979, 1980; Schurian & Hauser, 1981; Kocak, 
1982; Wagener, 1983; Reissinger, 1989. 

Kir^ehir: Faunistik literatiir kaydina rastlanmamifjtrr. 

Kocaeli: Graves, 1921, 1925*, 1938; Forster, 1960. 

Nevsehir: Betti, 1977; Rose, 1978; Wagener, 1983; de Freina, 1983; Leestmans, et al., 1986; de Freina & 
Aussem, 1987; Reissinger, 1989; Schurian, 1989; Kocak, 1990; Schurian & Oorschot, 1992. 

Samsun: Lederer, 1855*; Forster, 1960; Higgins, 1966; Kudrna, 1976. 

Sivas: Lederer, 1855*; Zukowsky, 1937*, 1938*, 1941*; de Lesse, 1959, 1960, 1961, 1969; Kocak, 
1971(MS); Eisner, 1974; Kocak, 1974(MS); Back & Eitschberger, 1976; Kocak, 1980; Wagener, 1983; de Freina, 
1983; Reissinger, 1989; Schurian, 1989. 

Tokat: Lederer, 1852, 1855**; Staudinger, 1892, 1901; Fountaine, 1904*; Evans, 1949; Forster, 1960; 
Bernardi, 1970; Lorkovic, 1972; Eisner, 1974; Kocak, 1974(MS)*; de Jong, 1974; Kocak, 1979; Eckweiler & 
Gorgner, 1981a; Wagener, 1983; de Freina, 1983; Reissinger, 1989. Ekolojik Cah$malar: Bolgede faunistik aras-itirmalar yurutultirken elde edilen bazi ekolojik bilgilere de 
yayinlarda yer verilmi§tir (*). Ayrica, tiirlerin ekolojisine yonelik fjimdiye kadar az sayida da olsa ekolojik 
cahf-imalar yapilrmsjtrr (**). 

Mann, 1861*, 1862*, 1864*; Staudinger, 1878*, 1879*, 1881*; Fountaine, 1904*; Korb, 1910*, 1911*, 
1913*, 1916*, 1921*, 1924*; Graves, 1912*, 1914*, 1919*, 1920*, 1921*, 1923*, 1925*, 1926*; Dick, 1923*; 
Kocak, 1982b*, 1983d**, 1983e**, 1986h*, 1987a**, 1989d**, 1989e*, 1989k*, 19891**, 1989r**, 1990d*, 
1990e*, 1990f**, 1990g*, 1990i*, 1990k*, 1990m*, 1990o*, 1991a*, 1991c*, 1992a*; Kocak & Seven, 1990p**, 
1991d*, 1991e*, 1991f**; Seven, 1994**. 

Eko-Sosyolojik Cali$malar: Sosyolojik ara§trrmalar bitkilerin aksine, hayvan gruplannda pek az 

yapilmif-itrr. Ozellikle cef-iitli metodlann teklif edildigi ya da denendigi yayinlarla, yiiksek organizasyonlu hayvan 
gruplannm cemiyet hayatlannm (sosyal) incelendigi cahf-imalan bir tarafa birakacak olursak hayvanlann asosyal 
topluluklarrm incelemeye yonelik aras-itrrmalar 90k yetersizdir. Yuzyihn bas-irnda Deegener (1917) hayvanlar 60 aleminde asosyasyon ve sosyete tipleri uzerine bir sistem teklif etmistir. Rebel (1931) larva sosyetesini biyolojik 
olarak degerlendirmistir. Petersen (1949), Isvec kelebeklerini sinekolojik a9idan arastirmistir. Szelenyi (1955) ve 
Karaman (1964), Zoosonozlann simflandirmasina yonelik bazi arastirmalar yapmislardir. Tronicek (1952,1953), 
Girit Lepidopterleri ile sosyolojik bir cahsma denemis, belirledigi bazi Lepidopter topluluklarrm da fltososyolojik 
metodlarla olusturarak fltososyolojik nomenklatiir kurallanna gore isimlendirmistir. Tiirkiye'de sosyolojik alanda 
yapilmis tek 9ahsma ise Kocak (1987a) tarafindan yayinlanmistir. 

Son yillarda Lepidopterler uzerine yapilan ekolojik, faunistik cahsmalarda ozellikle habitat tanimlamalanyla 
ilgili daha genis bilgilere yer verilmeye baslanmistir. Yayinlarda sadece toplama yerlerinin kayitlan verilmemekte, 
ayni zamanda tiirlerin yasadiklan habitat tipleri ozellikle sintaksonomik olarak degerlendirilmektedir (Balletto, 
Lattes & Toso,1982; Ebert, 1991). Arastirma Materyali ve Metodu 

Toplanan Veriler ve Bunlarin Degerlendirilmesi: 1992 ve 1993 yillannda Nisan-Eyliil aylann arasinda 
proje onerisinde de belirtildigi gibi, Orta ve Kuzey Anadolu'da secilen illerde arazi 9ahsmalan yapilmistir. 

Bu arastirmanin materyali, yukanda belirtilen bolgelerde yasayan lepidopterlerdir. Bunlar arazide, gozleme 
veya toplamaya dayah bir ^ahsma sirasinda incelenmislerdir. Ornekler biiyiik okoiide alanda teshis edilerek gerekli 
bilgileriyle kaydedilmis, bunun miimkiin olmadigi nadir durumlarda ise, ornekler toplanarak gerekli kayitlan 
ahnmis, bunlarin teshisi ise daha sonra laboratuvanmizda ger9eklestirilmistir. Bu 9ahsma sirasinda alanda, gozleme 
dayah olarak degerlendirilen ornek sayisi 90k daha yiiksek olmasina ragmen, 334 tiire ait toplanan ornek sayisi 
6000'in iizerindedir. Cahsma alamndaki bitkilerin bir boliimii arazide tayin edilmis, bunun mumkiin olmadigi 
hallerde ise, ornekler toplanarak uzmanlanna teshis ettirilmistir. 

Arazide belirlenen 9ahsma parselleri (ornek parseller) yaklasik 1000m2 lik alanlan kapmaktadir. Belirlenen 
her topluluk i9in alanda ortalama 5-6 parsel birlestirilerek degerlendirilmistir. Parseller genellikle dikdortgen 
seklinde ise de, yol kenarlanndaki ruderal formasyonlarda, 9ahsma alani birka9 metre eninde, yaklasik yiiz metre 
boyundaki dar, uzun alanlardan olusabilmektedir. Cahsilan alanlarda, tabii bitki formasyonlan, dominant bitki 
turlerinin ortiis durumlanna bakilarak belirlenmis, teshis edilebildigi 6l9iide, bitkiler tiir veya cins seviyesinde ifade 
edilerek formasyonlar isimlendirilmistir. 

Bu 9ahsmanin bulgular boliimiinde, arazide elde edilen bilgiler, mumkiin mertebe iizerinde degerlendirmeler 
yapildiktan sonra sunulmustur. Bunun sebeplerinin basinda, siiphesiz elde edilen 90k fazla primer bilginin, 
islenmeden raporda yer almasiyla metnin asin derecede uzamasindan ka9inmamiz gelmektedir. 

Cahsilan Bitki Formasyonlan lie Ilgili Bazi Aciklamalar: Qali^ilaii bitki formasyonlan genel 
boyutlanyla soyle nitelendirilebilir. 

1) Orman formasyonu (OF). Buraya yaprak doken, sert yaprakh, kansik ve igne yaprakh, bodur veya 
gelismis, iyi korunan veya tahribolumasina ragmen hala niteligini koruyabilen ormanlar dahil edilmistir. 
Sintaksonomik olarak QF, Qp ve Qi siniflannda temsil edilen bitki ortiisii seklinde de ifade edilebilir (daha fazla 
bilgi ve kullamlan kisaltmalar i9in teknik kisaltmalar boliimiine bakiniz). 

2) Step formasyonu (SF). Buraya dag ve ova stebi niteligini tasiyan bitki topluluklan dahil edilmistir. 
Sintaksonomik olarak AB simfinda miitalaa edilebilir. 

3) Kansik (mixed) formasyonlar: Step ile orman formasyonlannin birlikte bulundugu alanlardir. 

4) Ruderal formasyonlar: Yol kenan, moloz alanlan gibi yerlerde gelisen bitki topluluklandir. 
Sintaksonomik olarak memleketimizdeki ruderal simflar heniiz iyi a9iklanmamistir. Bu formasyonlar belkide ge9ici 
olarak Ch simfinda miitalaa edilebilir. 

5) Segetal formasyonlar (Se). Bunlarda tarla i9lerinde veya nadas alanlannda goriilen, Ch ile yer yer 
aynlmasinda gii9liik 9ekilen bitki topluluklandir. Onceki gibi segetal vejetasyon da ge9ici olarak Se i9erisinde 
dusuniilebilir. 

6) Anthropojen formasyonlar (AF). Bu bashk altinda, park, bah9e gibi insanin olusturdugu sun'i alanlardaki 
bitki formasyonlan ele ahnmistir. 

7) Mesophil formasyonlar (MeF). Esasen bir9ok diger formasyonlarda da karsilasilmasina ragmen, 
Tiirkiye'de sintaksonomik olarak iyi belirlenmemis karasal bolgede, sulak alanlardaki bitki topluluklan bu 
9ahsmada mesophil formasyonlar seklinde kullamlmistir. 

Bitki formasyonlan aynca tayin edilebildigi nisbette, fltososyolojik olarak ait oldugu sinif, ordo ve alyans 
olarak ta kaydedilmistir. Elde edilen biitiin veriler, daha sonra gerek literatiirdeki verilerle karsilastinlarak, gerekse 
fltososyologlarla tartisilarak iizerlerinde diizeltme ve diizenlemeler yapildiktan sonra kesinlesmistir. Taksonomik Degerlendirme 61 Projenin amaci taksonomik bir fahfjma olmamasina ragmen, yine de adi gecen taksonlann son taksonomik 
ve nomenklatiir durumlan ile ilgili olarak bazi cahf-imalar da yapilmif-itir. 

Cahfjma alaninda yapilan arazi 9ah§malan sonucunda toplanan ornekler tarafimizdan tefjhis edilmi§, bunun 
sonucunda, bu cahf-ima degerlendirdigimiz top lam 335 tiir tesbit edilmif-itir. Diurnal Lepidopterlere ait familya, cins 
ve tiir seviyesindeki taksonlann gecerli isimlerinin bir listesi bu cahf-ima icin hazirlanarak bulgular boliimiinde 
verilmif-itir. Listedeki taksonomik siralama, Ko9ak & Seven (MS)' e gore duzenlenmif-itir. Raporda adi ge9en tiir 
seviyesindeki taksonlann adlan, yazan ve yayin tarihi ile birlikte, alandan tasarruf amaciyla sadece bu listede tam 
olarak verilmif-i, diger boliimlerde taksonlar sadece latince isimleriyle belirtilmi^tir. 

Cahf-ima alaninda toplanan bir Larentiid taksonu, muhtemelen bilim i9in yeni bir tiire aittir. Bunun, daha 
fazla materyal toplanarak ayn bir 9ah§mada degerlendirilmesi planlanmaktadir. Faunistik Degerlendirme 

Inceleme Yapilan Lokaliteler: Arazi 9ah§malan sirasinda degerlendirme yapilabilecek derecede sonu9 
ahnan lokaliteler denizden yiikseklikleri, 9ah§ima tarihleriyle birlikte, il ve kazalan itibariyle a^agida alfabetik 
olarak belirtilmif-itir. Her lokaliteye aynca harita kodu da ilave edilmif-itir (Ko9ak,1986). 

AFYONKAPvAHISAR: Afyon: Kocatepe, 5Ff. 1250m. 06 08 1993; Bayat: K6roglubeli,5Fd, 1450m. 05 08 
1993; Dinar: TV Anteni,5Fo, 1400m. 06 08 1993; Sandikh: Basaga9, 5Fe, 1200m. 06 08 1993. AMASYA: 
Amasya: Akdag,3Kd, 1900m. 30 07 1993; Amasya: Akdag: Duruca, 3Kd, 0560m. 30 07 1993; Amasya: Aktas, 
3La. 1100m. 31 07 1993; 1200m. 31 07 1993; Amasya: Amasya, 3Kh. 0420m. 02 05 1992; Amasya: Karaaga?, 
3Kh. 0430m. 02 05 1992; Amasya: Karaman,3Kh. 0700m. 31 07 1993; 0780m. 31 07 1993; Amasya: Kizseki, 
3Kh, 0400m. 31 07 1993; Amasya: Lokman T, 3Kh. 0930m. 01 08 1993; 1050m. 01 08 1993; Amasya: Tekirdede, 
3Kh. 0400m. 02 05 1992; 0410m. 02 05 1992; Amasya: sehiri9i, 3Kh. 0400m. 02 05 1992; Zile: Zile kavsagi, 3Kh, 
0500m. 01 08 1993. ANKARA: Altindag: Karacaoren, 3Hr. 1000m. 27 05 1993; 1100m. 27 05 1993; 0900m. 25 

05 1992; Ayas: Akyatak, 3Ho. 1200m. 09 06 1992; Ayas: Atderesi, 3Ho. 1000m. 09 06 1992; Ayas: Ayasbeli, 
3Ho. 1150m. 09 06 1992; Ayas: Basbereket, 3Ho. 1100m. 09 06 1992; Bala: Bala,3km E, 4Hh. 1250m. 21 06 
1993; Bala: Bala,5km E, 4Hh. 1250m. 21 06 1993; Bala: Beynam, 4Hh. 1200m. 19 07 1992; 21 05 1992; 24 07 
1992; Beynam, Cam deresi, 4Hh. 1200-1300m. 24 07 1992; Bala: Beynam,4Hh. 1100m. 16 05 1993; Bala: 
Beynam, Gullubogazi, 4Hh. 1200-1300m. 19 07 1992; 1250-1350m. 24 07 1992; 1300m. 19 07 1992; 1400m. 26 

06 1993; Elmadag: Karacahasan, 41a. 1050m. 07 06 1992; 1100m. 07 06 1992; 1250m. 07 06 1992; Elmadag: 
Gokgicir yaylasi, 41a. 1400m. 07 06 1992; Golbasi: Balhkpinar, 4Hg. 1000m. 05 06 1992; Golbasi: Ogulbey, 4Hh. 
1000m. 21 06 1993; Golbasi: Caldagi, 4Hd. 1250m. 10 05 1992; Kalecik: Kalecik 15km S, 3Io. 0680m. 23 05 
1992; Kalecik 7km W, 3Io. 1 100m. 23 05 1992; Kalecik 7km W, 3Io. 1200m. 10 08 1992; Kalecik, 3Io. 0800m. 23 
05 1992; Kayas: Kayas, 10km E., 41a. 1000m. 19 05 1993; Kayas 5km E, 41a, 0950m. 19 05 1992; Kizilcahamam 
Alican,3Hl. 0920m. 30 04 1992; Kizilcahamam: Hodulca/Madensuyu, 3Hh. 1000m. 10 06 1992; Kizilcahamam 
Hodulcadagi, 3Hh. 1520m. 10 06 1992; 1550m. 10 06 1992; 1600m. 10 06 1992; 1680m. 10 06 1992 
Kizilcahamam: Kargasekmez, 3H1, 1200m. 27 06 1993; Kizilcahamam: Keltepe, 3Hg. 1700m. 26 07 1992 
Kizilcahamam: Koca9ay vadisi, 3H1. 0950m. 30 04 1992; Kizilcahamam: Kurtbogazi, 3H1, 1000m. 27 06 1993 
Kizilcahamam: Soguksu, 3H1, 1500m. 20 06 1993; Polath: Polath,4He, 0760m. 05 08 1993; Sincan: Askeri 
Piknikyeri,4Hc. 0800m. 12 06 1992; Yenimahalle, Bestepe, 4Hd. 0850m. 08 06 1993; 09 06 1993. BILECiK 
Boziiyuk: Boziiyiik, 4Fa. 0800m. 14 08 1992; Boziiyuk: Muratdere,4Fa. 0800-0860m. 14 08 1992; Pazaryeri 
Mezit lO.kopru, 3Ep. 0700m. 14 08 1992. BOLU: Bolu: Boludagi, 3Gf, 0900m. 16 07 1993; Cumaova: Cumaova, 
3Fd, 0200m. 10 05 1992; 16 08 1992; 06 07 1993; Gerede: Arkut D., 3Ha. 1500m. 10 08 1993; 1700m. 10 08 
1993; Mengen: Alamam D., 3Ha. 0940m. 08 08 1992; 1010m. 08 08 1992; Mengen: Bacanaklar, 3Ha. 0640m. 08 
08 1992; Mengen: Degirmenbeli, 3Ha. 0700m. 07 08 1992; Mengen: G6k9esu, 3Ha. 0540m. 07 08 1992; Mengen: 
Madenkomuru,3Ha. 0600-0650m. 07 08 1992; Mengen: Cukurca, 3Ha. 0640m. 07 08 1992; Mudurnu: Abant, 3Gf. 
1300m. 06 08 1992; Mudurnu: Abant, 3Gf. 1380m. 06 08 1992; 1400m. 06 08 1992; Mudurnu: Ak9aalan, 3Gf. 
0830m. 06 08 1992; 0950m. 06 08 1992. BURSA: Bursa: Uludag, 3En. 1150m. 15 08 1992; 1500m. 15 08 1992; 
1950m. 15 08 1992; 2100m. 15 08 1992; Inegol: Hamzabey, 3Ep, 0270m. 07 08 1993; Keles: Karaislah koyii, 3En. 
0900m. 15 08 1992; Orhangazi: Sugoren, 3Ef, 0400m. 07 08 1993; Iznik: Iznik, 3E1. 0470m. 07 08 1993. 
CANKIRI: Eskipazar: Eskipazar, 3Ha. 0700m. 08 08 1992; Eskipazar: Eskipazar, 3Ha. 1380m. 08 08 1992; Ilgaz: 
Ilgaz dagi, 2Ip. 1900m. 10 08 1992; Cankiri: Korgun 12km N, 31c. 1330m. 10 08 1992. CORUM: Corum: 
Koparan, 3J1. 0900m. 29 07 1993; Corum: Corum,32km NE, 3Kf. 0900m. 29 07 1993. ESKISEfflR: Sivrihisar: 
Oglak9i, 4Gg. 0800m. 05 08 1993; Sivrihisar: Sivrihisar, 4Gk, 0850m. 05 08 1993. ISTANBUL: Beykoz: 
Polonezkoy, 2En. 0120m. 15 07 1993; Beykoz: Sapak,2En. 0100m. 15 07 1993; Catalca: Kumburgaz kavsagi, 
2Do. 0050m. 10 05 1992; Sile: Goksu, 2Er. 0030m. 09 08 1993; Sile: Yenikoy, 2Ep. 0080m. 09 08 1993; Sile: 62 Yesilvadi, 2Eo. 0090m. 09 08 1993. KASTAMONU: Azdavay: Kizilcasu, 21a. 1000m. 09 08 1992; Cide: Alayuz, 
21a. 0230m. 09 08 1992; Cide: Velioglu, 21a. 0460m. 09 08 1992; 0550m. 09 08 1992; Kastamonu: Bostan, 2Ir. 
1250m. 10 08 1992; Kure: Odemis, 2Ig. 1200m. 10 08 1992. KAYSERL Bunyan: Bunyan, 5Kd. 1300m. 01 08 
1992; 02 08 1992; Melikgazi: Erciyas, 5Kg. 1750m. 03 08 1992; 2200-2500m. 03 08 1992; 2400-3000m. 03 08 
1992; Pinarbasi: Alamescit, 5Lc. 1700m. 02 08 1992; Pinarbasi: Pinarbasi, 5Lf. 1650m. 02 08 1992. KIR§EHIR: 
Kaman: Kaman 10km E, 41a. 1000m. 10 06 1993; Kaman: Kaman,10km E, 41m. 1000m. 21 06 1993; Mucur: 
Kaletepesi, 4Jo. 1370m. 04 08 1992; Cicekdagi: Cifekdagi, 4Jf. 1300m. 13 06 1993. KOCAELI: Gebze: Tavsancil, 
3Eb. 0050m. 10 05 1992; Izmit: Cayirkoy N., 2Ed. 0125m. 08 08 1993; Kandira: Akcaova, 2Er. 0220m. 09 08 
1993; Kandira: Dalca, 2Fn, 0200m. 08 08 1993; Kandira: Kurtyeri, 2Fo. 0075m. 09 08 1993; Karamursel: 
Karamiirsel,3Eg. 0150m. 08 08 1993; 0400m. 08 08 1993. KUTAHYA: Kutahya: Kutahya 20km S, 4Fi. 1100m. 

06 08 1993. NEV§EHIR: Avanos: Dervent,5Jh. 1150m. 29 07 1992; Avanos: Devebagirtan,5Jh, 1000m. 23 06 
1993; 1000m. 30 07 1992; 1100m. 30 07 1992; Avanos: Kurucay, 5Jh. 0980m. 30 07 1992; Avanos: Ufhisar, 5Jh. 
1300m. 31 07 1992; 1350m. 31 07 1992; 1400m. 30 07 1992; Avanos: Zelve 5km S., 5Jh. 1100m. 22 06 1993; 
Avanos: Ziyaret,5Jd. 1500m. 13 06 1993; Avanos: Cavusin,5Jh. 1050m. 30 07 1992; Hacibektas: Hacibektas, 5Jc. 
1250m. 04 08 1992; Urgiip: Akkoy, 5Jh. 1400m. 12 06 1993; Urgiip: Basdere, 5Jh. 1500m. 12 06 1993; Urgiip: 
Boyah, 5Jh, 1250m. 06 11 1993; 1250m. 12 06 1993; Urgup: Damsa, 5Jh, 1300m. 22 06 1993; Urgup: 
Karacaoren, 5Jh. 1300m. 11 06 1993; Urgiip: Topuzdagi,5Ke. 1535m. 01 08 1992; 1550m. 12 06 1993; Urgup: 
Sahinefendi, 5Jh, 1530m. 22 06 1993. SAKARYA: Adapazan: Adapazan 5kmW,3Fb. 0050m. 15 07 1993; Geyve: 
Alifuatpasa, 3Ff, 0100m. 24 04 1992; Geyve: Kocatepe, 3Ff, 0100m. 26 04 1992; Geyve: Sjerefiye, 3Ff, 0100m. 16 

07 1993; 0100m. 24 04 1993; Hendek: Cukurhan, 3Fd, 0200m. 16 07 1993. SAMSUN: Kavak: Kavak,2Ln. 
0720m. 30 07 1993. SIVAS: Giirun: Ziyaret,5Jd. 1930-2200m. 02 08 1992; Yildizeli: Belcik, 4La. 1250m. 02 08 
1993. TOKAT: Tokat: Geyraz, 3Lp. 0750m. 02 08 1993; 0900m. 01 08 1993; Tokat: Kirazhcesme, 3Lp. 0950m. 
01 08 1993; Camhbel: Camhbel, 4Lc. 1550m. 02 08 1993; 1600m. 02 08 1993. ZONGULDAK: Safranbolu: 
Ahmetusta gecidi, 2H1. 0600m. 08 08 1992. 

Lepidoptera Turlerinin Bazi Otoekolojik Ozelliklerinin Degerlendirilmesi 

Inceleme yerinde, belirlenen bitki ortiisii iizerinde diurnal lepidopter tiirleri otoekolojik acidan soyle 
incelenmistir. Cahsma alanin da her yeni lokalite veya toplama sartlannda tesbit edilen her taksona ait bir kayit 
tutulmustur. Her kayitta, bir taksona ait bireylerin toplama veya gozleme dayah olarak belirlenen sayilan, asagida 
ifade edilen bolluk 6l9egi cercevesinde numerik ve kalitatif olarak degerlendirilmistir 

Bolluk: Bu tip skalalar yazarlara gore az 90k degisebilen, subjektif 6l9ekler olup, pratik a9idan bakihrsa 
bolluk hakkinda bir fikir verebildigi i9in yararh sayilabilir. G a bsmamizin ana hedeflerine girmedigi i9in, daha 
degisik bir skala arastirmasina da gidilmemistir. Ornek sayisi 


Bolluk (Pr) 


<2 


1 (50k nadir) 


3-5 


2 (nadir) 


6-15 


3 (bol degil) 


16-30 


4 (bol) 


31< 


5 (?ok bol) Yayihs durumlari: Cahsma alamnda bir takson i9in belirlenen en fazla kayit sayisindan hareket edilerek, 
taksonlann alan i9erisindeki yatay dagihs durumlari asagidaki sekilde degerlendirilmistir. Yatay yayihs: Yatay yayihs ile ilgili bir degerlendirme, alanda tesbit edilen turlerin kayit sayilanna 
dayanarak, turlerin lokal-yaygin seklinde, fakat bes kategori halinde degerlendirilmesi mumkun olmustur. Buna 
iliskin degerlendirme asagida belirtilmistir. Kayit sayisi 


Yayih§ kategorisi 


1-2 


1 (Coklokal) 


3-5 


2 (Lokal) 


6-15 


3 (yaygin degil) 


16-30 


4 (Yaygin) 


31< 


5 (£ok yaygin) 63 Dikey yaydis: Dikey yayihsa gelince, arazi 9ahsmalanmizda tesbit edilen orneklerin bulunduklan 
yiikseklikler dikkate ahnarak tiirler su kategoriler i9erisinde degerlendirilmistir. 

Zon Yiikseklik (ca.) 

Planar (PI) 0-1 00m. 

Collin (C) (submontan) 100-500m. 

Montan (M) 500-1200m. 

Supramontan (Sm) 1200-1900m. 

Subalpin (Sa) 1900-2200m. 

Alpin (A) 2200-3300m. 

Nival (N) 3300m. < 

Habitat: Alan iferisinde tesbit edilen lepidopter tiirlerinin bulunduklan habitatlar, dogrudan dogruya 
arazide tesbit edilen bilgiler lsiginda sintaksonomik olarak (Astragalo-Brometea, Querco-Fagetea gibi) veya 
formasyon olarak (orman, step formasyonlan gibi) tesbit edilebilmektedir. Bir de, bu bilgilerin sentezi sonucunda, 
tiirlerin habitat seciminde dar ve genis tolerans gosterebilmesi de stenotop- ve eurytop seklinde ifade edilmistir. 

Fenoloji: Alanda tesbit edilen tiirlerin ergin fenolojisi, faal olduklan aylar seklinde belirtilmistir. Ayni 
bilgiler lepidopter topluluklan icin de verilmistir. 

Ergin besin bitkileri: Alanda beslenmekte olan ergin bireyler besin bitkileriyle (nektar bitkileri) beraber 
tesbit edilerek kaydedilmistir. Lepidopter Topluluklarimn Degerlendirilmesi 

Bazi Metodik Sorunlar Hakkinda: Tabiatta Lepidoptera turleri bir birlik (asosyasyon) olustururlar mi? 
Diger bir ifadeyle, Lepidopterlerin tabiattaki topluluklan birlik olarak nitelendirilebilir mi? 

Bunlar, Lepidoptera literatiiriinde rastlanan veya sorulan sorular degildir. Bu sorulan, biz, tabiatta 
varhgindan siiphe etmedigimiz bu topluluklann niteligini ve ne sekilde degerlendirilmesi gerektigi konulanna daha 
objektif bir sekilde yaklasabilmek amaciyla sormaktayiz. Sosyoloji falismalannin bilim aleminde en ileri diizeyde 
olan bitki sosyolojisindeki benzer bazi durumlan da karsilastirarak degerlendirmekte yarar gormekteyiz. 

Taksonomide temel birim olarak takson'dan, biyocografyada tiiriin yayihs alanmdan, sintaksonomide ise 
sintakson'dan soz ederiz. Bir sintaksonun varhginin ortaya konmasi sirasinda dikkate ahnan kriterler, ozetle 
soyledir. Parsellerde tesbit edilen tiirlerin tekerriirlerinden hareket edilerek en fazla tekrar eden tiirler karakter tiirler 
olarak belirlenir ve belli bir birligin tammi yapihr. Tabii ki, uluslararasi isimlendirme kod'unda yer alan kurallar 
?er9evesinde bu islemlerin yerine getirilmesi lazimdir. 

Hayvanlar alemindeki pekcok grup icerisinde bitkiler icin kullamlan ve yukanda cok kisa bir sekilde 
aciklanan sintaksonomik metodlar rahatca kullamlabilir. Ancak Lepidopterlerle ilgili olarak burada karsilastigimiz 
bazi karmasik ve ayni zamanda ilave problemlerden bahsetmek yerinde olacaktir. 

Lepidoptera holometabol bir bocek takimidir. Bunun sonucu olarak, erken gelisme donemlerinde larva, 
pupa gibi erginden tamamen farkh iki ayn safhaya sahiptir. Pupa, beslenmeyen bir donem olmasi nedeniyle, 
sosyolojik bir cahsmada belki konu disi diisiiniilebilir. Larvalar ise hemen tamamen fitofag olup, erginlerden 
yasayis tarzi ve beslenme gibi onemli biyolojik faaliyetler a9isindan tamamen farkhhk gosterir. Erginin, aynca 
iireme donemine de sahip olmasi yiiziinden larvalara gore farkhhgi daha da artar. Sonucta Lepidopter de olsa ergin 
ve larvalann tamamen farkh yasam bicimleri, bu donemlerdeki bireyleri belli bir alan icinde dahi karsihkh 
herhangi bir rekabetin icine sokmamaktadir. Diger bir ifadeyle, rekabet az, ya da 90k, 9esitli tiirlerin larvalan ile 
erginleri arasinda, fakat gelisim donemleri itibariyle bagimsiz cereyan etmektedir. Bu yiizden, Lepidopterlerde 
ergin ve larvalara ait birliklerin teskili hususu birbirinden bagimsiz diisiiniilmesi gerekmektedir. 

Ergin birliklerinden soz edilirken, 9ahsmalanmiz sirasinda belli bir alandaki tiirlerin topluluklarimn hem 
mevsimsel a9idan, hem de gun lsigi altinda degisim gosterdigi tesbit edildigini belirtmek gerekir. §6yleki, giin lsigi 
bakimindan bireylerin aktifligi, giines lsinlanndan etkilendiginden, ayni alanda bulunan bir toplulugun diurnal ve 
nocturnal olmak iizere iki ana tip goriiniise (aspect) sahiptir. Bunlarda yine kendi aralannda birtakim gruplara 
aynhr. Diurnal tip, aynca tamamen giinesli yerlerde aktif olan heliophil ile golgede ortaya 9ikan sciophil aspektlere 
sahiptir. Benzer sekilde, nocturnal tip de, gecenin ilk ve ilerliyen saatlerinde tamamen farkh tiir kompozisyonlanna 
sahip aspektler halinde ortaya 9ikar. 

Belli bir parselin tiirlerinin, mevsimsel olarak ta biiyiik bir degisim i9inde oldugu goriilmektedir. 
Lepidoptera birlikleri 9ahsihrken boyle farkh fazlar, kendi tiir listeleri itibarile karsilastinlmahdir. Esasen, baska 
tiirlii bir degerlendirme yapabilmek te pratik olarak miimkiin degildir. §6yleki, bir parseldeki vernal heliophil 
aspekt'in tiir listesi, bir baska parselin sadece vernal heliophil aspekti ile birlikte degerlendirilebilir. 

Belirli bir amaci olmadan bir alani isgal eden tiirlerin sosyolojik yapisi asosyasyon olarak nitelenirken, 
Lepidopterlerde, yukanda a9iklanan hususlar 9er9evesinde, bizim birim parselde tesbit etmeye 9ahstigimiz tiir 
kompozisyonu, belli bir birligin yine belli bir aspektidir. Fitososyolojide, her ne kadar giin lsigina bagh bir 64 degisim yoksa da mevsimsel degisimin oldugu muhakkaktir. Vernal, aestival, autumnal aspektlerin fitososyolojik 
9ahsmalarda da karsilastirmah morfoloji ve sintaksonomi acisindan ele ahnmasimn, pratik zorluklarma ragmen 
ilginf bilimsel sonuclan olacagi aciktir. 

Yaptigimiz on arastirmalar sonucunda, lepidopter asosyasyonlannm yapisi hakkinda on bilgiler elde 
edilmistir. Bu proje 9ahsmasi cercevesinde tesbit ettigimiz topluluklan, bu ilk bilgi toplama asamasinda nasil 
degerlendirmemiz gerektigi hususunda vanlan sonuclar sunlardir. 

1. Lepidopterler morfolojik ve sistematik sosyoloji yoniinden arastinhrken, ergin ve larvalan ayri ayn ele 
ahnmahdir. 

2. Parsellerden (ister 90k, isterse tek parsel olsun), elde edilen tur listeleri ve tiirlerin tekerriirlerinin 
degerlendirilmesi fitososyolojik prensipler 9er9evesinde degerlendirilmelidir. 

3. Bir parselde belli bir tur kompozisyonu belirlenmis ise, bu o toplulugun mevsimsel ve giincel 
goriinusiidiir. Bunu, parselin dominant tiirleri veya tekerriir eden tiirlerine dayanarak, ornek olarak Polyommatus 
icarus-Thersamonia hylla vernal heliophil aspekti seklinde a9iklamak yararhdir. Boyle bir aspekt, bir 
simflandirmada, diger bolgelerde ancak kendiyle esdeger, yani vernal ve heliophil aspektlerle karsilastinlarak 
degerlendirilmelidir. Boyle bir aspekt, fitososyolojideki asosyasyon kategorisinde yeralan bir sintaksona esit 
sayilmahdir. 

4. Arazi 9ahsmalannda, tiirlerin belli bir ama9 i9in olusturduklan topluluklar (sosyasyon), ornek olarak 
beslenme, 9ifflesme, uyku, istirahat topluluklanyla asosyasyonlar karistirilmamahdir. Degeener'in (1917) 
simflandirdigi 9esitli hayvan topluluklan arasinda lepidopterlerde yukanda belirtilen tiplerine tabiatta rastlanmistir 
(Ko9ak,1987). Dikkat edilmedigi takdirde iizerinde 9ahsilan asosyasyonlann tiir kompozisyonu hakkinda yanhs 
sonu9lar elde edilebilir. 

Siiphesiz asosyasyon ve aspekt gibi konular, daha farkh diisiinceler 9er9evesinde de ele ahnarak 
arastinlabilirdi. Bunlan birka9 ornekle a9iklayabiliriz. 

Lepidopter toplulugu yerine, hayvan gruplannin hepsinin ele ahndigi bir topluluk diisiincesinin 
uygulamadaki basansi ne olabilirdi? 

Belki de ideal olan bu diisiincenin, bitki topluluklannm diinyada bu kadar ileri seviyede arastmlabilmesine 
ragmen, fitososyologlar tarafmdan bile ger9eklestirilebildigi soylenemez. Bitkiler aleminde dahi ilkel ve yiiksek 
organizasyonlu gruplann hepsi, aym birlik tablosu i9erisinde degerlendirilememektedir. Yasam alanlannin birbiri 
i9ine ge9mis oldugu gruplarda, boyle bir degerlendirme yapmanm mevcut bilimsel metodlarla ger9eklestirilmesi 
hala 90k zordur. Hayvanlar aleminde sadece boceklerin bile bir topluluk halinde ele ahnarak islenmesi 
ger9eklestirilememistir. Sadece lepidopterleri dahi, bir biitiin olarak diisiinmemiz, insam boyle bir arastirmayi 
baslatmaktan vazge9irtebilecek kadar zorluklarla doludur. Belli bir alanda yasiyor olsalar bile, biz ilgili hayvan 
topluluklanm, bireylerini alanda goriip tesbit edebildigimiz nisbette 9ahsabiliriz. Alanda ergin bireyleri gozleyip 
toplayabilirken, aym yerde yasayan fakat o tarihlerde, yumurta, tirtil veya pupa safhasinda oldugu i9in 
goremedigimiz, dolayisiyla varhgini kaydedemedigimiz pek 90k tiir degerlendirme disi kalacaktir. Aym durum 
bitki topluluklan da belirlenirken ortaya 9ikmakta, belli mevsimlerde, tiirlerin sadece toprak iistiindeki gelisme 
donemleri arastrnlabilmektedir. Ilkbaharda bir parselde beliren geofit topluluklan, yazin ve hatta sonbaharda yerini 
tamamen farkh bitki kompozisyonlanna birakmaktadir. Bu nedenle bir alandaki topluluklan, mevsimsel 
degisimleri itibariyle degerlendirmeye tabi tutmak yerinde olacaktir. Bu husus, lepidopterler i9in de ge9erlidir. 
Yani, bir parsel de ilkbaharda tesbit edilen bir topluluk, yerini yaz ve sonbaharda tamamen farkh tiirlere terkeder. 

Zaman bakimindan ortaya 9ikan topluluk degisimi sorunu, lepidopterlerde 90k ozel bir baska boyutta da 
goze 9arpar. Diurnal ve nocturnal ozellik tasiyan lepidopterlerde bir parselde biitiin tiirlerin bireylerinin aym anda 
tesbiti pratik olarak miimkiin degildir. Bu nedenle de, arazi 9ahsmalanmizdan edinilen sonu9lara bakilarak, bu 
projede sadece diurnal topluluklar iizerinde durulmustur. 

Nomenklatiir: Bu 9ahsmada, Lepidoptera topluluklan gozlenen veya toplanan ornek sayisindan hareket 
edilerek dominant olarak belirlenen tiirlere gore isimlendirilmistir. Bu isimlendirme, 9ahsma i9erinde kullamlacak 
verilerin degerlendirilebilmesi i9in gerekli goriildiigiinden teklif edilmistir. Hayvan sosyoloji veya 
sintaksonomisinde uluslararasi herhangi bir nomenklatiir kurah bulunmadigindan isimlendirmenin ge9ici olarak, 
alanda tesbit edilen dominant tiirlerine gore yapilmasi uygun gorulmtistiir. 

Morfoloji ve Ekoloji: Toplulugun morfolojisini, istirak9i tiirleri olusturmaktadir. Bu bakimdan, belirlenen 
bir birligin morfolojisi, katilan tiirlerin tespiti ve bunlann listelenmesiyle ortaya konmaktadir. Toplulugun 
ekolojisine gelince, tespit edildigi habitati, fitososyolojik olarak, dominant bitkileriyle belirlenmis, lokalite 
kayitlan, yer, tarih, denizden yiikseklik gibi bilgilerle sunulmustur. Birlikteki istirak9i tiirler arasinda dominant 
olarak temsil edilenler belirlenmistir. Birligin mevsime ve gun lsigi tercihine bagh olarak vernal, aestival; heliophil, 
sciophil gibi ortaya 9ikis ve tercih durumlan verilmistir. 65 Cali$malarda Bilgisayar Kullanimi: Proje ile ilgili cahf-imalann degerlendirilmesi ve hazirlanmasi 
sirasinda IBM, Personal Computer kullamlmifj, DOS altinda cahf-ian Wordstar 4.0, dBASE Super Plus III, 
WINDOWS altinda cahf-ian Word 2.1 programlanndan yararlamlmifjtir. Alanda tesbit edilen her taksona ait bilgiler, 
degifjen habitat fjartlan ve zaman dikkate ahnarak, dBase programinda bagimsiz bir kayit {record) olarak 
kaydedilmif-itir. Her kayit icin ortalama 35 sorgu alani (field) degerlendirilmi§tir. 3000 kadar tutulan kayit icin 
1 00000' den fazla alana bilgi (data) girifji yapilmif-itir. Gerekli tarama, diizenleme ve sayimlar bu programla, metin 
diizenlenmesi ise dBase'den olu§turulan ara dosyalann Wordstar veya Word programlanna transferiyle 
gerceklef-itirilmif-itir. Bazi grafik cizimleri ise onceden hazirlanan grafiklerin Scanner'la bilgisayara transferinden 
sonra, BitPaint Software programinda diizenlenmi§, kullamlabilir hale getirilmifjtir. Metin icerisinde kullamlan sembol ve kisaltmalar 
Semboller = sinonim 

# kuraldi§i isimlendirme 

$ anthropojen topluluklar 

? belirlenememis. topluluklar. 

+ nisbeten iyi durumdaki bir toplulugu ifade eder. 

x orta derecedeki bir toplulugu ifade eder. 

- kotii durumdaki bir toplulugu ifade eder. 

/ Iki farkli sintakson simfina ait topluluklann alani payla§masim ifade eder. 

-. bir alt kategorideki sintaksonuna ad verilmesinden ka?indmi5 topluluklar Genel Kisaltmalar ca., 


circa 


yakla§ik 


et al., 


et alia 


ve digerleri 


et seq 
ve onu takibeden [yayinlar] 


p.p., pro parte 


kismen 


sensu; 


sensu auctorum 


yazann dii^uncesine gore 


versus 
kar§i 


n 
herhangi bir sayi 


Ver 
Vernal 


Aes 
Aestival 


Aut 
Autumnal 


Hel 
Heliophil 


Sci 
Sciophil 


Sco 
Scotophil 


Pyr 
Pyrophil 


Asp 
Aspekt 


I 
Imago 


L 
Larva 

Yukseklik Zonlari PI Planar 

C Collin 

M Montan 

Sm Supramontan 

Sa Subalpin 

A Alpin 

N Nival AF Anthropojen Formasyon 

OF Orman Formasyonu 

RF Ruderal Formasyon 

MF Kariijik (mixed) Formasyon 

MeF Mesophil Formasyon Formasyonlar 66 SF Step Formasyonu 
SeF Segetal Formasyon Orman Formasyonlari meso-MOF Meso-Mediterran Orman Formasyonlari (Quezel, 1986): Qi, PR. Aynca, Quercus 

coccifera, Carpinus orientalis ile kan§ik lokal formasyonlar, Kuzeybati Anadoluda, 
Pinus brutia ormanlan. 
supra-MOF Supra-Mediterran Orman Formasyonlari (Quezel,1986): QC. 

supra-M DF Supra-Mediterran Yaprakdoken (deciduous) Orman Formasyonu (Quezel, 1986): 

Qf (200- 1000m), Qa. 
prepont.DF Prepontic Yaprakdoken (deciduous) Orman Formasyonu (Quezel, 1986): CA. 
MMF Mediterraean Dag (mountain) Orman Formasyonlari (Quezel, 1986): 

Pn OF Anadolu Karacam (Pinus nigra subsp.pallasiana) Orman Formasyonu (Quezel, 1986): 

CPp. 
EOF Avrupa tipi Orman Formasyonlari (Quezel, 1986). 

Quercus OF Quercus Orman Formasyonu (Quezel, 1986): Fs, prepont.DF. 

Ps OF Pinus sylvestris Orman Formasyonu (Quezel, 1986). 

Anb OF Abies nordmanniana subsp.bornmuelleriana Orman Formasyonu (Quezel, 1986). 

Euxine OF Euxine Orman Formasyonlari (Zohary,1973; Quezel,1986): QF. 

Fo-Rp OF Fagus orientalis-Rhododendron ponticum Orman Formasyonu (Quezel, 1986): RFo, 

Cp-Fo. 

Fitososyolojik Sintaksonlar 

AB Astragalo-Brometea Quezel, 1 973 

Oa-Tl Onobrychido armenae-Thymetalia leucostomi Quezel,Barbero & Akman, 1992 
Ch-As Convolvulo holosericei-Ajugion salicifoliae Quezel,Barbero & Akman, 1992 
St-Hv Salvio tchihatcheffii-Hedysarion varii Quezel,Barbero & Akman, 1992 
Pa-Am Phlomido armeniacae-Astragalion microcephali Quezel,Barbero & Akman, 1992 
Ak-Ge Astragalo karamasici-Gypsophilion eriocalycis Quezel,Barbero & Akman, 1992 
Al-Ap Arenario ledebouriani-Astragalion plumosi Akman, 1990. 
Hl-Ts Hyperico linarioidis-Thymetalia skorpilii Quezel,Barbero & Akman, 1992 
So-Ad Sileno olympicae- Astragalion densifolii Quezel, Barbero & Akman, 1992 
Ps-Aa Pedicularo sibthorpii-Asterion alpini Quezel,Barbero & Akman, 1992 
Qi Quercetea ilicis Br.BL, 1 947 

Qi Quercetalia ilicis Br.BL, 1947 

Qi Quercion ilicis Br. Bl. 

PR Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martinez,1974 

Qp Quercetea pubescentis Br. Bl. (1931) 1932 (p.p.) 

QC Querco cerridis- Carpinetalia orientalis Quezel,Barbero & Akman, 1992 

Qa Quercion anatolicae Quezel,Barbero & Akman, 1992 

CA Carpino-Acerion Quezel,Barbero & Akman, 1992 

CPp Cisto laurifolii-Pinion pallasianae Quezel, Barbero & Akman, 1992 

PCI. = Pino-Cistion laurifolii Quezel,Barbero,Akman, 1977 
QC1 Querco pseudocerridis-Cedretalia libani Quezel,Barbero &Akman, 1992 

= Querco-Cedretalia libani Barbero, Loisel & Quezel, 1974 
Qf Quercion frainetto Horvat, 1954 

QF Querco-Fagetea Br. Bl. & Vl.,1937 

Fs Fagetalia sylvaticae Pawlowski, 1928 

RFo Rhododendro pontici-Fagetalia orientalis Quezel, Barbero & Akman, 1992 

= Rhododendro-Fagetalia orientalis Quezel, Barbero & Akman, 1980 
Cp-Fo Crataego pentagynae- Fagion orientalis Quezel,Barbero & Akman, 1992 

= Crataego-Fagion Quezel, Barbero, Akman, 1980 
Cs-Co Castaneo sativae-Carpinion orientalis Quezel,Barbero & Akman, 1992 

= Castaneo-Carpinion Quezel, Barbero, Akman, 1980 
Ab Alnion barbatae Quezel,Barbero & Akman, 1992 

= Alnion barbatae Quezel, Barbero & Akman, 1980 
PPo Pino silvestri-Piceetalia orientalis Quezel,Barbero & Akman, 1992 

= Pino-Piceetalia orientalis Quezel, Barbero & Akman, 1980 
Vp-Fo Veronico peduncularis-Fagion orientalis Quezel,Barbero & Akman, 1992 

= Veronico-Fagion Quezel, Barbero & Akman, 1980 
Gi-Po Geranio iberici-Pinion orientalis Quezel,Barbero & Akman, 1992 

= Geranio-Pinion Quezel, Barbero & Akman, 1980 
Ch Chenopodietea 67 Se Secalinetea BULGULAR 

Genel: Turkiye'de Lepidoptera birliklerinin tesbiti ve ekolojisine yonelik bir arastirmayi yapmada oldugu 
kadar, elde edilen sonuijlan kaleme alarak ortaya koymak ta aym derecede zordur. Burada bir arazi 9ahsmasinin 
surduriilmesinde karsilasilan zorluklardan degil de, ondan ayn olarak karsilasilan giif bilimsel problemlerden 
sozetmek istiyorum. 

Bir floristin karsilastigi problemlerle, fitososyologun problemleri birbirinden 50k farkhdir. Ayni bolgelerde, 
aym biyolojik materyalle 9ahssalar bile, karsilastiklan problemler, konuya bakis acilannm farkhhgindan ve 
ozellikle fitososyologun arastirma gu9luguniin canhlann aralanndaki 90k 9esitli iliskilerin yer ve zaman 
i9erisindeki devamh degisiminden kaynaklanmaktadir. Sintaksonomik problemler, bugiin diinyada bu alanda 
oldukja fazla sayida arastincinin olmasi ve 9ahsmalann yapilmasina ragmen hala genel boyutlannda dahi tatmin 
edici 96zumlere ulasamamistir. 

Turkiye'de de vejetasyon arastirmalannin hala istenen diizeye ulasamamis olmasi, lepidopterler 9ahsilsa 
bile, bir altyapi eksikligi olarak 9esitli bolgelerin bitki ortusuniin ozelliklerinin bir olgilye kadar yeniden ele 
ahnmasim veya bilgilerin derlenmesini gerektirmektedir. Burada lepidopterlerle ilgili bir arastirma surdiirulmesine 
ragmen, lepidopterlerin habitatlanni olusturmasi bakimindan bitki orttisunun iyi taninmasi, ozeliklerinin iyi ifade 
edilmesi gerekir. Diger taraftan lepidopter birliklerine yonelik bilgiler toplamrken, bir 6I9U olarak bitki 
topluluklanna, problemleri ile birlikte bakmak, bir karsilastirma yapmak, bir takim teknik hatalann 
tekrarlanmamasinda dikkat edilmesi gereken noktalan yakalamaya 9ahsmak lazimdir. Bu yiizden Lepidopterlere 
oldugu kadar fitososyolojinin 9esitli yonlerine de dikkat sarfetmemiz gerekmistir. 

Bolgenin bitki ortiisii ile ilgili olarak yaptigimiz bazi degerlendirmeler ve bilgi derlemelerine, yukanda 
a9iklanan nedenlerle, Bulgular boliimii i9erisinde yer verilmesi uygun gorulmiistur. (^ahsma alamndaki vejetasyon 
orttisunu yansitabilmesi a9isindan bir vejetasyon haritasi verilmesinde yarar goriilmus, boyle bir harita ise ancak 
Akman & Ketenoglu (1986)'dan yeniden diizenlenerek sunulmustur (Harita 1). Asagidaki bolumde yapilan 
diizenlemelerle vanlan sonu9lar, lepidopterlerin ozellikle habitat tammlan ile ilgili olarak, fitososyolojik ve bitki 
formasyonlan hususlannda verilen kararlara esas teskil etmistir. Lepidopterlerin otoekolojik ozellikleri, bitki 
formasyonlanna ve fitososyolojik sintaksonlara gore dagihmi gibi boliimlerde, bitkilerle ilgili yapilan 
degerlendirme sonu9lanm gormek mumkundiir. Cahsma Alamndaki Bitki Ortiisiine ait Literaturun Degerlendirmesi 

Step Formasyonu 

list kategoriler: Step formasyonuna 9ahsma alamnda daha ziyade Orta Anadolu'da rastlanmaktadir. Orta 
Anadolu'nun step vejetasyonu ile ilgili Zohary (1973), Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors (1984), Qetik'in 
(1985) 9ahsmalan onem tasimaktadir. Ancak son yillarda yayin yapan arastincilann, bolge vejetasyonunu literatiir 
ve sintaksonomik a9idan degerlendirdigine dair bilgilere rastlanmamistir. Diger bir deyisle, Zohary ve Qetik'in ileri 
siirdiigii bazi yiiksek kategorilerdeki sintaksonlann ge^erliligi Akman, Ketenoglu et a/.(1984) tarafindan 
tartisilmamistir. 68 
5 ^7 . yry; ■ i i i i 36 Harita 1 . Kuzey, Kuzey Bati Anadolu'da bulunan bazi sintaksonlann yakla§ik sinirlanm gosteren harita (Akman & 
Ketenoglu,1986'dan duzenlenmi§tir). 1. Crataego-Fagion, 2. Pino-Cistion laurifolii, 3. Carpino-Acerion, 4.0stryo-Carpinion 
+ Quercion frainetto-cerris , 5. Fagion sylvaticae, 6. Quercion anatolicae, 7 '. Astragalo-Brometea. 

Zohary, Ic Anadolu ova stebini Artemisietea fragrantis sinifina dahil ederken £etik (1985), bu alanlarda 
Thero-Brachypodietea sinifinda yeni birer ordo ve alyans kurmustur (Artemisietalia santonicae £etik,1985 ve 
Ziziphorion tauricae Qetik,1985). Nomenklatur kurallanna uymadigi icin gecerli olmayan bu isimler sinonim 
olarak degerlendirilebilirse de, bu sintaksonlann varhginin kabul edilip edilmemesi konusu, arastirma yapilmasini 
gerektirir. Bu nedenle ova stebi, heterojen bir yapi gosterse de, burada daha once adlandinlmis olan Artemisietea 
fragrantis Zohary, 1973 srmfinda ele ahnacaktir. 

Dag stebine gelince, Astragalo-Brometea Quezel,1973 sinifi uzun bir sure sadece Toros Daglanna ait bir 
sintakson olarak diisunulmus ise de, Ketenoglu, Quezel, Akman & Aydogdu (1983) ve Akman, Ketenoglu & 
Quezel (1984), bu simfi If Anadolu'nun kuzey bolgelerindeki dag stebinde bu simfa ait yeni ordo ve alyanslar 
tesbit ederek tammlamislardir. Bu arada (^etik, yine aym simfta bir ordo ile lie alyansi yeni sintaksonlar olarak 
tammlamissa da, hem zaman bakimindan, hem de tip secimi yapmadigi icin verdigi isimler ge^ersiz olarak 
kalrmstir. Bu arada Quezel, Barbero ve Akman (1992), son yillarda tammladiklan, ancak tiplerini belirtmedikleri 
sintaksonlar icin tip secerek ge?erlik kazandirmislardir. 

Astragalo-Brometea'nm iist kategorilerindeki sintaksonlar asagida sinoptik listede ozetlenmistir. 

Astragalo-Brometea Quezel, 1973 

= Astragalo microcephali-Brometea tomentelli Quezel,Barbero & Akman, 1992 

11 : Astragaletea mediterranea Zohary, 1973 
' Astragaletea armeno-turcica Zohary, 1973 Astragalo mediterranea Zohary, 1973. Dahil edilen tiirler: Astragalus echinus, Astragalus gummifer, Astragalus zachlensis, Astragalus 
supranubilus, Astragalus cruentiflorus, Astragalus bethlehemiticus, Astragalus deinacanthus, Astragalus gaillardotii, Astragalus naftolskyi, 
Acantholimon libanoticum, Acantholimon acerosum, Acantholimon armenum, Onobrychis cornuta, Minuartia juniperina, Noaea mucronata, 
Cousinia hermonis, Euphorbia erinacea. 

1 7 
Astragaletea armeno-turcica Zohary, 1973. Monotipik birlik Astragalus echinus-Acantholimon venustum Zohary, 1973. Dahil edilen tiirler: 

Astragalus echinus, Astragalus microcephalus. Astragalus gummifer, Astragalus acicularis, Astragalus cappadocius, Acantholimon venustum, 

Acantholimon armenum, Acantholimon echinus, Rosa glutinosa, Alyssum minutum, Arabis drabiformis, Erysimum smyrneum, Scleranthus 

uncinatus, Minuartia juniperina, Minuartia recurva, Daphne oleoides, Globularia orientalis, Globularia trichosantha, Euphorbia macraclada, 

Sanguisorba minor, Ziziphora capitata, Ajuga chia, Cotoneaster racemiflorus, Anthemis anatolica, Anthemis flabellata, Geranium pyrenaicum, 

Rumex acetosella, Ranunculus illyricus, Thymus angustifolius, Salvia modesta, Anchusa leptophylla, Onosma armeniaca, Koeleria atroviolacea. 69 1. Onobrychido armenae- Thymetalia leucostomi Quezel,Barbero & Akman,1992 

= # Onobrycho armeni- Thymetalia leucostomi Akman,Ketenoglu,Quezel, 1984. 
= # Thymetalia sipylei £etik,1985 
= # Cousinion iconicae Qetik,1985 
= # Astragalion lycii £etik, 1985 
= # Euphorbion kotschianae £etik,1985 

A. Convolvulo holosericei-Ajugion salicifoliae Quezel,Barbero & Akman, 1992 
= # Convolvulo holosericei-Ajugion salicifoliae Akman, et al.,1984 

B. Salvio tchihatcheffii-Hedysarion varii Quezel,Barbero & Akman,1992 
= # Salvio tchihatcheffii-Hedysarion varii Akman,et al.,1984 

C. Phlomido armeniacae-Astragalion microcephali Quezel,Barbero & Akman,1992 
= # Phlomido armeniacae-Astragalion microcephali Akman et al., 1984 

D. Astragalo karamasici-Gypsophilion eriocalycis Quezel,Barbero & Akman,1992 
= # Astragalo karamasici-Gypsophilion eriocalycis Ketetenoglu & Quezel, 1983 

E. Arenario ledebouriani-Astragalion plumosi Akman, 1990 

2. Hyperico linarioidis-Thymetalia skorpilii Quezel,Barbero & Akman,1992 
= # Hyperico-Thymetalia skorpilii Akman,Queze\,et al.,1987 

A. Sileno olympicae- Astragalion densifolii Quezel, Barbero & Akman, 1992 
= # Sileno-Astragalion densifolii Akman,Queze\,et al.,1987 

B. Pedicularo sibthorpii- Asterion alpini Quezel,Barbero & Akman, 1992 
= # Pedicularo- Asterion alpini Akman,Queze\,et al.,1987 

Astragalo-Brometea Quezel, 1973 

Karakter tiirleri dip not olarak daha once verilmi^tir. 

Bu simfa, daha ziyade kurakcil dagstebi formasyonlan dahildir. Toroslarda kurulan bu simf, Orta Anadolunun aleak ve 
yiiksek daglannda iyi bir §ekilde temsil edilirken, Karadeniz bolgesinin 1c Anadolu'ya bakan kurak bolgelerinde de goriiliir 
(Astragalo-Brometalia'da Astragalus microcephalia- Asphodeline damascena birligi Ilgaz 9evresinde tesbit edilmi^tir 
(Akman, 1983)). 

X.Onobrychido armenae-Thymetalia leucostomi Quezel,B al "bero & Akman,1992 13 

Bu ordonun, Ankara'mn Giiney ve Batisinda, 0600-1300m yiiksekliklerde marn, kalker ve jipsli topraklarda yayilan 
alyans ve birlikleri vardir. 

A.Convolvulo holosericei-Ajugion salicifoliae Quezel,Barbero & Akman,1992 

Beypazan, Aya§, Temelli, Polath cevresinde mamli topraklarda, 0650-1 150m yiiksekliklerde yayilir. 

B. Salvio tchihatcheffii- Hedysarion varii Quezel, Barbero & Akman,1992^ 5 
Ankara'mn bati kesimlerinde, 0800- 1250m yiiksekliklerde yayilir. Karakter tiirleri §unlardir: Thymus leucostomus var. leucostomus, Onobrychis armena, Astragalus lycius, Astragalus lydius, Phlomis pungens 
(herba-venti), Alyssum pateri, Salvia cryptantha, Onosma tauricum, Ajuga salicifolia, Minuartia hamata, Globularia orientalis, Scabiosa 
argentea, Marrubium parviflorum, Moltkia caerulea, Euphorbia macroclada, Hedysarum varium, Bromus cappodocicus, Achillea wilhemsii, 
Helianthemum nummularium, Allium rotundum, Lappula barbata var.cariensis, Silene supina ssp.pruinosa, Hypericum avicularifolium, Bungea 
trifida, Convolvulus holosericeus, Polygala pruinosa, Linum flavum, Linum hirsutum ssp.anatolicum, Noaea mucronata, Cousinia birandiana, 
Stachys cretica, Anthemis tinctoria, Alyssum sibiricum, Centaurea virgata, Jurinea consanguinea, Salvia hypargeia, Onobrychis hypargyrea, 
Onosma aucheranum, Astragalus condensatus, Astragalus brachypterus, Paronychia kurdica, Fumana aciphylla, Dianthus anatolicus, Genista 
aucheri. 

Karakter tiirleri §unlardir: Convolvulus holosericeus, Ajuga salicifolia, Euphorbia macroclada, Linum flavum, Galium verum. 

Karakter tiirleri §unlardir: Salvia tchihatcheffii, Hedysarum varium, Linum hirsutum subsp.anatolicum, Helianthemum nummularium, 
Asyneuma limonifolium. 70 C. Phlomido armeniacae-Astragalion microcephali Quezel,Barbero & Akman,1992. 

Ankara'nin giineyinden, kuzeyde Aya§beli'ne kadar uzanan serpantin, radyolarit, fli§ anakayacindan olu?mu§ 
topraklarda, 0750- 13 50m yiikseklikler arasinda yayilir. 

17 

D. Astragalo karamasici- Gypsophilion eriocalycis Quezel,Barbero & Akman,1992. 

£ankin'mn Kizihrmak ve Yaprakli 9evresindeki jipsli alanlarda, 0600-0950m yiikseklikler arasinda bulunur. 

E. Arenario ledebouriani- Astragalion plumosi Akman,1990 

Ankara'nin kuzeyinde Aydos dagi, £ubuk cevresinde 1300-1800m yiiksekliklerde bulunur. 

2. Hyperico linarioidis- Thymetalia skorpilii Quezel,B al "bero & Akman,1992 

Bolu'da Abant, Aladag 9evresinde 1900-2000m. yiiksekliklerde bulunur. 

A. Sileno olympicae- Astragalion densifolii Queze\,Baibeio & Akman, 1992^° 

Bu alyansa Kastamonu, Ilgaz daglannin 1850-2200m yiiksekliklerinde rastlamr. 

9 1 

B. Pedicularo sibthorpii- Asterion alpini Quezel,Barbero & Akman, 1992 

Bu alyansa, Kastamonu Ilgaz daglannin 2500m yiiksekliklerinde rastlamr. 

Orman Formasyonu 

£ahsma alaninda orman formasyonuna, daha ziyade Bati ve Kuzey Anadolu'da rastlamr. 

Turkiye'nin orman vejetasyonu son yillarda Zohary (1973), Quezel, Barbero & Akman (1977), Quezel, 
Barbero & Akman (1980), Akman & Ketenoglu (1986) ile Quezel (1986) tarafindan yiiksek sintaksonomik 
kategoriler itibariyle ele ahnrmstrr. Qetik (1985), Ic Anadolu vejetasyonu ile ilgili kitabtnda aynca ic Anadolu'yu 
9evreleyen bolgelerdeki orman formasyonlan hakkmda bilgi vererek degerlendirme yaprmstir. 

list kategoriler: Asagidaki sinoptik listede cahsma alaninda yer alan iist kategorilerdeki sintaksonlar, adt 
gecen yazarlann cahsmasmdan cikartilrms, gecerli olan isimler ise Quezel,Barbero & Akman (1992), dikkate 
ahnarak secilmistir. 

1. Quercetea ilicis Br.Bl.,1947 

= Quercetea calliprini Zohary, 1962 

= Quercetea cerris mediterrano orientalia 

1.1. Quercetalia ilicis Br.Bl.,1947 
1.1.1. Quercion calliprini Zohary, 1962 Karakter tiirleri §unlardir: Phlomis armeniaca, Astragalus microcephalus, Teucrium chamaedrys, Marrubium parviflorum. 

1 7 

" Karakter tiirleri §unlardir (Ketenoglu, Quezel, 1983:213): Astragalus karamasicus, Gypsophila eriocalyx, Gypsophila parva, Thymus 

leucostomus var.gypsaceus, Linum mucronatum ssp.gypsicola, Ziziphora taurica, Ziziphora tenuior, Bupleurum boissieri, Centaurea patula, 

Astragalus aducus, Silene supina ssp.pruinosa, Salvia cryptantha, Lappula barbata, Allium flavum. 

1 8 

Karakter tiirleri §unlardir (Akman, 1990:225): Astragalus plumosus ssp. plumosus, Arenaria ledebouriana ssp.ledebouriana, Thymus 

longicaulis ssp.longicaulis, Galium verum ssp. glabrescens, Stachys iberica, Sideritis germanicapolitan ssp. germanicapolitan. 

Karakter tiirleri §unlardir: Thymus praecox ssp. skorpilii, Hypericum linarioides, Veronica gentianoides, Campanula olympica, Potentilla 
crantzii var.crantzii, Bupleurum falcatum ssp.persicum, Pilosella hoppeana subsp.troica, Bunium microcarpum ssp.bourgaei, Scabiosa 
columbaria subsp.paphlagonica, Asperula capitellata, Allium olympicum, Dianthus balansae, Anthemis melanoloma subsp.melanoloma, 
Sesleria pontica, Pilosella macrotricha, Stachys germanica subsp.bithynica, Scorzonera pygmaea subsp. nutans. 

Karakter tiirleri §unlardir: Silene olympica, Astragalus densifolius, Onobrychis montana subsp. cadmea, Anthemis tinctoria subsp.pallida, 
Ranunculus dissectus subsp. sibthorpii, Erysimum pulchellum, Stachys cretica, Muscari aucheri, Minuartia hirsuta subsp.falcata, Nepeta nuda 
subsp. albi flora. 

Karakter tiirleri §unlardir: Pedicularis comosa subsp. sibthorpii, Aster alpinus, Galium album subsp. prusense, Jasione supina subsp.pontica, 
Gentiana verna subsp. balcanica, Gentiana septemfida, Myosotis alpestris. 71 1.2. Pistacio-Rhamnetalia Rivas-Martinez, 1974 

1.2.1. Querco calliprini- Juniperion excelsae Barbero & Quezel, 1979 

2. Quercetea pubescentis Br. Bl. (1931) 1932 (p.p.) 

= Querco-Artemisietea anatolica (p.p.) 
= Junipero-Pistacietea (p.p.) 
= Quercetea brandtii (p.p.) 

2.1. Querco cerridis- Carpinetalia orientalis Quezel,Barbero & Akman,1992 
= # Querco-Carpinetalia orientalis Quezel, Barbero, Akman, 1980 

2.1.1. Quercion anatolicae Quezel,Barbero & Akman,1992 
= # Quercion anatolicae Quezel,Barbero,Akman,1977 

2.1.2. Cisto laurifolii- Pinion pallasianae Quezel, Barbero & Akman,1992 
= # Pino-Cistion laurifolii Quezel,Barbero,Akman, 1977 

2.2. Querco pseudocerridis- Cedretalia libani Quezel,Barbero & Akman,1992 
= # Querco-Cedretalia libani Barbero, Loisel & Quezel, 1974 

2.1.3. Quercion frainetto Horvat,1954 

3. Querco-Fagetea Br. Bl. & VI., 1937 

= Alnetea glutinosae euxina Zohary, 1973 
= Querco-Fagetea orientalis Zohary, 1973 
= Piceo-Abietea pontica Zohary, 1973 

3.1. Fagetalia sylvaticae Pawlowski,1928 

3.2. Rhododendro pontici-Fagetalia orientalis Quezel, Barbero & Akman, 1992 
= # Rhododendro-Fagetalia orientalis Quezel, Barbero, Akman, 1980 

3.2.1. Crataego pentagynae- Fagion orientalis Quezel,Barbero & Akman, 1992 
= # Crataego-Fagion Quezel, Barbero, Akman, 1980 

3.2.2. Castaneo sativae- Carpinion orientalis Quezel,Barbero & Akman,1992 
= # Castaneo-Carpinion Quezel, Barbero, Akman, 1980 

3.2.3. Alnion barbatae Quezel,Barbero & Akman,1992 
= # Alnion barbatae Quezel, Barbero & Akman, 1980 

3.3. Pino silvestri- Piceetalia orientalis Quezel,Barbero & Akman,1992 
= # Pino-Piceetalia orientalis Quezel, Barbero & Akman, 1980 

3.3.1. Veronico peduncularis - Fagion orientalis Quezel,Barbero & Akman,1992 
= # Veronico-Fagion Quezel, Barbero & Akman, 1980 

3.3.2. Geranio iberici- Pinion orientalis Quezel,Barbero & Akman,1992 
= # Geranio-Pinion Quezel, Barbero & Akman, 1980 

1. Quercetea ilicis Br. Bl.,1947 

1.1. Quercetalia ilicis Br.Bl.,1947 22 

Bu ordoya Bursa, Bilecik ve Geyve bogazi civannda, Orta Karadeniz'de Amasya cevresinde Akdeniz ikliminin 
etkisinde kalan sicak, kurak vadilerinde, bu simfa dahil kizilcam ormanlan ile kan§ik, maki ve frigana topluluklanna 
rastlanmaktadir. 

1.1.1. Quercion ilicis Br-BL, 1 947 23 Karakter tiirleri §unlardir (Akman, Barbero & Quezel, 1978): Arbutus unedo, Rhamnus alaternus, Lonicera implexa, Viburnum tinus, Rhus 
coriaria, Celtis australis, Laurus nobilis, Phyllirea media, Juniperus oxycedrus, Pistacia terebinthus, Carex distachya, Smilax aspera, 
Asparagus acutifolius, Ruscus aculeatus, Osyris alba, Melissa officinalis, Geranium purpureum. 72 Quercion ilicis alyansina yer yer tahribolmus. durumda, Quercus coccifera'mn hakim oldugu topluluklar halinde 
Istanbul-Izmit arasinda ve Bursa 9evresinde rastlanmaktadir. Akman & Ketenoglu (1986:131), Pinus brutia, Pistacia atlantica, 
Juniperus excelsa ormanlanm Quercion ilicis (Quercetea ilicis) 'e; Quercus pubescens ormanlanmn Quercion anatolicae, Pinus 
nigra ormanlannin ise Cisto laurifolii- Pinion pallasianae'ye ait oldugunu ifade etmektedir. Bu durumda, Kinkkale'nin 
guneybatisindaki, 1000m civanndaki yiiksekliklerdeki lokal Juniperus ormanlannin da Quercion ilicis'e ait formasyonlar 
olabilecegi dusuniilebilir. 

2. Quercetea pubescentis Oberdorfer,1948 24 

2.1. Querco cerridis- Carpinetalia orientalis Quezel,Barbero & Akman,1992 25 

Bu ordo yaprakdoken ve bazi karacam orman formasyonlanni i?ine alir. Daha ziyade Kuzey, Kuzey Bati Anadolu 
daglannda yayilir. 

2.1.1. Quercion anatolicae Quezel, Barbero, Akman,1992 26 

Ic Anadolunun gtiney, bati ve kuzey bolgelerinde step ormanlannda onemli birlikler olu§turan, Ic Ege ve I9 
Anadolu'nun kuzeyinde Eski§ehir'den (Siindiken ormanlan) Sivas'in kuzeyine kadar olan daghk bolgelerine kadar uzanan 
Tiirkiye'deki en yaygin alyanslardan biridir (Qetik, 1985). 

2.1.2. Cisto laurifolii-Pino pallasianae Quezel,Barbero &Akman,1992 ' 

2.1.3. Quercion frainetto Horvat,1954 

Cisto laurifolii- Pinion pallasianae alyansi daha ziyade Kuzey Ege'de, daha nadir ve lokal olarak ise Ic Anadolu'nun 
kuzeyinde bulunmaktadir. Bu alyans, Sakarya havzasi ve Eski§ehir'in batisinda 600-900m yiiksekliklerde Pinus brutia, 1c 
Anadolu'nun yiiksek kesimlerinde ise Pinus nigra ile temsil edilmektedir. Carpino betuli-Acerion hyrcani, gtiney Marmara 
bolgesinde lokal, Kuzey Anadolu'da ise daha yaygin olarak bulunur. Marmara Bolgesinde Ostryo-Carpinion ve Quercion 
frainetto ile, Kuzey Anadoluda ise kuzeyde Crataego pentagynae-Fagion orientalis (Querco-Fagetea), giineyde ise daha ziyade 
Quercion anatolicae ve Cisto laurifolii- Pinion pallasianae ile simrlamr. 

2.2. Querco pseudocerriclis- Cedretalia libani Quezel, Barbero & Akman,1992 29 

Querco pseudocerridis - Cedretalia libani ordosuna Ic Anadolunun Karadeniz'e simr olan step ormanlannda rastlamr. 
Bu arada Siindiken (Eski§ehir) daglanmn 1500m den daha yukan kesimlerindeki ormanlarda da birkac birlikle temsil 
edilmektedir (Ekim & Akman, 1991). 

Karakter turleri §unlardir (Akman Barbero, Quezel, 1978): Quercus ilex, Quercus coccifera var.pseudococcifera, Clematis flammula 

ssp.flammula, Euphorbia characias, Carex illegitima, Jasminum fruticans, Rosa sempervirens, Rubia peregrina ssp.peregrina, Teucrium 

chamaedrys ssp.pinnatifidum. 

74 

Bu simf Horvat(1974)'a gore Querco-Fagetea 'mn ordosudur (Quercetalia pubescentis). Diger ordolan ile birlikte Querco-Fagetea inn 

simflandirmasi Horvat'a (1974) gore §6yledir: Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger,1937. Fagetalia sylvaticae Pawlowski,1928. Quercetalia 

pubescentis Br.-Bl.,1932. Populetalia Br.-Bl.,1931. 

Karakter turleri §unlardir (Quezel, Barbero, Akman, 1980:381): Acer campestre, Alliaria officinalis, Brachypodium pinnatum, Buxus 

sempervirens, Cephalanthera rubra, Clematis vitalba, Coronilia varia, Cornus mas, Cotinus cogygria, Dictamnus albus, Evonymus latifolius, 

Ligustrum vulgare, Lithospermum purpureocoeruleum, Mercurialis perennis, Trifolium medium, Sorbus torminalis. 

Karakter turleri §unlardir (Quezel, Barbero, Akman, 1980:382): Acer obtusatum, Aremonia agrimonioides, Aristolochia pallida, Astragalus 
glyciphylloides, Carpinus orientalis, Celtis australis, Colutea cilicica, Coronilia emeroides, Coronilia varia, Fraxinus ornus, Geranium 
asphodeloides, Laser trilobum, Lathyrus hirsutus, Mespilus germanica, Ostrya carpinifolia, Physospermum aquilegifolium, Polygala supina, 
Prunus insititia, Pyracantha coccinea, Quercus cerris, Quercus frainetto, Sesieria cfautumnalis, Staphyllea pinnata, Tanacetum parthenium. 

Karakter turleri §unlardir (Akman, Barbero, Quezel, 1978): Quercus pubescens ssp.anatolica, Pyrus eleagnifolia, Coronilia varia, Trifolium 

pannonicum ssp. elongatum. 

11 

Karakter turleri §unlardir (Akman Barbero, Quezel, 1978): Pinus nigra ssp.pallasiana, Cistus laurifolius, Chamaecytisus pygmaeus, Genista 

lydia, Hypericum monbretii, Iris schachtii. 

78 

Karakter turleri §unlardir: Achillea gradifolia, Aristolochia pallida, Castanea sativa, Chamaecystus hirsutus, Ferulago galbanifera, Huetia 

cynapioides, Geranium asphodeloides, Inula salacifolia, Lychnis coronaria, Mespulus germanica, Oenanthe pimpinelloides, Pyrus communis, 

Quercus frainetto, Quercus cerris, Tilia argentea. 

7Q 

Karakter turleri (Quezel, Barbero & Akman, 1978) §unlardir: Anemone blanda, Arceuthos drupacea, Berberis crataegyna, Bunium 

microcarpum, Cedrus libani, Cotoneaster nummularia, Crataegus orientalis, Cyclamen coum ssp. alpinum, Delphinium fissum ssp. anatolicum, 

Doronicum caucasicum, Dorycnium pentaphyllum anatolicum, Geranium macrostylum, Geum heterocarpum, Juniperus excelsa, Juniperus 

foetidissima, Lecokia cretica, Lonicera nummulariaefolia, Pimpinella polyclada, Pinus nigra ssp.pallasiana, Potentilla kotschyana, Quercus 

infectoria infectoria, Quercus libani, Sesieria anatolica, Silene compacta, Sorbus umbeilata, Turritis laxa, Vicia cracca ssp. stenophylla 73 3. Querco-Fagetea Br.Bl.& Vl.,1937 30 

Karadeniz bolgesinde yayilan, bu sinifa ait 119 ordo bulunmaktadir. 

3.1. Fagetalia sylvaticae Pawlowski,1928 

Fagion orientalis alyansi Kuzey Anadoluda lokal olarak Querco- Carpinetalia yayih§ alani i?erisinde yer almaktadir. 

3 .l.Rhododendro pontici-Fagetalia orientalis Quezel,Barbero&Akman, 1992 32 

Bu ordo, daha ziyade Karadeniz'in kuzeye bakan yama9lannda yaygindir. 

3. .2.1. Crataego pentagynae-Fagion orientalis Quezel,Barbero&Akman,1992 

Bu alyans, a§agi Sakarya havzasindan Sinop'a kadar, 9ali§ma alammn di§inda ise Kuzey Trakya'da bulunmaktadir. 

3.2.2.Castaneo sativae-Carpinion orientalis Quezel,Barbero&Akman,1992 

3.2.3. Alnion barbatae Quezel,Barbero & Akman,1992 35 

3.3. Pino silvestri- Piceetalia orientalis Quezel,Barbero & Akman, 1992 36 

Unye'nin dogusunda.daghk bolgede bulunur; yayili§ alammn Samsun'un batisina ge9medigi ileri siiriilmektedir 
(Cetik,1985). 

3.3.1. Veronico peduncularis- Fagion orientalis Quezel,Barbero & Akman,1992 

3.3.2. Geranio iberici- Pinion orientalis Quezel,Barbero & Akman, 1992 

Bazi Yiiksek Dag Formasyonlari Quezel'e (1980) gore karakter tiirleri $unlardir: Stachys officinalis, Brachypodium sylvaticum, Campanula glomerata, Campanula trachelium, 
Cerasus avium, Clinipodium vulgare, Corylus avellana, Epilobium montanum, Euphorbia amygdaloides, Fragaria vesca, Primula vulgaris, Poa 
nemoralis, Rubus idaeus, Salvia glutinosa, Tamus communis, Geranium robertianum, Geum urbanum, Hedera helix, Helleborina latifolia, 
Lamium maculatum, Lapsana communis, Luzula forsteri, Melica uniflora, Milium vernale, Platanthera bifolia, Teucrium chamaedryas, Ulmus 
campestris, Veronica chamaedrys, Vicia cracca. 

Karakter riirleri §unlardir (Quezel, Barbero & Akman, 1980:384): Actaea spicata, Asperula odorata, Cardamine bulbifera, Cardamine 
impatiens, Calamintha grandiflora, Festuca sylvatica, Lilium martagon, Moehringia trinervia, Neottia nidus-avis, Oxalis acetosella, 
Polygonatum multiflorum. 

-in 

Karakter riirleri §unlardir (Quezel, Barbero & Akman,1980:385): Acer cappadocicum, Acer trautvetteri, Achillea biseriata, Daphne pontica, 
Epimedium pubigenum, Fagus orientalis, Festuca montana, Hedera colchica, Hypericum calycinum, Ilex colchica, Lapsana communis 
ssp.alpina, Quercus iberica, Rhododendron flavum, Rhododendron ponticum, Ruscus hypoglossum, Salvia forskhali, Scilla bithynica, Smilax 
excelsa, Sophora jaubertii, Tilia rubra, Trachystemon orientate, Vaccinium arctostaphylos. 

Karakter tiirleri §unlardir (Quezel, Barbero,Akman, 1980:385): Fagus orientalis, Rhododendron ponticum, Rhododendron flavum, Sophora 
jaubertii, Scilla bithynica, Crataegus pentagyna, Rubus hirtus. 

Karakter tiirleri §unlardir (Quezel, Barbero, Akman, 1980:385): Carpinus betulus, Castanea saliva, Calsia pontica, Cicerbita bourgaei, 

Dryopteris borreri, Hedera colchica, Hypericum xylosteifolium, Iris lazica, Lilium szovitsianum, Omphalodes cappadocica, Oplismenus 

undidatifolius, Rhamnus iremetius, Rubus platyphyllos, Smilax excelsa 

35 

Karakter tiirleri §unlardir (Quezel, Barbero, Akman, 1980:386): Almts barbata, Aruncus Sylvester (P.vulgaris), Cardamine lazica, Cardamine 

raphanifolia, Chrysosplenium dubium, Circaea lutetiana, Frangula alnus, Gentiana asclepiadea, Heracleum crenatifolium, Hypericum 

androsaemum, Prenanthes cacaliaefolia, Rhynchochoris elephas, Salvia glutinosa, Thelypteris limbosperma. 

Karakter tiirleri §unlardir (Quezel, Barbero, Akman, 1980:386): Abies nordmanniana, Cardamine impatiens ssp.pectinata, Cyclamen coum 
ssp.caucasica, Dryopteris liliana, Dryopteris pectinata, Paris incomplexa, Picea orientalis, Pinus sylvestris, Ranunculus cappadocicus, Sedum 
stoloniferum, Viburnum orientate. 

' Karakter tiirleri §unlardir (Quezel, Barbero, Akman, 1980:386): Arum orientate, Euphorbia oblongifolia, Fagus orientalis, Luzula pilosa, 

Veronica capillipes, Veronica mellissaefolia, Veronica peduncularis, Veronica teucrium. 

38 

Karakter tiirleri §unlardir (Quezel, Barbero, Akman, 1980:387): Aconitum orientate, Alchimilla heterophylla, Aquilegia olympica, 

Astrantia maxima ssp. maxima, Geranium ibericum, Geranium gracile. Geranium psilostemon, Hypericum bithynicum, Lathyrus croceus, Lilium 

ponticum, Lonicera caucasia ssp.caucasia, Pedicularis comosa, Peucedanum caucasicum, Saxifraga rotundifolia ssp. huetiana. 74 Quezel (1973:201), Uludag'da Caricetea curvulae, Toroslar,Yunanistan ve Uludag'da ise Trifolio- 
Polygonetea ve Trifolio-Polygonetalia sinif ve ordosu ile bunlara ait bitki formasyonlanndan bahsetmektedir. Bu 
sintaksonlar, karakter tiirleriyle soyledir: Caricetea curvulae Br.-Bl.,1948 39 ; Trifolio-Polygonetea Quezel, 1973; 
Trifolio-Polygonetalia Quezel, 1 973 40 . 

Ruderal ve Segetal Bitki Formasyonlari 

Tanm ve hayvancihgin yapildigi alanlarda, insanlann kirsal bolgelerdeki yerlesim yerlerinin yakinlannda, 
yol kenarlannda, molozlar iizerinde, havalandmlmis topraklarda sik goriilen bitki topluluklan ruderal bitki 
formasyonlanni olustururlar. Memleketimizde boyle topluluklara stepte oldugu kadar cesitli orman a9ikhk ve 
kenarlannda da rastlanmaktadir. Bitkilerinin cogunun nektar bakimindan zengin tiirler olmasi nedeniyle 
Lepidopterlerin bilhassa erginlerinin gruplar meydana getirmesi nedeniyle onemli bir bitki toplulugudur. 

Ruderal bitkiler, Fransa'da Braun-Blanquet tarafindan Chenopodietea sinifinda toplanmistir. Chenopodietea 
sinifina sonradan baska tiirler de ilave edilerek bu sinifin baska iilkelerde de, bu arada Turkiye'de de bulundugu 
ifade edilmekte ise de, bu konunun fitososyologlar tarafindan dikkatle cahsilmasi gereklidir. Nitekim, 
Chenopodietea Braun-Blanquet (1952) tarafindan Fransa'da toplam 14 tiirle kurulurken, Horvat (1974) bu sinifi 
Giineydogu Avrupa'da 3 1 , Cetik ise Turkiye'de toplam 65 tiirle karakterize etmistir. Bu arada, son yillarda yapilan 
bazi cahsmalarda ruderal bitki topluluklan birden fazla sayida sinifta mutalaa edilmektedir. Nitekim Horvat 
(1974:404), ruderal topluluklan "Ruderalfluren" bashgi altinda, moloz yerleri, yol kenan ve insanlar tarafindan 
cesitli sekillerde basilarak ezilen yerlerde gelisen bitki birlikleri ("Trittrasen", Polygonion avicularis) seklinde 
tammlamistir. Bunlara, kisa ozellikleri ile asagida deginilmistir. Cignenen bitki topluluklan "Trittrasen" 

{Plantaginetalia majoris Ti\xen,1950) 

Bu bitki topluluklanna, toprak yollann kenarlan, toprak spor alanlan, bos arsa ve sik sik yaya yolu olarak 
kullanihp basilarak cignenen acik alanlarda rastlanir. En yaygin ruderal birliklerdir. Az sayida bitki tiiriinden 
meydana geldiginden kompozisyonlan, monoton bir yapi gosterir. Birliklerde daima yer alan sinif karakter 
tiirleri arasinda tekyilhk Poa annua ile Lolium perenne ve Trifolium repens bulunur. 

Memleketimizde de, bilhassa iyi duzenlenmemis sehirlerin kenarlannda, bos arsa ve yol kenarlannda 
bulunan boyle bitki topluluklannda, sehir sartlanna uyum saglayabilen lepidopterler zor da olsa, yasamlanni 
surdiirebilmektedir. 

Moloz Vejetasyonu 

(Onopordetalia Br. Bl. & Tiixen,1943) 

Bu sintaksonun karakter tiirleri sunlardir: Hyoscyamus niger, Ballota nigra, Reseda lutea, Cynoglossum 
officinale, Asperugo procumbens, Onopordum acaule, Echinospermum lappula. Ihman iklimli Avrupa'da subalpin 
zona kadar yayilan nitrofil takimlardan birisidir. Moloz vejetasyonu, az 90k oksijen bakimindan zengin fakat 
cignenmemis topraklarda gelisen Onopordetalia ordosunu teskil eder. Yazlan rutubetli bir iklim isteyen 
Arction lappae ile siddetli kurakhga dayanabilen ve sicak seven Onopordion acanthii alyanslanndan olusan 
iki gruba aynhr. 

Arction lappae alyansimn en fazla rastlanan birligi Tanaceto-Artemisietum vulgaris Br.Bl.(1931) 1949'dir. 
Rutubetli, golgelik yerlerde, duvar diplerinde, benzeri alanlarda goriilur (Karakter tiirleri: Artemisia vulgaris, 
Tanacetum vulgare, Arctium tomentosum). 

Onopordion acanthii Br.Bl.,1936. Bu alyans kurak ve karasal iklime uyum gosterir (Karakter tiirleri: 
Hyoscyamus niger, Ballota nigra, Reseda lutea, Cynoglossum officinale, Asperugo procumbens, Onopordum 
acaule, Echinospermum lappula). Karasal iklime uyum saglamis kurakcil birligi Onopordetum acanthii Br.BL, 
1923, Carduus acanthoides, Onopordum acanthium, Verbascum phlomoides, Verbascum thapsiforme ile 
karakterize edilir. Iklime daha az bagh, oksijensizlige daha dayanikh, kalkerli ve golge olmayan yerleri tercih Karakter tiirler: Sesleria disticha, Luzula lutea, Juncus jaquinii, Hypochoeris uniflora, Hieracium hoppeanum, Gentiana acaulis, Phyteuma 
hemisphaericum, Festuca halleri, Carex curvula, Avena versicolor, Potentilla aurea, Pulsatilla apiifolia, Senecio carniolicus, Androsace 
obtusifolia, Tanacetum alpinum, Agrostis rupestris, Veronica bellidioides (Pott, 1992). 

Karakter tiirler: Heleochloa acutiglomis, Agrostis stolonifera var.scabriglumis, Poa persica var. alpina, Polygonum cognatum, Polygonum 
arenastrum, Ranunculus demissus, Paronychia polygonifolia, Lotus corniculatus var. alpinus, Potentilla hirta, Trifolium hybridum 
var.anatolicum, Astragalus acmotrichus, Astragalus tauricolus, Astragalus pinetorum, Plantago lanceolata var.capitata, Plantago media, 
Helichrysum plicatum, Hieracium macranthum, Taraxacum officinale var. alpinum, Astragalus gymnolobus (Quezel, 1973:201). 75 eden diger birlik ise Echio-Melilotetum Tuxen,1942 olup karakter ttirleri Echium vulgare, Melilotus officinalis, 
Melilotus albus olup, Salvia verticillata, Reseda lutea, Anchusa officinalis if-itirakfi tiirlerdir. 

Orta Anadolu'da, bilhassa Ankara fevresindeki moloz alanlannda sik rastladigimiz Anchusa topluluklan, 
^i^ekli donemlerinde kelebeklerin nektar ihtiyaflanni karsilamasi a^isindan onem tasir. 

Sisymbrietalia (Tiixen,1961) G6rs,1966 

Sisymbrietalia ve Sisymbrion officinalis' v<\ karakter ttirleri (Horvat,1974) sunlardir: Sisymbrium officinale, 
Capsella bursa-pastoris, Xanthium strumarium, Galinsoga parviflora, Veronica persica, Amaranthus retroflexus, 
Solanum nigrum, Portulaca oleracea, Polygonum persicaria, Amaranthus lividus, Amaranthus hybridus, Bromus 
tectorum, Stellaria media, Allium vineale. 

Kisa omurlu ruderal bir alyans olan Sisymbrion officinalis'^ ova ve aleak tepeli arazide, koy ve yol 
kenarlannda sik rastlanir. Tiirlerinin cogu bir, ya da iki yilhktir. Bashca bilinen birlikleri arasinda Urtico- 
Malvetum neglectae, Malvetum pusillae, Hordeetum murini gelmektedir. Ruderal bitki birlikleri Avrupa'da da 50k 
az cahf-ulmifjtir. 

Bu ordodaki birliklere fizyonomik afidan benzerlik gosteren Sisymbrium topluluklan, memleketimizde de 
ozellikle kelebeklere sunduklan nektar afisindan onem tasimaktadir. 

Son iki ordodaki bazi bitki ttirleri miisterek olup bu durumda genellikle bir sinif altinda {Chenopodietea) 
kabul edilirler. Ote yandan birinci grup bazen nehir ve gol kiyisi vejetasyonu Agropyro-Rumicion crispi 
Nordhagen, 1 940'a yakinhk gosterirse de genellikle izole olmus ayn bir sinifta kabul edilir. Plantaginetea 
majoris Ttixen & Preising,1950. Biiyiik 6l9iide anthropojen karakterindeki bu sinif yeryiiziine insan ve cef-dtli 
hayvanlar vasitasiyla olduk9a yayilmistir. 

Ruderal bitki topluluklan ile ilgili olarak Philippi (1983), bunlan ce§itli bitki formasyonlan icerisinde 
degerlendirmistir. Baden- Wurttemberg eyaletinde, Tauber-Main bolgesindeki ruderal birliklerin ait olduklan sinif, 
ordo ve alyanslar asagida belirtilmistir (Philippi, 1983). 

Bidentetea tripartitae Tx.,Lohm.& Prsg.,1950 
Bidentetalia tripartitae Br.-Bl.&Tx.,1943 

Bidention tripartitae Nord.,1940 
Chenopodietea Br.Bl.,1952 (tek yillik ruderal birlikler) 
Polygono-Chenopodietalia Tx.,1961 
Sisymbrietalia Tx.,1961 
Sisymbrion Tx.,1950 
Artemisietea Lohm,Prsg.,Tx., 1950 
Convolvuletalia Tx.,1950 
Convolvulion Tx.,1947 
Alliarion Oberd.,1957 
Onopordetalia Br.Bl.&Tx.,1943 
Arction lappae Tx.,1937 
Onopordion acanthii Br.-Bl.,1926 
Plantaginetea Tx.& Prsg.,1950 
Plantaginetalia Tx.&Prsg.,1950 

Polygonion avicularis Br.Bl.,1951 
Agrostietalia Oberd.,1957 
Agropyro-Rumicion Nordh.,1940 
Epilobietea Tx.&Prsg.,1950 (Schlagfluren) 
Epilobietalia Vlieg.,1937 
Epilobion angustifolii Rueb.,1933 
Atropion BrM.,1930 

Qetik'e (1985) gore Tiirkiye'deki ruderal birlikler Chenopodietea Br. Bl.,1952 i9erisinde yerahr. Bu simfa 
Braun-Blanquet'den [dipnot] farkh olarak toplam 65 karakter tiirii dahil etmi§tir [dipnot]. Aynca Pegano- 
Salsoletea simfindan bahsetmi§, Salsolo-Peganion alyansina karakteristik tiir olarak Atriplex halimion, Bromus 
macrstachys, Peganum harmala ve Salsola vermiculata'yi vermif-itir (C,etik,op.cit.,319). Bu sintaxonlar hakkinda 
ba§ka bilgiye rastlanmadigindan durumlan hakkinda degerlendirme yapilamami^tir. 

Qetik'in tanimladigi birka9 birlik ise (Qetik,op.cit. ,464-468) sunlardir: Konya-Aksaray arasinda Bozdag'dan 
#Peganaetum harmalae Qetik,1985, Peganum harmala, Erodium cicutarium, Tripleurospermum parviflorum, 
Helianthemum salicifolium karakter tiirleriyle; Hirfanh barajindan #Picnometum acarnae £etik,1985, Picnomon 
acarna, Crucinaella bithynica, Andropogon ischaemum karakter tiirleriyle; Karacadag'dan (Karapinar) #Noeaetum 
mucronetae £etik,1985, Noaea mucronata, Euphorbia peplis karakter tiirleriyle tammlanmistir. Aynca Hordeetum 
leporini Br.Bl.,1936 ve Onopordetum acanthii Br.Bl.'nin memleketimizde sik rastlandigi ifade edilmektedir. 76 Pott (1992), Almanya'daki cahsmasinda ruderal karakterdeki cesitli formasyonlan birka9 sinif altinda 
toplanrmstrr (Bidentetea tripartitae 41 , Stellarietea mediae 42 (Violenea arvensis^, Sisymbrienea 44 ), Polygono- 
Poetea annuae 45 , Artemisietea vulgaris 46 ). 

Yukandaki ornekler incelendiginde, memleketimizde, ruderal bitki birliklerinin siniflan iizerinde simdiye 
kadar tatmin edici bir ciddi arastirmamn olmadigi, bu konuda cahsmalar yapilmasinin ne kadar biiyiik bir ihtiyac 
oldugu gorulmektedir. Bu durum karsisinda, elde ettigimiz veriler sayet ruderal topluluklarla ilgili ise, ge9ici olarak 
Chenopodietea (sensu auct.) altinda belirtilmi^tir. 

Segetal topluluklara gelince, ruderal topluluklardan sadece nitrofil ozelligiyle ayidedilmektedir (Br.- 
Bl., 1952:53). 

(^etik'e (1985: 273-280 ) gore Ic Anadolu'da, Ankara-Konya arasindaki segetal vejetasyona ait olarak 
(Secalinetea Br. Bl.,1952) tammlanan birka9 birlik soyledir: 

#Boreavo-Centaurietum depressae Qetik, 1985. Karakter tiirler: Boreava orientalis, Centaurea depressa (Secalion 
orientale Oberdorfer, 1954). 

#Echinophoretum sibthorpianae Qetik, 1985. Karakter tiirler: Echinophora tenuifolia ssp.sibthorpiana, Anchusa hybrida, 
Vicia noeana (Secalinion) . 

#Cephalario-Anchusetum italicae Qetik, 1985. Karakter tw:\ei:Anchusa italica, Valerianella vesicaria, Cephalaria 
syriaca, Hyocyamus niger (Secalinion). 

#Papaveretum dubium Qetik, 1985. Karakter \m\sr.Papaver dubium, Scandix stellata, Caucalis platycarpos, Centaurea 
depressa (Secalinion). 

#Aristolochio-Vicietum stenophyllae £etik,1985. Karakter tiirler: Vicia cracca ssp.stenophylla, Aristolochia maurorum, 
Chardinia orientalis, Silene vulgaris, Scabiosa rotata (Secalinion). 

Tammlanmis Bitki Birliklerinin (^ahsnia Alani Icerisindeki Dagihsi 

Bu bolumde, cahsma alanina giren bolgelerde tammlanmis birliklerin isimleri, yazan, yayin tarihleri, 
tammlandigi veya kapladigi bolgelerin isim ve denizden ytikseklikleriyle birlikte, referanslanyla verilmistir. Bu 
derleme boliimden, bizim lepidopter arastirmalanmizda yararlandigirmz kadar, fitososyologlara da cahsmalarinda 
kiiciik bir rehber olacagi iimit edilmektedir. 

AFYONKARAHlSAR (03): Arenario-Artemisietum campestris Cetik,1985 (Koroglubeli, 1410-1450m) (Qetik, 1985). 
Artemisia campestris-Comm. Qetik & Vural,1979 (Koroglubeli, 14 10- 1450m) (Qetik & Vural,1979). Astragaletosum 
microcephali Vural,1985 (Millipark, 1500-1850m) (Vural et al.,1985). Cisto-Linarietum simplexi (^etik,1985 
(K6roglubeli,1250-1410m) (£etik,1985). Cistus laurifolius-Comm. Qetik & Vural,1979 (Koroglubeli, 1100-1500m) Qetik & 
Vural, 1979). Dorycnio graeci-Pinetum nigrae Vural,1985 (Millipark, 11 00- 1500m) (Vural et al.,1985). Hypericum 
heterophyllum- Comm. Qetik & Vural,1979 (K6roglubeli,1480-1560m) (Qetik & Vural,1979). Juniperetum oxycedro- 
foetidissimatis Vural, 1985 (Millipark, 11 00- 1200m) (Vural et al.,1985). Minuartio- Hypericetum heterophylli £etik,1985 
(K6roglubeli,1480-1560m) (£etik,1985). Populus tremula-Comm. Qetik & Vural,1979 (K6roglubeli,1300-1450m) (£etik & 
Vural, 1979). Quercetum pubescenti-cerridis Vural, 1985 (Millipark, 1130-1200m) (Vural et al.,1985). Querco cerridis-Cistetum 
laurifolii Vural, 1985 (Millipark, 1250- 1500m) (Vural et al.,1985). Taeniathero criniti-Aegilopetum umbellulatae Vural, 1985 
(Millipark,l 100-1 150m) (Vural et al.,1985) Thymo longicaulis- Astragaletum flavescentis Vural,1985 (Millipark,1500-1850m) 
(Vural et al.,1985). Astragalo bounacanthi- Festucetum valesiacae Akman, Quezel, Barbero, Ketenoglu & Aydogdu,1991 
(Kocatepe, 1300- 1850m) (Akman, Quezel, Barbero, Ketenoglu & Aydogdu, 1991). Daphno oleoidis- Festucetum cyllenicae Bidentetea tripartitae Lohm. & Prsg.in Tx.,1950 - Karakter tiirler: Bidens frondosa, Polygonum lapathifolium, Alopecurus aequalis, Bidens 
tripartita, Polygonum mite, Rorippa sylvestris (Pott, 1992). 

Stellarietea variae (Br.Bl. 1921) Tx.,Lohm. & Prsg. 1950 - Karakter tiirler: Stellaria media, Chenopodium album, Capsella bursa- pastoris, 
Sonchus oleraceus, Atriplex patula, Senecio vulgaris, Tripleurosperum inodorum, Geranium pusillum, Erysimum cheiranthoides, Solarium 
nigrum, Amaranthus retroflexus (Pott, 1992). 

Violenea arvensis Htippe & Hofmeister, 1 990 - Bu alt simf, Stellarietea variae simfina aittir. Karakter tiirleri: Viola arvensis, Fallopia 
convolvulus, Myosotis arvensis, Veronica arvensis, Anagallis arvensis, Polygonum persicaria, Sonchus arvensis, Lamium purpureum, Sonchus 
asper, Lamium amplexicaule (Pott, 1992). 

Sisymbrienea Pott, 1992 -Bu alt sinif, Stellarietea variae simfina aittir. Karakter tiirleri: Conyza canadensis, Bromus hordeaceus, Bromus 
tectorum, Chenopodium strictum (Pott, 1992). 

Polygono-Poetea annuae Rivas-Martinez,1975 - Karakter tiirler: Poa annua, Coronopus squamatus, Polygonum aviculare, Lepidium 
ruderale (Pott, 1992). 

Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Prsg. & Tx.,1950. - Karakter tiirler: Artemisia vulgaris, Rumex obtusifolius, Urtica dioica, Carduus crispus, 
Conium maculatum, Melilotus altissimus, Cirsium vulgare, Tanacetum vulgare, Melandrium album v.s. (Pott, 1992). 77 Akman, Quezel, Barbero, Ketenoglu & Aydogdu, 1991 (Sandikh, 2000m) (Akman, Quezel, Barbero, Ketenoglu & 

Aydogdu, 1991). Verbasco krausiani-Festucetum paphlagonicae Akman, Quezel, Barbero, Ketenoglu & Aydogdu, 1991 
(Kocatepe,1600- 1900m) (Akman, Quezel, Barbero, Ketenoglu & Aydogdu, 1991). 

ANKARA (06): Abies bornmuelleriana- Ass. Akman,1974 (Karasar, 1600-2000m) (Akman,1974). Achilleo 
monocephalae-Salvietum cryptanthae Akman, Ketenoglu,Quezel & Demirors, 1984 (Temelli-Ankara, 0700-0850m) (Akman, 
Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984). Aluropus litoralis-Subass. Birand,1961 (Tuzgolii) (Birand, 1961). Alopecurus 
arundinaceus- Ass. Akm&\\A91 4 (Beypazan,1600-1630m) (Akman,1974). Alopecurus gerara?i7-Ass.Akman,1974 

(Beypazan, 1550m) (Akman,1974). Ambyliopyretum muticae Cetik,1985 (Polatli,0830-0850m) (Cetik,1985). Amygdalo- 
Pistacietum palaestinae £etik,1985 [A] (Kochisar, Mezgit, 1000m) (£etik,1985). Arenario argyrolobae- Achillietum 
biebersteinii Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984 (0850-1000m) (Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984). 
Artemisia fragrans- Ass. Akman,1974 (Beypazan, 0600-0850m) (Akman,1974). Artemisia fragrans-Ass. Qetik & 
Diizenli,1975 (Kepekli) (£etik & Diizenli, 1975). Artemisia fragrans-Festuca valesiaca Zohary,1973 (Ankara,Ravli) 
(Zohary,1973). Artemisia fragrans- Thymus squarrosus Zohary,1973 (21km W.Ankara, 0850m) (Zohary,1973). Artemisio- 
Crupinetum crupinastrii Cetik,1985 (0680-1050m) (Cetik,1985). Artemisio-Kochietum prostratae Cetik,1985 (0900-0980m) 
(£etik, 1985). Artemisio- Salvietum wiedemannii Qetik,1985 (Beypazan,0700m) (Qetik,1985). Asperula glomerata- Ass. sensu 
Akman & Ketenoglu, 1976 (Aya§,1100-1200m) (Akman & Ketenoglu, 1976). Asperulo liliaciflorae- Gypsophiletum venusti 
Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors,1984 (Ahiboz, 1200- 1250m) (Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984). 
Astragaletum baibutensi- microcephali £etik,1985 (Beynam,1240-1350m) (£etik,1985). Astragaletum lycii £etik,1985 
(Aya§, 1100-1350m) (Qetik,1985). Astragalo acicularis-Linetum flavi Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984 (Yenice, 
§ekerkoy, 1250m) (Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984). Astragalo condensati-Astragaletum lycii Akman, Ketenoglu, 
Quezel & Demirors,1984 (Aya§beli, 1100m) (Akman,Ketenoglu,Quezel,Demirors,1984). Astragalo vulnerariae-Achilleetum 
phrygiae Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984 (Beypazan,0650-0750m) (Akman, Ketenoglu, Quezel & 
Demirors, 1984). Astragalo wiedemannii- Artemisietum santonicae Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984 
(Karayav§an, 1000m) (Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984). Astragalo- Artemisietum santonicae £etik,1985 
(£etik, 1985). Astragalo-Violetum kitabelianae Qetik,1985 (Kepekli, 1080- 11 00m) (Qetik,1985). Astragalus angustifolius-Ass. 
Akman,1974 (Beypazan, 13 50- 1500m) (Akman,1974). Astragalus angustifolius-Ass. sensu Akman & Ketenoglu, 1976 (Aya§, 
1200- 1400m) (Akman & Ketenoglu, 1976). Astragalus barba-jovis var. candidans- Ass. Erik, 1976 (Karagol) (Erik, 1976). 
Astragalus microcephalus-Ass. Akman & Ketenoglu, 1976 (Aya§, 0950-1300m) (Akman & Ketenoglu,1976). Astragalus 
microcephalus- Ass. Akman,1974 (Kara§ar, 1250-1600m) (Akman,1974). Astragalus microcephalus-Ass. £etik & Diizenli, 1975 
(Kepekli) (£etik & Diizenli, 1975). Astragalus plumosus-Ass. Akman & Ketenoglu, 1976 (Aya§, 1100m) (Akman & 
Ketenoglu,1976). Atropis distans convoluta- Statice gmelini-Ass. Birand,1961 (Tuzgolii) (Birand, 1961). Boreavo- 

Centaurietum depressae £etik,1985 (Ankara) (£etik,1985). Carpinus betulus-Grdbu Erik,1976 (Karagol) (Erik,1976). 
Centrantho-Rumetum scutati Qetik,1985 (Qubuk-I) (Qetik, 1985). Cephalario- Anchusetum italicae £etik,1985 (Ankara) 
(£etik,1985). Crataego-Quercetum pubescentis £etik,1985 (Kalecik,Kalkan, 0950-1150m) ((^etik, 1985). Crataegus laciniata- 
Astragalus brachypterus Zohary,1973 (Qp) (10km S. Ankara) (Zohary,1973). Digitalis lamarkii-Fumanetum paphlagonicae 
Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors,1984 (Yavrucak, 1000m) (Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984). 
Echinophoretum sibthorpianae Qetik,1985 (Ankara) (£etik,1985). Euphorbio seguierianae- Astragaletum densifolii Akman, 
Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984 (Aya§beli, 1000-1200m) (Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984). Festuca ovina- 
Ass. Cetik & Diizenli,1975 (Kepekli) (Qetik & Duzenli,1975). Festucetum ovinae Cetik,1985 [B] (Kepekli, 0900-0980m) 
((^etik, 1985). Frankenio-Limonietum iconicae £etik,1985 (Tuzgolii, 1000m) ((^etik, 1985). Frankenio-Staticetum iconiae 
Birand,1961 (Tuzgolii) (Birand,1961). Fumano aciphyllae-Salvietum wiedemannii Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984 
(Temelli,0850m) (Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984). Genista sessilifolia-Ass. Akman,1974 (Nallihan, 0600- 
0650m) (Akman,1974). Genista sessilifolia-Ass. sensu Akman & Ketenoglu, 1976 (Aya§, 1100-1400m) (Akman & 
Ketenoglu,1976). Halanthietum kulpiani (^etik,1985 (Ko?hisar) (£etik,1985). Halocnemetum strobilacei Birand,1961 (Tuzgolii) 
(Birand, 1961). Halocnemetum strobilacei Topa,1938 (Ko?hisar,0895-0960m) (Yurdakulol, et al.,1990). Heraclium spondylium- 
Vicia cracca var.stenophylla Akman,1974 (Beypazan, 1500- 1550m) (Akman,1974). Hypericum heterophyllum-Ass. Akman & 
Ketenoglu, 1976 (Kurtbogazi, 1100- 1200m) (Akman & Ketenoglu,1976). Ibero tauricae-Astragaletum microcephali Akman, 
Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984 (Aya^beli) (Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984). Juncus maritimus-Statice 
globulifera- Ass. Birand,1961 (Tuzgolii) (Birand,1961). Juniperus communis ssp. nana-Ass. Erik,1976 (Karagol) (Erik,1976). 
Jurineo consanguineae-Genistetum jaubertii Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors,1984 (Aya§beli, 1150m) (Akman, 
Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984). Lino austriaci- Paronychidetum kurdicae Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984 
(Yenice ;Aya§beli) (Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984). Onobrychido hypargyreae- Astragaletum brachypteri 
Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors,1984 (Derekoy,1210-1250m) (Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984). 
Petrosimonietum birandii Birand,1961 (Tuzgolii) (Birand,1961). Phlomido- Salvietum tchihatcheffii Yurdakulol et al.,1990 
(Bala,Kuredagi,0850-0930m) (Yurdakulol, et al.,1990). Pino-Anthylletum vulnerariae Cetik,1985 (Karasar,1200-1350m) 
(Cetik,1985). Pino-Silenetum italicae Qetik,1985 (Ayas, 1300- 1500m) (Cetik,1985). Pinus brutia-Ass. Akman,1974 (Nallihan, 
0650-0850m) (Akman,1974). Pinus nigra ssp. pallasiana- Ass. Akman,1974 (Kara^ar, 1200- 1600m) (Akman,1974). Pinus nigra 
ssp. pallasiana- Ass. Erik,1976 (Karagol) (Erik,1976). Pinus nigra ssp. pallasiana- Ass. sensu Akman & Ketenoglu, 1976 
(Aya§, 1350-1500m) (Akman & Ketenoglu, 1976). Pinus nigra ssp. pallasiana- Anthyllis vulneraria Akman,1986 (Qp/PC) 
(£amlidere- Pe?enek, 1200- 1300m) (Akman,1986). Pinus nigra-Quercus pubescens ssp.anatolica Zohary,1973 (Qp) 
(Beynam, 1300m) (Zohary,1973). Pinus sylvestris- Ass. Akman,1974 (Benli- Mahya,1550-2000m) (Akman,1974). Pinus 
sylvestris-Ass. Erik,1976 (Karagol) (Erik,1976). Pinus sylvestris- Orthilia secunda Akman,1986 (Qp) (Pe?enek, 1500- 1600m) 
(Akman,1986). Poa bulbosa Subass. Birand,1961 (Tuzgolii) (Birand,1961). Populus tremula-Ass. Erik,1976 (Karagol) 
(Erik,1976). Pruno-Jasminetum fruticosae C^etik, 1985 (£ubuk-I) ((^etik,1985). Quercetum pedunculiflorae stepposum 
Zohary,1973 (Qp) (Ankara-Esenboga) (Zohary,1973). Querco-Prunetum institiae £etik,1985 (Kargasekmez, 1000-1 100m) 78 (Getik, 1985). Quercus pubescens-Ass. Akman,1974 (Beypazan, 0800-1400m) (Akman,1974). Quercus pubescens-Ass. sensu 
Akman & Ketenoglu, 1976 (Aya§, 0950-1450m) (Akman & Ketenoglu, 1976). Quercus pubescens-Trifolium pannonicum 
Akman,1986 (Qp/Qa) (Beypazan,Kara5ar 1000-1230m) (Akman,1986). Rumex scutatus-Ass. Akman & Ketenoglu, 1976 (Aya§, 
1100-1200m) (Akman & Ketenoglu, 1976). Salicornea herbacea-Ass. Birand,1961 (Tuzgolii) (Birand,1961). Salsoletum inermi 
Getik,1985 (Tuzgolii, 1000m) (Getik,1985). Salsoletum platythecae Birand,1961 (Tuzgolii) (Birand,1961). Salvia acetobulosa- 
Ass. Akman & Ketenoglu, 1976 (Abdiisselam, 1400- 1450m) (Akman & Ketenoglu, 1976). Salvia cryptantha- Ass. sensu Akman 
& Ketenoglu, 1976 (Ayas, 0950-1200m) (Akman & Ketenoglu, 1976). Salvia tchihatcheffi-Ass. Akman & Ketenoglu, 1976 
(Aya§,1350m) (Akman & Ketenoglu,1976). Salvio cryptanthae-Stipetum lessingianae Akman, Ketenoglu, Quezel & 
Demirors, 1984 (Haymana-Polath, 1000-1 100m) (Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984). Salvio hypargeiae- 
Astragaletum lydii Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984 (Karayav§an, 1000m) (Akman, Ketenoglu, Quezel & 
Demirors, 1984). Sphenopo- Limonietum gmelinii £etik,1985 (Kochisar) (Getik,1985). Thymeleo- Gypsophiletum eriocalycis 
Yurdakulol et al.,1990 (Karakecili, 0750-0860m) (Yurdakulol,et al.,1990). Thymeto-Salvietum wiedemannii £etik,1985 
(Beypazan, 0700-0900m) (Getik,1985). Thymo praecocis-Astragaletum barbae-jovis Akman, Ketenoglu, Quezel, 
Demirors, 1984 (Beynam, 0850-1000m) (Akman, Ketenoglu, Quezel & Demirors, 1984). Thymo-Astragaletum microcephali 
Cetik,1985 (Ayas, 0750-1300m) (Cetik,1985). Thymo- Echinophoretum anatolicae Cetik,1985 (Polatli, 0790-1150m) 
(Cetik,1985). Thymo-Genistetum sessilifoliae Getik,1985 [B] (Ayas, 1150-1400m) (Cetik,1985). Thymo- Globularietum 
trichosanthae £etik,1985 (Ayas,1100- 1400m) (Cetik,1985). Thymo-Salvietum cryptanthae Cetik,1985 (Kepekli, 0900-0960m) 
(Getik,1985). Thymus sipyleus var.punctatus- Ass. Akman & Ketenoglu, 1976 (Aya§, 1000-1400m) (Akman & Ketenoglu,1976). 
Thymus sipyleus var.punctatus-Ass. Akman,1974 (Beypazan, 0600-1000m) (Akman,1974). Thymus squarrosus-Ass. Getik & 
Diizenli, 1975 (Kepekli) (Getik & Diizenli, 1975). Vicia cracca ssp. stenophylla-Ass. Erik, 1976 (Karagol) (Erik, 1976). Allio 
hubermorathii-Astragaletum microcephali Akman, 1990 (Kazan-Gubuk, 1 000- 1 400m) (Akman, 1990). Arenario-Astragaletum 
plumosi Akman, 1990 (Aydos, 1400- 1600m) (Akman,1990). Astragalo micropteri- Kutepovii Akman,1990 (Aydos, 0850-1000m) 
(Akman,1990). Centaureo olympicae- Hypericetum heterophyllii Akman,1990 (Karagol,1250-1350m) (Akman,1990). Thymo 
sipylei- Scabietum pseudograminifoliae Akman, 1990 (Baglum) (Akman, 1990). Veronico pseudocineriae- Astragaletum 
angustifolii Akman,1990 (Uluagac- Gavundur civan, 1600-1750m) (Akman,1990). 

BOLU (14): Alnus glutinosa-Ass. Zohary,1973 (Diizce, 0050-0100m) (Zohary,1973). Carpinus betulus-Fagus 

orientalis Akman,1983 (Yigilca,Mazicam- Gebelek,0250- 1000m) (Akman,1983). Fagus orientalis- Castanea saliva 
Akman,1983 (QF) (Diizce, Akcakoca, Karadere, Yigilca ormanlarnda, 0400- 0600m) (Akman,1983). Fagus orientalis- 
Rhododendron ponticum Akman,1983 (QF) (Yedigoller, 0600-1600m) (Akman,1983). Festuca varia-Comm. Akman & 
Ketenoglu, 1978 (Koroglu d.,1800-2350m) (Akman & Ketenoglu,1978). Juniperus communis ssp. nana- Daphne oleoides 
Ketenoglu, 1983 (Qp/QCl) (Gerede/Aktas. ormanlan, 1650- 1800m) (Ketenoglu, 1983). Pinus nigra ssp. pallasiana-Ass. Akman & 
Ketenoglu, 1978 (Koroglu d., 1300- 1450m) (Akman & Ketenoglu, 1978). Pinus nigra ssp.pallasiana-Falcaria vulgaris 
Ketenoglu, 1983 (Qp/CA) (Gerede/Aktas. ormanlan, 1150-1300m) (Ketenoglu,1983). Pinus sylvestris- Ass. Akman & 
Ketenoglu, 1978 (Koroglu d.,1500-1700m) (Akman & Ketenoglu,1978). Quercus macranthera ssp. syspirensis- Verbascum 
phoenicum ssp. phoenicum Ketenoglu,1983 (Qp/CA) (Gerede/Akta§ ormanlan,1200-1300m) (Ketenoglu, 1983). 

CANKIRI (18): Achilleo monocephalae-Astragaletum anthylloidis Ketenoglu, Quezel, Akman & Aydogdu, 1984 
(Cankiri, 0850m) (Ketenoglu, Quezel, Akman & Aydogdu, 1984). Aegylo columnaris-Alhagietum camelorum Ketenoglu, 
Quezel, Akman & Aydogdu, 1984 (Cankiri, 0750m) (Ketenoglu, Quezel, Akman & Aydogdu, 1984). Alysso mini-Marrubietum 
trachytici Ketenoglu, Quezel, Akman & Aydogdu,1984 (Cankiri, 0600-0800m) (Ketenoglu, Quezel, Akman & Aydogdu,1984). 
Astragalus microcephalus-Asphodeline damascena Akman,1983 (Ilgaz, 0800-1200m) (Akman,1983). Callipelto cucullariae- 
Stachydetum creticae Ketenoglu, Quezel, Akman & Aydogdu, 1984 (Cankiri, 0800m) (Ketenoglu, Quezel, Akman & 
Aydogdu,, 1984). Onosmo armeni-Glycyrrhizetum glabrae Ketenoglu, Quezel, Akman & Aydogdu,1984 (Cankiri, 0700-0800m) 
(Ketenoglu, Quezel, Akman & Aydogdu,1984). Phleo exarati-Alkannetum orientalis Ketenoglu & Quezel,1984 (Qankiri, 
0800m) (Ketenoglu, Quezel, Akman & Aydogdu,1984). Salvio tchihatcheffii-Astragaletum strigillosi Ketenoglu, Quezel, 
Akman & Aydogdu,1984 (Cankiri, 0900m) (Ketenoglu, Quezel, Akman & Aydogdu, 1984). Thymo longicaulis-Thymeleetum 
passerinae Ketenoglu, Quezel, Akman & Aydogdu,1984 (Cankiri, 0700m) (Ketenoglu, Quezel, Akman & Aydogdu, 1984). 

CORUM (19): Abies nordmanniana bornm.-Saxifraga rotundifolia Kilin?,1985 (Kosdagi, 1400-1800m) 

(Kihnc,1985). Astragalo-Acantholimonetum venustum Kilinc,1985 (Kosedagi, 1400-1750m) (Kilin?,1985). Astragalo-Poetum 
fallax Cetik,1985 (Kosedagi, 1500-2000m) (Cetik,1985). Astragalus angustifolius- Poa alpina fallax-Ass. Kilin?,1985 
(Kosdagi, 1500-2000m) (Kilin?,1985). Astragalus microcephalus-Acantholimon venustum Kilin?,1985 (Kosdagi, 1200- 
1750m) (Kilin?,1985). Carpinus orientalis-Corylus avellana sensu Kilin?,1985 (Hacihamza, 0800-1200m) (Kilin?,1985). 
Genista sessilifolia-Bromus tomentellus-Ass. Kilin9, 1985 (Bayat, 0750-0800m) (Kilin?, 1985). Juniperus communis nana- 
Daphne oleoides-Ass. Kilin?,1985 Kosdagi, 1500-2000m) (Kihn5,1985). Juniperus excelsa-Ass. sensu Kilin?,1985 (Devrez, 
0370-0550m) (Kilmg,1985). Pino-Astragaletum listoniae Cetik,1985 (Kosdagi, 1150-1350m) (Cetik,1985). Pinus brutia-Ass. 
sensu Kilin9,1985 (Kargi, 0550-0750m) (Kilin9,1985). Pinus nigra pallasiana-Astragalus listonia-Ass. Kilin?,1985 (Kosdagi, 
1000-1400m) (Kilm5,1985). Pinus sylvestris-Daphne pontica-Ass. Kilm5,1985 (Kosdagi, 1550-1700m) (Kilinc,1985). Querco- 
Salvietum tomentosae Cetik,1985 (Devrez, 0700-1000m) (Cetik,1985). Quercus pubescens-Salvia grandiflora-Ass. Kilin?,1985 
(Devrez, 0700-lOOOm) (Kilin?,1985). 

ESKI§EHiR (26): Filago-Artemisietum santonicae Cetik,1985 (Siindiken, 0850-0900m) (Cetik,1985). Fumano- 
Thymetum sipylei Cetik,1985 (Catacik, 0850-0900m) (Cetik,1985). Thymo-Genistetum sessilifoliae Cetik,1985 [A,B] 
(Siindiken, 0600-0750m) (Cetik,1985). Thymo-Globularietum orientali Cetik,1985 (Catacik,0810-1025m) (Cetik,1985). 
Artemisio-Erysimetum crassipes Cetik,1985 (Siindiken,0800-1 100m) (Cetik,1985). Astragaletum microcephali Cetik,1985 [B] 79 (Siindiken,0850-0900m) (Cetik,1985). Astragalo-Rumecetum acetosellae Cetik,1985 (Siindiken,1400-1450m) (Cetik,1985). 
Cisto-Galietum floribundi Cetik,1985 (Siindiken,0900- 1000m) (Cetik,1985). Paeonia peregrinae- Quercetum cerridis Ekim & 
Akman,1991 (Qp) (Siindiken, 0700-1000m) (Ekim & Akman,1991). Ferulagini macrosciadiae- Pinetum brutiae Ekim & 
Akman,1991 (Qp) (Siindiken, 0600-0800m) (Ekim & Akman,1991). Ferulagini galbaniferae- Pinetum nigrae Ekim & 
Akman,1991 (Qp) (Siindiken, 1200-1500m) (Ekim & Akman,1991). Hyperico conferti- Pinetum sylvestris Ekim & Akman,1991 
(Qp) (Siindiken, 1400- 1600m) (Ekim & Akman,1991). 

ISTANBUL (34): Carpineto-Fagetum anatolicum Yaltink,1961 (Istanbul,Belgrad ormam) (QF) (Zohary,1973). 
Quercetum ibericae Yaltink,1963 (Istanbul, Belgrad ormam) (Zohary,1973). Quercus coccifera- Quercus infectoria Czeczott, 
1939 (Quercion calliprini) (Istanbul, Sanyer, 0150m) (Zohary,1973). 

KASTAMONU (37), ZONGULDAK (67): Abies nordmanniana ssp.bornmuelleriana- Hieracium oblongum 

Quezel, 1980 (QF) (Ilgaz D.,1100-1850m) (Akman,1983). Abies bornmuelleriana-Fagus orientalis Czeczott,1939 (Kuztepe, 
Kastamonu, 1370-1460m) (Zohary, 1973). Abies nordmanniana ssp.bornmuelleriana-Pinus sylvestris Czeczott,1938 (Ilgaz D.) 
(Akman,1983). Abies nordmanniana bornmuellleriana-Pinus sylvestris Kihnc,1985 (Tosya, 1500- 1750m) (Kihnc,1985). 
Astragalus microcephalus- Asphodeline damascena Akman, 1983 (AB/AB) (Ilgaz D.,0800- 1200m) (Akman, 1983). Campanulo 
stevenii-Drabetum bruniifoliae Akman, Quezel,et al.,1987 (Ilgaz, 1800-2000m) (Akman, Quezel, et al.1987). Daphno oleidis- 
Juniperetum nanae Akman,Quezel, et al.,1987 (Ilgaz, 1900-2300m) (Akman,Quezel,et al.,1987). Pinus nigra ssp.pallasiana- 
Chamaecytisus pygmaeus Akman,1983 (Qp/PC) (Ilgaz D.,giiney yamaclar,1100-1700m; kuzey yamaclar, 1000- 1400m) 
(Akman,1983). Pinus nigra-Pinus sylvestris Czeczott,1939 (Ilgaz, 1700-2 100m) (Zohary,1973). Pinus sylvestris- Abies 
bornmuelleriana Akman,1983 (QF) (Ilgaz D.,1100-1550m) (Akman,1983). Pinus sylvestris- Pinus nigra ssp.palllasiana 
Akman,1983 (Qp/PC) (Ilgaz D.,giiney yamaclar,0900- 1400m) (Akman,1983). Pinus sylvestris- Quercus petraea ssp.iberica 
Akman,1983 (Kastamonu-Tosya,1100-1300m) (Akman,1983). Quercus pubescens-Lotus aegaeus Akman,1983 (Qp) 
(Ilgaz, 1000- 1300m) (Akman,1983). Sempervivo armeni-Festucetum variae Akman,Quezel et al.,1987 (Ilgaz, 2200- 2500m) 
(Akman, Quezel,et al.,1987). Seselo resinosi- Onobrychidetum cornutae Akman,Quezel,et al.,1987 (Ilgaz, 2200-2450m) 
(Akman,Quezel,et al.,1987). Phillyreo mediae-Lauretum nobilis Quezel,Barbero & Akman,1992 (Qi/CM/Qp) 
(Cide,Kastamonu) (Quezel,Barbero & Akman,1992). Phillyreo mediae- Carpinetum orientalis Quezel,Barbero & Akman,1992 
(Qi/CM/Qp) (onceki bolgede) (Quezel,Barbero & Akman,1992). Juniperetum oxycedro- excelsae Quezel,Barbero & 
Akman, 1992 (Tosya, Ilgaz, Safranbolu cevresinde 200-800m) (Quezel,Barbero & Akman, 1992). Jasmino fruticantis- 
Pistacietum atlanticae Quezel,Barbero & Akman, 1992 (Qi) (Tosya, Ilgaz, Safranbolu cevresinde,200-800m) (Quezel,Barbero & 
Akman,1992). Jasmino fruticantis- Pinetum brutiae Quezel,Barbero & Akman,1992 (Qi/Qp/CM) (Karabiik, Ta§ova, Erbaa 
cevresi,400-700m) (Quezel,Barbero & Akman,1992). Castanea sativa- Sophora jaubertii- Ass. Quezel,Barbero & Akman,1980 
(QF) (Cide, Azdavay civan,250-850m) (Quezel,Barbero & Akman,1980). Ilici colchicae- Fagetum orientalis Quezel,Barbero & 
Akman, 1992 (QF) (Cide, Kastamonu, 400-1 100m) (Quezel, Barbero & Akman, 1992). Telekio speciosae- Abietum 
bornmullerianae Quezel,Barbero & Akman,1992 (QF) (Azdavay ,Madayud, 1400m) (Quezel,Barbero & Akman,1992). Telekio 
speciosae- Piceetum orientalis Quezel,Barbero & Akman,1992 (QF) (Kizilcasu, 1120m) (Quezel,Barbero & Akman,1992). 
Pruno laurocerasi- Fagetum orientalis Quezel,Barbero & Akman, 1992 (Buxo-Staphyllion,QF,Qp) (Cide,Azdavay,Kizilcasu, 
700-1020m) (Quezel,Barbero & Akman,1992). Dictamno albi-Quercetum syspirensis Quezel,Barbero & Akman,1992 (Qp) 
(Kastamonu, Eskipazar, Safranbolu cevresi) (Quezel,Barbero & Akman,1992). Daphno ponticae- Quercetum ibericae 
Quezel,Barbero & Akman,1992 (QF,Qp) (Kastamonu, Azdavay, Cide,900-1 150m) (Quezel,Barbero & Akman,1992). Scaligerio 
tripartitae- Carpinetum betuli Quezel,Barbero & Akman,1992 (Azdavay, Ilgaz cevresi, 1000-1400m) (Quezel,Barbero & 
Akman,1992). Chamaecytiso pygmaei-Pinetum pallasianae Quezel,Barbero & Akman,1992 (Qp,QF) (Kastamonu, Azdavay, 
Tosya,900- 1550m) (Quezel,Barbero & Akman,1992). Pino sylvestris- Cedretum libani Quezel,Barbero & Akman,1992 (Qp,QF) 
(Kastamonu, Azdavay, Tosya,900-1550m) (Quezel, Barbero & Akman,1992). Trachystemo orientalis-Fagetum orientalis 
Quezel, Barbero & Akman,1992 (QF) (Cide, Kastamonu, Azdavay,250- 1400m) (Quezel,Barbero & Akman,1992). Hieracio 
tossiani- Abietum bornmuellerianae Quezel,Barbero & Akman, 1992 (QF) (Ilgaz, 1500- 1750m) (Quezel,Barbero & 
Akman, 1992). 

KAYSERI(38): Achilleo-Astragaletum acmophylli Cetik,1981 (Erciyas,1710-2520m) (Cetik,1981). Astragalus 
echinus- Acantholimon venustum Zohary, 1973 (Erciyas, 1800m) (Zohary, 1973). Drabo-Potentilletum argaeae C^etik, 1981 
(Erciyas, 2700-2900m) (Cetik,1981). Helianthemo-Quercetum anatolicae Cetik,1985 (Erciyas, 1510-1750m) (Cetik,1985). 
Pruno-Quercetum cerrii Cetik,1985 (Erciyas, 2010-2180m) (Cetik,1985). 

KIRSEHIR (40): Artemisietum fragrantis dumulosum Zohary,1973 (Mucur,0900m) (Zohary, 1973). Artemisietum 
fragrantis quercetosum Zohary,1973 (Kaman,0850m) (Zohary, 1973). Artemisio-Genistetum aucheri Cetik,1985 (Hirfanh, 
0950-1025m) (Cetik,1985). Eryngium campestre- Euphorbia macroclada Zohary, 1973 (Kir§ehir, 1 100m) (Zohary,1973). 

SAKARYA(54): Carpineto-Fagetum rhododendretosum Zohary, 1973 (34km NAdapazan) (QF) (Zohary,1973). 
Pinus sylvestris quercetosum Zohary,1973 (S. Adapazan) (Zohary, 1973). Quercetum ibericae Zohary, 1973 (Akyazi) 
(Zohary,1973). Oleeto-Phillyreetum mediae pinetosum brutiae Zohary, 1973 (Sakarya, Sufuglu, 0250m) (Zohary, 1973). 80 SAMSUN (55). Alnus glutinosa-Ass. Zohary,1973 (Samsun 16km E.) (Zohary,1973). Amygdalo-Pistacietum 
palaestinae £etik, 1985 [B] (£ar§amba, Bozkir, 0925- 0950m) (Cetik, 1985). Crataego curvisepalae-Quercetum cerridis Quezel, 
Barbero & Akman,1992 (Havza, Kavak, 0600-1 150m) (Quezel,Barbero & Akman,1992). Carpinetum betulo-orientalis 
Quezel,Barbero & Akman,1992 Qp,QF) (Karadag,610-900m) (Quezel,Barbero & Akman,1992). Rusco aculeati- Carpinetum 
orientalis Quezel,Barbero & Akman, 1992 (Samsun,20-250m) (Quezel,Barbero & Akman, 1992). LEPIDOPTERA BULGULARI (^ah$ma Alanmda Tespit Edilen Lepidopter'lerin Taksonomik Listesi: Cah§ma alamnda yapilan arazi cali§malan 
sonucunda tespit edilen diurnal Lepidopterlere ait familya, cins ve tiir seviyesindeki taksonlann gecerli isimlerinin bir listesi 
a§agida verilmi^tir (Kocak & Seven, MS). 

Sunulan bu listeye gore, alanda 25 familya ve 214 cinse ait toplam 334 takson tiir seviyesinde te§his edilmisjir. (*) ile 
i§aretlenen taksonlar Turkiye'de ik defa tespit edilmi§tir. Buna gore 1 cins ile 4 tiir, Tiirkiye Faunasi icin yeni kayittir. Aynca, 
bir Larentiid riirii muhtemelen bilim alemi icin yenidir. 

Tiirlerin sosyolojik, ekolojik ve faunistik a?idan degerlendirilmeleri, ilgili diger boliimlerde yer almaktadir. vilayetlerden daha once tammlanmi? fakat nomenklatiir kurallanna gore gecerli olmayan sintaksonlar (Quezel, Barbero & Akman, 1980), yine 
aym yazarlar tarafmdan tip parselleri secilerek ve isimleri yeniden diizenlenerek gegerli duruma gelmi§lerdir (Quezel,Barbero & Akman, 1992). 
Birliklerin adindan sonra kisaltilmi? olarak verilen yiiksek kategorilerdeki sintaksonlar, soz konusu birliklerin ait oldugu sintaksonlardir (Qp= 
Quercetea pubescentis, Qi= Quercetea ilicis, QF= Querco-Fagetea, CM= Cisto-Micromerietea). 81 TINEIDAELatreille,1810 

Euplocamus Latreille, 1 809 

Euplocamus ophisus Cramer,[1779] 

Rhodobates Ragonot,1895 

Rhodobates laevigatellus Herrich-Schaffer, 

[1854] 

OECOPHORIDAE Braand,1850 

Pleurota Hiibner,[1825] 

Pleurota pyropella [Denis & Schiff.],1775 

Pleurota pungitiella Herrich-Schaffer,[1854]* 

ETHMIIDAE Busck,1909 

EthmiaHiibner,[1819] 
Ethmia chrysopyga Zeller, 1 844 

BRACHODIDAE Heppner,1979 

Brachodes Guenee,1845 

Brachodes appendiculata Esper,[1783] 

SESIIDAE Stephens, 1828 

Tinthia Walker, [1865] 

Tinthia tineiformis Esper,[1789] 

Synanthedon Hiibner,[ 1 819] 

Synanthedon myopaeforme Borkhausen,1789 

ZYGAENIDAE Latreille, 1 809 

Zygaena Fabricius,1775 
Zygaena dorycnii Ochsenheimer,1808 
Zygaena viciae [Denis & Schiff.],1775 
Zygaena filipendulae Linnaeus, 175 8 
Zygaena lonicerae Schewen,1777 
Zygaena laeta Hiibner, 1790 
Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808 
Zygaena minos [Denis & Schiff.],1775 
Zygaena purpuralis Briinnlich, 1 763 
Zygaena formosa Herrich-Schaffer, [1852] 
Zygaena olivieri Boisduval,1828 
Zygaena carniolica Scopoli,1763 
Zygaena sedi Fabricius,1787 
Zygaena loti [Denis & Schiff.],1775 
Adscita Retzius,1783 
Adscita obscura Zeller, 1847 
Adscita statices Linnaeus, 1758 
Zygaenoprocris Hampson,1900 
Zygaenoprocris capitalis Staudinger,1879 
Jordanita Verity, 1946 
Jordanita graeca Jordan, 1909 
Jordanita chloros Hubner,[1813] 
Roccia Alberti,1954 
Roccia volgensis M6schler,1862 
Roccia budensis Speyer & Speyer,1858 * 

TORTRICIDAE Latreille,[1803] 

AethesBillberg,1820 

Aethes tesserana Hiibner,[1817] 

Aethes margarotana Duponchel,1836 

Tortrix Linnaeus, 1758 

Tortrix viridana Linnaeus, 1758 

AblabiaHiibner,[1825]* 

Ablabia goiiana Linnaeus, 1 76 1 * 

Ptycholoma Stephens, 1929 

Ptycholoma lecheana Linnaeus, 1758 

Rhyacionia Hubner,[1825] 

Rhyacionia pinicolana Doubleday,1850 

PYRALIDAE Latreille, 1809 

Endotricha Zeller, 1847 

Endotricha flammealis [Denis & Schiff.],1775 Tretopteryx Ragonot, 1891 
Tretopteryx pertusalis Geyer,[1832] 
SynapheHiibner,[1825] 
Synaphe moldavica Esper,[1789] 
Synaphe bombycalis [Denis & Schiff.],1775 
Synaphe angustalis ssp. 
Synaphe consecretalis Lederer,1855 
PollichiaRoesler,1980 
Pollichia semirubella Scopoli,1763 
Nephopteryx Hiibner, [1825] 
Nephopteryx alpigenella Duponchel,1836 
Megasis Guenee,1845 
Megasis rippertella Zeller, 1839 
Bradyrrhoa Duponchel,1836 
Bradyrrhoa gilveolella Treitschke,1833 
MyeloisHiibner,[1825] 
Myelois circumvoluta Geoffroy,1785 
Homoeosoma Curtis, 1833 
Homoeosoma sinuellum Fabricius,1794 
Ematheudes Zeller, 1867 
Ematheudes punctella Treitschke,1833 
Agriphila Hiibner, [1825] 
Agriphila straminella [Denis & Schiff.],1775 
Catoptria Hiibner,[1825] 
Catoptria lithargyrella Hiibner, 1796 
Chrysocrambus Bleszynski,1957 
Chrysocrambus craterellus Scopoli, 1763 
Elophila Hiibner, 1822 
Elophila nymphaeata Linnaeus, 1758 
Nymphula Schrank,1802 
Nymphula stagnata Donovan, 1806 
Evergestis Hiibner,[1825] 
Evergestis frumentalis Linnaeus, 1761 
Evergestis umbrosalis F.R.,[1842] 
CynaedaHiibner,[1825] 
Cynaeda dentalis [Denis & Schiff.],1775 
Ephelis Lederer,1863 
Ephelis cruentalis Geyer,1832 
Eurrhypis Hiibner,[1825] 
Eurrhypis cacuminalis Eversmann, 1 843 
Eurrhypis pollinalis [Denis & Schiff.],1775 
Eurrhypis sartalis Hiibner,[1818]* 
Aporodes Guenee,1854 
Aporodes floralis Hiibner,[1809] 
Noctuelia Guenee,1854 
Noctuelia superba Freyer,[1844] 
Tegostoma Zeller, 1847 
Tegostoma comparalis Hiibner, 1796 
Tegostoma perlepidalis Guenee,1854 
Pyrausta Schrank, 1 802 
Pyrausta aurata Scopoli, 1763 
Pyrausta despicata Scopoli, 1763 
Panstegia Hiibner,[1825] 
Panstegia limbopunctalis Herrich- 

Schaffer,! 1849] 
Loxostege Hiibner,[1825] 
Loxostege mucosalis Herrich-Schaffer,[1848] 
Sitochroa Hiibner, [1 825] 
Sitochroa palealis [Denis & Schiff.],1775 
Sitochroa verticalis Linnaeus, 1758 
Eurrhypara Hiibner,[ 1 825] 
Eurrhypara hortulata Linnaeus, 1758 
Psammotis Hiibner,[1825] 
Psammotis pulveralis Hiibner, 1796 
Nomophila Hiibner,[1825] 
Nomophila noctuelia [Denis & Schiff.],1775 
Amaurophanes Lederer, 1863 
Amaurophanes stigmosalis Herrich- 

Schaffer,! 1848] 

THYRIDAE Herrich-Schaffer, 1 846 

Thyris Laspeyres, 1803 
Thyris fenestrella Scopoli, 1763 

PAPILIONIDAE Latreille,[1802] Papilio Linnaeus, 1758 

Papilio machaon Linnaeus, 1758 

IphiclidesHiibner,[1819] 

Iphiclides podalirius Linnaeus, 1758 

Zerynthia Ochsenheimer, 1816 

Zerynthia polyxena [Denis & Schiff.],1775 

Allancastria Bryk,1934 

Allancastria caucasica Lederer, 1864 

Allancastria cerisyi Godart, 1822 

Allancastria deyrollei Oberthiir,1869 

Archon Hiibner, 1822 

Archon apollinus Herbst,1798 

AdoritisKocak,1989 

Adoritis mnemosyne Linnaeus, 1758 

Parnassius Schneider, 1785 

Parnassius apollo Linnaeus, 1758 

PIERIDAE Duponchel,[1835] 

LeptideaBillberg,1820 

Leptidea sinapis Linnaeus, 1758 

Leptidea duponcheli Staudinger,1871 

Aporia Hiibner,[1819] 

Aporia crataegi Linnaeus, 1 1758 

Pieris Schrank, 1801 

Pieris brassicae Linnaeus, 1758 

Pieris rapae Linnaeus, 175 8 

Pieris mannii Mayer, 1851 

Pieris ergane Geyer,[1828] 

Pieris pseudorapae Verity, 1908 

Pieris bryoniae Hiibner,[1806] 

Pontia Fabricius,1807 

Pontia daplidice Linnaeus, 1758 

Pontia chloridice Hiibner,[1813] 

EuchloeHiibner,[1819] 

Euchloe ausonia Hiibner,[1804] 

Anthocharis cardamines Linnaeus, 1758 

Anthocharis grueneri Herrich-Schaffer,[1851] 

Zegris Boisduval,[1836] 

Zegris eupheme Esper,[1805] 

COLIADIDAE Swainson, 1 827 

Colias Fabricius,1807 

Colias alfacariensis Berger,1948 

Colias crocea Fourcroy,1785 

Colias aurorina Herrich-Schaffer,[1850] 

Gonepteryx Leach, [ 1 815] 

Gonepteryx rhamni Linnaeus, 1758 

Gonepteryx farinosa Zeller, 1847 

LIBYTHEIDAE Boisduval,1833 

Libythea Fabricius,1807 
Libythea celtis Laicharting,1782 

ARGYNNIDAE Duponchel,[1835] 

Euvanessa Scudder,1889 

Euvanessa antiopa Linnaeus, 1758 

Aglais Dalman,1816 

Aglais urticae Linnaeus, 1758 

InachisHiibner,[1819] 

Inachis io Linnaeus, 1758 

Vanessa Fabricius,1807 

Vanessa atalanta Linnaeus, 1758 

Cynthia Fabricius,1807 

Cynthia cardui Linnaeus,! 758 

Polygonia Hiibner,[ 1 819] 

Polygonia c-album Linnaeus, 1758 

Polygonia vau-album Esper,[1780] 

Azuritis Boudinot,1985 

Azuritis reducta Staudinger,1901 

Pandoriana Warren, 1 942 

Pandoriana pandora [Denis & Schiff.],1775 

Argynnis Fabricius,1807 

Argynnis paphia Linnaeus, 1758 82 Mesoacidalia Reuss,1926 

Mesoacidalia aglaia Linnaeus, 1758 

Fabriciana Reuss,1920 

Fabriciana niobe Linnaeus, 175 8 

Fabriciana adippe Linnaeus, 1767 

Issoria Hiibner,[ 1 819] 

Issoria lathonia Linnaeus, 1758 

BrenthisHiibner,[1819] 

Brenthis daphne BergstraBer,1780 

Brenthis hecate [Denis & Schiff.],1775 

Clossiana Reuss,1920 

Clossiana euphrosyne Linnaeus, 1758 

Clossiana dia Linnaeus, 1767 

Melitaea Fabricius,1807 

Melitaea didyma Esper,[1779] 

Melitaea fascelis Fabricius,1787 

Melitaea cinxia Linnaeus, 175 8 

Melitaea phoebe Goeze,1779 

MellictaBillberg,1820 

Mellicta athalia Rottemburg,1775 

Eurodryas Higgins,1978 

Eurodryas aurinia Rottemburg, 1775 

Eurodryas orientalis Herrich-Schaffer,[1846] 

SATYRIDAE Boisduval,1833 

Melanargia Meigen,1828 

Melanargia galathea Linnaeus, 1758 

Melanargia larissa Geyer,[1828] 

Eumenis Hiibner, [1819] 

Eumenis syriaca Staudinger,1871 

Parahipparchia Kudrna,1977 

Parahipparchia algirica Oberthiir,1876 

Neohipparchia Lesse,1951 

Neohipparchia statilinus Hufnagel, 1 766 

Erebia Dalman, 1816 

Erebia aethiops Esper,[1777] 

Erebia medusa [Denis & Schiff. ],1775 

Erebia ottomana Herrich-Schaffer,[1847] 

Proterebia Ross & Arnold, 1980 

Proterebia afra Fabricius,1787 

Satyrus Latreille, 1810 

Satyrus ferula Fabricius,1793 

MinoisHiibner,[1819] 

Minois dryas Scopoli,1763 

ChazaraMoore,[1893] 

Chazara bischoffi Herrich-Schaffer,[1846] 

Chazara briseis Linnaeus, 1 764 

Neochazara Kocak, 1989 

Neochazara anthe Hoffmansegg, 1 804 

Pseudochazara Lesse,1951 

Pseudochazara anthelea Hiibner,[1824] 

Pseudochazara pelopea Klug,1832 

Pseudochazara mniszechii Herrich- 

Schaffer,[1851] 

Pseudochazara mamurra Herrich- 

Schaffer,[1846] 

Pseudochazara geyeri Herrich-Schaffer,[1845] 

Pseudochazara beroe Freyer, 1 843 

Arethusana Lesse, 1951 

Arethusana arethusa [Denis & Schiff.], 1775 

Brintesia Fruhstorfer, 1911 

Brintesia circe Fabricius, 1775 

ManiolaSchrank,1801 

Maniola jurtina Linnaeus, 1758 

PyroniaHubner,[1819] 

Pyronia tithonus Linnaeus, 1771 

Hyponephele Muschamp, 1915 

Hyponephele lupina Costa, 1836 

Hyponephele lycaon Kuhn,1774 

Coenonympha Hiibner, [1819] 

Coenonympha arcania Linnaeus, 1761 

Coenonympha leander Fabricius,1787 

Coenonympha pamphilus Linnaeus, 1758 

Pararge Hiibner,[1819] 

Pararge aegeria Linnaeus, 1758 

Lasiommata Westwood,1841 Lasiommata maera Linnaeus, 1758 
Lasiommata maera orientalis 
Lasiommata megera Linnaeus, 1767 
Lasiommata petropolitana Fabricius,1787 
Kirinia Moore, 1893 
Kirinia roxelana Cramer,[1777] 
Esperarge Nekrutenko,1988 
Esperarge climene Fabricius,1787 

LYCAENIDAE Leach,[1815] 

Quercusia Verity, 1 943 

Quercusia quercus Linnaeus, 1758 

Tomares Rambur, 1840 

Tomares nogelii Freyer,[1852] 

Tomares nesimachus Oberthiir, 1893 

CallophrysBillberg,1820 

Callophrys rubi Linnaeus, 1758 

Satyrium Scudder,1876 

Satyrium spini Fabricius,1787 

Satyrium ilicis Esper,[1779] 

Satyrium acaciae Fabricius,1787 

Satyrium abdominalis Gerhard,[1850] 

Lycaena Fabricius,1807 

Lycaena phlaeas Linnaeus, 1761 

Palaeochrysophanus Verity, 1 943 

Palaeochrysophanus candens Herrich- 

Schaffer,[1845] 

LoweiaTutt,[1906] 

Loweia tityrus Poda,1761 

Heodes Dalman, 1816 

Heodes virgaureae Linnaeus, 1758 

Heodes ottomanus Lefebvre,1830 

Alciphronia Kocak, 1992 

Alciphronia alciphron Rottemburg, 1775 

Thersamonia Verity, 1919 

Thersamonia hylla Cramer, 1775 

Thersamonia kefersteinii Gerhard,[1850] 

Thersamonia asabinus Gerhard,[1850] 

Thersamonia thetis Klug, 1834 

Lampides Hiibner, [1819] 

Lampides boeticus Linnaeus, 1767 

Everes Hiibner,[ 1 8 1 9] 

Everes argiades Pallas, 1771 

Everes alcetas Hofmansegg,1804 

Cupido Schrank,1801 

Cupido minimus Fuessly,1775 

Cupido osiris Meigen, 1 829 

CelastrinaTutt,1906 

Celastrina argiolus Linnaeus, 1758 

Glaucopsyche Scudder,1872 

Glaucopsyche alexis Poda,1761 

Glaucopsyche astraea Freyer, 1852 

Iolana Bethune-Baker,1914 

Iolana iolas Ochsenheimer, 1816 

Maculinea Ecke, 1915 

Maculinea arion Linnaeus, 1758 

Turanana Bethune-Baker, 1916 

Turanana endymion Gerhard, [1851] 

Pseudophilotes Beuret,1958 

Pseudophilotes vicrama Moore, 1865 

Rubrapterus Korshunov,1987 

Rubrapterus bavius Eversmann,1832 

Freyeria Courvoisier, 1 920 

Freyeria trochylus Freyer, 1 844 

PlebejusKluk,1802 

Plebejus argus Linnaeus, 1758 

Lycaeides Hiibner,[1819] 

Lycaeides idas Linnaeus, 1761 

Plebejides Sauter,1968 

Plebejides pylaon Fischer de Waldheim, 1 832 

Kretania Beuret, 1959 

Kretania cannon Gerhard,[1851] 

VacciniinaTutt,[1909] 

Vacciniina loewii Zeller,1847 

Vacciniina alcedo Christoph,1877 

Agriades Hiibner,[1819] Agriades pyrenaicus Boisduval, 1 840 

Eumedonia Forster,1938 

Eumedonia eumedon Esper,[1780] 

AriciaR.L.,1817 

Aricia agestis [Denis & Schiff], 1775 

Aricia artaxerxes Fabricius, 1793 

Ultraaricia Beuret, 1959 

Ultraaricia anteros Freyer,! 839 

Cyaniris Dalman, 1816 

Cyaniris bellis Freyer, 1 843 

Agrodiaetus Hiibner, 1822 

Agrodiaetus demavendi Pfeiffer,1938 

Agrodiaetus admetus Esper,[1785] 

Agrodiaetus menalcas Freyer,1839 

Agrodiaetus hopfferi Gerhard,[1851] 

Agrodiaetus poseidon Lederer,1852 

Agrodiaetus iphigenia Herrich-Schaffer,[1847] 

Agrodiaetus firdusii Forster,1956 

Agrodiaetus eurypilos Gerhard,[1851] 

Agrodiaetus damone Eversmann, 1841 

Neolysandra Kocak, 1977 

Neolysandra coelestina Eversmann, 1 843 

Plebicula Higgins,1969 

Plebicula dorylas [Denis & Schiff.], 1775 

Plebicula amanda Schneider, 1792 

Plebicula thersites Canterer,[1835] 

Sublysandra Kocak, 1977 

Sublysandra Cornelia Gerhard,[1851] 

Sublysandra myrrha Herrich-Schaffer,[1852] 

Lysandra ossmar Gerhard, [1851] 

Lysandra corydonius Herrich-Schaffer,[1852] 

Lysandra bellargus Rottemburg, 1775 

Polyommatus Latreille, 1 804 

Polyommatus icarus Rottemburg, 1775 

Meleageria Sagarra, 1 9224 

Meleageria daphnis [Denis & Schiff], 1775 

HESPERIIDAE Latreille, 1809 

Hesperia Fabricius, 1793 

Hesperia comma Linnaeus, 1758 

OchlodesScudder,1872 

Ochlodes venatus Bremer & Grey, 1852 

Thymelicus Hiibner,[1819] 

Thymelicus lineolus Ochsenheimer, 1808 

Thymelicus sylvestris Poda, 1 76 1 

Thymelicus actaeon Rottemburg, 1775 

Spialia Swinhoe,[1912] 

Spialia phlomidis Herrich-Schaffer,[1845] 

Neospialia Kocak, 1989 

Neospialia orbifer Hiibner,[1823] 

Muschampia Tutt,[1906] 

Muschampia tessellum Hiibner,[1802] 

Muschampia nomas Lederer,1855 

Muschampia proteides Wagner, 1929 

PyrgusHiibner,[1819] 

Pyrgus malvae Linnaeus, 1758 

Pyrgus melotis Duponchel,1832 

Pyrgus armoricanus Oberthiir, 19 10 

Pyrgus cinarae Rambur,[1840] 

Pyrgus serratulae Rambur,[1840] 

Pyrgus sidae Esper,[1784] 

Carcharodus Hiibner,[ 1 8 1 9] 

Carcharodus alceae Esper,[1780] 

Carcharodus lavatherae Esper,[1783] 

Carcharodus orientalis Reverdin, 1913 

Erynnis Schrank,1801 

Erynnis tages Linnaeus, 1758 

Erynnis marloyi Boisduval, 1832 

LASIOCAMPIDAE Harris, 1841 

Phyllodesma Hiibner,[1820] 
Phyllodesma tremulifolia Hiibner,[1810] 

GEOMETRIDAE Leach,[1815] 81 Orthostixis Hiibner,[1799] 
Orthostixis cribraria Hiibner,[1799] 
AplastaHtibner,[1823] 
Aplasta ononaria Fuessly,1783 
Chlorissa Stephens, 1831 
Chlorissa viridata Linnaeus, 175 8 
ThaleraHubner,[1823] 
Thalera fimbrialis Scopoli,1763 
Scopula Schrank,1802 
Scopula immorata Linnaeus, 175 8 
Scopula omata Scopoli,1763 
Scopula decorata [Denis & Schiff.],1775 
Idaea Treitschke,1825 
Idaea ossiculata Lederer, 1871 
Idaea aureolaria [Denis & Schiff.],1775 
Rhodostrophia Hiibner,[l 823] 
Rhodostrophia calabra Petagna,1786 
Rhodostrophia sieversi Christoph,1882 
Rhodostrophia auctata Staudinger,1879 
Pydna Herrich-Schaffer,[1855] 
Pydna badiaria Freyer,[1841] 
Pellonia Duponchel,1829 
Pellonia vibicaria Linnaeus, 1761 
LythriaHiibner,[1823] 
Lythria purpuraria Linnaeus, 1758 
Lythria rotaria Fabricius,1798 
Scotopteryx Hiibner,[1825] 
Scotopteryx coarctaria [Denis & Schiff.],1775 
Scotopteryx mucronata Scopoli,1763 
Scotopteryx chenopodiata Linnaeus, 1758 
Scotopteryx bipunctaria [Denis & 
Schiff.],1775 
Epirrhoe Hiibner,[1825] 
Epirrhoe alternata Miiller, 1 764 
Camptogramma Stephens, 1831 
Camptogramma bilineata Linnaeus, 1 758 
Aplocera Stephens, 1827 
Aplocera plagiata Linnaeus, 1758 
Aplocera numidaria Herrich-Schaffer,[1852] 
Aplocera annexata Freyer,[1830] 
Aplocera columbata Metzner, 1 845 
Lithostege Hubner,[1825] 
Lithostege griseata [Denis & Schiff.],1775 
Lithostege farinata Hufnagel, 1767 
Odezia Boisduval,1840 
Odezia atrata Linnaeus, 1758 
Larentiid. ? 

Gypsochroa Hiibner, [1825] 
Gypsochroa renitidata Hiibner,[1817] 
Semiothisa Hiibner,[1818] 
Semiothisa clathrata Linnaeus, 1758 
Semiothisa glarearia Brahm,1791 
Tephrina Guenee,[1845] 
Tephrina hopfferaria Staudinger, 1879 
Pseudopanthera Hiibner,[1823] 
Pseudopanthera macularia Linnaeus, 1758 
Selenia Hiibner,[1823] 
Selenia lunularia Hiibner,1788 
Ematurga Lederer, 1 853 
Ematurga atomaria Linnaeus,! 758 
Phyllometra Boisduval,1840 
Phyllometra culminaria Eversmann, 1 843 
Aspitates Treitschke,1825 
Aspitates ochrearia Rossi, 1 794 
DysciaHiibner,[1825] 
Dyscia conspersaria [Denis & Schiff.],1775 

CIMELIIDAE Chretien, 19 16 

AxiaHiibner,[1821] 
Axia theresiae Korb,1900 

SPHINGIDAE Latreille,[1802] 

Hemaris Dalman, 1816 
Hemaris croatica Esper,[1779] 
Macroglossum Scopoli,1777 Macroglossum stellatarum Linnaeus, 175 8 

LYMANTRIIDAE Hampson,[1893] 

Euproctis Hiibner, [1819] 
Euproctis chrysorrhoea Linnaeus, 1758 
Leucoma Hiibner, 1822 
Leucoma salicis Linnaeus, 1758 
Lymantria Hiibner,[1819] 
Lymantria dispar Linnaeus, 1758 

ARCTIIDAE Leach,[1815] 

Setina Schrank, 1802 

Setina pontica Schwingenschuss,1939 

EilemaHubner,[1819] 

Eilema palliatella Scopoli, 1763 

Lithosia Fabricius,1798 

Lithosia quadra Linnaeus, 1758 

SpirisHubner,[1819] 

Spiris striata Linnaeus, 1758 

Arctia Schrank, 1802 

Arctia festiva Hufnagel, 1767 

Arctia villica Linnaeus, 1758 

TyriaHiibner,[1819] 

Tyria jacobaeae Linnaeus, 1758 

CTENUCHIDAE Kirby,1837 

Amata Fabricius, 1807 
Amata rossica Turati, 1917 

NOCTUIDAE Latreille,1809 

Euxoa Hiibner,[ 1 82 1 ] 

Euxoa agricola Boisduval,1829 

Agrotis Ochsenheimer, 1 8 1 6 

Agrotis segetum [Denis & Schiff.],1775 

Agrotis exclamationis Linnaeus, 1758 

SchiniaHiibner,[1818] 

Schinia cardui Hiibner, 1790 

Heliothis Ochsenheimer, 1 8 1 6 

Heliothis peltigera [Denis & Schiff.],1775 

Helicoverpa Hardwick,1965 

Helicoverpa armigera Hiibner,[1808] 

Janthinea Guenee,1852 

Janthinea frivaldszkii Duponchel,1835 

Pseudaletia Franclemont, 1 95 1 

Pseudaletia unipuncta Haworth,[1809] 

Copiphana Hampson,1906 

Copiphana olivina Herrich-Schaffer,[1852] 

Calymnia Hiibner, [1821] 

Calymnia trapezina Linnaeus, 1758 

Actinotia Hiibner, [1821] 

Actinotia radiosa Esper,[1804] 

Ozarba Walker, 1865 

Ozarba moldavicola Herrich-Schaffer,[1851] 

Emmelia Hiibner, [1821] 

Emmelia trabealis Scopoli, 1763 

Rhypagla Nye, 1975 

Rhypagla lacernaria Hiibner,[1813] 

Eublemma Hiibner,[1821] 

Eublemma candidana Fabricius, 1794 

Eublemma respersa Hiibner, 1790 

Eublemma purpurina [Denis & Schiff.],1775 

OdiceHiibner,[1823] 

Odice arcuinna Hiibner, 1790 

Odice suava Hiibner,[1813] 

Acontia Ochsenheimer, 1816 

Acontia lucida Hufnagel, 1766 

Autographa Hiibner,[1821] 

Autographa gamma Linnaeus, 1758 

Euclidia Ochsenheimer, 1816 

Euclidia glyphica Linnaeus, 175 8 

Euclidia triquetra [Denis & Schiff.],1775 

Euclidia mi Clerck,1759 

Dysgonia Hiibner,[1823] Dysgonia algira Linnaeus, 1767 

Drasteria Hiibner, 1818 

Drasteria cailino Lefebvre,1827 

Catocala Schrank, 1802 

Catocala elocata Esper,[1787] 

TytaBillberg,1820 

Tyta luctuosa [Denis & Schiff.],1775 

Zethes Rambur,1833 

Zethes insularis Rambur,1833 

Phytometra Haworth,[1809] 

Phytometra viridaria Clerck,1759 

Rhynchodontodes Warren, 1913 

Rhynchodontodes antiqualis Hiibner,[18 84 Faunistik Bulgular 

Lepidopter Tiirlerin Vilayetlere Gore Dagilimi 

Bu boliimde, cahf-ima alam icerisine giren vilayetlerde, aras-itirmalanrmz sirasinda tesbit edilen familyalarla, 
bunlara ait tiirlerin isimleri as-iagida belirtilmi§tir. Pratik nedenlerden dolayi, isimler alfabetik diizen i9erisinde verilmifj, 
kesin te§hisi yapdamayan tiirler, ait oldugu cinsin isminin saginda "sp." f-ieklinde kisaltdarak ifade edilmif-itir. 

AFYONKARAHISAR (03): ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica, Cynthia cardui, Melitaea didyma, Melitaea phoebe, 
Mesoacidalia aglaia. COLIADIDAE : Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus. GEOMETRIDAE: Idaea sp. HESPERIIDAE: 
Carcharodus alceae, Hesperia comma, Pyrgus armoricanus, Pyrgus cinarae, Thymelicus lineolus, Thymelicus sylvestris. 
LYCAENIDAE: Kretania carmon carmon, Loweia tityrus, Loweia tityrus, Lycaena phlaeas, Lysandra bellargus, Meleageria 
daphnis, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, Satyrium acaciae guichardi, Thersamonia hylla hylla. PIERIDAE: Pieris mannii, 
Pieris rapae. PYRALIDAE: Metasia sp., Myelois sp. SATYRIDAE: Arethusana arethusa sultana, Brintesia circe, Chazara briseis, 
Coenonympha pamphilus, Hyponephele lycaon, Maniola jurtina, Melanargia larissa, Pseudochazara anthelea anthelea, 
Pseudochazara mamurra, Pseudochazara mniszechii, Pyronia tithonus. SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum. ZYGAENIDAE : 
Adscita sp., Zygaena dorycnii, Zygaena filipendulae, Zygaena laeta akschehirensis, Zygaena olivieri ganymedes. Zygaena viciae. 

AMASYA (05): ARCTIIDAE: Tyria jacobaeae. ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica, Cynthia cardui, Inachis io, Issoria 
lathonia, Melitaea cinxia, Melitaea didyma, Melitaea fascelis pseudodidyma, Melitaea phoebe, Mesoacidalia aglaia, Polygonia c- 
album, Polygonia vau-album, Vanessa atalanta. COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Gonepteryx rhamni. 
GEOMETRIDAE: Aplocera numidaria, Aspitates ochrearia, Idaea sp., Pellonia vibicaria, Rhodostrophia calabra, Scotopteryx 
bipunctaria, Selenia lunaria. HESPERIIDAE : Carcharodus alceae, Carcharodus orientalis, Erynnis tages, Muschampia proteides, 
Neospialia orbifer. LYCAENIDAE: Agriades pyrenaicus, Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus damone wagneri, Aricia 
agestis, Callophrys rubi, Cupido osiris, Glaucopsyche alexis, Lysandra bellargus, Lysandra olympica, Plebejides pylaon sephyrus, 
Plebejus argus orientalis, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, Pseudophilotes vicrama astabene, Sublysandra Cornelia 
Cornelia. NOCTUIDAE: Autographa gamma, Schinia cardui, Tyta luctuosa, Zethes insularis. PAPILIONIDAE: Iphiclides 
podalirius, Papilio machaon ssp. PIERIDAE: Anthocharis cardamines ssp., Anthocharis grueneri grueneri, Euchloe ausonia, 
Leptidea duponcheli, Leptidea sinapis, Pieris brassicae, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae, Pontia daplidice. PYRALIDAE: 
Ematheudes punctella, Ephelis cruentalis, Nomophila noctuella. SATYRIDAE: Arethusana arethusa sultana, Brintesia circe, 
Chazara briseis, Coenonympha pamphilus, Esperarge climene, Hyponephele lupinus, Lasiommata maera orientalis, Lasiommata 
megera, Maniola jurtina, Melanargia galathea, Melanargia larissa, Pseudochazara mniszechii. SESIIDAE: Tinthia tineiformis, 
Synanthedon myopaeforme. SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum. TINEIDAE: Rhodobates laevigatellus. ZYGAENIDAE: 
Jordanita chloros, Zygaena filipendulae, Zygaena punctum, Zygaena olivieri ganymedes. 

ANKARA (06): ADELIDAE: Adela sp. ARCTIIDAE: Arctia villica ssp., Tyria jacobaeae. ARGYNNIDAE: Aglais urticae 
turcica, Azuritis reducta reducta, Brenthis hecate transcaucasica, Clossiana euphrosyne, Cynthia cardui, Eurodryas aurinia ssp., 
Eurodryas orientalis, Euvanessa antiopa, Fabriciana niobe, Issoria lathonia, Melitaea cinxia, Melitaea didyma, Melitaea fascelis 
pseudodidyma, Melitaea phoebe, Mellicta athalia, Pandoriana pandora pandora, Vanessa atalanta. BRACHODIDAE: Brachodes 
appendiculata. CIMELIIDAE: Axia theresiae theresiae. COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri, Colias aurorina aurorina. 
Colias croceus, Gonepteryx farinosa, Gonepteryx rhamni. CTENUCHIDAE: Amata rossica anatolica. GEOMETRIDAE: Aplasta 
ononaria. Aspitates ochrearia, Camptogramma bilineata, Ematurga atomaria orientaria, Idaea aureolaria aureolaria, Idaea sp., 
Lithostege griseata, Lythria purpuraria, Lythria rotaria, Odezia atrata, Orthostixis cribraria, Phyllometra culminaria, 
Pseudopanthera macularia macularia, Pydna badiaria, Rhodostrophia auctata, Rhodostrophia sieversi, Scopula decorata, Scopula 
ornata, Scopula sp., Scotopteryx bipunctaria, Scotopteryx coarctaria, Scotopteryx mucronata, Semiothisa clathrata, Semiothisa 
glarearia, Tephrina hopfferaria, HESPERIIDAE: Carcharodus alceae, Carcharodus orientalis, Erynnis marloyi, Erynnis tages, 
Muschampia nomas, Muschampia tessellum, Neospialia orbifer, Pyrgus armoricanus, Pyrgus malvae, Pyrgus melotis, Pyrgus 
serratulae major, Thymelicus lineolus, Thymelicus sylvestris. INCURVARIIDAE: Incurvaria ?sp. LASIOCAMPIDAE : Phyllodesma 
tremulifolia. LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Agrodiaetus hopfferi, 
Agrodiaetus menalcas, Alciphronia alciphron melibaeus, Aricia agestis, Callophrys rubi, Celastrina argiolus, Cupido minimus 
minimus, Cupido osiris, Cyaniris bellis bellis, Eumedonia eumedon ssp., Glaucopsyche alexis, Iolana iolas cappadocica, Kretania 
carmon carmon, Lampides boeticus, Loweia tityrus, Lycaena phlaeas, Lysandra bellargus, Meleageria daphnis, Neolysandra 
coelestina pontica, Plebejides pylaon sephyrus, Plebejus argus orientalis, Plebicula amanda orientalis, Plebicula dorylas, Plebicula 
thersites, Polyommatus icarus, Pseudophilotes vicrama astabene, Rubrapterus bavius oenalpae, Satyrium acaciae guichardi, 
Satyrium ilicis, Satyrium spini melantho, Sublysandra Cornelia Cornelia, Sublysandra myrrha, Thersamonia hylla hylla, Tomares 
nogelii aurantiaca, Turanana endymion endymion, Ultraaricia anteros anteros, Vacciniina loewii. LYMANTRIIDAE: Euproctis 
chrysorrhoea, Leucoma salicis. NOCTUIDAE: Acontia lucida lucida, Actinotia radiosa radiosa, Agrotis exclamationis, Agrotis 
segetum, Autographa gamma, Copiphana olivina, Drasteria cailino, Emmelia trabealis, Eublemma respersa, Eublemma sp., 
Euclidia glyphica glyphica, Euclidia mi ssp., Euclidia triquetra aurantiaca, Helicoverpa armigera, Heliothis peltigera, Janthinea 
frivaldskyi, Mythimna unipuncta, Phytometra viridaria, Rhypagla lacernaria, Tyta luctuosa. OECOPHORIDAE: Pleurota 
pungitiella, Pleurota sp. PAPILIONIDAE: Adoritis mnemosyne, Allancastria cerisyi cerisyi, Allancastria deyrollei, Archon apollinus 
amasinus, Iphiclides podalirius, Papilio machaon, Parnassius apollo graslini, PIERIDAE: Anthocharis cardamines ssp., 
Anthocharis grueneri grueneri, Aporia crataegi, Euchloe ausonia, Leptidea duponcheli, Leptidea sinapis, Pieris brassicae, Pieris 
ergane, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae, Pontia chloridice, Pontia daplidice, Zegris eupheme mnestho. PYRALIDAE: 
Amaurophanes stigmosalis, Bradyrrhoa gilveolella, Chrysocrambus craterellus, Crambus sp.,Eurrhypis cacuminalis, Eurrhypis 
pollinalis, Eurrhypis sartalis, Evergestis frumentalis, Evergestis umbrosalis, Homoeosoma sp., Loxostege mucosalis, Megasis 
rippertella, Myelois circumvoluta, Nephopteryx alpigenella, Noctuelia superba, Psammotis pulveralis, Pterothrixidia sp., Pyrausta 
aurata, Pyrausta sp., Sitochroa verticalis, Synaphe angustalis ssp., Synaphe bombycalis, Synaphe consecretalis, Synaphe moldavica 

85 ssp., Tegostoma comparalis, Tegostoma perlepidalis, Tretopteryx pertusalis. SATYRIDAE: Arethusana arethusa sultana, Brintesia 
circe, Chazara briseis, Coenonympha leander leander, Coenonympha pamphilus, Erebia medusa, Hyponephele lupinus, 
Hyponephele lycaon, Kirinia roxelana, Lasiommata megera, Maniola jurtina, Melanargia galathea, Melanargia larissa, Neochazara 
anthe anthe, Parahipparchia algirica senthes, Proterebia afra dalmata, Pseudochazara anthelea anthelea, Satyrus ferula amasinus. 
SESIIDAE: Chamaesphecia sp. SPHINGIDAE: Hemaris croatica, Macroglossum stellatarum. TINEIDAE: Rhodobates laevigatellus. 
TORTRICIDAE: Ptycholoma lecheana, Tortrix viridana. ZYGAENIDAE: Adscita obscura, Adscita statices, Jordanita graeca, 
Roccia budensis, Roccia volgensis, Zygaena carniolica atatuerki, Zygaena dorycnii, Zygaena filipendulae, Zygaena loti, Zygaena 
minos, Zygaena punctum, Zygaena purpuralis , Zygaena sedi kocaki, Zygaenoprocris capitalis. 

BILECIK (11): ARGYNNIDAE: Cynthia cardui, Melitaea fascelis pseudodidyma, Melitaea phoebe, Polygonia c-album. 
COLIADIDAE: Colias croceus, Gonepteryx farinosa. GEOMETRIDAE: Epirrhoe alternata, Ematurga atomaria orientaria, Scopula 
ornata, Scopula sp. HESPERIIDAE: Carcharodus orientalis, Erynnis tages, Neospialia orbifer, Ochlodes venata. LYCAENIDAE: 
Everes alcetas, Everes argiades, Heodes virgaureae, Loweia tityrus, Lycaena phlaeas, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, 
Thersamonia hylla hylla, Thersamonia kefersteinii, Ultraaricia anteros anteros. LYMANTRIIDAE : Lymantria dispar. 
NOCTUIDAE: Euclidia glyphica, Tyta luctuosa. PAPILIONIDAE : Iphiclides podalirius. PIERIDAE: Euchloe ausonia, Leptidea 
sinapis, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae, Pontia daplidice. PYRALIDAE: Nomophila noctuella, Pyrausta despicata. 
SATYRIDAE: Arethusana arethusa sultana, Chazara briseis, Coenonympha pamphilus, Eumenis syriaca, Maniola jurtina, 
Melanargia galathea, Neohipparchia statilinus, Pyronia tithonus. SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum. ZYGAENIDAE: 
Zygaena dorycnii, Zygaena filipendulae, Zygaena laeta akschehirensis, Zygaena olivieri ganymedes. 

BOLU (14): ARCTIIDAE: Eilema sp., lithosia quadra, Setina pontica, Spiris striata. ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica, 
Argynnis paphia, Azuritis reducta reducta, Cynthia cardui, Fabriciana adippe, Issoria lathonia, Melitaea didyma, Mesoacidalia 
aglaia, Pandoriana pandora pandora, Polygonia c-album, Vanessa atalanta. COIIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri, Colias 
croceus, Gonepteryx rhamni. GEOMETRIDAE: Aplocera sp., Chlorissa viridata, Ematurga atomaria orientaria, Gypsochroa 
renitidata, Idaea sp., Scopula ornata, Scopula sp., Scotopteryx bipunctaria, Scotopteryx chenopodiata. HESPERIIDAE: 
Carcharodus alceae, Carcharodus orientalis, Erynnis tages, Muschampia tessellum, Neospialia orbifer, Ochlodes venata, Pyrgus 
malvae, Spialia phlomidis, Thymelicus actaeon, Thymelicus sylvestris. IIBYTHEIDAE: libythea celtis. IYCAENIDAE: Agrodiaetus 
admetus anatoliensis, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Agrodiaetus iphigenia, Aricia agestis, Celastrina argiolus, Cupido 
osiris, Everes alcetas, Everes argiades, Heodes ottomanus, lampides boeticus, loweia tityrus, lycaena phlaeas, lysandra bellargus, 
Maculinea arion, Meleageria daphnis, Plebejus argus orientalis, Plebicula dorylas, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, 
Pseudophilotes vicrama astabene, Sublysandra Cornelia Cornelia, Ultraaricia anteros anteros. NOCTUIDAE: Autographa gamma, 
Euclidia glyphica glyphica, Helicoverpa armigera, luperina sp., Odice suava, Tyta luctuosa. PAPIIIONIDAE: Allancastria 
caucasica abanti, Iphiclides podalirius. PIERIDAE: Anthocharis cardamines, leptidea sinapis, Pieris brassicae, Pieris pseudorapae 
suffusa, Pieris rapae, Pontia daplidice. PYRAIIDAE: Chrysocrambus craterellus, Elophila nymphaeata, Eurrhypara hortulata, 
Eurrhypis pollinalis, Nephopteryx alpigenella, Nomophila noctuella, Nymphula stagnata, Pollichia semirubella, Pyrausta aurata, 
Pyrausta despicata, Pyrausta sp., Sitochroa palealis , Synaphe moldavica. SATYRIDAE: Arethusana arethusa sidtana, Coenonympha 
arcania, Coenonympha pamphilus, Erebia aethiops, Eumenis syriaca, Hyponephele lycaon, lasiommata maera orientalis, 
lasiommata petropolitana, Maniola jurtina, Melanargia galathea, Pararge aegeria, Pseudochazara mniszechii, Pyronia tithonus. 
SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum. TINEIDAE: Euplocamus ophisus. TORTRICIDAE: Rhyacionia pinicolana. 
ZYGAENIDAE : Adscita sp., Zygaena carniolica, Zygaena dorycnii, Zygaena filipendulae, Zygaena lonicerae, Zygaena loti. 

BURSA (16): ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica, Argynnis paphia, Azuritis reducta reducta, Brenthis daphne, Cynthia cardui, 
Inachis io, Issoria lathonia, Melitaea didyma, Melitaea phoebe, Mesoacidalia aglaia, Pandoriana pandora pandora, Polygonia c- 
album, Vanessa atalanta. COIIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Gonepteryx rhamni. GEOMETRIDAE: 
Aplocera annexata, Aplocera columbata, Aplocera plagiata, lythria rotaria. HESPERIIDAE: Carcharodus orientalis, Erynnis 
tages, Neospialia orbifer, Ochlodes venata, Pyrgus malvae, Thymelicus actaeon, Thymelicus sylvestris, IYCAENIDAE: Agrodiaetus 
admetus anatoliensis, Agrodiaetus menalcas, Aricia agestis, Celastrina argiolus, Freyeria trochylus, Heodes virgaureae, loweia 
tityrus, lycaeides idas, lycaena phlaeas, lysandra bellargus, Meleageria daphnis, Polyommatus icarus, Pseudophilotes vicrama 
astabene, Quercusia quercus, Thersamonia hylla hylla, Ultraaricia anteros anteros. NOCTUIDAE: Autographa gamma, Calymnia 
trapezina, Catocala elocata, Dysgonia algira, Heliothis sp. PAPIIIONIDAE: Iphiclides podalirius. PIERIDAE: leptidea 
duponcheli, leptidea sinapis, Pieris brassicae, Pieris mannii, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae, Pontia daplidice. 
PYRAIIDAE: Aporodes floralis, Catoptria lithargyrella, Panstegia limbopunctalis, Sitochroa palealis. SATYRIDAE: Coenonympha 
arcania, Coenonympha pamphilus, Erebia ottomana ottomana, Eumenis syriaca, Hyponephele lupinus, Hyponephele lycaon, Kirinia 
roxelana, lasiommata maera orientalis, lasiommata megera, Maniola jurtina, Melanargia galathea, Melanargia larissa, 
Neohipparchia statilinus, Pararge aegeria, Pseudochazara mamurra, Pyronia tithonus. SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum. 
ZYGAENIDAE: Zygaena carniolica, Zygaena dorycnii, Zygaena filipendulae, Zygaena laeta. 

£ANKIRI (18): ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica, Argynnis paphia, Clossiana euphrosyne, Cynthia cardui, Inachis io, 
Melitaea didyma, Mesoacidalia aglaia. COIIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus. GEOMETRIDAE: Idaea 
aurolearia aureolaria, Scopula immorata, Scopula sp., Scotopteryx chenopodiata. HESPERIIDAE: Carcharodus alceae, Erynnis 
tages, Neospialia orbifer, Ochlodes venata, Thymelicus sylvestris. IYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus 
demavendi amasyaensis, Agrodiaetus poseidon, Aricia artaxerxes, Celastrina argiolus, Cupido osiris, Eumedonia eumedon, Heodes 
virgaureae, lycaeides idas, lysandra bellargus, lysandra ossmar, Meleageria daphnis, Palaeochrysophanus candens, Plebejus 
argus orientalis, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, Satyrium spini melantho, Sublysandra Cornelia Cornelia, Ultraaricia 
anteros anteros. NOCTUIDAE: Autographa gamma. PIERIDAE: leptidea duponcheli, leptidea sinapis, Pieris bryoniae turcica, 
Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae. PYRAIIDAE: Agriphila straminella. SATYRIDAE: Arethusana arethusa sultana, 
Coenonympha arcania, Coenonympha pamphilus, Erebia aethiops, Erebia medusa, Eumenis syriaca, lasiommata maera orientalis. 86 Lasiommata megera, Maniola jurtina, Melanargia galathea, Melanargia larissa, Neohipparchia statilinus, Pseudochazara 
mniszechii. TORTRIC1DAE: Ablabia goiiana. ZYGAENIDAE: Zygaena filipendulae. 

£ORUM (19): ARGYNNIDAE: Argynnis paphia, Azuritis reducta reducta, Cynthia cardui, Euvanessa antiopa. 
COLIADIDAE: Gonepteryx rhamni. HESPERIIDAE: Erynnis tages, Thymelicus actaeon. LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus 
anatoliensis, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Everes argiades, Loweia tityrus, Lycaena phlaeas, Lysandra corydonius, 
Meleageria daphnis, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, Sublysandra Cornelia Cornelia. OECOPHORIDAE: Pleurota sp. 
PIERIDAE: Leptidea sinapis, Pieris rapae, Pontia daplidice. SATYRIDAE: Arethusana arethusa sultana, Chazara briseis, 
Coenonympha pamphilus, Hyponephele lupinus, Maniola jurtina. Melanargia larissa. 

ESKISEHIR (26): ARGYNNIDAE: Cynthia cardui, Melitaea didyma, Melitaea phoebe, COLIADIDAE: Colias croceus. 
LYCAENIDAE: Freyeria trochylus, Lampides boeticus, Plebicula thersites, Polyommatus icarus. NOCTUIDAE: Autographa 
gamma, Odice arcuinna, Tyta luctuosa. PAPILIONIDAE: Iphiclides podalirius. PIERIDAE: Pieris rapae, Pontia daplidice. 
PYRALIDAE: Aporodes floralis. SATYRIDAE: Chazara briseis, Pseudochazara anthelea anthelea, Pseudochazara mniszechii. 

ISTANBUL (34): ARGYNNIDAE: Argynnis paphia, Cynthia cardui, Melitaea didyma, Polygonia c-album, Vanessa 
atalanta. COLIADIDAE: Colias croceus. GEOMETRIDAE: Ematurga atomaria orientaria, Lythria rotaria, Thalera fimbrialis. 
HESPERIIDAE: Carcharodus alceae, Erynnis tages, Neospialia orbifer, Ochlodes venata, Aricia agestis, Celastrina argiolus, 
Loweia tityrus, Lycaena phlaeas, Plebejus argus orientalis, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, Thersamonia hylla hylla, 
Ultraaricia anteros anteros. LYMANTRIIDAE: Lymantria dispar. NOCTUIDAE: Autographa gamma, Tyta luctuosa, 
PAPILIONIDAE: Iphiclides podalirius. PIERIDAE: Anthocharis cardamines ssp., Euchloe ausonia, Leptidea sinapis, Pieris 
brassicae, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae, Pontia daplidice. PYRALIDAE: Aporodes floralis, Ematheudes punctella, 
Endotricha flammealis, Homoeosoma sinuella. SATYRIDAE: Coenonympha pamphilus, Lasiommata megera, Maniola jurtina, 
Neohipparchia statilinus, Pararge aegeria, Pyronia tithonus. SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum. THYRIDAE: Thyris 
fenestrella. ZYGAENIDAE: Zygaena carniolica ssp. 

KASTAMONU (37): ADELIDAE: Adela sp., ARGYNNIDAE: Argynnis paphia, Cynthia cardui, Fabriciana adippe, Inachis 
io, Issoria lathonia, Melitaea didyma, Mellicta athalia, Polygonia c-album, Vanessa atalanta. COLIADIDAE: Colias alfacariensis 
bergeri, Colias croceus, Gonepteryx rhamni. GEOMETRIDAE: Chlorissa viridata, Ematurga atomaria orientaria, Scopula sp. 
HESPERIIDAE: Erynnis tages, Neospialia orbifer, Ochlodes venata, Thymelicus sylvestris. LYCAENIDAE: Agrodiaetus demavendi 
amasyaensis, Agrodiaetus iphigenia, Callophrys rubi, Everes argiades, Heodes virgaureae, Iolana iolas cappadocica, Loweia 
tityrus, Lycaena phlaeas, Lysandra bellargus, Lysandra ossmar, Meleageria daphnis, Plebejus argus orientalis, Plebicula dorylas, 
Polyommatus icarus. NOCTUIDAE: Autographa gamma, Euclidia glyphica. PAPILIONIDAE: Iphiclides podalirius, Parnassius 
apollo graslini, Pieris mannii, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae. PYRALIDAE: Nomophila noctuella, Sitochroa palealis. 
SATYRIDAE: Coenonympha arcania, Coenonympha pamphilus, Erebia aethiops, Hyponephele lycaon, Maniola jurtina, Melanargia 
galathea, Melanargia larissa. SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum. ZYGAENIDAE: Zygaena carniolica, Zygaena 
filipendulae. Zygaena loti. 

KAYSERI (38): ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica, Cynthia cardui, Issoria lathonia, Melitaea didyma, Melitaea 
phoebe, Pandoriana pandora. COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus. GEOMETRIDAE: Idaea sp., Lythria 
rotaria, Pydna badiaria, Scotopteryx bipunctaria. HESPERIIDAE: Carcharodus alceae, Carcharodus lavatherae, Carcharodus 
orientalis, Neospialia orbifer, Spialia phlomidis, Thymelicus sylvestris. LYCAENIDAE: Agriades pyrenaicus, Agrodiaetus admetus 
anatoliensis, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Agrodiaetus eurypilos, Agrodiaetus firdusii, Agrodiaetus menalcas, Agrodiaetus 
poseidon, Alciphronia alciphron melibaeus, Aricia agestis, Cupido osiris, Kretania carmon carmon, Lampides boeticus, Lycaena 
phlaeas, Meleageria daphnis, Plebejides pylaon sephyrus, Plebejus argus orientalis, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, 
Satyrium ilicis, Thersamonia hylla hylla, Turanana endymion endymion, Vacciniina alcedo occidentissima, Vacciniina loewii. 
NOCTUIDAE: Eublemma sp., Euxoa agricola, Heliothis peltigera, Tyta luctuosa. PAPILIONIDAE: Iphiclides podalirius. 
PIERIDAE: Leptidea duponcheli, Pieris brassicae, Pieris rapae, Pontia daplidice. PYRALIDAE: Noctuelia superba, Panstegia 
limbopunctalis. SATYRIDAE: Chazara briseis, Coenonympha pamphilus, Hyponephele lupinus, Hyponephele lycaon, Kirinia 
roxelana, Lasiommata maera orientalis, Maniola jurtina, Melanargia larissa, Neochazara anthe anthe, Pseudochazara anthelea 
anthelea, Pseudochazara beroe, Pseudochazara mniszechii. SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum. ZYGAENIDAE: Zygaena 
carniolica antitauricus, Zygaena carniolica suavis, Zygaena laeta akschehirensis, Zygaena loti, Zygaena olivieri ganymedes, 
Zygaena viciae. 

KIRSEHIR (40): ARGYNNIDAE: Cynthia cardui, Issoria lathonia, Melitaea didyma, Mesoacidalia aglaia. COLIADIDAE: 
Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Gonepteryx rhamni. GEOMETRIDAE: Aplasta ononaria, Eupithecia sp., Idaea 
ossiculata, Idaea sp. HESPERIIDAE: Muschampia proteides, Muschampia tessellum, Pyrgus armoricanus. LYCAENIDAE: 
Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus damone wagneri, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Agrodiaetus menalcas, 
Aricia agestis, Meleageria daphnis, Plebicula thersites, Polyommatus icarus. NOCTUIDAE: Eublemma purpurina, Eublemma 
candidana, Tyta luctuosa. OECOPHORIDAE: Pleurota pyropella, Pleurota sp. PAPILIONIDAE: Allancastria deyrollei. 
PIERIDAE: Aporia crataegi, Euchloe ausonia, Leptidea duponcheli, Pieris brassicae, Pieris rapae, Pontia daplidice. PYRALIDAE: 
Chrysocrambus craterellus, Synaphe moldavica. SATYRIDAE: Arethusana arethusa sultana, Chazara briseis, Coenonympha 
pamphilus, Maniola jurtina, Melanargia larissa, Neochazara anthe anthe, Pseudochazara anthelea anthelea, Pseudochazara 
mniszechii. SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum. TORTRICIDAE: Aethes tesserana. ZYGAENIDAE: Adscita sp., Jordanita 
graeca, Zygaena filipendulae. 

KOCAELI (41): ARGYNNIDAE: Argynnis paphia, Azuritis reducta reducta, Cynthia cardui, Issoria lathonia, Melitaea 
cinxia, Melitaea didyma, Melitaea phoebe, COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Gonepteryx rhamni. 

87 ETHMIIDAE: Ethmia chrysopyga chrysopyga. GEOMETRIDAE: Aplasta ononaria, Aspitates ochrearia, Ematurga atomaria 
orientaria, Lythria rotaria, Thalera fimbrialis. HESPERIIDAE: Carcharodus alceae, Carcharodus orientalis, Erynnis tages, 
Neospialia orbifer, Ochlodes venata, Pyrgus armoricanus, Pyrgus malvae. LYCAENIDAE: Aricia agestis, Callophrys rubi, 
Glaucopsyche alexis, Lycaena phlaeas, Plebejus argus orientalis, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, Quercusia quercus, 
Ultraaricia anteros anteros, LYMANTRIIDAE: Lymantria dispar. NOCTUIDAE: Acontia lucida, Autographa gamma, Euclidia 
glyphica, Odice arcuinna, Tyta luctuosa. PAPILIONIDAE: Iphiclides podalirius. PIERIDAE: Anthocharis cardamines, Euchloe 
ausonia, Leptidea duponcheli, Leptidea sinapis, Pieris brassicae, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae, Pontia daplidice. 
PYRALIDAE: Aporodes floralis, Nomophila noctuella, Pollichia semirubella, Pyrausta sp. SATYRIDAE: Brintesia circe, 
Coenonympha pamphilus, Lasiommata maera orientalis, Lasiommata megera, Maniola jurtina, Minois dryas, Neohipparchia 
statilinus, Pararge aegeria, Pyronia tithonus. SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum. ZYGAENIDAE: Zygaena carniolica. 

KUTAHYA (43): ARGYNNIDAE: Cynthia cardui, Melitaea didyma. HESPERIIDAE: Hesperia comma, Muschampia 
proteides, Spialia phlomidis. LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Lycaena 
phlaeas, Plebejus argus orientalis. PIERIDAE: Pieris rapae, Pontia daplidice. PYRALIDAE: Cynaeda dentalis, Metasia sp. 
SATYRIDAE: Arethusana arethusa sultana, Chazara briseis, Hyponephele lycaon, Pseudochazara mamurra. SPHINGIDAE: 
Macroglossum stellatarum. 

NEV§EHlR (50): ADELIDAE: Adela sp. ARCTIIDAE: Arctia festiva. ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica, Cynthia 
cardui, Fabriciana niobe, Issoria lathonia, Melitaea cinxia, Melitaea didyma, Melitaea fascelis pseudodidyma, Melitaea phoebe, 
Pandoriana pandora pandora. BRACHODIDAE: Brachodes appendiculata. COLIADIDAE : Colias alfacariensis bergeri, Colias 
croceus, Gonepteryx farinosa, Gonepteryx rhamni. GEOMETRIDAE: Aplocera sp., Dyscia conspersaria, Lithostege farinata, 
Phyllometra culminaria, Pydna badiaria, Rhodostrophia auctata, Rhodostrophia calabra, Semiothisa clathrata, Tephrina 
hopfferaria. HESPERIIDAE: Carcharodus alceae, Carcharodus orientalis, Erynnis marloyi, Muschampia tessellum, Neospialia 
orbifer, Pyrgus melotis, Pyrgus serratulae major, Pyrgus sidae, Spialia phlomidis, Thymelicus actaeon, Thymelicus lineolus, 
Thymelicus sylvestris. LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Agrodiaetus 
menalcas, Agrodiaetus poseidon, Alciphronia alciphron melibaeus, Aricia agestis, Callophrys rubi, Cupido minimus minimus, 
Cupido osiris, Cyaniris bellis bellis, Freyeria trochylus, Glaucopsyche alexis, Glaucopsyche astraea, Iolana iolas cappadocica, 
Kretania carmon carmon, Lampides boeticus, Loweia tityrus, Lycaena phlaeas, Lysandra bellargus, Lysandra ossmar, Meleageria 
daphnis, Plebejides pylaon sephyrus, Plebejus argus orientalis, Plebicula amanda orientalis, Plebicula thersites, Polyommatus 
icarus, Pseudophilotes vicrama astabene, Satyrium spini melantho, Sublysandra Cornelia Cornelia, Thersamonia asabinus, 
Thersamonia kefersteinii, Tomares nesimachus, Tomares nogelii aurantiaca, Ultraaricia anteros anteros, Vacciniina alcedo 
occidentissima, Vacciniina loewii. NOCTUIDAE: Autographa gamma, Emmelia trabealis, Helicoverpa armigera, Ozarba 
moldavica, Tyta luctuosa. PAPILIONIDAE: Allancastria deyrollei, Iphiclides podalirius, Papilio machaon ssp. PIERIDAE: 
Anthocharis grueneri grueneri, Aporia crataegi, Euchloe ausonia, Leptidea duponcheli, Pieris brassicae, Pieris ergane, Pieris 
rapae, Pontia daplidice, Zegris eupheme mnestho. Plu Plutella sp. PYRALIDAE: Amaurophanes stigmosalis, Chrysocrambus 
craterellus, Cynaeda dentalis, Evergestis frumentalis, Myelois sp., Phycitid sp., Synaphe bombycalis, Synaphe consecretalis, 
Synaphe moldavica ssp., Tretopteryx pertusalis. SATYRIDAE: Arethusana arethusa sultana, Chazara bischoffii bischoffii, Chazara 
briseis, Coenonympha pamphilus, Hyponephele lupinus, Hyponephele lycaon, Maniola jurtina, Melanargia larissa, Neochazara 
anthe anthe, Proterebia afra dalmata, Pseudochazara anthelea anthelea, Pseudochazara mniszechii, Pseudochazara pelopea, 
Satyrus ferula amasinus. SESIIDAE: Chamaesphecia sp., SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum. TINEIDAE: Rhodobates 
laevigatellus. ZYGAENIDAE: Adscita sp., Jordanita graeca, Zygaena carniolica kappadokiae, Zygaena filipendulae, Zygaena 
formosa hesselbarthi, Zygaena laeta akschehirensis, Zygaena loti, Zygaena purpuralis, Zygaenoprocris capitalis. 

SAKARYA (54): ARGYNNIDAE: Argynnis paphia, Clossiana dia, Issoria lathonia. COLIADIDAE: Colias croceus. 
GEOMETRIDAE: Ematurga atomaria orientaria, Pseudopanthera macularia. HESPERIIDAE: Carcharodus alceae, Carcharodus 
orientalis, Erynnis tages, Ochlodes venata, Pyrgus malvae, Thymelicus actaeon, Thymelicus sylvestris. LYCAENIDAE: Aricia 
agestis, Callophrys rubi, Celastrina argiolus, Everes alcetas, Glaucopsyche alexis, Loewia tityrus, Lycaena phlaeas, Maculinea 
arion, Polyommatus icarus, Satyrium acaciae guichardi, Thersamonia hylla hylla, Ultraaricia anteros anteros. NOCTUIDAE: 
Autographa gamma, Euclidia glyphica, Phytometra viridaria, Tyta luctuosa. PAPILIONIDAE: Iphiclides podalirius, Papilio 
machaon, Zerynthia polyxena ssp. PIERIDAE: Anthocharis cardamines, Leptidea duponcheli, Leptidea sinapis, Pieris brassicae, 
Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae, Pontia daplidice. PYRALIDAE: Pollichia semirubella. SATYRIDAE: Coenonympha 
arcania, Coenonympha pamphilus, Maniola jurtina, Melanargia galathea, Minois dryas, Pararge aegeria, Pyronia tithonus. 
TORTRICIDAE: Aethes margarotana. ZYGAENIDAE: Zygaena carniolica, Zygaena dorycnii, Zygaena filipendulae, Zygaena loti, 
Zygaena punctum. 

SAMSUN (55): ARGYNNIDAE: Argynnis paphia, Mesoacidalia aglaia, PIERIDAE: Leptidea sinapis, SATYRIDAE: 
Coenonympha arcania, Erebia aethiops, Maniola jurtina. 

SIVAS (58): ARGYNNIDAE: Cynthia cardui. HESPERIIDAE: Hesperia comma, Neospialia orbifer, Spialia phlomidis, 
Thymelicus actaeon, Thymelicus sylvestris. LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, 
Agrodiaetus firdusii, Agrodiaetus iphigenia, Loweia tityrus, Plebejus argus orientalis, Polyommatus icarus, Quercusia quercus, 
Sublysandra Cornelia Cornelia, Thersamonia thetis, Turanana endymion endymion, Vacciniina loewii. PAPILIONIDAE: Parnassius 
apollo ssp. PIERIDAE: Leptidea duponcheli, Pieris ergane, Pontia daplidice. PYRALIDAE: Mecyna sp., Panstegia limbopunctalis, 
SATYRIDAE: Chazara briseis, Hyponephele lycaon, Maniola jurtina, Melanargia larissa, Pseudochazara beroe, Pseudochazara 
geyeri. 

TOKAT (60): ARCTIIDAE: Eilema palliatella. ARGYNNIDAE: Cynthia cardui, Melitaea didyma, Mesoacidalia aglaia. 
COLIADIDAE: Colias croceus. GEOMETRIDAE: Lythria rotaria, Scotopteryx bipunctaria. HESPERIIDAE: Neospialia orbifer, Thymelicus actaeon, Thymelicus lineolus, Thymelicus sylvestris. LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus 
demavendi amasyaensis, Agrodiaetus eurypilos, Agrodiaetus hopfferi, Aricia agestis, Cupido minimus minimus, Heodes virgaureae, 
Lysandra bellargus, Lysandra olympica, Meleageria daphnis, Palaeochrysophanus candens, Plebejus argus orientalis, Plebicula 
thersites, Polyommatus icarus, Satyrium abdominalis, Sublysandra Cornelia Cornelia, Ultraaricia anteros anteros. NOCTUIDAE: 
Phytometra viridaria. PIERIDAE: Pieris pseudorapae suffusa, Pontia daplidice. PYRALIDAE: Pyrausta sp. SATYRIDAE: Chazara 
briseis, Coenonympha pamphilus, Hyponephele lycaon, Kirinia roxelana, Melanargia larissa. SPHINGIDAE: Macroglossum 
stellatarum. ZYGAENIDAE: Zygaena carniolica tokatensis. Zygaena loti. 

ZONGULDAK (67): ARGYNNIDAE: Argynnis paphia, Cynthia cardui, Melitaea didyma, Mesoacidalia aglaia. 
COLIADIDAE: Colias croceus, Gonepteryx rhamni. GEOMETRIDAE: Ematurga atomaria orientaria. HESPERIIDAE: Erynnis 
tages, Neospialia orbifer, Ochlodes venata, Thymelicus sylvestris, Plebejus argus orientalis, Polyommatus icarus. NOCTUIDAE: 
Euclidia glyphica glyphica, Rhynchodontodes antiqualis, Tyta luctuosa. PAPILIONIDAE: Iphiclides podalirius. PIERIDAE: 
Leptidea sinapis. Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae. SATYRIDAE: Coenonympha pamphilus, Maniola jurtina, Melanargia 
galathea, Pyronia tithonus. ZYGAENIDAE: Zygaena carniolica, Zygaena fllipendulae. Ekolojik Bulgular 
Lepidopter Turlerinin Otoekolojik Ozellikleri 

Bu boliimde, cahf-ima alaninda tespit edilen diurnal Lepidopter tiirleri bazi otoekolojik ozellikleri bakimindan 
degerlendiri lmi §tir. 

Lepidopterlerin bulunduklan habitatlar, sintaksonomik ve bitki formasyonlan acisindan ele ahnarak a^agidaki 
listede belirtilmifjtir. Habitatlan ifade eden sintakson ve formasyonlar listede kisaltilarak verilmi§tir. 

Benzer yapidaki bir veya birkac sintaksonomik bitki toplulugu ya da bitki formasyonunda ya§ayan lepidopter 
tiirleri stenotop, cefjitli tipte habitatlarda ya§ayabilenler ise eurytop olarak nitelendirilmif-itir. Bu degerlendirme, yeterli 
bilgi ve gozleme sahip oldugumuz takdirde belirtilmif-itir. Stenotop tiirler icin aynca bulunduklan formasyon itibariyle 
steppicola, sylvicola, agricola, monticola, alpicola gibi ya§am bolgeleriyle iliskili terminolojik degerlendirme de 
yapilmifjtir. 

Qah§ma alaninda, as-iagida ozel kisaltmalarla ifade edilen lepidopter habitatlanndan toplam 40 cesjt tespit 
edilmif-itir. Afjagidaki listede her tiiriin yafjadigi belirlenen habitat sayilan (n), toplam 40 ile oranlanarak (n/40) fjeklinde 
de verilmif-itir. 

Tiirlerin ergin fenolojisine ait bulgular, alanda tespit edildikleri ilk ve son aylar (07, 08, ..) fjeklinde 
sunulmustur. 

Aynca, tiirlerin vertikal yayihsjanyla ilgili kaydedilen denizden yiikseklikler (m. olarak) alt ve iist srnirlanyla, 
bunlann zonlar itibariyle isimleri ise kisaltilarak verilmifjtir. 

Her taksonun yatay yayihf-ii ise kategori skalasi ile ifade edilmi§tir. 

Tiirlerin bulunduklan habitatlardaki bolluk durumlan skala degerleri ile ve minimum- maksimum degerler 
§eklinde belirtilmi^itir. 

Tiirler, ait olduklan familyalanyla birlikte alfabetik diizende sunulmustur. 89 MMF: Pn OF. 
MMF: Pn OF. ADELIDAE 

Adela sp. 

Habitatlar: 3/40. Eurytop. 

? MeF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

QF: RFo: Euxine OF:Fo-Rp OF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 0460-1500m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1-3. 

ARCTIIDAE 

Arctia f estiva 

Habitat: 1/40. 
AB:Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1550m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Arctia villica 

Habitatlar: 3/40. Eurytop. 

Ch/+Qp:QC: RF. 

Qp: QC: 

Qp: QC: 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1000-1550m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi:2. 

Bolluk: 1. 

Eilema palliatella 

Habitat: 1/40. 

AB: -. SF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1500m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1 . 

Bolluk: 1. 

Eilema sp. 

Habitat: 1/40. 

QF: -. EOF: Ps OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1600m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Lithosia quadra 

Habitat: 1/40. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 0640m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. Setina pontica 1/40. Stenotop: Sylvicola, Habitat: 
monticola. 
QF. EOF: Anb OF. 

Fenoloji: 07-08. 
Vertikal Yayilis: 1400m, Sm. 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk: 1. 

Spiris striata 

Habitatlar: 3/40. Eurytop, monticola. 
AB/xQp/-QF. MF. QF: EOF: Anb OF. 

Qp: Supra-MOF: prepont.DF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0200-0830m, C-M. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1-2. 

Tyria jacobaeae 

Habitatlar: 4/40. Eurytop, monticola. 

AB/Qi. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/xQi: RF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 05. 

Vertikal Yayilis: 0430-1 100m, C-M. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1. 

Aglais urticae 

Habitatlar: 7/40. 

AB. SF. 

AB/+Qp. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/Qp: RF. 

QF. EOF: Anb OF. 

QF: RFo: EOF: Anb OF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 1250-3000m, Sm-A. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk: 1-2. 

Argynnis paphia 

Habitatlar: 12/40. Eurytop, sylvicola. 

Ch/Qp: RF. 

QF: EOF: Anb OF. 

QF: EOF: Quercus OF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

QF: Meso-MOF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Supra-MOF: prepont.DF. 

Qp: Qf: MMF: Pn OF. 

Qp: Qf: Supra-MOF: prepont.DF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Qp: QC: Supra-MOF: prepont.DF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0080-1700m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk: 1-3. 

Azuritis reducta 

Habitatlar: 5/40. Eurytop, sylvicola. 
? MeF: 

AB/xQa. MF. 
QF: Meso-MOF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Supra-MOF: prepont.DF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 0125-1400m, C-Sm. 
Yatay yayilis kategorisi: 3. 
Bolluk: 1-2. 

Brenthis daphne 

Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola. 
QF: EOF: Quercus OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1 150m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1 . 

Bolluk: 1. Brenthis hecate 

Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola. 
Ch/+Qp: QC: RF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1000m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1 . 

Bolluk: 1. 

Clossiana dia 

Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola. 
Qp: QC: Supra-MOF: prepont.DF. 

Fenoloji: 04-07. 

Vertikal Yayilis: 0100m, PI. 

Yatay yayilis kategorisi:2. 

Bolluk:l-3. 

Clossiana euphrosyne Habitatlar: 


2/40. Stenotop: Sylvico 


monticola. 
QF: RFo: 


EOF: Anb OF. 


Qp: QC: 


MMF: Pn OF. 


Fenoloji: 06-08. 


Vertikal Yayilis: 1550-1900m, Sm. 


Yatay yayilis kategorisi: 2. 


Bolluk: 1. 
Cynthia cardui 


Habitatlar: 


28/40. Eurytop. 


$/xAB. 


AF. 


AB. 


SF. 


AB/+Qp. 


MF. 


AB/Qp. 


MF. 


AB/Qp: -. 


MF. 


AB/xQa. 


MF. 


AB/xQp. 


MF. 


AB/xQp/-QF.MF. 


AB/xQp: -. 


MF. 


AB: Oa-Tl. 


SF. 


Ch/+Qp:QC 


RF. 


Ch/AB: 


RF. 


Ch/Qp: 


RF. 


Ch/xQp: 


RF. 


Ch 
RF. 


QF 
EOF: Anb OF. 


QF 
EOF: Quercus OF. 


QF 
Euxine OF: Fo-Rp OF. 


QF 


-. 


EOF: Ps OF. 


OF 


RFo: 


EOF: Anb OF. 


QF 


RFo: 


Euxine OF: Fo-Rp OF. 


Qp 
MMF: Pn OF. 


Qp 
Supra-MOF: prepont.DF 


Qp 


Qf: 


MMF: Pn OF. 


Qp 


Qf: 


Supra-MOF: prepont.DF 


Qp 


QC: 


MMF: Pn OF. 


Qp 


QC: 


MMF: Pn OF. xAB/-Qp:-. MF. 

Fenoloji:05-08. 

Vertikal Yayihs:0075-3000m, Pl-A. 

Yatay yayilis kategorisi: 5. 

Bolluk: 1-2. 

Eurodryas aurinia 

Habitatlar: 1/40. Stenotop: Sylvicola, 
monticola. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1550m, Sm. 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk: 1. 

Eurodryas orientalis 90 2/40. Stenotop: Steppicola, Habitatlar: 
monticola. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Se/-Qp/xAB:-. SeF. 

Fenoloji: 05-06. 

Vertikal Yayihs:0900-1000m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1 . 

Bolluk:l-2. 

Euvanessa antiopa 

Habitatlar: 2/40. Stenotop. 
Po/Qp: -. MF: 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 04-07. 

Vertikal Yayihs:0900-0950m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Fabriciana adippe 

Habitatlar: 4/40. Stenotop: Sylvicola. 

OF: EOF: Anb OF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

QF: RFo: EOF: Anb OF. 
QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayihs:0460-1250m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-2. 

Fabriciana niobe 

Habitatlar: 7/40. Eurytop, monticola. 
$/Ch. AF. 

AB/xQa. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/+Qp: QC: RF. 
Ch/xQp: RF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji:06. 

Vertikal Yayilis: 1000-1550m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-2. Inachis io 

Habitatlar: 4/40. Sylvicola. 

AB/Qp: -. MF. 

QF: EOF: Quercus OF. 

QF: RFo: EOF: Anb OF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 1000- 1900m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l. 

Issoria lathonia 

Habitatlar: 23/40. Eurytop. 

$ AF. 

$/xAB. AF. 

AB/+Qp MF. 

AB/Qi. MF. 

AB/xQa MF. 

AB/xQp MF. 

AB/xQp/-QF MF. 

AB: -. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/Qp: RF. 

Ch/xQi: RF. 

Ch/xQp: RF. 

Ch: RF. 

QF: EOF: Quercus OF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. QF: RFo: 


EOF: Anb OF. 


Qi: PR. 


Meso-MOF. 


Qi: Qi: 


Meso-MOF. 


Qp: Qf: 


Supra-MOF: prepont.DF 


Qp: QC: 


MMF: Pn OF. 


Qp: QC: 


Supra-MOF: prepont.DF Se/-Qp/xAB. SeF. 

Se/xQp: -. SeF. 

Fenoloji: 04-08. 

Vertikal Yayilis: 0100-1750m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 5. 

Bolluk:l-3. 

Melitaea cinxia 

Habitatlar: 12/40. Eurytop. 

AB. SF. 

AB/+Qp. MF. 

AB:Oa-Tl. SF. 

Ch/+Qp:QC: RF. 

Ch/AB: RF. 

Ch/xQp: RF. 

Qi: PR. Meso-MOF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Se/-Qp/xAB. SeF. 

Se/-Qp: -. SeF. 

Fenoloji: 05-07. 

Vertikal Yayilis: 0050-1680m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk:l-3. 

Melitaea didyma 

Habitatlar: 18/40. Eurytop. 
AB/+Qp. MF. 

AB/Qp. MF. 

AB/xQi. MF. 

AB/xQp. MF. 

AB/xQp: Oa-Tl. MF. 
AB: -. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/+Qp: QC: RF. 
Ch/AB: RF. 

Ch/xQp: RF. 

Ch: RF. 

QF. EOF: Anb OF. 

QF: Meso-MOF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Se/xQp: -. SeF. 
xABAQp: -. MF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 0090-1750m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 5. 

Bolluk:l-4. 

Melitaea fascelis 

Habitatlar: 5/40. Eurytop. 
AB/+Qp. MF. 

AB/xQa. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 
Ch/xQp: RF. 

Qp: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 0780-1680m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-2. 

Melitaea phoebe 

Habitatlar: 11/40. Eurytop. 
$ AF. 

AB. SF. AB/xQp. MF. 

AB/xQp: -. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/+Qp:QC: RF. 

Ch/xQp: RF. 

Ch: RF. 

QF: Meso-MOF. 

Qp: Qf: Supra-MOF: prepont.DF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 0400-1650m, C-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk:l-2. 

Mellicta athalia 
Habitatlar: 6/40. Sylvicola, monticola. Ch/+Qp: QC: RF. 

Euxine OF: Fo-Rp OF. 
MMF: Pn OF. 
MMF: Pn OF. 
MMF: Pn OF. QF: RFo: 
Qp: QC: 

Qp: QC: 
Qp: QC: 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 1000-1550m,M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-3. 

Mesoacidalia aglaia 10/40. Eurytop, sylvicola, Habitatlar: 
monticola. 
AB. 

AB/Qp: -. 
AB/xQp/-QF. 
AB/xQp: -. 
Ch: 
QF: 
QF: 
QF: 
QF: RFo: 

Qp: Qf: 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 0600-1550m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-2. 

Pandoriana pandora SF. 

MF. 

MF. 

MF. 
RF. 

EOF: Anb OF. 
Euxine OF: Fo-Rp OF. 
Meso-MOF. 

Euxine OF: Fo-Rp OF. 

MMF: Pn OF. Habitatlar: 10/40. Eurytop. 


AB/+Qp. MF. 


AB/xQa. MF. 


AB/xQa. MF. 


AB: -. SF. 


AB: Oa-Tl. SF. 


Ch/+Qp: QC: RF. 


Ch/xQp: RF. 


QF 


Euxine OF: Fo-Rp OF 


QF 


Meso-MOF. 


Qp 


QC: MMF: Pn OF. 


Fenoloji: 05-08. 


Vertikal Yayilis: 0600-1750m, M-Sm 


Yatay yayilis kategorisi: 4. 


Bolluk:l-2. 


Polygonia c-album 


Habitatlar: 8/40. Stenotop: Sylvicola. 


$ AF. 


QF 


EOF: Anb OF. 


QF 


EOF: Quercus OF. 


QF 


Euxine OF: Fo-Rp OF. 


QF 


RFo: EOF: Anb OF. 


Qp 


MMF: Pn OF. 


Qp 


Supra-MDF. 


Qp: Supra-MOF: prepont.DF. 


Fe 


noloji: 08. 91 Vertikal Yayilis: 0030- 1500m, Pl-Sm. 
Yatay yayilis kategorisi: 3. 
Bolluk:l. 

Polygonia vau-album 

Habitat: 1/40. 
AB: -. SF. 

Fenoloji: 08. 
Vertikal Yayilis: 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk:!. Vanessa atalanta 

Habitatlar: 7/40. Eurytop. 
? 

AB: Oa-Tl. SF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 
Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Supra-MDF. 

Qp: Supra-MOF: prepont.DF. 

Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 0030-1900m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk: 1. BRACHODIDAE 

Brachodes appendiculata 

Habitatlar: 2/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB/xQa. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 
Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 085O-15O0m, M-Sm. 
Yatay yayilis kategorisi: 2. 
Bolluk: 1-2. 

CIMELIIDAE 

Axia theresiae Habitat: 
monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 05. 

Vertikal Yayilis: 0800m, M 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. COLIADIDAE Colias alfacariensis 1/40. Stenotop: Steppicola, Habitatlar: 


20/40. Eurytop 


$/xAB. 


AF. 


? 


MeF: 


AB/+Qp. 


MF. 


AB/xQa. 


MF. 


AB/xQp. 


MF. 


AB/xQp/-QF. MF. 


AB/xQp: - 


MF. 


AB:-. 


SF. 


AB: Oa-Tl 


SF. 


Ch/+Qp: QC: RF. 


Ch/AB: 


RF. 


Ch/xQi: 


RF. 


Ch/xQp: 


RF. 


Ch: 


RF. 


QF: 


EOF: Anb OF. 


QF: RFo: 


EOF: Anb OF. QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 
Qi: Qi: Meso-MOF. 
Qp: Qf: Supra-MOF: prepont.DF. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 04-08. 

Vertikal Yayilis: 0400-1900m, C-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 5. 

Bolluk: 1. Colias aurorina aurorina Habitat: 


1/40. Stenotop: Ster 


alpicola. 
AB/xQa. 


MF. 


Fenoloji: 06. 


Vertikal Yayilis: 1400m, Sm. 


Yatay yayilis kategorisi: 1. 


Bolluk: 1. 
Colias croceus 


Habitatlar: 


32/40. Eurytop. 


$ 


AF. 


$/xAB. 


AF. 


AB. 


SF. 


AB/Qp: -. 


MF. 


AB/xQa. 


MF. 


AB/xQi. 


MF. 


AB/xQp. 


MF. 


AB/xQp/-QF. MF. 


AB: Oa-Tl. 


SF. 


Ch/+Qp: QC 


: RF. 


Ch/-Qi/Se: 


RF. 


Ch/AB: 


RF. 


Ch/Qp: 


RF. 


Ch/xQi: 


RF. 


Ch: 


RF. 


QF. 


EOF: Anb OF. 


QF: 


EOF: Quercus OF. 


QF: 


Euxine OF: Fo-Rp OF. 


QF: 


Meso-MOF. 


QF:-. 


EOF: Ps OF. 


QF: RFo: 


EOF: Anb OF. 


QF: RFo: 


Euxine OF: Fo-Rp OF. 


Qi: 


Meso-MOF. 


Qi: PR. 


Meso-MOF. 


Qi: Qi: 


Meso-MOF. 


Qp: 


MMF: Pn OF. 


Qp: 


Supra-MDF. 


Qp: 


Supra-MOF: prepont.DF 


Qp: Qf: 


Supra-MOF: prepont.DF 


Qp: QC: 


MMF: Pn OF. 


Qp: QC: 


Supra-MOF: prepont.DF. 


xAB/-Qp: -. 


MF. 


Fenoloji: 05-08. 


Vertikal Yayilis: 0030-3000m, Pl-A. 


Yatay yayilis kategorisi: 5. 


Bolluk:l-3. 

Gonepteryx farinosa 

Habitatlar: 2/40. 
? MeF: 

AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0080-1200m, Pl-M. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1. 

Gonepteryx rhamni 

Habitatlar: 16/40. Eurytop. 
? MeF: 

AB/xQa. MF. AB 


/xQp. 


MF. 


AB/xQp/-QF. MF. 


Ch/xQi: 


RF. 


Ch 
RF. 


QF 
EOF: Quercus OF. 


QF 
Euxine OF: Fo-Rp OF. 


QF 
Meso-MOF. 


QF 


-. 


EOF: Ps OF. 


QF 


RFo: 


EOF: Anb OF. 


QF 


RFo: 


Euxine OF: Fo-Rp OF. 


Qi: PR. 


Meso-MOF. 


Qi: Qi: 


Meso-MOF. 


Qp: 


Supra-MOF: prepont.DF. 


Qp: QC: 


MMF: Pn OF. 


Fenoloji 


05-08. 


Vertikal 


Yayilis: 0050- 1500m, Pl-Sm 


Yatay yayilis kategorisi: 4. 


Bolluk: 1-2. 


CTENUCHIDAE 


Amata rossica Habitatlar: 7/40. Eurytop, monticola. 

AB/Qi. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 
Ch/xQp: RF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Se/-Qp/xAB>. SeF. 

Fenoloji: 05-07. 

Vertikal Yayilis: 0680-1500m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-3. 

ETHMIIDAE 

Ethmia chrysopyga 

Habitat: 1/40. Stenotop. 
Qi: Qi: Meso-MOF. 

Fenoloji: 05. 

Vertikal Yayilis: 0050m, PI. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

GEOMETRJDAE 

Aplasta ononaria 

Habitatlar: 4/40. Eurytop. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/xQp: RF. 

Ch: RF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 0220-1 150m,C-M. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1. 

Aplocera annexata 

Habitatlar: 2/40. Stenotop: Alpicola. 

QF: EOF: Anb OF. 

Fenoloji: 07-08. 
Vertikal Yayilis: 1950m, Sa. 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk:l-3. 

Aplocera columbata 

Habitat: 1/40. Stenotop: Alpicola. 
QF: EOF: Anb OF. 

Fenoloji: 08. 
Vertikal Yayilis: 1950m, Sa. 92 Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk: 1. 

Aplocera numidaria 

Habitatlar: 1/40. Stenotop: Alpicola. 
? 

Fenoloji: 07. 

Vertikal Yayilis: 1900m, Sa. 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk: 1. 

Aplocera plagiata 

Habitatlar: 1/40. 

Qp: Supra-MOF: prepont.DF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 0400m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1 . 

Bolluk: 1. 

Aplocera sp. 

Habitatlar: 2/40. 

AB:Oa-Tl. SF. 
Qp: Supra-MOF: prepont.DF. 

Fenoloji: 05-06. 

Vertikal Yayilis: 0200-1500m, C-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1-2. 

Aspitates ochrearia 

Habitatlar: 3/40. Eurytop. 
AB: Oa-Tl. SF. 
Qi: PR. Meso-MOF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Fenoloji: 05. 

Vertikal Yayilis: 0050-1000m, Pl-M. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1. 

Camptogramma bilineata 

Habitatlar: 1/40. Eurytop. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 05. 

Vertikal Yayilis: 0800m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Chlorissa viridata 

Habitatlar: 1/40. 
QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 0460-0640m, C-M. 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk: 1. 

Cidaria sp. 

Habitatlar: 1/40. 
QF: RFo: EOF: Anb OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 0800-1900m, M-Sm. 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk: 1. 

Dyscia conspersaria 

Habitatlar: 2/40. Eurytop. 
AB: Oa-Tl. SF. 
Ch: RF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1000- 1300m, M-Sm. Yatay yayilis kategorisi: 2. 


Fenoloji: 08. 


Bolluk: 1. 


Vertikal Yayilis: 0940-1380m, M-Sm 
Yatay yayilis kategorisi: 2. 


Ematurga atomaria orientaria 


Bolluk: 1-2. 


Habitatlar: 1 1/40. Eurytop, sylvicola. 


Lithostege farinata 


AB/+Qp. MF. 
AB/xQp/-QF. MF. 


Habitatlar: 2/40. Eurytop. 


QF 


EOF: Anb OF. 


AB: Oa-Tl. SF. 


QF 


Euxine OF: Fo-Rp OF. 


Ch: RF. 


QF 


RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 


Fenoloji: 06. 


Qi: Qi: Meso-MOF. 


Vertikal Yayilis: 1250-1500m, Sm. 


Qp 


Supra-MDF. 


Yatay yayilis kategorisi: 2. 


Qp 


Supra-MOF: prepont.DF. 


Bolluk: 1-2. 


Qp 


Qf: Supra-MOF: prepont.DF. 
Qp 


QC: MMF: Pn OF. 


Lithostege griseata 


Qp: QC: Supra-MOF: prepont.DF. 
Fenoloji: 04-08. 


Habitatlar: 


Vertikal Yayilis: 0030-1680m, Pl,Sm. 


Fenoloji: 05. 


Yatay yayilis kategorisi: 4. 


Vertical Yayilis: 1 100m, M. 


Bolluk: 1-2. 


Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk: 1. 


Epirrhoe alternata 


Lythria purpuraria 


Habitatlar: 1/40. 
Qp: MMF: Pn OF. 


Habitatlar: 1/40. 


Fenoloji: 08. 


AB/xQa. MF. 


Vertikal Yayilis: 


Fenoloji: 06. 


Yatay yayilis kategorisi: 1 . 


Vertikal Yayilis: 1400m, Sm. 


Bolluk: 1. 


Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk: 1. 


Eupithecia sp. 


Lythria rotaria 


Habitatlar: 1/40. 
AB: Oa-Tl. SF. 


Habitatlar: 8/40. Eurytop. 


Fenoloji: 06. 


$/xAB. AF. 


Vertikal Yayilis: 1300m, Sm. 


AB: -. SF. 


Yatay yayilis kategorisi: 1 . 


AB: Oa-Tl. SF. 


Bolluk: 1. 


QF: EOF: Anb OF. 
Qp: Supra-MOF: prepont.DF. 


Gypsochroa renitidata 


Qp: Qf: Supra-MOF: prepont.DF. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 


Habitatlar: 1/40. 


Se/xQp: -. SeF. 


QF: EOF: Anb OF. 


Fenoloji: 06-08. 


Fenoloji: 08. 


Vertikal Yayilis: 0100-3000m, Pl-A. 


Vertikal Yayilis: 1300, Sm. 


Yatay yayilis kategorisi: 3. 


Yatay yayilis kategorisi: 1 . 


Bolluk: 1. 


Bolluk: 1. 
Odezia atrata Idaea aureolaria 

Habitatlar: 5/40. Eurytop, monticola. 

AB/+Qp. MF. 

QF: RFo: EOF: Anb OF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

QF: RFo: EOF: Anb OF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 1 520-1 900m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1-2. Idaea ossiculata Habitatlar: 
monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 06. 
Vertikal Yayih§: 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk: 1. Larentiid. 1/40. Stenotop: Steppicola, Habitatlar: 1/40. Stenotop: Sylvicola. 
Qp: Qf: MMF: Pn OF. Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1500m, Sm. 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk: 1. 

Orthostixis cribraria 

Habitatlar: 2/40. 
AB: Oa-Tl. SF. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 05-06. 

Vertikal Yayilis: 0800-1500m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l-3. 

Pellonia vibicaria 

Habitat: 1/40. 
AB/Qp: -. MF. 

Fenoloji: 07. 

Vertikal Yayilis: 1 100m, M. 
Yatay yayilis kategorisi: 1 . 
Bolluk: 1. 

Phyllometra culminaria 93 Habitat: 1/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB/Qp: Oa-Tl. MF. 
Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1200-1500m, Sm. 
Yatay yayilis kategorisi: 1, 
Bolluk:l. 

Pseudopanthera macularia 

Habitatlar: 6/40. Sylvicola. 

AB/+Qp. MF. 

Ch/+Qp: QC: RF. 

Qi: Meso-MOF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Qp: QC: Supra-MOF: prepont.DF. 

Fenoloji: 04-06. 

Vertikal Yayilis: 100-1680m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-2. 

Pydna badiaria 

Habitatlar: 2/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB: -. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 0800-2900m, M-A. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l. 

Rhodostrophia auctata 

Habitatlar: 3/40. Steppicola, monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Ch: RF. 

Se/xQp: -. SeF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1100-1550m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l-2. 

Rhodostrophia calabra 

Habitatlar: 3/40. Eurytop. 
AB/Qp: -. MF. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Ch: RF. 

Fenoloji: 06-07. 

Vertikal Yayilis: 1 000-1 500m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l. 

Rhodostrophia sieversi 

Habitat: 1/40. Stenotop, monticola. 
Se/-Qp/xAB>. SeF. 
Fenoloji: 05. 

Vertikal Yayilis: 0900m, M. 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk:l. 

Scopula decorata 

Habitat: 1/40. 
AB/+Qp. MF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1680m, Sm. 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk:l. 

Scopula immorata 

Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola. QF: RFo: EOF: Anb OF. 

Fenoloji: 08. 
Vertikal Yayih§: 
Yatay yayilis kategorisi: 1 . 
Bolluk:l. 

Scopula ornata 

Habitatlar: 4/40. 

AB/Qp: Oa-Tl. MF. 

AB/xQp/-QF. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 0700-1400m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-2. 

Scotopteryx hipunctaria 

Habitatlar: 6/40. Eurytop. 

AB/Qp: -. MF. 

AB/xQa. MF. 

AB/xQi. MF. 

AB:-. SF. 

QF. EOF: Anb OF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0830-1750m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:!. Scotopteryx chenopodiata 

Habitatlar: 3/40. Eurytop. 

QF. EOF: Anb OF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qp: Qf: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 0940-1400m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1. 

Scotopteryx coarctaria 

Habitatlar: 3/40. Eurytop. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/xQp: RF. 

Se/-Qp/xAB:-. SeF. 

Fenoloji:05-06. 

Vertikal Yayilis: 0900-1 150m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1. 

Scotopteryx mucronata 

Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola, 

monticola. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1500m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1 . 

Bolluk: 1. 

Selenia lunularia 

Habitat: 1/40. Sylvicola. 
Qi: Qi: Meso-MOF. 
Fenoloji: 05. 

Vertikal Yayilis: 0420m, M. 
Yatay yayilis kategorisi: 1 . 
Bolluk: 1. 

Semiothisa chlatrata 

Habitatlar: 3/40. Eurytop. Qp: QC: MMF: Pn OF. 

AB: Oa-Tl. SF. 
Ch/+Qp: QC: RF. 

Fenoloji: 05-06. 

Vertikal Yayilis: 1500-1600m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk: 1-2. 

Semiothisa glarearia 

Habitatlar: 3/40. Stenotop: Steppicola. 
AB/Qp: Oa-Tl. MF. 
AB/xQa. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 05-07. 

Vertikal Yayilis: 080O-13O0m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1. 

Tephrina hopfferaria 

Habitatlar: 2/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Ch: RF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1000- 1500m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1. 

Thalera fimbrialis 

Habitat: 2/40. Sylvicola. 
Qp: Supra-MDF. 

Qp: Qf: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 0030-0075m, PL 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

HESPERIIDAE 

Carcharodus alceae 

Habitatlar: 10/40. Eurytop. 
$ AF. 

$/xAB. AF. 

AB/xQp/-QF. MF. 
AB: -. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Qi: Meso-MOF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

xAB/-Qp: -. MF. 

Fenoloji: 04-08. 

Vertikal Yayilis: 0050-1550m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk: 1-2. 

Carcharodus lavatherae 

Habitat: 1/40. Stenotop, monticola. 
AB: -. SF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1700m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Carcharodus orientalis 

Habitatlar: 8/40. Eurytop, monticola. AB/Qp: -. 
AB:-. MF. 
SF. 94 SF. 

Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Meso-MOF. 

Supra-MOF: 

MMF: Pn OF. AB: Oa-Tl. 
QF: RFo: 
Qi: Qi: 
Qp: 
prepont.DF. 
Qp: QC: 

Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 0125-1900m, C-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-2. 

Erynnis marloyi 

Habitat: 1/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 05-06. 

Vertikal Yayilis: 0800-1500m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Erynnis tages 

Habitatlar: 18/40. Eurytop. 

$/AB. AF. 

AB/Qp: -. MF. 

AB/xQp/-QF. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/+Qp: QC: RF. 

Ch/xQi: RF. 

QF: EOF: Anb OF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Meso-MOF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: MMF: Pn OF. 

Qp: Supra-MDF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Qp: Qf: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Qp: QC: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
xAB/-Qp: -. MF. 

Fenoloji: 04-08. 

Vertikal Yayilis: 0030-1600m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 5. 

Bolluk:l-3. 

Hesperia comma 

Habitatlar: 5/40. Eurytop. 
AB. SF. 

AB/Qp. MF. 

AB/xQp: -. MF. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Qp: QC. MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1 100-2000m, M-Sa. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l-2. 

Muschampia nomas 

Habitatlar: 3/40. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Se/xQp: -. SeF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1000-1550m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l. 

Muschampia proteides 3/40. Stenotop: Steppicola, Habitatlar: 
monticola. 
AB/Qp. MF. 

AB/Qp: -. MF. 

AB/xQp. MF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 11 00- 13 70m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l-3. 

Muschampia tessellum 

Habitatlar: 5/40. 

AB/xQa. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch: RF. 

QF. EOF: Anb OF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 1000- 1400m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-2. Neospialia orbifer 


Qp: Supra-MOF: 


prepont.DF. 


Habitatlar: 


19/40. Eurytop. 


Qp: Qf Supra-MOF: 


AB. 


SF. 


prepont.DF. 


AB/Qi. 


MF. 


Qp: QC: MMF: Pn OF. 


AB/Qp: -. 


MF. 


Qp: QC: Supra-MOF: 


AB/xQa. 


MF. 


prepont.DF. 


AB/xQi. 


MF. 


Fenoloji: 04-08. 


AB/xQp. 


MF. 


Vertikal Yayilis: 0075- 1550m, Pl-Sm. 


AB: Oa-Tl. 


SF. 


Yatay yayilis kategorisi: 3. 


Ch/+Qp: QC 


RF. 


Bolluk:l-2. 


Ch: 


RF. 
QF. 


EOF: Anb OF. 


Pyrgus melotis 


QF: RFo: 


Euxine OF: Fo-Rp OF. 
Qi: 


Meso-MOF. 


Habitatlar: 3/40. Eurytop. 


Qi: Qi: 


Meso-MOF. 


AB. SF. 


Qp: 


MMF: Pn OF. 


AB: Oa-Tl. SF. 


Op: 


Supra-MDF. 


Qp: QC: MMF: Pn OF. 


Qp: 


Supra-MOF: 


Fenoloji: 05-06. 


prepont.DF. 
Vertikal Yayilis: 0950-1550m, M-Sm. 


Qp: Qf: 


Supra-MOF: 


Yatay yayilis kategorisi: 3. 


prepont.DF. 
Bolluk:l-2. 


Qp: QC: 


MMF: Pn OF. 
Se/xQp: -. 


SeF. 


Pyrgus serratulae 


Fenoloji: 05-08. 
Vertikal Yayilis: 0030-1650m, Pl-Sm. 


Habitatlar: 4/40. Eurytop. 


Yatay yayilis kategorisi: 5. 


AB/+Qp. MF. 


Bolluk:l-2. 
AB: Oa-Tl. SF. 
Ch/+Qp: QC: RF. 


Ochlodes venata 


Qp: QC: MMF: Pn OF. Habitatlar: 11/40. Sylvicola. 
QF: EOF: Anb OF. 

QF: EOF: Quercus OF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

QF: Meso-MOF. 

QF: RFo: EOF: Anb OF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Supra-MDF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Qp: Qf: MMF: Pn OF. 

Qp: Qf: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0030-1380m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk:l-3. 

Pyrgus armoricanus 
Habitatlar: 4/40. AB: -. SF. 

CW+Qp: QC: RF. 
Ch: RF. 

Qp: Qf: Supra-MOF: prepont.DF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 0075-1200m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l. 

Pyrgus cinarae 

Habitat: 1/40. Stenotop, monticola. 
AB/xQp: -. MF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1250m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1 . 

Bolluk:l. 

Pyrgus maivae 

Habitatlar: 7/40. Eurytop. 
Ch/+Qp: QC: RF. 
Qi: Meso-MOF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. Fenoloji: 05-06. 

Vertikal Yayilis: 0950-1680m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l-2. 

Pyrgus sidae 

Habitatlar: 2/40. Eurytop. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/+Qp: QC: RF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1000- 1500m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:!. Spialia phlomidis 


Habitatlar: 


4/40. Stenotop: Steppicola 


monticola. 
AB/Qp. 


MF. 


AB:-. 


SF. 


AB: Oa-Tl. 


SF. 


QF. 


EOF: Anb OF. 95 Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayihs: 0980-2000m, M-Sa. 

Yatay yayihs kategorisi: 3. 

Bolluk:l. 

Thymelicus actaeon 

Habitatlar: 8/40. Eurytop. 
$ AF. 

AB. SF. 

AB/xQi. MF. 

AB/xQp/-QF. MF. 
AB: Oa-Tl. SF. 

QF: Meso-MOF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Qp: QC: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayihs: 0700-1250m, M-Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 3. 

Bolluk:l-3. 

Thymelicus lineolus 

Habitatlar: 4/40. Eurytop. 

$/Ch. AF. 

AB/xQi. MF. 

AB/xQp: -. MF. 

Ch: RF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayihs: 0100-1250m, Pl-Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 3. 

Bolluk:l-2. 

Thymelicus sylvestris 

Habitatlar: 17/40. Eurytop. 
$/xAB. AF. MF. 

MF. 

MF. 

MF. 

SF. 

SF. 

EOF: Anb OF. 

EOF: Quercus OF. 

Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Meso-MOF. 

Euxine OF: Fo-Rp OF. 

MMF: Pn OF. 

MMF: Pn OF. ? MeF: 

?/AB. 

AB/xQa. 

AB/xQi. 

AB/xQp. 

AB:-. 

AB: Oa-Tl. 

QF. 

QF: 

QF: 

QF: 

QF: RFo: 

Qp: Qf: 

Qp: QC. 

Se/xQp: -. SeF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayihs: 0200-2000m, C-Sa 

Yatay yayilis kategorisi: 5. 

Bolluk:l-2. 

INCURVARIIDAE 

Incurvaria ?sp. 

Habitat: 1/40. 

Ch: RF. 

Fenoloji: 05. 

Vertikal Yayihs: 1000m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

LASIOCAMPIDAE 

Phyllodesma tremulifolia 

Habitat: 1/40. Eurytop, sylvicola. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06. Vertikal Yayihs: 1500m, Sm. 
Yatay yayihs kategorisi: 1. 
Bolluk:l. 

LIBYTHEIDAE 

Libythea celtis 

Habitatlar: 1/40. Stenotop. 

QF: EOF: Anb OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayihs: 0950m, M. 

Yatay yayihs kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

LYCAENIDAE 

Agriades pyrenaicus 

Habitatlar: 2/40. Stenotop: alpicola. 

9 

AB: -. SF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayihs: 1900-3000m, Sa-A. 
Yatay yayihs kategorisi: 1. 
Bolluk: 3. 

Agrodiaetus admetus anatoliensis 

Habitatlar: 14/40. Eurytop. 

? MeF: 

AB. SF. 

AB/Qp. MF. 

AB/xQa. MF. 

AB/xQi. MF. 

AB/xQp. MF. 

AB/xQp/-QF. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Supra-MOF: prepont.DF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

xABAQp: -. MF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayihs: 0470-1750m, M-Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 4. 

Bolluk: 1-4. 

Agrodiaetus damone wagneri 

Habitatlar: 2/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 

AB/Qp: -. MF. 

AB/xQp. MF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayihs: 0700-1370m, M-Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 1 . 

Bolluk: 1. 

Agrodiaetus demavendi amasyaensis Habitatlar: 

? 

AB. 

AB/Qp. 

AB/xQa. 

AB/xQi. 

AB/xQp. 

AB/xQp/-QF 

AB/xQp: -. 

AB 

QF: 11/40. Eurytop. 
MeF: 
SF. MF. 
MF. 
MF. 
MF. 
MF. 
MF. 
Oa-Tl. SF. 
-. EOF: Ps OF. 
QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 
Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayihs: 0700-1750m, M-Sm. 
Yatay yayihs kategorisi: 4. 
Bolluk:l-5. Agrodiaetus eurypilos 

Habitatlar: 2/40. Stenotop, monticola. 
AB/xQi. MF. 

AB/xQp. MF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayihs: 0750-1650m, M-Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 1. 

Bolluk: 1-2. 

Agrodiaetus firdusii 

Habitatlar: 2/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB/xQp. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayihs: 1650-2000m, Sm-Sa. 

Yatay yayihs kategorisi: 1. 

Bolluk:l-3. 

Agrodiaetus hopfferi 

Habitatlar: 2/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 

AB/xQa. MF. 

AB/xQi. MF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayihs: 0750-1200m, M-Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 2. 

Bolluk: 1-4. 

Agrodiaetus iphigenia 

Habitatlar: 4/40. Stenotop: Alpicola 

AB: Oa-Tl. SF. 

QF. EOF: Anb OF. 

QF: -. EOF: Ps OF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayihs: 1200-2000m, Sm-Sa. 

Yatay yayihs kategorisi: 2. 

Bolluk:l-3. 

Agrodiaetus menalcas Habitatlar 

$/xAB. 
7 

AB/xQa. 
AB/xQp. 
AB 

: Oa-Tl. 7/40. Eurytop, monticola. 
AF. 
MeF: MF. 
MF. SF. 
SF. 
Meso-MOF. AB: 
QF: 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayihs: 0900-1650m, M-Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 4. 

Bolluk: 1-4. 

Agrodiaetus poseidon 4/40. Stenotop: Steppicola, Habitatlar: 
monticola. 
AB/xQp. MF. 

AB: -. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

xAB/-Qp: -. MF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayihs: 0700-1700m, M-Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 3. 

Bolluk:l-5. Alciphronia alciphron melibaeus 
Habitatlar: 5/40. Eurytop. 96 AB:-. 


SF. 
AB: Oa-Tl. 


SF. 
Ch/+Qp: QC: RF. 


Qp: QC: 


MMF: 


PnOF. 


Qp: QC: 


MMF: 


PnOF. 


Fenoloji: 06-08. 


Vertikal Yayilis: 1 100-2400m, M-A 


Yatay yayilis kateg 


orisi: 2. 
Bolluk:l-3. 


Aricia agestis Habitatlar: 18/40. Eurytop. 

$/xAB. AF. 

AB/Qi. MF. 

AB/Qp: -. MF. 

AB/xQa. MF. 

AB/xQi. MF. 

AB/xQp. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch. RF. 

Ch/+Qp:QC: RF. 

Ch/AB: RF. 

Ch/xQi: RF. 

Qi: PR. Meso-MOF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Supra-MOF: prepont.DF. 

Qp: Qf: Supra-MOF: prepont.DF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Qp: QC: Supra-MOF: prepont.DF. 

Se/-Qp/xAB:-. SeF. 

Fenoloji: 04-08. 

Vertikal Yayilis: 0080-1535m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 5. 

Bolluk:l-4. Aricia artaxerxes 1/40. Stenotop: Sylvicola, Habitat: 
monticola. 
QF: RFo: EOF: Anb OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1900m, Sa. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Callophrys rubi 

Habitatlar: 12/40. Eurytop. 
AB. SF. 

AB/+Qp. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 
Ch/+Qp: QC: RF. 
Ch/xQi: RF. 

Ch/xQp: RF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Meso-MOF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Qp: QC: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Se/-Qp/xAB>. SeF. 

Fenoloji: 04-08. 

Vertikal Yayilis: 0050-1680m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk:l-2. 

Celastrina argiolus 

Habitatlar: 11/40. Eurytop. 
? MeF: 

AB/xQp. MF. 

AB/xQp/-QF. MF. QF: 
Qi: 

Qi: Qi: 
Qp: EOF: Anb OF. 
Meso-MOF. Meso-MOF. Supra-MDF. Supra-MDF: MMF: Pn OF. 
Supra-MOF: 

MF. Qp: 
prepont.DF. 

Qp: QC: 
Qp: QC: 
prepont.DF. 
xAB/-Qp: -. 

Fenoloji: 04-08. 

Vertikal Yayilis: 0030-1200m, Pl-M. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk:l. 

Cupido minimus minimus 

Habitatlar: 5/40. 

AB/+Qp. MF. 

AB/xQi. MF. 

Ch/+Qp: QC: RF. 

Ch: RF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 0900-1680m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-2. 

Cupido osiris 
Habitatlar: 13/40. Eurytop. 

? MeF: 

AB. SF. 

AB/Qp: -. MF. 

AB/xQa. MF. 

AB/xQp. MF. 

AB/xQp/-QF. MF. 
AB: Oa-Tl. SF. 
Ch/+Qp: QC: RF. 
Ch: RF. 

QF. EOF: Anb OF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Se/-Qp/xAB>. SeF. 

Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 0700-1650m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 5. 

Bolluk:l-2. 

Cyaniris bellis bellis 

Habitatlar: 6/40. Eurytop. 

AB/+Qp. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/+Qp: QC: RF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Se/-Qp/xAB>. SeF. 

Fenoloji: 05-06. 

Vertikal Yayilis: 0900-1680m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-3. Eumedonia eumedon ssp. 4/40. Stenotop: Sylvicola, MeF: 

EOF: Anb OF. 
MMF: Pn OF. Habitatlar: 
monticola. 
? 

AB/xQa. MF. 

QF: RFo: 
Qp: QC: 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 1 200-1 900m, M-Sa. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l-3. 

Everes alcetas 

Habitatlar: 4/40. Stenotop: Sylvicola. 
QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. Qp: Supra-MDF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Qp: QC: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 0100-0700m, Pl-M. 
Yatay yayilis kategorisi: 2. 
Bolluk:l-3. 

Everes argiades 

Habitatlar: 4/40. Stenotop: Sylvicola. Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Supra-MDF. 

Supra-MOF: 

MMF: Pn OF. QF: RFo: 
Qp: 
Qp: 
prepont.DF. 
Qp: QC: 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0200-0900m, C-M. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l. 

Freyeria trochylus 

Habitatlar: 4/40. Eurytop. 

AB/xQp: Oa-Tl. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

AB: -. SF. 

Qi: Meso-MOF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0270-1000m, C-M. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l-3. 

Glaucopsyche alexis 

Habitatlar: 11/40. Eurytop. 
? MeF: 

AB. SF. 

AB/xQa. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch: RF. 

Qi: Meso-MOF. 

Qi: PR. Meso-MOF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Qp: QC: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Se/-Qp/xAB>. SeF. 

Fenoloji: 04-07. 

Vertikal Yayilis: 0050-1550m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk:l-4. 

Glaucopsyche astraea 1/40. Stenotop: Steppicola, Habitat: 
monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1550m, Sm. 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk:2. 

Heodes ottomanus 

Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola. 
? 

Fenoloji: 
Vertikal Yayilis: 
Yatay yayilis kategorisi: 
Bolluk: 

Heodes virgaureae 

Habitatlar: 5/40. Eurytop, monticola. 97 AB. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

QF: EOF: Quercus OF. 

QF: RFo: EOF: Anb OF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 0800-1900m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l-3. 

Iolana iolas cappadocica Habitatlar: 3/40. 


Stenotop, monticola. 


AB: Oa-Tl. 


SF. 


QF: RFo: 


Euxine OF: Fo-Rp OF. 


Qp: QC: 


MMF: Pn OF. 


Fenoloji: 05-08. 
Vertikal Yayilis: 


0680-1250m, M-Sm. 


Yatay yayilis kategorisi: 2. 


Bolluk:!. 

Kretania cannon cannon 5/40. Stenotop: Steppicola, MMF: Pn OF. Habitatlar: 
monticola. 
AB. SF. 

AB/xQa. MF. 

AB/xQp. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 
Qp: QC: 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 1000-2500m, M-A. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-3. 

Lampides boeticus 

Habitatlar: 4/40. Eurytop. 
$/xAB. AF. 

AB/xQa. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 
Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0200-1400m, C-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk: 1-2. 

Loewia tityrus 

Habitatlar: 14/40. Eurytop. 
QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 
AB. SF. 

AB/+Qp. MF. 

AB/xQp: -. MF. 
AB: Oa-Tl. SF. 
Ch/+Qp: QC: RF. 
Ch/AB: RF. 

QF: EOF: Anb OF. 

QF: EOF: Quercus OF. 

QF: Meso-MOF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Se/-Qp/xAB>. SeF. 

Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 0120-1680m, C-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk: 1-3. 

Lycaeides idas 

Habitatlar: 2/40. Stenotop: Sylvicola. 
QF: EOF: Quercus OF. 

QF: RFo: EOF: Anb OF. 

Fenoloji: 08. Vertikal Yayilis: 1500- 1900m, Sm-Sa. 
Yatay yayilis kategorisi: 2. 
Bolluk:2-3. 

Lycaena phlaeas 

Habitatlar: 17/40. Eurytop. 

$ AF. 

$/xAB. AF. 

AB/Qp. MF. 

AB/xQp. MF. 

AB/xQp: -. MF. 
AB: -. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

QF: Meso-MOF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Meso-MOF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Supra-MDF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Qp: Qf: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Qp: QC: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Fenoloji: 04-08. 

Vertikal Yayilis: 0030-1650m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk: 1-2. 

Lysandra bellargus 

Habitatlar: 14/40. Eurytop. 

AB. SF. 

AB/Qp: -. MF. 

AB/xQi. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/+Qp: QC: RF. 

Ch/AB: RF. 

Ch: RF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

QF: Meso-MOF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

xAB/-Qp: -. MF. 

Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 0470- 1720m, C-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 5. 

Bolluk: 1-3. 

Lysandra corydonius Habitatlar: 


6/40. Stenotop: Steppico 


monticola. 
AB/xQi. 


MF. 


AB/xQp: -. 


MF. 


AB:-. 


SF. 


AB: Oa-Tl. 


SF. 


Ch/AB: 


RF. 


Qp: QC: 


MMF: Pn OF. 


Fenoloji: 07-08. 


Vertikal Yayilis: 0900m, M. 


Yatay yayilis 


kategorisi: 3. 


Bolluk:l-3. 
Lysandra ossmar 


Habitatlar: 


3/40. Stenotop: Steppico 


monticola. 
AB/xQp. 


MF. 


AB: Oa-Tl. 


SF. 


QF: RFo: 


Euxine OF: Fo-Rp OF 


Fenoloji: 07-08. Vertikal Yayilis: 1 100- 1650m, M-Sm. 
Yatay yayilis kategorisi: 2. 
Bolluk: 1-2. Maculinea arion /40. Stenotop: Sylvicola, 

Euxine OF: Fo-Rp OF. 
Euxine OF: Fo-Rp OF. Habitatlar: 
monticola. 
QF: 
QF: RFo: 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0200-0640m, C-M. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1. 

Meleageria daphnis 

Habitatlar: 14/40. Eurytop, monticola. 

$ AF. 

AB. SF. 

AB/xQa. MF. 

AB/xQp. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/Qp: RF. 

QF. EOF: Anb OF. 

QF: EOF: Quercus OF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

QF: -. EOF: Ps OF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

xAB/-Qp: -. MF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0470- 1750m, C-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk:l-3. 

Neolysandra coelestina pontica 

Habitatlar: 2/40. Stenotop, monticola. 
Ch/+Qp: QC: RF. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1000-1600m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l-3. 

Palaeochrysophanus candens 

Habitatlar: 3/40. Stenotop: Alpicola. 

?/AB. MF. 

QF: RFo: EOF: Anb OF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 1550-1900m, Sm-Sa. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1. 

Plebejides pylaon sephyrus 

Habitatlar: 9/40. Eurytop, monticola. 

? 

AB. SF. 

AB/xQp. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/+Qp: QC: RF. 

Ch: RF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Se/-Qp/xAB>. SeF. 

Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 0680-3000m, M-A. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk:l-3. 

Plebejus argus orientalis 98 Habitatlar: 21/40. Eurytop. 
$/xAB. AF. 

? MeF: 

?/AB. MF. 

AB. SF. 

AB/Qp. MF. 

AB/xQa. MF. 

AB/xQp/-QF. MF. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/+Qp: QC: RF. 

QF: EOF: Anb OF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

QF: -. EOF: Ps OF. 

QF: RFo: EOF: Anb OF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Supra-MDF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Qp: Qf: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Se/-Qp: -. SeF. 

Se/xQp: -. SeF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 0030-2000m, Pl-Sa. 

Yatay yayilis kategorisi: 5. 

Bolluk:l-4. 

Plebicula amanda orientalis 

Habitatlar: 4/40. 

AB. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/+Qp: QC: RF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1 000-1 600m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-2. 

Plebicula dorylas 

Habitatlar: 3/40. Stenotop, monticola. 

QF. EOF: Anb OF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0550-1400m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l. 

Plebicula thersites 

Habitatlar: 16/40. Eurytop. 
? MeF: 

AB. SF. 

AB/Qi. MF. 

AB/Qp: -. MF. 

AB/xQi. MF. 

AB/xQp. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/-Qi/Se: RF. 
Ch: RF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Qf: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Se/-Qp/xAB>. SeF. 
Se/-Qp: -. SeF. 

Se/xQp: -. SeF. 

Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 0050- 1700m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 5. 

Bolluk:l-3. Polyommatus icarus 
Habitatlar: 33/40. Eurytop. $/AB. 

$/xAB. 

?/AB. 

AB. 

AB/Qp: -. 

AB/xQa. 

AB/xQi. 

AB/xQp. 

AB/xQp/-QF. 

AB/xQp: -. 

AB: Oa-Tl. 

Ch/+Qp: QC: 

Ch/-Qi/Se: 

Ch/AB: 

Ch: 

QF 

QF 

QF 

QF 

QF AF. 
AF. 
AF. 
MF. 
SF. 
MF. 
MF. 
MF. 
MF. MF. 
MF. 

SF. 
RF. 
RF. 
RF. RFo: Qi: PR. 
Qp: RF. 

EOF: Anb OF. 

EOF: Quercus OF. 

Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Meso-MOF. 

Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Meso-MOF. 

MMF: Pn OF. 

Supra-MDF. 

Supra-MOF: Supra-MOF: 

MMF: Pn OF. 
Supra-MOF: MF. Op 
Qp 
prepont.DF. 

Qp: Qf: 
prepont.DF. 
Qp: QC: 
Qp: QC: 
prepont.DF. 
Se/-Qp/xAB>. SeF. 
Se/-Qp: -. SeF. 

Se/xQp: -. SeF. 

xAB/-Qp: -. 

Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 0030-2100m, Pl-Sa 

Yatay yayilis kategorisi: 5. 

Bolluk:l-4. Pseudophilotes vicrama astabene 

Habitatlar: 7/40. Eurytop, monticola. 
AB/Qi. MF. 

AB/xQp/-QF. MF. 
AB: Oa-Tl. SF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Meso-MOF. 

Qi: PR. Meso-MOF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 0270-1250m, C-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l. 

Quercusia quercus 

Habitatlar: 2/40. Stenotop: Sylvicola. 
QF: Meso-MOF. 

Qp: Qf: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 0400-1250m, C-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l-2. 

Rubrapterus bavius oenalpae 

Habitat: 1/40. Stenotop, monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 05. 

Vertikal Yayilis: 0800-0950m, M. Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk:l. 

Satyrium abdominalis 

Habitat: 1/40. Stenotop. 
AB/xQi. MF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 0750m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Satyrium acaciae guichardi 

Habitatlar: 3/40. 

AB/xQa. MF. 

AB/xQp: -. MF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0200-1250m, C-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:!. Satyrium ilicis 

Habitatlar: 2/40. Stenotop: Steppicola. 
AB/xQp. MF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 1000-1650m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l-3. 

Satyrium spini melantho 

Habitatlar: 3/40. 
AB/xQa. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

xAB/-Qp: -. MF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 0700-1400m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk: 1. 

Sublysandra Cornelia Cornelia 

Habitatlar: 15/40. Steppicola, monticola. 

AB. SF. 

AB/Qp: -. MF. 

AB/Qp: Oa-Tl. MF. 

AB/xQa. MF. 

AB/xQi. MF. 

AB/xQi. MF. 

AB/xQp. MF. 

AB/xQp/-QF. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/AB: RF. 

Qi: PR. Meso-MOF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Se/-Qp/xAB>. SeF. 

xAB/-Qp: -. MF. 

Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 0400-1550m, C-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk: 1-2. 

Sublysandra myrrha 

Habitatlar: 1/40. Stenotop, monticola. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1200m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 99 Thersamonia asabinus 

Habitatlar: 1/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 07. 

Vertikal Yayilis: 0980m, M. 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk:l. 

Thersamonia hylla hylla 

Habitatlar: 8/40. Eurytop. 
AB/xQp: -. MF. 
AB: Oa-Tl. SF. 
Ch/+Qp: QC: RF. 
Qi: Meso-MOF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Qp: QC: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Se/-Qp/xAB>. SeF. 
Se/xQp: -. SeF. 

Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 0100-1650m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-2. 

Thersamonia kefersteinii 2/40. Stenotop: Steppicola, Habitatlar: 
monticola. 
AB. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 0800-1550m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-2. 

Thersamonia thetis 1/40. Stenotop: Steppicola, Habitat: 
monticola. 

AB. SF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1250m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:2. 

Tomares nesimachus 

Habitat: 1/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1500-1550m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Tomares nogelii aurantiaca 

Habitatlar: 3/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 
Qp:QC: MMF: Pn OF. 
Se/-Qp/xAB>. SeF. 

Fenoloji: 04-06. 

Vertikal Yayilis: 0850-1550m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-4. 

Turanana endymion endymion 

Habitatlar: 2/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB. SF. AB/xQa. MF. 
Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 1200-2500m, Sm-A. 
Yatay yayilis kategorisi: 3. 
Bolluk:l-2. 

Ultraaricia anteros anteros Habitatlar: 9/40 


Eurytop, monticola. 


AB/xQi. MF. 


AB: Oa-Tl. 


SF. 


QF: 


MMF: Pn OF. 


QF: RFo: 


Euxine OF: Fo-Rp OF 


Qi: Qi: 


Meso-MOF. 


Qp: 


Supra-MDF. 


Qp: 


Supra-MOF: 


prepont.DF. 
Qp: QC: 


MMF: Pn OF. 


xAB/-Qp: -. 


MF. 


Fenoloji: 05-08. 
Vertikal Yayilis 


0030-1550m, Pl-Sm. 


Yatay yayilis kategorisi: 3. 


Bolluk:l-3. 

Vacciniina alcedo occidentissima 2/40. Stenotop: Steppicola, Habitatlar: 
monticola. 
AB: -. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 1150-1750m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:!. Vacciniina loewii 3/40. Stenotop: Steppicola, Habitatlar: 
monticola. 
AB/xQa. MF. 

AB: -. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 1000-2000m, M-Sa. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l-3. 

LYMANTRIIDAE 

Euproctis chrysorrhoea 

Habitat: 1/40. Eurytop, sylvicola. 
AB/xQa. MF. 

Fenoloji: 07. 

Vertikal Yayilis: 1200m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:2. 

Leucoma salicis 

Habitatlar: 1/40. Eurytop, sylvicola. 
AB/xQa. MF. 

Fenoloji: 07. 

Vertikal Yayilis: 1250-1350m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1 . 

Bolluk: 1. 

Lymantria dispar 

Habitatlar: 4/40. Eurytop, sylvicola. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Supra-MDF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Qp: Qf: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Fenoloji: 08. Vertikal Yayilis: 0080-0700m, Pl-M. 
Yatay yayilis kategorisi: 2. 
Bolluk: 1. 

NOCTUIDAE 

Acontia lucida lucida 

Habitatlar: 2/40. Eurytop. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Se/-Qp/xAB>. SeF. 

Fenoloji: 05. 

Vertikal Yayilis: 0050-0900m, Pl-M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Actinotia radiosa radiosa 

Habitatlar: 2/40. Sylvicola, alpicola. 
AB/+Qp. MF. 

Ch/+Qp: QC: RF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1 600-1 680m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1-2. 

Agrotis exclamationis 

Habitat: 1/40. Eurytop, agricola. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1550m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Agrotis segetum 

Habitat: 1/40. Eurytop, agricola. 
? MeF: 

Fenoloji: 07. 

Vertikal Yayilis: 1200m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Autographa gamma 

Habitatlar: 9/40. Eurytop. 

AB: Oa-Tl. SF. 
Ch/AB: RF. 

Ch: RF. 

QF. EOF: Anb OF. 

QF: RFo: EOF: Anb OF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Supra-MOF: prepont.DF. 

Qp: Qf: Supra-MOF: prepont.DF. 

Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 0050-2100m, Pl-Sa. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk: 1. 

Calymnia trapezina 

Habitat: 1/40. Eurytop. 

QF: EOF: Quercus OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Catocala elocata Habitat: 1/40. 
Qp: 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 0400m, C. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. Supra-MOF: prepont.DF. 100 Bolluk:l. 

Copiphana olivina 

Habitat: 1/40. 
AB/xQa. MF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayihs: 1400m, Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Drasteria cailino 

Habitat: 1/40. 
Ch/+Qp: QC: RF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayihs: 1600m, Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Dysgonia algira 

Habitatlar: 2/40. 
Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayihs: 0400-0470m, C. 

Yatay yayihs kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Emmelia trabealis 

Habitatlar: 3/40. Eurytop. 
$/Ch. AF. 

AB: Oa-Tl. SF. 
Ch: RF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayihs: 0850-1300m, M-Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 3. 

Bolluk:l-2. 

Eublemma candidana 

Habitat: 1/40. 
AB: Oa-Tl. SF. 
Fenoloji: 06. 
Vertikal Yayihs: 
Yatay yayihs kategorisi: 1. 
Bolluk:l. 

Eublemma purpurina 

Habitat: 1/40. 
Ch. RF. 

Fenoloji:06. 

Vertikal Yayihs: 1000m, M. 
Yatay yayihs kategorisi: 1. 
Bolluk:l. 

Eublemma respersa 

Habitat: 1/40. 
AB/xQa. MF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayihs: 1400m, Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Eublemma sp. 

Habitat: 1/40. 
AB/xQp. MF. 

Fenoloji: 08. 1250-1650m, Sm. 

Vertikal Yayihs: 

Yatay yayihs kategorisi: 1. 

Bolluk:!. Euclidia glyphica glyphica 


Habitat: 1/40. 


Qi: Qi: Meso-MOF. 


Habitatlar: 9/40. Eurytop. 


Fenoloji: 08. 


AB/+Qp. MF 
Vertikal Yayihs: 0470m, C. 


Ch/+Qp: QC: RF. 
Yatay yayihs kategorisi: 1. 


QF 
EOF: Anb OF. 


Bolluk: 1. 


OF 


RFo: 


Euxine OF: Fo-Rp OF. 
OP 
Supra-MDF. 


Jan th inea frivaldskyi 


Qp 


Qf: 


Supra-MOF: 
prepont.DF. 
Habitat: 1/40. Stenotop: 


Qp: QC: 


MMF: Pn OF. 


monticola. 


Qp: QC: 


Supra-MOF: 


Ch: RF. 


prepont.DF. 
Fenoloji: 06. 


Se/xQp: -. SeF 
Vertikal Yayihs: 1200m, M. 


Fenoloji: 04-08. 
Yatay yayihs kategorisi: 1. 


Vertikal Yayihs: 0075- 1680m, Pl-Sm. 


Bolluk: 1. 


Yatay yayihs kateg 


orisi: 4. 
Bolluk:l-3. 
Luperina sp. 


Euclidia mi ssp. 
Habitat: 1/40. 

QF. EOF: Anb OF. 


Habitatlar: 2/40. 
Fenoloji: 08. 


Ch/+Qp: QC: RF. 
Vertikal Yayihs: 1400m, Sm. 


Qp: QC: 


MMF: Pn OF. 


Yatay yayihs kategorisi: 1. 


Fenoloji: 06. 
Bolluk: 1. 


Vertikal Yayihs: 1550-1600m, Sm. 
Yatay yayihs kateg 


orisi: 1. 


Odice arcuinna 


Bolluk: 1. Euclidia triquetra aurantiaca 

Stenotop: Steppicola, 2/40. MMF: Pn OF. Habitatlar: 
monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 
Qp: QC: 

Fenoloji: 05. 

Vertikal Yayihs: 0680-1250m, M-Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 1 . 

Bolluk: 1-2. 

Euxoa agricola 

Habitat: 1/40. Eurytop, agricola. 
AB: -. SF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayihs: 2600m, A. 

Yatay yayihs kategorisi: 1 . 

Bolluk: 1. 

Helicoverpa armigera 

Habitatlar: 7/40. Eurytop. 

AB: Oa-Tl. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/Qp: RF. 

Ch/xQp: RF. 

Ch: RF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Se/-Qp/xAB:-. SeF. 

Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayihs: 0680-1700m, M-Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 3. 

Bolluk: 1. 

Heliothis peltigera 

Habitatlar: 3/40. 
AB/xQa. MF. 

AB/xQa. MF. 

AB: -. SF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayihs: 1250-2700m, Sm-A. 

Yatay yayihs kategorisi: 2. 

Bolluk: 1. 

Heliothis sp. Steppicola, Habitatlar: 2/40. 

AB/xQp: Oa-Tl. MF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayihs: 0125-0800m, C-M. 

Yatay yayihs kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Odice suava Habitat: 1/40. 
QF: 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayihs: 0830m, M 

Yatay yayihs kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. EOF: Anb OF. Ozarba moldavica 1/40. Stenotop: Steppicola, Habitat: 
monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayihs: 1300m, Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Phytometra viridaria 

Habitatlar: 4/40. Eurytop. 

AB/xQa. MF. 

AB/xQi. MF. 

Qi: Meso-MOF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji:04-08. 

Vertikal Yayihs: 0100-1520m, Pl-Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 3. 

Bolluk: 1. 

Pseudaletia unipuncta 

Habitat: 1/40. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 05. 

Vertikal Yayihs: 0800m, M. 
Yatay yayihs kategorisi: 1. 
Bolluk: 1. 101 Rhynchodontodes antiqualis Euxine OF: Fo-Rp OF. Habitat: 1/40. 
QF: RFo: 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 0600m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Rhypagla lacernaria 

Habitatlar: 2/40. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 05-06. 

Vertikal Yayilis: 0950-1000m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Schinia cardui 1/40. Stenotop: Steppicola, Habitat: 
monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji:07. 

Vertikal Yayilis: 0780m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Tyta luctuosa 

Habitatlar: 13/40. Eurytop. 
$ AF. 

$/Ch. AF. 

$/xAB. AF. 

AB: -. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 
Ch. RF. 

Ch/-Qi/Se: RF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: MMF: Pn OF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Qp: QC: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Se/-Qp/xAB>. SeF. 

Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 0050-1700m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk:l-3. 

Zethes insularis 

Habitat: 1/40. 
$ AF. 

Fenoloji: 05. 

Vertikal Yayilis: 0400m, C. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

OECOPHORIDAE 

Pleurota pungitiella 

Habitat: 1/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB/Qp: Oa-Tl. MF. 

Fenoloji: 06-07. 

Vertikal Yayilis: 0850-1680m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1 . 

Bolluk:2. 

Pleurota pyropella 

Habitat: 1/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1200m, M. 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk:l. 

PAPILIONIDAE 

Adoritis mnemosyne 

Habitatlar: 3/40. Stenotop, monticola. 

AB/+Qp. MF. 

Ch/+Qp: QC: RF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1 000-1 680m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l-2. 

Allancastria caucasica abanti 

Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola, 

monticola. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Fenoloji: 05. 

Vertikal Yayilis: 0200m, C. 
Yatay yayilis kategorisi: 1 . 
Bolluk:l. 

Allancastria cerisyi cerisyi 

Habitatlar: 2/40. Stenotop: Sylvicola, 

monticola. 
AB/+Qp. MF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1520-1680m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l-2. 

Allancastria deyrollei 

Habitatlar: 8/40. Stenotop: Agricola, 
monticola. 
AB. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 
Ch/xQp: RF. 

Ch: RF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Se/-Qp/xAB>. SeF. 
Se/-Qp: -. SeF. 

Se/xQp: -. SeF. 

Fenoloji: 05-06. 

Vertikal Yayilis: 0850-1550m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk:l-4. 

Archon apollinus amasinus 

Habitatlar: 2/40. Stenotop: agricola, 

monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 04-05. 

Vertikal Yayilis: 0920-0950m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Iphiclides podalirius 

Habitatlar: 18/40. Eurytop. 
$ AF. 

AB/+Qp. MF. 

AB: -. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/+Qp: QC: RF. Ch/xQi: 


RF. 


Ch: 


RF. 


QF: 


Euxine OF: Fo-Rp OF 


QF: 


Meso-MOF. 


QF: RFo: 


Euxine OF: Fo-Rp OF 


Qi: 


Meso-MOF. 


Qi: PR. 


Meso-MOF. 


Qi: Qi: 


Meso-MOF. 


Qp: 


Supra-MOF: 


repont.DF. 
Qp: Qf: 


Supra-MOF: 


repont.DF. 
Qp: QC: 


MMF: Pn OF. 


Qp: QC: 


Supra-MOF: 


repont.DF. 
Se/-Qp/xAB:-. SeF. 


Fenoloji: 04-08. 
Vertikal Yayilis 


0090- 1680m, Pl-Sm. 


Yatay yayilis kategorisi: 4. 


Bolluk:!. 

Papilio machaon ssp. 

Habitatlar: 7/40. Eurytop. 

$/Ch. AF. 

AB/+Qp. MF. 

AB/xQa. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Qi: Meso-MOF. 

Qi: PR. Meso-MOF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 04-07. 

Vertikal Yayilis: 0100-1680m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk: 1-2. 

Parnassius apollo graslini 

Habitatlar: 2/40. Stenotop: alpicola. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 1250-2000m, Sm-Sa. 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk: 1-3. 

Parnassius apollo ssp. 

Habitat: 1/40. Stenotop: alpicola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1250-2000m, Sm-Sa. 

Yatay yayilis kategorisi: 1 . 

Bolluk: 1. 

Zerynthia polyxena ssp. Habitat: 1/40 
Qp: QC: 
repont.DF. 


Stenotop: Sylvicola 
Supra-MOF: 


Fenoloji: 04. 

Vertikal Yayilis: 0100m, PI. 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk: 1. 


PIERIDAE 
Anthocharis 


:ardamines 


Habitatlar: 10/40. Eurytop. 
AB/Qi. MF. 
AB: Oa-Tl. SF. 


Ch/+Qp: QC: 

Ch/-Qi/Se: 

Qi: 


RF. 
RF. 

Meso-MOF. 


Qi: PR. 


Meso-MOF. 


Qi: Qi: 


Meso-MOF. 102 MMF: Pn OF. 
Supra-MOF: Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Qp: QC: 

Qp: QC: 

prepont.DF. 

Fenoloji: 04-06. 

Vertikal Yayilis: 0050-1650m, Pl-Sm. 
Yatay yayilis kategorisi: 4. 
Bolluk:l-3. 

Anthocharis grueneri grueneri 

Habitatlar: 5/40. Stenotop, monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/AB: RF. 

Qi: PR. Meso-MOF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Se/-Qp/xAB>. SeF. 

Fenoloji: 04-06. 

Vertikal Yayilis: 0410-1500m, C-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-2. 

Aporia crataegi 

Habitatlar: 9/40. Eurytop. 
$/Ch. AF. 

? MeF: 

AB. SF. 

AB/xQa. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/+Qp: QC: RF. 

Ch: RF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06-07. 

Vertikal Yayilis: 1000-1550m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk:l-2. 

Euchloe ausonia 

Habitatlar: 6/40. Eurytop. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/-Qi/Se: RF. 

Ch: RF. 

Qi: PR. Meso-MOF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 04-08. 

Vertikal Yayilis: 0050-1550m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk:l-2. 

Leptidea duponcheli 1 1/40. Eurytop, steppicola, 

AF. 

MeF: 

SF. MF. 
MF. 

SF. 

RF. Habitatlar: 
monticola. 
$/xAB. 
? 

AB. 

AB/xQa. 
AB/xQp. 
AB: Oa-Tl. 

Ch/xQi: 
Qi: 

Qi: Qi: 
Qp: QC: 
Qp: QC: 
prepont.DF. 

Fenoloji: 04-08. 

Vertikal Yayilis: 0050-1650m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk:l-2. 

Leptidea sinapis Meso-MOF. 
Meso-MOF. 
MMF: Pn OF. 
Supra-MOF: Habitatlar: 17/40. Eurytop, sylvicola. 
AB/Qp: -. MF. 

AB/xQp/-QF. MF. 
Ch/+Qp: QC: RF. 
Ch/-Qi/Se: RF. 
QF. EOF: Anb OF. 

QF: EOF: Quercus OF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Meso-MOF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: MMF: Pn OF. 

Qp: Supra-MDF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Qp: Qf: MMF: Pn OF. 

Qp: Qf: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Qp: QC: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Fenoloji: 04-08. 

Vertikal Yayilis: 0050-1600m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 5. 

Bolluk:l-2. 

Pieris brassicae 

Habitatlar: 16/40. Eurytop. 

$ AF. 

$/AB. AF. 

$/xAB. AF. 

AB. SF. 

AB/xQp/-QF. MF. 

Ch/Qp: RF. 

Ch: RF. 

QF: EOF: Anb OF. 

QF: EOF: Quercus OF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Meso-MOF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Supra-MDF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Qp: Qf: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Qp: QC: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Fenoloji: 04-08. 

Vertikal Yayilis: 0030-2700m, Pl-A. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk:l-2. 

Pieris bryoniae turcica 1/40. Stenotop: Sylvicola, Habitat: 
monticola. 
QF: RFo: EOF: Anb OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1900m, Sa. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l-2. Pieris ergane 2/40. Stenotop: Steppicola, Habitatlar: 
monticola. 
AB/xQa. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 1 000-1 400m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi:2. 

Bolluk:l. 

Pieris mannii 
Habitatlar: 3/40. AB: -. SF. 

QF: EOF: Anb OF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 0550-2100n, M-Sa. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l-2. 

Pieris pseudorapae suffusa 

Habitatlar: 17/40. Eurytop. 
$ AF. 

AB/xQi. MF. 

AB/xQp/-QF. MF. 
AB: Oa-Tl. SF. 

QF: EOF: Anb OF. 

QF: EOF: Quercus OF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

QF: RFo: EOF: Anb OF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Meso-MOF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Supra-MDF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Qp: Qf: MMF: Pn OF. 

Qp: Qf: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Qp: QC: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Se/xQp: -. SeF. 

Fenoloji: 04-08. 

Vertikal Yayilis: 0030-1500m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 5. 

Bolluk:l-3. 

Pieris rapae 

Habitatlar: 24/40. Eurytop. 
$ AF. 

$/AB. AF. 

$/Ch. AF. 

$/xAB. AF. 

? MeF: 

AB. SF. 

AB/Qp. MF. 

AB/xQp. MF. 

AB/xQp/-QF. MF. 
AB: Oa-Tl. SF. 

QF: EOF: Anb OF. 

QF: EOF: Quercus OF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Meso-MOF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: MMF: Pn OF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Qp: Qf: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Qp: QC: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Se/-Qp/xAB>. SeF. 
Se/xQp: -. SeF. 

xAB/-Qp: -. MF. 

Fenoloji: 04-08. 

Vertikal Yayilis: 0050-1650m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 5. 

Bolluk:l-3. 

Pontia chloridice 

Habitat: 1/40. Stenotop, monticola. 
Ch/+Qp: QC: RF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1000m, M. 103 Yatay yayihs kategorisi: 1. 
Bolluk:l. 

Pontia daplidice 

Habitatlar: 22/40. Eurytop. 
$ AF. 

$/Ch. AF. 

$/xAB. AF. 

AB. SF. 

AB/Qp. MF. 

AB/Qp: -. MF. 

AB/xQi. MF. 

AB/xQp. MF. 

AB: -. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 
Ch/AB: RF. 

Ch/xQp: RF. 

Ch: RF. 

QF: EOF: Quercus OF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

QF: MMF: Pn OF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Qp: QC: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Se/-Qp: -. SeF. 

Se/xQp: -. SeF. 

Fenoloji: 04-08. 

Vertikal Yayihs: 0080-1750m, Pl-Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 5. 

Bolluk:l-3. 

Zegris eupheme mnestho Habitatlar: 5/40. Stenotop: 


Steppicola, 


Chrysocrambus craterellus 


monticola. 


AB. SF. 
Habitatlar: 6/40. Eurytop. 


AB/Qi. MF. 
? MeF: 


AB: Oa-Tl. SF. 
AB/xQa. MF. 


Ch: RF. 
AB: Oa-Tl. SF. 


Qp: QC: MMF: Pn OF 
Ch. RF. 


Fenoloji: 05-06. 
Ch/xQp: RF. 


Vertikal Yayihs: 0950-1500m, M-Sm. 


QF: Euxine OF: Fo-Rp OF 


Yatay yayihs kategorisi: 3. 
Fenoloji: 06-08. 


Bolluk:l. 
Vertikal Yayihs: 0640-1550m, M-Sm. 
Yatay yayihs kategorisi: 3. 


PLUTELLIDAE 
Bolluk:l-2. 


Plutella sp. 
Cynaeda dentalis 


Habitat: 1/40. 
Habitatlar: 2/40. 


$/Ch. AF. 
AB/Qp. MF. 


Fenoloji: 06. 
AB: Oa-Tl. SF. 


Vertikal Yayihs: 1 100m, M. 
Fenoloji: 07-08. 


Yatay yayihs kategorisi: 1. 
Vertikal Yayihs: 1 100m, M. 


Bolluk:2. 
Yatay yayihs kategorisi: 1. 
Bolluk:l. 


CRAMBIDAE 
Ematheudes punctella 


Agriphila straminella Habitat: 1/40. Stenotop: alpicola. 
QF: RFo: EOF: Anb OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayihs: 

Yatay yayihs kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Amaurophanes stigmosalis 

Habitatlar: 5/40. Eurytop. 
$/AB. AF. 

AB/Qp: Oa-Tl. MF. 
AB: Oa-Tl. SF. Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Se/xQp: -. SeF. 

Fenoloji: 05-06. 

Vertikal Yayihs: 0800-1500m, M-Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 2. 

Bolluk: 1. 

Aporodes floralis 

Habitatlar: 3/40. Eurytop. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Qf: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayihs: 0090-0850m, Pl-M. 

Yatay yayihs kategorisi: 3. 

Bolluk: 1-2. 

Bradyrrhoa gilveolella 

Habitat: 1/40. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayihs: 1200m, M. 

Yatay yayihs kategorisi: 1 . 

Bolluk: 1. 

Catoptria lithargyrella 

Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola, alpicola. 
QF: EOF: Anb OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayihs: 1950m, Sa. 

Yatay yayihs kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. Habitatlar: 2/40. 

AB: -. SF. 

Qp: Supra-MDF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayihs: 

Yatay yayihs kategorisi: 1 . 

Bolluk: 1. 

Endotricha flammealis 

Habitat: 1/40. 

Qp: Supra-MDF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayihs: 0030m, PI. Yatay yayihs kategorisi: 1. 
Bolluk: 1. 

Ephelis cruentalis 

Habitat: 1/40. 
AB: -. SF. 

Fenoloji: 08. 
Vertikal Yayihs: 
Yatay yayihs kategorisi: 1. 
Bolluk: 1. 

Eurrhypara hortulata 

Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Fenoloji: 07. 

Vertikal Yayihs: 0900m, M. 

Yatay yayihs kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. Eurrhypis cacuminalis Stenotop: Steppicola, Habitat: 1/40 

monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 05. 

Vertikal Yayihs: 

Yatay yayihs kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Eurrhypis pollinalis 

Habitatlar: 2/40. Stenotop: Sylvicola. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayihs: 10 10- 1500m, M-Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Eurrhypis sartalis 

Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 05. 

Vertikal Yayihs: 0800m, M. 

Yatay yayihs kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Evergestis frumentalis 

Habitatlar: 6/40. Eurytop. 

AB/Qp: Oa-Tl. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/AB: RF. 

Ch: RF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Se/xQp: -. SeF. 

Fenoloji: 05-06. 

Vertikal Yayihs: 0800-1300m, M-Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 3. 

Bolluk: 1. 

Evergestis umbrosalis Habitat: 
monticola. 
AB/+Qp. MF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayihs: 1680m, Sm. 

Yatay yayihs kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Homoeosoma sinuella 
Habitat: 1/40. 1/40. Stenotop: Steppicola, 104 Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Fenoloji: 07. 

Vertikal Yayilis: 0120m, C. 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk: 1. Stenotop: Steppicola, Loxostege mucosalis 

Habitat: 1/40. 

monticola. 
AB/Qi. MF. 

Fenoloji: 05. 

Vertikal Yayilis: 1000m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Mecyna sp. 

Habitat: 1/40. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1930-2000m, Sa. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Megasis rippertella MMF: Pn OF. Habitat: 1/40. 
Qp: QC: 

Fenoloji: 05. 

Vertikal Yayilis: 1200m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Myelois circumvoluta 

Habitat: 1/40. 
Se/xQp: -. SeF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1 100m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Noctuelia superba 

Habitatlar: 4/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB/Qp: Oa-Tl. MF. 
AB: -. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 0800-1750m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1. 

Nomophila noctuelia 

Habitatlar: 9/40. Eurytop. 
AB/xQp/-QF. MF. AB: -. SF. 
AB: Oa-Tl. SF. 
QF: 


EOF: Anb OF. 


QF: 


Euxine OF: Fo-Rp OF 


QF: RFo: 


Euxine OF: Fo-Rp OF. 


Qp: 


MMF: Pn OF. 


Qp: 


Supra-MOF: prepont.DF. 


Qp: Qf: 


Supra-MOF: prepont.DF. 


Fenoloji: 07-08. 
Vertikal Yayilis: 


0075-0950m, Pl-M. 


Yatay yayilis kategorisi: 3. 


Bolluk: 1-2. 

Nymphula nymphaeata Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola. 
QF: EOF: Anb OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1300m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1 . 

Bolluk:2. 

Nymphula stagnata 

Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola. 
QF: EOF: Anb OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1300m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1 . 

Bolluk: 1. 

Panstegia limbopunctalis 

3/40. Stenotop: Steppicola, 
SF. Habitatlar: 
alpicola. 
AB Oa-Tl. SF. EOF: Anb OF. AB: 
QF: 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1930-2700m, M-A. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1-2. 

Nephopteryx alpigenella 

Habitatlar: 3/40. Stenotop: Sylvicola, 

monticola. 
? MeF: 

AB/xQa. MF. 

QF: -. EOF: Ps OF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 1 200-1 500m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1. 

Pollichia semirubella 7/40. Eurytop. 

EOF: Anb OF. 
Euxine OF: Fo-Rp OF. 
Euxine OF: Fo-Rp OF. 
Supra-MOF: 

Supra-MOF: 

Supra-MOF: Habitatlar: 
QF: 
QF: 

QF: RFo: 
Qp: 
prepont.DF. 

Qp: Qf: 
prepont.DF. 

Qp: QC: 
prepont.DF. 
Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0075-1010m, Pl-M. 
Yatay yayilis kategorisi: 3. 
Bolluk:l-3. 

Psammotis pulveralis 

Habitatlar: 2/40. Eurytop. 
AB/Qp: Oa-Tl. MF. 
Ch/+Qp: QC: RF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1000- 1200m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Pyrausta aurata 

Habitatlar: 4/40. Eurytop. 

AB/xQa. MF. 

AB/xQp/-QF. MF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 0540-1400m, M-Sm. Yatay yayilis kategorisi: 2. 
Bolluk: 1. 

Pyrausta despicata 

Habitatlar: 3/40. Eurytop. 

QF: EOF: Anb OF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qp: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 0640-0950m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1. 

Sitochroa palealis 

Habitatlar: 3/40. Eurytop. 
QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 0230-0540m, C-M. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1. 

Sitochroa verticalis 

Habitat: 1/40. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1200m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Synaphe angustalis ssp. 

Habitatlar: 2/40. 

AB/+Qp. MF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1 520-1 680m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1 . 

Bolluk:3. 

Synaphe bombycalis 

Habitatlar: 2/40. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 05-06. 

Vertikal Yayilis: 1100-1530m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1. 

Synaphe consecretalis 

Habitatlar: 2/40. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Se/-Qp/xAB>. SeF. 

Fenoloji: 05-06. 

Vertikal Yayilis: 0900-1250m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Synaphe moldavica ssp. 

Habitatlar: 9/40. Eurytop. 
$/AB. AF. 

AB/xQa. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 
Ch/xQp: RF. 

Ch: RF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Se/-Qp/xAB:-. SeF. 
Se/-Qp: -. SeF. 105 Fenoloji: 05-08. 

Vertikal Yayilis: 0800-1520m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk:l-3. Tegostoma comparalis 

Habitat: 1/40. 
AB/xQa. MF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1400m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Tegostoma perlepidalis 

Habitat: 1/40. 
AB/xQa. MF. 

Fenoloji: 07. 

Vertikal Yayilis: 1200-1300m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l-2. 

Tretopteryx pertusalis 5/40. Stenotop: Steppicola, SF. 
RF. 
MMF: Pn OF. Habitatlar: 
monticola. 

AB/+Qp. MF. 

AB: Oa-Tl. 
Ch: 

Qp: QC: 
Se/-Qp/xAB>. SeF. 

Fenoloji: 05-06. 

Vertikal Yayilis: 0800-1680m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-3. 

SATYRIDAE 

Arethusana arethusa sultana 7/40. Stenotop: Steppicola, Habitatlar: 
monticola. 

AB/Qp. MF. 

AB/xQa. MF. 

AB/xQp. MF. 

AB: -. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

QF: -. EOF: Ps OF. 

xAB/-Qp: -. MF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0700-1500m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-5. Brintesia circe 4/40. Stenotop: Sylvicola, Habitatlar: 
monticola. 
AB/Qp: -. MF. 

AB/xQp: -. MF. 
AB: Oa-Tl. SF. 
Qp: Qf: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0400-1250m, C-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l. 

Chazara bischoffii 
Habitat: 1/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 07. 

Vertikal Yayilis: 0980m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. Bolluk:2. Chazara briseis Habitatlar: ? 

AB. 

AB/Qp. 

AB/xQa. 

AB/xQi. 

AB/xQp: ■ 11/40. Eurytop. 
AF. 
MeF: 
SF. 
MF. 
MF. 
MF. 
MF. 

AB/xQp: Oa-Tl. MF. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/AB: RF. 

Qp: QC. MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0760-2000m, M-Sa. 
Yatay yayilis kategorisi: 5. 
Bolluk:l-2. 

Coenonympha arcania 6/40. Stenotop: Sylvicola, 

EOF: Quercus OF. 

Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Meso-MOF. 

Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Supra-MOF: 

MMF: Pn OF. Habitatlar: 
monticola. 
QF: 
QF: 
QF: 

QF: RFo: 
Qp: 
prepont.DF. 
Qp: Qf: 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0200-1380m, C-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-3. Coenonympha leander leander 

Habitatlar: 2/40. Stenotop, monticola. 

Ch/+Qp: QC: RF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1000-1600m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l-2. Coenonympha pamphilus 
Habitatlar: 30/40. Eurytop. MeF: S/AB. 
? 

AB. 

AB/Qp: -. 
AB/xQa. 
AB/xQi. 
AB/xQp. 
AB/xQp/-QF. 
AB/xQp: -. 
AB: Oa-Tl. 
Ch/+Qp: QC: 
Ch/-Qi/Se: 
Ch/xQi: 
Ch/xQp: 
Ch 
QF 
QF 
QF 
Qi: 

Qi: PR. 
Qi: Qi: 
Qp: 
Qp: 
Qp: 
prepont.DF. AF. 

SF. 

MF. 

MF. MF. 
MF. 
MF. 
MF. 
SF. 
RF. 
RF. 
RF. 
RF. RFo: RF. 

Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Meso-MOF. 

Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Meso-MOF. 

Meso-MOF. 

Meso-MOF. 

MMF: Pn OF. 

Supra-MDF. 

Supra-MOF: Qp: Qf: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Se/-Qp/xAB>. SeF. 
Se/-Qp: -. SeF. 

Se/xQp: -. SeF. 

xAB/-Qp: -. MF. 

Fenoloji: 04-08. 

Vertikal Yayilis: 0030-1650m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 5. 

Bolluk:l-3. 4/40. Stenotop: Sylvicola, Erebia aethiops 

Habitatlar: 
monticola. 
QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

QF: RFo: EOF: Anb OF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qp: Qf: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0600-1380m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-3. 

Erebia medusa 1/40. Stenotop: Sylvicola, EOF: Anb OF. Habitat: 

monticola. 

QF: RFo: 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 1900m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l. 

Erebia ottomana ottomana 

Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola, alpicola. 
QF: EOF: Anb OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1950-2100m, Sa. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l-3. Esperarge climene Habitat: 
monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1050m, M 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:3. 1/40. Stenotop: Steppicola, Eumenis syriaca Habitatlar: 
monticola. 
QF: 4/40. Stenotop: Sylvicola, Euxine OF: Fo-Rp OF. 
Meso-MOF. 
MMF: Pn OF. QF 
QP 
xAB/-Qp: -. MF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 0640-0900m, M 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l. 

Hyponephele lupinus 

Habitatlar: 7/40. Eurytop. 
$/AB. AF. 

? MeF: AB/xQa. 
AB:-. 
AB: Oa-Tl. 
Qi: 
Qp: QC: MF. SF. 
SF. 

Meso-MOF. 
MMF: Pn OF. 106 Fenoloji: 06- 


08. 
Lasiommata petropolitana 


QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 


Vertikal Yayilis: 0270-1400m, C-Sm. 


Qi: Qi: Meso-MOF. 


Yatay yayilis 


kategorisi: 3. 


Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola, monticola. 


Qp: QC: MMF: Pn OF. 


Bolluk:l-2. 


Ch/Qp: RF. 
Fenoloji: 08. 
Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 0470-2000m, C-Sa. 


Hyponephele lycaon 


Vertikal Yayilis: 1700m, Sm. 


Yatay yayilis kategorisi: 4. 
Yatay yayilis kate 


|orisi: 1. 


Bolluk: 1-4. 


Habitatlar: 


13/40. Stenotop: Steppicola, 


Bolluk:l. 


monticola. 


Minois dryas 


$ AF. 


Man iola jurtina 


AB. SF. 


Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola 


AB/Qp. 


MF. 
Habitatlar: 25/40. 


Eurytop. 


monticola. 


AB/xQa. 


MF. 
$ AF. 
Qp: Qf: Supra-MOF: 


AB/xQp. 


MF. 
$/xAB. 


AF. 


prepont.DF. 


AB/xQp: -. 


MF 
? MeF: 
Fenoloji: 07-08. 


AB: Oa-Tl. 
SF. 


AB. 


SF. 


Vertikal Yayilis: 0100-0400m, Pl-C. 


QF. 
EOF: Anb OF. 


AB/Qp:-. 


MF. 


Yatay yayilis kategorisi: 1. 


QF: 
Euxine OF: Fo-Rp OF. 


AB/xQa. 


MF. 


Bolluk:l-3. 


QF: 
Meso-MOF. 


AB/xQp. 


MF. 
QF:-. 
EOF: Ps OF. 


AB/xQp/-QF. MF. 


Neochazara anthe anthe 


QF: RFo: 
Euxine OF: Fo-Rp OF. 


AB/xQp: -. 


MF. 
Qp: QC. 
MMF: Pn OF. 


AB/xQp: -. 


MF. 


Habitatlar: 4/40. Stenotop: Steppicola 


Fenoloji: 07-08. 
AB: Oa-Tl. 


SF. 


monticola. 


Vertikal Yayilis: 0640-2000m, M-Sa. 


Ch: 


RF. 


AB/xQa. MF. 


Yatay yayilis 


kategorisi: 4. 


QF: 


EOF: Anb OF. 


AB/xQp. MF. 


Bolluk:l-3. 


QF: 


Euxine OF: Fo-Rp OF. 


AB: Oa-Tl. SF. 
QF: 


Meso-MOF. 


AB: -. SF. 


Kirinia roxelana 
QF: RFo: 


EOF: Anb OF. 


Fenoloji: 07-08. 
QF: RFo: 


Euxine OF: Fo-Rp OF. 


Vertikal Yayilis: 0980-1750m, M-Sm. 


Habitatlar: 6/40. 
Qi: Qi: 


Meso-MOF. 


Yatay yayilis kategorisi: 3. 


$/xAB. 


AF. 
Qp 
MMF: Pn OF. 


Bolluk: 1-4. 


AB/xQa. 


MF. 
Qp 
Supra-MDF. 
AB/xQi. 


MF. 
Qp 
Supra-MOF: 


Neohipparchia statilinus 


AB:-. 
SF. 


prepont.DF. 


QF: 
EOF: Quercus OF. 


Qp: Qf: 


Supra-MOF: 


Habitatlar: 5/40. Stenotop: Sylvicola 


QF: 
Meso-MOF. 


prepont.DF. 
monticola. 


Fenoloji: 07-08. 
Qp: QC: 


MMF: Pn OF. 


AB: Oa-Tl. SF. 


Vertikal Yayilis: 0900-1750m, M-Sm. 


Qp: QC: 


Supra-MOF: 


Qi: Qi: Meso-MOF. 


Yatay yayilis 


kategorisi: 3. 


prepont.DF. 
Qp: Supra-MDF. 


Bolluk:l. 


xAB/-Qp: -. MI 
Fenoloji: 06-08. 
Qp: Qf: Supra-MOF: 
prepont.DF. 


Lasiommata maera orientalis 


Vertikal Yayilis: 0030-1700m, Pl-Sm. 


xAB/-Qp: -. MF. 
Yatay yayilis kate 


jorisi: 5. 


Fenoloji: 08. 


Habitatlar: 7/40. 
Bolluk:l-3. 
Vertikal Yayilis: 0030-0800m, Pl-M. 


AB:-. 
SF. 


Yatay yayilis kategorisi: 3. 


QF: 
EOF: Anb OF. 


Melanargia galathea 


Bolluk: 1-2. 


QF: 
Euxine OF: Fo-Rp OF. 
QF: 
Meso-MOF. 


Habitatlar: 12/40. 


Sylvicola, multicola. 


Parahipparchia algirica senthes 


Qi: PR. 
Meso-MOF. 


AB/Qp: -. 


MF. 
Qi: Qi: 
Meso-MOF. 


AB/xQp/-QF. MF. 


Habitatlar: 3/40. 


Qp: Qf: 
MMF: Pn OF. 


AB 


: Oa-Tl. 


SF. 


AB/xQa. MF. 


Fenoloji: 05-08. 
QF 
EOF: Anb OF. 


AB: Oa-Tl. SF. 


Vertikal Yayilis: 0050-1750m, Pl-Sm. 


QF 
Euxine OF: Fo-Rp OF. 


Qp: QC: MMF: Pn OF. 


Yatay yayilis 


kategorisi: 3. 


QF 
Meso-MOF. 


Fenoloji: 06-08. 


Bolluk:l-2. 


QF 


-. 


EOF: Ps OF. 


Vertikal Yayilis: 1200-1520m, Pl-Sm. 
QF 


RFo: 


Euxine OF: Fo-Rp OF. 


Yatay yayilis kategorisi: 2. 


Lasiommata 


megera 


Qi: Qi: 


Meso-MOF. 


Bolluk: 1. 
Qp 
MMF: Pn OF. 
Habitatlar: 13/40. 
Qp 


Qf: 


MMF: Pn OF. 


Pararge aegeria 


AB/+Qp. 
MF. 


Qp 


QC: 


Supra-MOF: 
AB/Qp: -. 
MF. 


prepont.DF. 
Habitatlar: 5/40. Stenotop: Sylvicola. 


AB:-. 
SF. 


Fenoloji: 07-08. 
QF: Meso-MOF. 


AB: Oa-Tl. 
SF. 


Vertikal Yayilis: 0100-1500m, Pl-Sm. 


Qi: Qi: Meso-MOF. 


QF: 
Meso-MOF. 


Yatay yayilis kate 


jorisi: 4. 


Qp: Supra-MDF. 


Qi: 
Meso-MOF. 


Bolluk:l-2. 
Qp: Qf: Supra-MOF: 


Qi: PR. 
Meso-MOF. 


prepont.DF. 


Qi: Qi: 
Meso-MOF. 


Qp: QC: Supra-MOF: 


Qp: 
Supra-MDF. 


Melanargia larissa 


prepont.DF. 


Qp: 
Supra-MOF: prepont.DF. 


Fenoloji: 04-08. 


Qp: QC: 
MMF: Pn OF. 


Habitatlar: 10/40. 


Steppicola, monticola. 


Vertikal Yayilis: 0030-0900m, Pl-M. 


Se/xQp: -. 


SeF 
$/Ch. 


AF. 


Yatay yayilis kategorisi: 3. 


xAB/-Qp: -. 


MF 
? MeF 
Bolluk: 1. 


Fenoloji: 05-08. 
AB/xQa. MF 


Vertikal Yayilis: 0030-1680m, Pl-Sm. 


AB/xQp. MF 
Proterebia afra dalmata 


Yatay yayilis 


kategorisi: 4. 


AB:-. 


SF. 
Bolluk:l-2. 


AB: Oa-Tl. 


SF. 


Habitatlar: 3/40 Stenotop: Steppicola 
Ch/ 


AB: 


RF. 


monticola. 107 AB/Qp: Oa-Tl MF. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Ch: RF. 

Fenoloji: 05-06. 

Vertikal Yayilis: O800-15O0m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-2. 

Pseudochazara anthelea anthelea 

Habitatlar: 6/40. Stenotop: Sylvicola, 

monticola. 
AB/xQa. MF. 

AB/xQp. MF. 

AB/xQp: Oa-Tl. MF. 
AB: -. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Qp: QC. MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0800-1650m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-3. 

Pseudochazara beroe 2/40. Stenotop: Steppicola, Habitatlar: 
alpicola. 
AB: -. SF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1930-2900m, Sa-A. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l-3. 

Pseudochazara geyeri 

Habitat: 1/40. Stenotop: Steppicola, alpicola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1930-2000m, Sa-A. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Pseudochazara mamurra 

Habitatlar: 5/40. Sylvicola, monticola. 

AB/Qp. MF. 

AB/xQp: -. MF. 

QF: Meso-MOF. 

Qp: QC. MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 0900-1720m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l-4. 

Pseudochazara mniszechii 8/40. Stenotop: Steppicola, Habitatlar: 
monticola. 
AB. SF. 

AB/xQp. MF. 

AB/xQp: Oa-Tl. MF. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Ch/AB: RF. 

QF. EOF: Anb OF. 

Qp: QC. MMF: Pn OF. 

xAB/-Qp: -. MF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0700-1720m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-2. 

Pseudochazara pelopea 

Habitat: 1/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. Fenoloji: 07. 

Vertikal Yayilis: 1 150m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Pyronia tithonus 

Habitatlar: 10/40. Stenotop: Sylvicola. 
AB/xQp/-QF. MF. 
AB/xQp: -. MF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: MMF: Pn OF. 

Qp: Supra-MDF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Qp: Qf: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Qp: QC: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0030-1250m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk:l-5. 

Satyrus ferula amasinus 

Habitatlar: 2/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB/xQa. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 06-07. 

Vertikal Yayilis: 1000- 1400m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l-2. 

SESIIDAE 

Chamaesphecia sp. 

Habitat: 1/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 06. 

%Btikal YayilS£.0850-1500m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1 . 

Bolluk:l. 

Synanthedon myopaeforme 

Habitat: 1/40. 
$ AF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0400-0500m, C. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Tinthia tineiformis 

Habitat: 1/40. 
$ AF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 0500m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1 . 

Bolluk:l. 

SPHINGIDAE 

Hemaris croatica 

Habitatlar: 2/40. Eurytop. 

Ch/xQp: RF. 

Ch: RF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1050- 1250m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. Bolluk:!. Macroglossum stellatarum Habitatlar: 17/40. Eurytop. 


$ AF. 


AB/Qp. 


MF. 
AB/Qp: -. 


MF. 
AB/xQa. 


MF 
AB/xQp/-QF. 


MF 
AB:-. 
SF. 


AB: Oa-Tl. 
SF. 


Ch/+Qp: QC: 


RF. 
Ch/xQp: 


RF. 
QF. 
EOF: Anb OF. 


QF: 
Meso-MOF. 


QF: RFo: 
Euxine OF: Fo-Rp OF 


Qi: Qi: 
Meso-MOF. 


Qp: 
MMF: Pn OF. 


Qp: 
Supra-MDF. 


Qp: Qf: 
Supra-MOF: 


repont.DF. 


Qp: QC: 
MMF: Pn OF. 


Fenoloji: 06-08. 
Vertikal Yayilis: 0080-3000m, Pl-A. 


Yatay yayilis 


kateg 


orisi: 5. 


Bolluk: 1. 


THYRIDAE 


Thyris fenestrella 

Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola. 
Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Fenoloji: 07. 

Vertikal Yayilis: 0120m, C. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

TINDEIDAE 

Euplocamus ophisus 

Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola. 
Qp: Supra-MOF: prepont.DF. 

Fenoloji: 07. 

Vertikal Yayilis: 0200m, C. 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk: 1. Rhodobates laevigatellus 

Habitatlar: 5/40. Eurytop. 
AB/Qp: Oa-Tl. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch: RF. 

Qi: PR. Meso-MOF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 05-06. 

Vertikal Yayilis: 0400-1550m, C-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk: 1-2. 

TORTRICIDAE 

Ablabia goiiana 

Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola, alpicola. 
QF: RFo: EOF: Anb OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Aethes margarotana 108 Habitat: 1/40. 

Qi: Meso-MOF. 

Fenoloji:04. 

Vertikal Yayilis: 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Aethes tesserana 

Habitat: 1/40. Stenotop: Steppicola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:2. 

Ptycholoma lecheana 

Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola, 

monticola. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Rhyacionia pinicolana 

Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola, monticola. 
Ch/Qp: RF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Tortrix viridana 

Habitat: 1/40. Sylvicola. 
AB/xQa. MF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 1400m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

ZYGAENIDAE 

Adscita obscura 

Habitat: 1/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 05. 
Vertikal Yayilis: 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk:3. 

Adscita statices 

Habitat: 1/40. 
AB/+Qp. MF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Jordanita chloros 

Habitat: 1/40. 

AB: -. SF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Jordanita graeca 4/40. Stenotop: Steppicola, 

AF. 
SF. 
RF. 
MMF: Pn OF. Habitatlar: 
monticola. 
$/Ch. 

AB: Oa-Tl 
Ch. 
Qp: QC: 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 0850-1000m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk:l-3. 

Roccia budensis 

Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola, monticola. 
Ch/+Qp: QC: RF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Roccia volgensis 

Habitatlar: 2/40. Stenotop: Sylvicola. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Fenoloji: 05-06. 

Vertikal Yayilis: 1000m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1 . 

Bolluk:l. 

Zygaena carniolica amasina 

Habitat: 1/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB: -. SF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:l. 

Zygaena carniolica antitaurica 

Habitat: 1/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB/xQp. MF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 

Yatay yayilis kategorisi: 1 . 

Bolluk:4. 

Zygaena carniolica atatuerki 

Habitatlar: 2/40. Stenotop: Sylvicola, 

monticola. 
AB/xQa. MF. 

AB/xQp. MF. 

Fenoloji: 07. 

Vertikal Yayilis: 

Yatay yayilis kategorisi: 1 . 

Bolluk:4. 

Zygaena carniolica kappadokiae 

Habitat: 1/40. Stenotop: Steppicola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 07. 

Vertikal Yayilis: 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 4-5. 

Zygaena carniolica ssp. 

Habitatlar: 6/40. Stenotop: Sylvicola, 
monticola. 
QF: Meso-MOF. 

QF: -. EOF: Ps OF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Qp: QC: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Fenoloji: 07-08. 
Vertikal Yayilis: 
Yatay yayilis kategorisi: 3. 
Bolluk: 1-5. 

Zygaena carniolica suavis 

Habitat: 1/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB: -. SF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:3. 

Zygaena carniolica tokatensis 

Habitat: 1/40. Stenotop: Steppicola, 

monticola. 
AB/xQi. MF. 

Fenoloji:08. 

Vertikal Yayilis: 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk:5. 

Zygaena dorycnii 

Habitatlar: 7/40. Eurytop. 
AB/xQa. MF. 

AB/xQp: -. MF. 
QF: EOF: Quercus OF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qp: Supra-MDF. 

Qp: QC: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0100-1350m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 3. 

Bolluk:l-3. 

Zygaena filipendulae 

Habitatlar: 15/40. Eurytop. 

AB/Qp: -. MF. 

AB/xQp: -. MF. 

AB: Oa-Tl. SF. 

Ch: RF. 

QF: EOF: Anb OF. 

QF: EOF: Quercus OF. 

QF: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

QF: Meso-MOF. 

QF: -. EOF: Ps OF. 

QF: RFo: Euxine OF: Fo-Rp OF. 

Qi: Qi: Meso-MOF. 

Qp: Supra-MDF. 

Qp: Supra-MOF: 

prepont.DF. 
Qp: QC: MMF: Pn OF. 

Qp: QC: Supra-MOF: 

prepont.DF. 

Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 0050-1500m, Pl-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 4. 

Bolluk: 1-4. 

Zygaena formosa hesselbarthi 

Habitat: 1/40. Stenotop: Steppicola, 
monticola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 07. 109 Vertikal Yayilis: 1 150-1350m, M-Sm. 


Qp: QC: MMF: Pn OF. 


Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Qp: QC: Supra-MOF: prepont.DF 


Bolluk:2-3. 
Fenoloji: 06-08. 

Vertikal Yayilis: 01 00- 1000m, Pl-M. 


Zygaena laeta akschehirensis 
Yatay yayilis kategorisi: 2. 
Bolluk:l. 


Habitatlar: 3/40. Stenotop: 


Steppicola, 
monticola. 
Zygaena purpuralis 


AB/xQp: -. MF. 


AB: -. SF. 
Habitatlar: 3/40. 


AB: Oa-Tl. SF. 
AB/xQa. MF. 


Fenoloji: 07-08. 
AB: Oa-Tl. SF. 


Vertikal Yayilis: 0470- 1300m, C-Sm. 


Qp: QC: MMF: Pn OF. 


Yatay yayilis kategorisi: 2. 
Fenoloji: 05-06. 


Bolluk:l. 
Vertikal Yayilis: 0800-1400m, M-Sm. 
Yatay yayilis kategorisi: 2. 


Zygaena laeta ssp. 
Bolluk:l-2. 


Habitatlar: 1/40. Stenotop: Sylvicola. 


Zygaena sedi kocaki 


Qi: Qi: Meso-MOF. 


Fenoloji: 08. 
Habitat: 1/40. Stenotop: Steppicola. 


Vertikal Yayilis: 
AB/xQa. MF. 


Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Fenoloji: 06. 


Bolluk:3. 
Vertikal Yayilis: 1400m, Sm. 
Yatay yayilis kategorisi: 1 . 


Zygaena lonicerae 
Bolluk:!. Habitat: 1/40. Stenotop: Sylvicola. 
QF. EOF: Anb OF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1400m, Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. Zygaena viciae 

Habitat: 2/40. 
AB/xQp: -. MF. 
AB: -. SF. 

Fenoloji: 08. 

Vertikal Yayilis: 1250-1750m, Sm. Zygaena 


oti 
Yatay yayilis kategorisi: 1. 
Bolluk:l-5. 


Habitatlar 


9/40. 


Eurytop. 
-. 
-. 


Zygaenoprocris capitalis 


AB/xQa. 


MF. 
AB:-. 
SF. 


Habitat: 2/40. Stenotop: Ste] 


AB: Oa-Tl 
SF. 


monticola. 


Ch: 
RF. 


AB/Qp: Oa-Tl. MF. 


QF. 
EOF: 


Anb OF. 
AB: Oa-Tl. SF. 


QF: RFo: 
Euxine OF: Fo 


RpOF. 


Fenoloji: 06. 


Qp: QC: 
MMF 


PnOF. 
Vertikal Yayilis: 1200- 1500m, M-Sm 


Qp: QC: 
Supra-MOF: prepont.DF. 


Yatay yayilis kategorisi: 2.. 


Fenoloji: 


06-08. 
Bolluk:l-3. Vertikal Yayilis: 01 00- 1750m, Pl-Sm. 
Yatay yayilis kategorisi: 3. 
Bolluk:l-3. 

Zygaena minos 

Habitat: 1/40. Stenotop: Steppicola. 
AB: Oa-Tl. SF. 

Fenoloji: 06. 

Vertikal Yayilis: 0850m, M. 

Yatay yayilis kategorisi: 1. 

Bolluk: 1. 

Zygaena olivieri ganymedes 4/40. Stenotop: Steppicola, MF. 

SF. 
SF. Habitatlar: 
monticola. 
AB/Qp: -. 

AB/xQp: -. MF. 
AB:-. 
AB: Oa-Tl. 

Fenoloji: 07-08. 

Vertikal Yayilis: 0700-1750m, M-Sm. 

Yatay yayilis kategorisi: 2. 

Bolluk: 1-2. Zygaena punctum Habitatlar: 3/40. 
AB:-. SF. 110 Lepidopter Tiirlerinin Dikey Dagihmi 

Bu bolumde, cahijma alaninda tespit edilen diurnal Lepidoptera tiirlerinin dikey dagihmrna ait bilgilerin 
degerlendirilmesi sonu9lan verilmektedir. 

£ahfjma alani dikey olarak toplam 6 ku§ak (zon) halinde ele ahnmifjtrr. Bu ku§aklar, temsil ettikleri yaklas-uk 
yiikseklik degerleri ile birlikte §6yledir. 

Planar(Pl.) 0-100m., Collin(C) 100-500m., Montan(M.) 500-1200m., Supramontan (Sm.) 1200-1900m., 
Subalpin (Sa.) 1900-2200m., Alpin (A.) 2200-3300m. Af-iagidaki cetvelde, alanda tesbit edilen diurnal Lepidopter 
tiirlerinin zonlara gore sayisal dagihrm belirtilmif-itir. Zonlar: 


PI. 


C. 


M. 


Sm. 


Sa. 


A. 


Tur sayisi 


71 


106 


252 


238 


28 


17 Her zondaki tiirlerin familyalan itibariyle, alfabetik adlan ise fjoyledir: 

Planar Zon (PL): 

ARGYNNIDAE: Argynnis paphia, Clossiana dia, Cynthia cardui, Issoria lathonia, Melitaea cinxia, Melitaea didyma, 
Polygonia c-album, Vanessa atalanta. COLIADIDAE: Colias croceus, Gonepteryx rhamni. ETHMIIDAE: Ethmia chrysopyga 
chrysopyga. GEOMETRIDAE : Aspitates ochrearia, Ematurga atomaria orientaria, Lythria rotaria, Pseudopanthera macularia 
macularia, Thalera fimbrialis. HESPERIIDAE: Carcharodus alceae, Erynnis tages, Neospialia orbifer, Ochlodes venata, Pyrgus 
armoricanus, Pyrgus malvae, Thymelicus actaeon. LYCAENIDAE: Aricia agestis, Callophrys rubi, Celastrina argiolus, Everes 
alcetas, Glaucopsyche alexis, Lycaena phlaeas, Plebejus argus orientalis, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, Thersamonia 
hylla hylla, Ultraaricia anteros anteros. LYMANTRIIDAE: Lymantria dispar. NOCTUIDAE: Acontia lucida lucida, Autographa 
gamma, Euclidia glyphica glyphica, Phytometra viridaria, Tyta luctuosa. PAPILIONIDAE : Iphiclides podalirius, Papilio machaon 
ssp., Zerynthia polyxena ssp. PIERIDAE: Anthocharis cardamines ssp., Euchloe ausonia, Leptidea duponcheli, Leptidea sinapis, 
Pieris brassicae, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae, Pontia daplidice. PYRALIDAE: Aporodes floralis, Ematheudes punctella, 
Endotricha flammealis, Nomophila noctuella, Pollichia semirubella. SATYRIDAE: Coenonympha pamphilus, Lasiommata maera 
orientalis, Lasiommata megera, Maniola jurtina, Melanargia galathea, Minois dryas, Neohipparchia statilinus, Pararge aegeria, 
Pyronia tithonus. SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum. ZYGAENIDAE: Zygaena carniolica ssp., Zygaena dorycnii, Zygaena 
filipendulae, Zygaena loti, Zygaena punctum. 

Collin Zon (C): 

ADELIDAE: Adela sp. ARCTIIDAE: Spiris striata, Tyria jacobaeae. ARGYNNIDAE: Argynnis paphia, Azuritis reducta 
reducta, Cynthia cardui, Fabriciana adippe, Issoria lathonia, Melitaea cinxia, Melitaea didyma, Melitaea phoebe, Polygonia c- 
album, Vanessa atalanta, COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Gonepteryx rhamni. GEOMETRIDAE: 
Aplasta ononaria, Aplocera plagiata, Aspitates ochrearia, Chlorissa viridata, Ematurga atomaria orientaria, Lythria rotaria, 
Scopula sp. Selenia lunularia. HESPERIIDAE : Carcharodus alceae, Carcharodus orientalis, Erynnis tages, Neospialia orbifer, 
Ochlodes venata, Pyrgus malvae, Thymelicus sylvestris. LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Aricia agestis, 
Callophrys rubi, Celastrina argiolus, Everes alcetas, Everes argiades, Freyeria trochylus, Glaucopsyche alexis, Heodes ottomanus, 
Lampides boeticus, Loweia tityrus, Lycaena phlaeas, Lysandra bellargus, Maculinea arion, Meleageria daphnis, Plebejus argus 
orientalis, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, Pseudophilotes vicrama astabene, Quercusia quercus, Satyrium acaciae 
guichardi, Sublysandra Cornelia Cornelia, Thersamonia hylla hylla, Ultraaricia anteros anteros. LYMANTRIIDAE: Lymantria 
dispar. NOCTUIDAE: Autographa gamma, Catocala elocata, Dysgonia algira, Euclidia glyphica glyphica, Heliothis sp., Odice 
arcuinna, Tyta luctuosa, Zethes insularis. PAPILIONIDAE: Allancastria caucasica abanti, Iphiclides podalirius, Papilio machaon. 
PIERIDAE: Anthocharis cardamines, Anthocharis grueneri grueneri, Euchloe ausonia, Leptidea duponcheli, Leptidea sinapis, 
Pieris brassicae, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae, Pontia daplidice. PYRALIDAE: Aporodes floralis, Homoeosoma sinuella, 
Nomophila noctuella, Pollichia semirubella, Pyrausta sp., Sitochroa palealis. SATYRIDAE: Brintesia circe, Coenonympha arcania, 
Coenonympha pamphilus, Hyponephele lupinus, Lasiommata maera orientalis, Lasiommata megera, Maniola jurtina, Melanargia 
galathea, Melanargia larissa, Minois dryas, Neohipparchia statilinus, Pararge aegeria, Pyronia tithonus. SESIIDAE: Tinthia 
tineiformis, Synanthedon myopaeforme. SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum. THYRIDAE: Thyris fenestrella. TINEIDAE: 
Euplocamus ophisus, Rhodobates laevigatellus. ZYGAENIDAE: Zygaena carniolica ssp., Zygaena dorycnii, Zygaena filipendulae, 
Zygaena laeta ssp. 

Montan Zon (M.): 

ADELIDAE: Adela sp. ARCTIIDAE: Arctia villica ssp., Lithosia quadra, Spiris striata, Tyria jacobaeae. ARGYNNIDAE: 
Argynnis paphia, Azuritis reducta reducta, Brenthis daphne, Brenthis hecate transcaucasica, Cynthia cardui, Eurodryas orientalis, 
Euvanessa antiopa, Fabriciana adippe, Fabriciana niobe, Inachis io, Issoria lathonia, Melitaea cinxia, Melitaea didyma, Melitaea 
fascelis pseudodidyma, Melitaea phoebe, Mellicta athalia, Mesoacidalia aglaia, Pandoriana pandora pandora, Polygonia c-album, 
Polygonia vau-album, Vanessa atalanta. BRACHODIDAE: Brachodes appendiculata, CIMELIIDAE: Axia theresiae theresiae. 
COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Gonepteryx farinosa, Gonepteryx rhamni, CTENUCHIDAE: Amata 
rossica anatolica. GEOMETRIDAE: Aplasta ononaria, Aspitates ochrearia, Camptogramma bilineata, Chlorissa viridata, Epirrhoe 
alternata, Dyscia conspersaria, Ematurga atomaria orientaria, Idaea sp., Lithostege griseata, Lythria rotaria, Orthostixis cribraria, 
Pellonia vibicaria, Phyllometra culminaria, Pydna badiaria, Rhodostrophia auctata, Rhodostrophia calabra, Rhodostrophia 111 sieversi, Scopula ornata, Scopula sp., Scotopteryx bipunctaria, Scotopteryx chenopodiata, Scotopteryx coarctaria, Semiothisa 
clathrata, Tephrina hopfferaria. HESPERIIDAE : Carcharodus alceae, Carcharodus orientalis, Erynnis marloyi, Erynnis tages, 
Hesperia comma, Muschampia nomas, Muschampia proteides, Muschampia tessellum, Neospialia orbifer, Ochlodes venata, Pyrgus 
armoricanus, Pyrgus malvae, Pyrgus melotis, Pyrgus serratulae major, Pyrgus sidae, Spialia phlomidis, Thymelicus actaeon, 
Thymelicus lineolus, Thymelicus sylvestris. INCURVARIIDAE ': Incurvaria? sp. LIBYTHEIDAE: Libythea celtis. LYCAENIDAE: 
Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus damone wagneri, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Agrodiaetus eurypilos, 
Agrodiaetus hopfferi, Agrodiaetus iphigenia, Agrodiaetus menalcas, Agrodiaetus poseidon, Alciphronia alciphron melibaeus, Aricia 
agestis, Callophrys rubi, Celastrina argiolus, Cupido minimus minimus, Cupido osiris, Cyaniris bellis bellis, Eumedonia eumedon 
ssp., Everes alcetas, Everes argiades, Freyeria trochylus, Glaucopsyche alexis, Heodes virgaureae, Iolana tolas cappadocica, 
Kretania carmon carmon, Lampides boeticus, Loweia tityrus, Lycaena phlaeas, Lysandra bellargus, Lysandra corydonius, Lysandra 
ossmar, Maculinea arion, Meleageria daphnis, Neolysandra coelestina pontica, Plebejides pylaon sephyrus, Plebejus argus 
orientalis, Plebicula amanda orientalis, Plebicula dorylas, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, Pseudophilotes vicrama 
astabene, Quercusia quercus, Rubrapterus bavius oenalpae, Satyrium abdominalis, Satyrium acaciae guichardi, Satyrium ilicis, 
Satyrium spini melantho, Sublysandra Cornelia Cornelia, Sublysandra myrrha, Thersamonia asabinus, Thersamonia hylla hylla, 
Thersamonia kefersteinii, Tomares nogelii aurantiaca, Turanana endymion endymion, Ultraaricia anteros anteros, Vacciniina 
alcedo occidentissima, Vacciniina loewii. LYMANTRIIDAE : Euproctis chrysorrhoea, Lymantria dispar. NOCTUIDAE: Acontia 
lucida lucida, Agrotis segetum, Autographa gamma, Emmelia trabealis, Eublemma purpurina, Euclidia glyphica, glyphica, Euclidia 
triquetra aurantiaca, Helicoverpa armigera, Mythimna unipuncta, Odice arcuinna, Odice suava, Phytometra viridaria, 
Rhynchodontodes antiqualis, Rhypagla lacernaria, Schinia cardui, Tyta luctuosa. OECOPHORIDAE: Pleurota pyropella, Pleurota 
pugitiella. PAPILIONIDAE : Adoritis mnemosyne, Allancastria deyrollei, Archon apollinus amasinus, Iphiclides podalirius, Papilio 
machaon. PIERIDAE: Anthocharis cardamines, Anthocharis grueneri grueneri, Aporia crataegi, Euchloe ausonia, Leptidea 
duponcheli, Leptidea sinapis, Pieris brassicae, Pieris ergane, Pieris mannii, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae, Pontia 
chloridice, Pontia daplidice, Zegris eupheme mnestho. PLUTELLIDAE: Plutella sp. PYRALIDAE: Amaurophanes stigmosalis, 
Aporodes floralis, Bradyrrhoa gilveolella, Chrysocrambus craterellus, Cynaeda dentalis, Ephelis cruentalis, Eurrhypara hortulata, 
Eurrhypis cacuminalis, Eurrhypis pollinalis, Eurrhypis sartalis, Evergestis frumentalis, Loxostege mucosalis, Megasis rippertella, 
Metasia sp., Myelois circumvoluta, Noctuelia superba, Nomophila noctuella, Nephopteryx alpigenella, Pollichia semirubella, 
Psammotis pulveralis, Pterothrixidia sp., Pyrausta aurata, Pyrausta despicata, Pyrausta sp., Sitochroa palealis, Sitochroa verticalis, 
Synaphe bombycalis, Synaphe consecretalis, Synaphe moldavica ssp., Tretopteryx pertusalis. SATYRIDAE: Arethusana arethusa 
sultana, Brintesia circe, Chazara bischoffii bischoffii, Chazara briseis, Coenonympha arcania, Coenonympha leander leander, 
Coenonympha pamphilus, Erebia aethiops, Esperarge climene, Eumenis syriaca, Hyponephele lupinus, Hyponephele lycaon, Kirinia 
roxelana, Lasiommata maera orientalis, Lasiommata megera, Maniola jurtina, Melanargia galathea, Melanargia larissa, 
Neochazara anthe anthe, Neohipparchia statilinus, Parahipparchia algirica senthes, Pararge aegeria, Proterebia afra dalmata, 
Pseudochazara anthelea anthelea, Pseudochazara mamurra, Pseudochazara mniszechii, Pseudochazara pelopea, Pyronia tithonus, 
Satyrus ferula amasinus. SESIIDAE: Chamaesphecia sp. SPHINGIDAE: Hemaris croatica, Macroglossum stellatarum. TINEIDAE: 
Rhodobates laevigatellus. ZYGAENIDAE: Jordanita chloros, Jordanita graeca, Roccia volgensis, Zygaena carniolica ssp., Zygaena 
dorycnii, Zygaena filipendulae, Zygaena formosa hesselbarthi, Zygaena laeta akschehirensis, Zygaena loti, Zygaena minos, Zygaena 
olivieri ganymedes, Zygaena punctum, Zygaena purpuralis, Zygaenoprocris capitalis. 

Supramontan Zon (Sm.): 

ADELIDAE: Adela sp. ARCTIIDAE: Arctia festiva, Arctia villica ssp., Eilema palliatella, Setina pontica. ARGYNNIDAE: 
Aglais urticae turcica, Argynnis paphia, Azuritis reducta reducta, Clossiana euphrosyne, Cynthia cardui, Eurodryas aurinia ssp., 
Fabriciana adippe, Fabriciana niobe, Inachis io, Issoria lathonia, Melitaea cinxia, Melitaea didyma, Melitaea fascelis 
pseudodidyma, Melitaea phoebe, Mellicta athalia, Mesoacidalia aglaia, Pandoriana pandora pandora, Polygonia c-album, Vanessa 
atalanta. BRACHODIDAE: Brachodes appendiculata. COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri, Colias aurorina aurorina, 
Colias croceus, Gonepteryx rhamni. CTENUCHIDAE: Amata rossica anatolica. GEOMETRIDAE: Aplocera numidaria, Aplocera 
sp., Cidaria sp., Dyscia conspersaria, Ematurga atomaria orientaria, Eupithecia sp., Gypsochroa renitidata, Idaea aureolaria 
aureolaria, Idaea sp., Lithostege farinata, Lythria purpuraria, Lythria rotaria, Odezia atrata, Orthostixis cribraria, Phyllometra 
culminaria, Pseudopanthera macularia macularia, Pydna badiaria, Rhodostrophia auctata, Rhodostrophia calabra, Scopula 
decorata, Scopula ornata, Scopula immorata, Scotopteryx bipunctaria, Scotopteryx chenopodiata, Scotopteryx mucronata, 
Semiothisa clathrata, Semiothisa glarearia, Tephrina hopfferaria. HESPERIIDAE: Carcharodus alceae, Carcharodus lavatherae, 
Carcharodus orientalis, Erynnis marloyi, Erynnis tages, Hesperia comma, Muschampia nomas, Muschampia proteides, Muschampia 
tessellum, Neospialia orbifer, Ochlodes venata, Pyrgus cinarae, Pyrgus malvae, Pyrgus melotis, Pyrgus serratulae major, Pyrgus 
sidae, Spialia phlomidis, Thymelicus actaeon, Thymelicus lineolus, Thymelicus sylvestris. LASIOCAMPIDAE : Phyllodesma 
tremulifolia. LYCAENIDAE: Agriades pyrenaicus, Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus damone wagneri, Agrodiaetus 
demavendi amasyaensis, Agrodiaetus eurypilos, Agrodiaetus firdusii, Agrodiaetus iphigenia, Agrodiaetus menalcas, Agrodiaetus 
poseidon, Alciphronia alciphron melibaeus, Aricia agestis, Aricia artaxerxes, Callophrys rubi, Cupido minimus minimus, Cupido 
osiris, Cyaniris bellis bellis, Eumedonia eumedon ssp., Glaucopsyche alexis, Glaucopsyche astraea, Heodes virgaureae, Iolana tolas 
cappadocica, Kretania carmon carmon, Lampides boeticus, Loweia tityrus, Lycaeides idas, Lycaena phlaeas, Lysandra bellargus, 
Lysandra ossmar, Meleageria daphnis, Neolysandra coelestina pontica, Palaeochrysophanus candens, Plebejides pylaon sephyrus, 
Plebejus argus orientalis, Plebicula amanda orientalis, Plebicula dorylas, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, Pseudophilotes 
vicrama astabene, Quercusia quercus, Satyrium acaciae guichardi, Satyrium ilicis, Satyrium spini melantho, Sublysandra Cornelia 
Cornelia, Thersamonia hylla hylla, Thersamonia kefersteinii, Thersamonia thetis, Tomares nesimachus, Tomares nogelii aurantiaca, 
Turanana endymion endymion, Ultraaricia anteros anteros, Vacciniina alcedo occidentissima, Vacciniina loewii. LYMANTRIIDAE: 
Leucoma salicis. NOCTUIDAE: Actinotia radiosa radiosa, Agrotis exclamationis, Autographa gamma, Copiphana olivina, 
Drasteria cailino, Emmelia trabealis, Eublemma respersa, Eublemma candidana, Euclidia glyphica, Euclidia mi, Euclidia triquetra 
aurantiaca, Helicoverpa armigera, Heliothis peltigera, Janthinea frivaldskyi, Luperina sp., Ozarba moldavica, Phytometra 
viridaria, Tyta luctuosa. OECOPHORIDAE: Pleurota sp. PAPILIONIDAE: Adoritis mnemosyne, Allancastria cerisyi cerisyi, 
Allancastria deyrollei, Iphiclides podalirius, Papilio machaon, Parnassius apollo graslini. PIERIDAE: Anthocharis cardamines, 

112 Anthocharis grueneri grueneri, Aporia crataegi, Euchloe ausonia, Leptidea duponcheli, Leptidea sinapis, Pieris brassicae, Pieris 
bryoniae turcica, Pieris ergane, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae, Pontia daplidice, Zegris eupheme mnestho. PYRALIDAE: 
Agriphila straminella, Amaurophanes stigmosalis, Chrysocrambus craterellus, Elophila nymphaeata, Eurrhypis pollinalis, 
Evergestis frumentalis, Evergestis umbrosalis, Homoeosoma sp., Nephopteryx alpigenella, Noctuelia superba, Nymphula stagnata, 
Pyrausta aurata, Synaphe angustalis ssp., Synaphe bombycalis, Synaphe consecretalis, Synaphe moldavica ssp., Tegostoma 
comparalis, Tegostoma lepidalis, Tretopteryx pertusalis. SATYRIDAE: Arethusana arethusa sultana, Brintesia circe, Chazara 
briseis, Coenonympha arcania, Coenonympha leander leander, Coenonympha pamphilus, Erebia aethiops, Erebia medusa, 
Hyponephele lupinus, Hyponephele lycaon, Kirinia roxelana, Lasiommata maera orientalis, Lasiommata megera, Lasiommata 
petropolitana, Maniola jurtina, Melanargia galathea, Melanargia larissa, Neochazara anthe anthe, Parahipparchia algirica 
senthes, Proterebia afra dalmata, Pseudochazara anthelea anthelea, Pseudochazara mamurra, Pseudochazara mniszechii, Pyronia 
tithonus, Satyrus ferula amasinus. SESIIDAE: Chamaesphecia sp. SPHINGIDAE: Hemaris croatica, Macroglossum stellatarum. 
TINEIDAE: Rhodobates laevigatellus. TORTRICIDAE: Aethes tesserana, Ptycholoma lecheana, Rhyacionia pinicolana, Tortrix 
viridana. ZYGAENIDAE: Adscita statices, Roccia budensis, Zygaena carniolica ssp., Zygaena dorycnii, Zygaena filipendulae, 
Zygaena formosa hesselbarthi, Zygaena laeta akschehirensis, Zygaena lonicerae, Zygaena loti, Zygaena olivieri ganymedes, 
Zygaena purpuralis, Zygaena sedi kocaki, Zygaena viciae, Zygaenoprocris capitalis. 

Subalpin Zon (Sa.): 

ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica, Cynthia cardui. COLIADIDAE: Colias croceus. GEOMETRIDAE: Aplocera 
annexata (*), Aplocera columbata (*), Lythria rotaria. HESPERIIDAE: Hesperia comma, Spialia phlomidis, Thymelicus sylvestris. 
LYCAENIDAE: Agrodiaetus firdusii (*), Agrodiaetus iphigenia (*), Plebejus argus orientalis, Polyommatus icarus, Vacciniina 
loewii. NOCTUIDAE: Autographa gamma. PAPILIONIDAE: Parnassius apollo (*), PIERIDAE: Pieris ergane, Pieris mannii. 
PYRALIDAE: Catoptria lithargyrella (*), Mecyna sp., Panstegia limbopunctalis (*). SATYRIDAE: Chazara briseis, Erebia ottomana 
ottomana (*), Hyponephele lycaon, Melanargia larissa, Pseudochazara beroe (*), Pseudochazara geyeri (*). SPHINGIDAE: 
Macroglossum stellatarum. 

Yukandaki listede yer alan ger9ek subalpin tiirler (*) ile i^aretlenmi^tir. Digerler tiirlerin bu yiiksekliklerde rastlanmasi 
tesadiif veya ba§ka meteorolojik faktorlerden (riizgar gibi) olup, kaydedikleri i?in de listeye sokulmu^tur. 

Alp in Zon (A.): 

ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica, Cynthia cardui. COLIADIDAE: Colias croceus. GEOMETRIDAE: Idaea sp., Lythria 
rotaria, Pydna badiaria. LYCAENIDAE: Agriades pyrenaicus (*), Alciphronia alciphron melibaeus, Kretania carmon carmon, 
Plebejides pylaon sephyrus, Turanana endymion endymion. NOCTUIDAE: Euxoa agricola, Heliothis peltigera. PIERIDAE: Pieris 
brassicae, PYRALIDAE: Panstegia limbopunctalis (*). SATYRIDAE: Pseudochazara beroe(*). SPHINGIDAE: Macroglossum 
stellatarum. 

(*) ile if-iaretlenen tiirler gercek alpin tiirler olup, digerlerine bir onceki kisimda aciklanan nedenlerle burada yer 
verilmif-itir. 

Lepidopter Tiirlerinin Bitki Formasyonlarina Gore Dagihmi 

A§agida, cahf-ima alanmda tesbit edilen tiirlerin bitki formasyonlan bir degerlendirmesi verilmif-itir. Lepidopterler 
familya ve tiirler halinde alfabetik siralamrken tespit edildikleri bitki formasyonlanyla illerin adlan alfabetik olarak 
duzenlenmifjitir. 

AF. 

ARGYNNIDAE: Cynthia cardui (Kayseri). Fabriciana niobe (Nevsehir). Issoria lathonia (Kayseri, Nevsehir). Melitaea 
phoebe (Amasya). Polygonia c-album (Amasya). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Kayseri). Colias croceus (Amasya, 
Kayseri, Nevsehir). GEOMETRIDAE: Lythria rotaria (Kayseri). HESPERIIDAE: Carcharodus alceae (Amasya, Kayseri). Erynnis 
tages (Ankara). Thymelicus actaeon (Nevsehir). Thymelicus lineolus (Nevsehir). Thymelicus sylvestris (Kayseri). LYCAENIDAE: 
Agrodiaetus menalcas (Kayseri). Aricia agestis (Kayseri). Lampides boeticus (Kayseri). Lycaena phlaeas (Kayseri, Nevsehir). 
Meleageria daphnis (Nevsehir). Plebejus argus orientalis (Kayseri). Polyommatus icarus (Amasya, Ankara, Kayseri, Nevsehir). 
NOCTUIDAE: Emmelia trabealis (Nevsehir). Tyta luctuosa (Kayseri, Nevsehir). Zethes insularis (Amasya). PAPILIONIDAE: 
Iphiclides podalirius (Nevsehir). Papilio machaon (Nevsehir). PIERIDAE: Aporia crataegi (Nevsehir). Leptidea duponcheli 
(Kayseri). Pieris brassicae (Amasya, Ankara, Kayseri, Nevsehir). Pieris pseudorapae suffusa (Amasya). Pieris rapae (Amasya, 
Ankara, Kayseri, Nevsehir). Pontia daplidice (Kayseri, Nevsehir). PLUTELLIDAE: Plutella sp. (Nevsehir). PYRALIDAE: 
Amaurophanes stigmosalis (Ankara). Myelois sp. (Nevsehir). Synaphe moldavica (Ankara). Chazara briseis (Nevsehir). 
Coenonympha pamphilus (Ankara). Hyponephele lupinus (Ankara). Hyponephele lycaon (Nevsehir). Kirinia roxelana (Kayseri). 
Maniola jurtina (Kayseri, Nevsehir). Melanargia larissa (Nevsehir). SESIIDAE: Synanthedon myopaeforme (Amasya). Tinthia 
tineiformis (Amasya). SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum (Nevsehir). ZYGAENIDAE : Jordanita graeca (Nevsehir). 

EOF: Anb OF. 

ARCTIIDAE: Setina pontica (Bolu). Spiris striata (Bolu). ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica (Bolu, Bursa Cankiri). 
Argynnis paphia (Bolu). Clossiana euphrosyne (Cankiri). Cynthia cardui (Bolu, Bursa, Cankiri, Kastamonu). Fabriciana adippe 
(Bolu, Kastamonu). Inachis io (Cankiri, Kastamonu). Issoria lathonia (Kastamonu). Melitaea didyma (Bolu). Mesoacidalia aglaia 
(Bolu). Polygonia c-album (Bolu.Kastamonu). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Bolu, Cankiri). Colias croceus (Bolu, 
Bursa, Cankiri, Kastamonu). Gonepteryx rhamni (Kastamonu). GEOMETRIDAE: Aplocera annexata (Bursa). Aplocera columbata 
(Bursa). Epirrhoe alternata (Cankiri). Ematurga atomaria orientaria (Bolu). Gypsochroa renitidata (Bolu). Idaea aureolaria 
(Bolu, Cankiri). Lythria rotaria (Bursa). Scopula immorata (Cankiri). Scotopteryx bipunctaria (Bolu). Scotopteryx chenopodiata 
(Bolu). HESPERIIDAE: Erynnis tages (Bolu). Muschampia tessellum (Bolu). Neospialia orbifer (Bolu). Ochlodes venata (Bolu, 
Kastamonu). Spialia phlomidis (Bolu). Thymelicus sylvestris (Bolu). LYBITHEIDAE: Libythea celtis (Bolu). LYCAENIDAE: 

113 Agrodiaetus iphigenia (Bolu). Aricia artaxerxes (Cankiri). Celastrina argiolus (Bolu). Cupido osiris (Bolu). Eumedonia eumedon 
(Cankiri). Heodes virgaureae (Cankiri). Loweia tityrus (Bolu). Lycaeides idas (Cankiri). Meleageria daphnis (Bolu). 
Palaeochrysophanus candens (Cankiri). Plebejus argus orientalis (Bolu). Plebejus argus orientalis ((^ankm). Plebicula dorylas 
(Bolu). Polyommatus icarus (Bolu, Bursa). NOCTUIDAE: Autographa gamma (Bursa, Bolu, (Rankin). Euclidia glyphica (Bolu). 
Luperina sp. (Bolu). Odice suava (Bolu). PIERIDAE: Leptidea sinapis (Bolu). Pieris brassicae (Bolu). Pieris bryoniae turcica 
(Cankiri). Pieris mannii (Bursa). Pieris pseudorapae suffusa (Bolu, Kastamonu). Pieris rapae (Bolu). PYRALIDAE: Agriphila 
straminella (Cankiri, Catoptria lithargyrella (Bursa). Elophila nymphaeata (Bolu). Nomophila noctuella (Bolu). Nymphula stagnata 
(Bolu). Panstegia limbopunctalis (Bursa). Pollichia semirubella (Bolu). Pyrausta despicata (Bolu). Pyrausta sp. (Bolu). 
SATYRIDAE: Erebia aethiops (Kastamonu). Erebia medusa (Cankiri). Erebia ottomana ottomana (Bursa). Hyponephele lycaon 
(Bolu). Lasiommata maera orientalis (Bolu). Lasiommata maera orientalis (Bolu). Maniola jurtina (Bolu, Kastamonu). Melanargia 
galathea (Bolu). Pseudochazara mniszechii (Bolu). SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum (Bolu, Bursa). TORTRICIDAE: 
Ablabia goiiana (Cankiri). ZYGAENIDAE: Adscita sp.(Bolu). Zygaena fllipendulae (Bolu). Zygaena lonicerae (Bolu). Zygaena loti 
(Bolu). 

EOF: Ps OF. 

ARCTIIDAE: Eilema sp. (Bolu). ARGYNNIDAE: Cynthia cardui (Bolu). COLIADIDAE: Colias croceus (Bolu). Gonepteryx 
rhamni (Bolu). LYCAENIDAE: Agrodiaetus demavendi amasyaensis (Bolu). Agrodiaetus iphigenia (Bolu). Meleageria daphnis 
(Bolu). Plebejus argus orientalis (Bolu). PYRALIDAE: Nephopteryx alpigenella (Bolu). Pyrausta sp.(Bolu). SATYRIDAE: 
Arethusana arethusa sultana (Bolu). Hyponephele lycaon (Bolu). Melanargia galathea (Bolu). ZYGAENIDAE : Zygaena carniolica 
ssp. (Bolu). Zygaena fllipendulae (Bolu). 

EOF: Quercus OF. 

ARGYNNIDAE: Argynnis paphia (Bursa). Brenthis daphne (Bursa). Cynthia cardui (Bursa). Inachis io (Bursa). Issoria 
lathonia (Bursa). Polygonia c-album (Bursa). COLIADIDAE: Colias croceus (Bursa). Gonepteryx rhamni (Bursa). HESPERIIDAE : 
Ochlodes venata (Bursa). Thymelicus sylvestris (Bursa). Heodes virgaureae (Bursa). Loweia tityrus (Bursa). Lycaeides idas (Bursa). 
Meleageria daphnis (Bursa). Polyommatus icarus (Bursa). NOCTUIDAE: Calymnia trapezina (Bursa). PIERIDAE: Leptidea sinapis 
(Bursa). Pieris brassicae (Bursa). Pieris pseudorapae suffusa (Bursa). Pieris rapae (Bursa). Pontia daplidice (Bursa). SATYRIDAE: 
Coenonympha arcania (Bursa). Kirinia roxelana (Bursa). ZYGAENIDAE: Zygaena dorycnii (Bursa). Zygaena fllipendulae (Bursa). 

Euxine OF: Fo-Rp OF. 

ADELIDAE: Adela sp. (Kastamonu). ARCTIIDAE: Lithosia quadra (Bolu). ARGYNNIDAE: Argynnis paphia (Bolu, 
Kastamonu, Samsun, Zonguldak). Cynthia cardui (Bolu, Kastamonu, Zonguldak). Fabriciana adippe (Bolu, Kastamonu). Inachis io 
(Kastamonu). Issoria lathonia (Bolu). Melitaea didyma (Kastamonu, Zonguldak). Mellicta athalia (Kastamonu). Mesoacidalia 
aglaia (Bolu, Samsun, Zonguldak). Pandoriana pandora pandora (Bolu). Polygonia c-album (Bolu). Vanessa atalanta (Bolu, 
Kastamonu). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Kastamonu). Colias croceus (Bolu, Kastamonu, Zonguldak). Gonepteryx 
rhamni (Bolu, Kastamonu, Zonguldak). GEOMETRIDAE: Chlorissa viridata (Bolu, Kastamonu). Ematurga atomaria orientaria 
(Bolu, Kastamonu, Zonguldak). Scopula sp. (Kastamonu). Scotopteryx bipunctaria (Bolu). HESPERIIDAE: Carcharodus orientalis 
(Sakarya). Erynnis tages (Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak). Neospialia orbifer (Kastamonu, Zonguldak). Ochlodes venata 
(Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak). Thymelicus sylvestris (Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak). LYCAENIDAE: 
Agrodiaetus admetus anatoliensis (Bolu). Agrodiaetus demavendi amasyaensis (Kastamonu). Agrodiaetus iphigenia (Kastamonu). 
Callophrys rubi (Kastamonu). Everes alcetas (Sakarya). Everes argiades (Kastamonu). Heodes virgaureae (Kastamonu). Iolana 
iolas cappadocica (Kastamonu). Loewia tityrus (Sakarya, Kastamonu, Bolu). Lycaena phlaeas (Kastamonu, Sakarya). Lysandra 
bellargus (Bolu, Kastamonu). Lysandra ossmar (Kastamonu). Maculinea arion (Bolu, Sakarya). Meleageria daphnis (Bolu, 
Kastamonu). Plebejus argus orientalis (Bolu, Kastamonu, Zonguldak). Plebicula dorylas (Kastamonu). Plebicula thersites (Bolu). 
Polyommatus icarus (Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak). Pseudophilotes vicrama astabene (Bolu). Satyrium acaciae guichardi 
(Sakarya). Ultraaricia anteros anteros (Sakarya). NOCTUIDAE: Autographa gamma (Kastamonu). Euclidia glyphica (Kastamonu, 
Zonguldak). Rhynchodontodes antiqualis (Zonguldak). Tyta luctuosa (Zonguldak). PAPILIONIDAE: Iphiclides podalirius (Bolu, 
Kastamonu, Zonguldak), Parnassius apollo graslini (Kastamonu). PIERIDAE: Leptidea sinapis (Bolu, Sakarya, Samsun, 
Zonguldak). Pieris brassicae (Bolu). Pieris mannii (Kastamonu, Pieris pseudorapae suffusa (Bolu, Kastamonu, Zonguldak). Pieris 
rapae (Bolu, Kastamonu, Zonguldak). Pontia daplidice (Bolu). PYRALIDAE: Chrysocrambus craterellus (Bolu). Eurrhypara 
hortulata (Bolu). Eurrhypis pollinalis (Bolu). Nomophila noctuella (Bolu, Kastamonu). Pollichia semirubella (Bolu, Sakarya). 
Pyrausta aurata (Bolu). Pyrausta despicata (Bolu). Sitochroa palealis (Kastamonu). Synaphe moldavica ssp. (Bolu). SATYRIDAE: 
Coenonympha arcania (Bolu, Kastamonu, Sakarya, Samsun). Coenonympha pamphilus (Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak). 
Erebia aethiops (Bolu, Kastamonu, Samsun). Eumenis syriaca (Bolu). Hyponephele lycaon (Bolu, Kastamonu). Lasiommata maera 
orientalis (Bolu). Maniola jurtina (Bolu, Kastamonu, Sakarya, Samsun, Zonguldak). Melanargia galathea (Bolu, Kastamonu, 
Sakarya, Zonguldak). Melanargia larissa (Kastamonu). Pyronia tithonus (Bolu, Zonguldak). SPHINGIDAE: Macroglossum 
stellatarum (Kastamonu). ZYGAENIDAE: Zygaena carniolica ssp. (Kastamonu). Zygaena carniolica ssp. (Kastamonu, Zonguldak). 
Zygaena dorycnii (Bolu, Sakarya). Zygaena fllipendulae (Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak). Zygaena loti (Kastamonu). 

MF. 

ARCTIIDAE: Spiris striata (Bolu). Tyria jacobaeae (Ankara). ARGYNNIDAE : Aglais urticae turcica (Afyon, Ankara). 
Azuritis reducta reducta (Ankara). Cynthia cardui (Afyon, Amasya, Ankara, Bolu, Cankiri, Kirsehir, Kiitahya). Euvanessa antiopa 
(Ankara). Fabriciana niobe (Ankara). Inachis io (Amasya). Issoria lathonia (Ankara, Bolu, Kayseri, Kirsehir). Melitaea cinxia 
(Ankara). Melitaea didyma (Afyon, Ankara, Cankiri, Eskisehir, Kayseri, Kirsehir, Kiitahya, Tokat). Melitaea fascelis pseudodidyma 
(Ankara). Melitaea phoebe (Afyon, Kayseri). Mesoacidalia aglaia (Afyon, Amasya, Bolu). Pandoriana pandora pandora (Ankara). 
BRACHODIDAE: Brachodes appendiculata (Ankara). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Afyon, Ankara, Bolu, Kayseri, 
Kirsehir). Colias aurorina aurorina (Ankara). Colias croceus (Afyon, Amasya, Ankara, Bolu, Cankiri, Kayseri, Kirsehir, Nevsehir, 
Tokat). Gonepteryx rhamni (Ankara, Bolu, Kirsehir). CTENUCHIDAE: Amata rossica anatolica (Ankara). GEOMETRIDAE: 

114 Ematurga atomaria orientaria (Ankara, Bolu). Idaea aureolaria (Ankara). Idaea sp. (Afyon, Amasya, Ankara). Lythria purpuraria 
(Ankara). Pellonia vibicaria (Amasya). Phyllometra culminaria (Ankara). Pseudopanthera macularia (Ankara). Rhodostrophia 
calabra (Amasya). Scopula decorata (Ankara). Scopula ornata (Ankara, Bolu). Scotopteryx bipunctaria (Amasya, Ankara, Tokat). 
Semiothisa glarearia (Ankara). HESPERIIDAE: Carcharodus alceae (Bolu, (Rankin). Carcharodus orientalis (Amasya). Erynnis 
tages (Amasya, Bolu, (Rankin). Hesperia comma (Afyon, Kiitahya). Muschampia proteides (Amasya, Kirsehir, Kiitahya). 
Muschampia tessellum (Ankara). Neospialia orbifer (Amasya, Ankara, Kayseri, Tokat). Pyrgus cinarae (Afyon). Pyrgus serratulae 
major (Ankara). Spialia phlomidis (Kiitahya). Thymelicus actaeon (Bolu, Tokat). Thymelicus lineolus (Afyon, Tokat). Thymelicus 
sylvestris (Ankara, Kayseri, Nevsehir, Tokat). LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus anatoliensis (Amasya, Ankara, Bolu, (Rankin, 
Corum, Kirsehir, Kiitahya, Tokat). Agrodiaetus damone wagneri (Amasya, Kirsehir). Agrodiaetus demavendi amasyaensis (Ankara, 
Bolu, Chorum, Kayseri, Kirsehir, Kiitahya, Nevsehir, Tokat). Agrodiaetus eurypilos (Kayseri, Tokat). Agrodiaetus firdusii (Kayseri). 
Agrodiaetus hopfferi (Ankara, Tokat). Agrodiaetus menalcas (Ankara, Kayseri, Kirsehir, Nevsehir). Agrodiaetus poseidon (Cankiri, 
Kayseri). Aricia agestis (Amasya, Ankara, Kirsehir, Nevsehir, Tokat). Callophrys rubi (Ankara). Celastrina argiolus (Ankara, Bolu, 
(Rankin). Cupido minimus minimus (Ankara, Tokat). Cupido osiris (Amasya, Ankara, Bolu, Kayseri). Cyaniris bellis bellis (Ankara). 
Eumedonia eumedon ssp. (Ankara). Freyeria trochylus (Eskisehir). Glaucopsyche alexis (Ankara). Kretania carmon carmon 
(Ankara, Nevsehir). Lampides boeticus (Ankara). Loweia tityrus (Afyon, Ankara). Lycaena phlaeas (Afyon, Kayseri, Kiitahya). 
Lysandra bellargus (Amasya, (Rankin, Tokat). Lysandra corydonius (Corum, Tokat). Lysandra ossmar (Kayseri). Meleageria daphnis 
(Afyon, Ankara, (Rankin, Kayseri, Kirsehir, Nevsehir). Palaeochrysophanus candens (Tokat). Plebejides pylaon sephyrus (Nevsehir). 
Plebejus argus orientalis (Amasya, Ankara, Bolu, Kiitahya, Tokat). Plebicula thersites (Amasya, Ankara, Corum, Kirsehir, Nevsehir, 
Tokat). Polyommatus icarus (Afyon, Amasya, Ankara, Bolu, (Rankin, Chorum, Kayseri, Kirsehir, Nevsehir, Tokat). Pseudophilotes 
vicrama astabene (Ankara, Bolu). Satyrium abdominalis (Tokat). Satyrium acaciae guichardi (Afyon, Ankara). Satyrium ilicis 
(Kayseri). Satyrium spini melantho (Ankara, (Rankin, Sublysandra Cornelia Cornelia (Amasya, Ankara, Bolu, (Rankin, Nevsehir, 
Tokat). Thersamonia hylla hylla (Afyon, Kayseri). Turanana endymion endymion (Ankara). Ultraaricia anteros anteros (Cankiri, 
Tokat). Vacciniina loewii (Ankara). LYMANTRIIDAE : Euproctis chrysorrhoea (Ankara). Leucoma salicis (Ankara). NOCTUIDAE: 
Actinotia radiosa radiosa (Ankara). Copiphana olivina (Ankara). Eublemma respersa (Ankara). Eublemma sp. (Kayseri). Euclidia 
glyphica (Ankara). Heliothis peltigera (Ankara). Odice arcuinna (Eskisehir). Phytometra viridaria (Ankara, Tokat). 
OECOPHORIDAE: Pleurota pungitiella (Ankara). Pleurota sp. (Ankara). Pleurota sp. (Chorum). PAPILIONIDAE : Adoritis 
mnemosyne (Ankara). Allancastria cerisyi cerisyi (Ankara). Iphiclides podalirius (Ankara). Papilio machaon (Ankara). PIERIDAE: 
Anthocharis cardamines (Ankara). Aporia crataegi (Ankara). Leptidea duponcheli (Ankara, Kayseri, Kirsehir). Leptidea sinapis 
(Amasya, Bolu). Pieris brassicae (Bolu). Pieris ergane (Ankara). Pieris pseudorapae suffusa (Bolu, Tokat). Pieris rapae (Afyon, 
Bolu, (Rankin, Kayseri, Kirsehir, Kiitahya). Pontia daplidice (Amasya, Kayseri, Kirsehir, Kiitahya, Nevsehir, Tokat). Zegris eupheme 
mnestho (Ankara). PYRALIDAE: Amaurophanes stigmosalis (Ankara). Chrysocrambus craterellus (Ankara). Cynaeda dentalis 
(Kiitahya). Evergestis frumentalis (Ankara). Evergestis umbrosalis (Ankara). Loxostege mucosalis (Ankara). Metasia sp. (Kiitahya). 
Myelois sp. (Afyon). Noctuelia superba (Ankara). Nomophila noctuella (Bolu). Nephopteryx alpigenella (Ankara). Psammotis 
pulveralis (Ankara). Pyrausta aurata (Ankara, Bolu). Pyrausta sp. (Ankara). Synaphe angustalis ssp. (Ankara). Synaphe moldavica 
ssp. (Ankara). Tegostoma comparalis (Ankara). Tegostoma lepidalis (Ankara). Tretopteryx pertusalis (Ankara). SATYRIDAE: 
Arethusana arethusa sultana (Afyon, Ankara, (Rankin, Chorum, Kirsehir, Kiitahya). Brintesia circe (Afyon, Amasya). Chazara briseis 
(Afyon, Ankara, Corum, Eskisehir, Kayseri, Kirsehir, Kiitahya, Nevsehir, Tokat). Coenonympha pamphilus (Afyon, Amasya, Ankara, 
Bolu, (Rankin, Kayseri, Tokat). Eumenis syriaca (Cankiri). Hyponephele lupinus (Ankara). Hyponephele lycaon (Afyon, Ankara, 
Kayseri, Kiitahya). Kirinia roxelana (Ankara, Tokat). Lasiommata megera (Amasya, Ankara, (Rankin). Maniola jurtina (Afyon, 
Amasya, Ankara, Bolu, (Rankin, Chorum). Melanargia galathea (Amasya, Bolu). Melanargia larissa (Afyon, Ankara, Chorum, Kayseri, 
Kirsehir, Nevsehir). Neochazara anthe anthe (Ankara, Kirsehir, Nevsehir). Neohipparchia statilinus (Cankiri). Parahipparchia 
algirica senthes (Ankara). Proterebia afra dalmata (Ankara). Pseudochazara anthelea anthelea (Ankara, Eskisehir, Kayseri, 
Kirsehir). Pseudochazara mamurra (Afyon, Kiitahya). Pseudochazara mniszechii (Cankiri, Eskisehir, Kirsehir). Pyronia tithonus 
(Afyon, Bolu). Satyrus ferula amasinus (Ankara). SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum (Amasya, Ankara, Bolu, Kiitahya). 
TINEIDAE: Rhodobates laevigatellus (Ankara). TORTRICIDAE: Tortrix viridana (Ankara). ZYGAENIDAE: Adscita sp. (Afyon). 
Adscita statices (Ankara). Zygaena carniolica antitaurica (Kayseri). Zygaena carniolica atatuerki (Ankara). Zygaena carniolica 
tokatensis (Tokat). Zygaena dorycnii (Afyon, Ankara). Zygaena filipendulae (Afyon, Amasya). Zygaena laeta akschehirensis (Afyon). 
Zygaena loti (Ankara). Zygaena olivieri ganymedes (Afyon, Amasya). Zygaena purpuralis (Ankara). Zygaena sedi kocaki (Ankara). 
Zygaena viciae (Afyon). Zygaenoprocris capitalis (Ankara). 

MMF: Pn OF. 

ARCTIIDAE: Arctia villica ssp. (Ankara). ARCTIIDAE: Tyria jacobaeae (Ankara). Aglais urticae turcica (Ankara). 
Argynnis paphia (Cankiri, Corum). Azuritis reducta reducta (Ankara, Corum). Clossiana euphrosyne (Ankara). Cynthia cardui 
(Ankara, Bilecik, Cankiri, Corum). Eurodryas aurinia ssp. (Ankara). Euvanessa antiopa (Corum). Fabriciana niobe (Ankara). 
Issoria lathonia (Ankara). Melitaea cinxia (Ankara). Melitaea didyma (Ankara). Melitaea fascelis pseudodidyma (Bilecik). Melitaea 
phoebe (Ankara). Mellicta athalia (Ankara). Mesoacidalia aglaia (Cankiri). Pandoriana pandora pandora (Ankara). Polygonia c- 
album (Bilecik). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Ankara). Colias croceus (Ankara, Bilecik). Gonepteryx rhamni 
(Corum). CTENUCHIDAE: Amata rossica anatolica (Ankara), Ematurga atomaria orientaria (Ankara), Epirrhoe alternata 
(Bilecik), Idaea aureolaria (Ankara), Idaea sp. (Ankara), Larentiid. (Cankiri), Lythria rotaria (Ankara), Odezia atrata (Ankara), 
Orthostixis cribraria (Ankara), Pseudopanthera macularia (Ankara), Scopula ornata (Ankara), Scopula sp. (Ankara), Scopula sp. 
(Bilecik), Scotopteryx chenopodiata (Cankiri), Scotopteryx mucronata (Ankara), Semiothisa chlatrata (Ankara). HESPERIIDAE: 
Carcharodus alceae (Ankara), Carcharodus orientalis (Ankara), Erynnis tages (Ankara, Bilecik), Erynnis tages (Corum), Hesperia 
comma (Afyon), Muschampia nomas (Ankara), Muschampia tessellum (Ankara), Neospialia orbifer (Ankara, Bilecik), Ochlodes 
venata (Cankiri), Pyrgus malvae (Ankara), Pyrgus melotis (Ankara), Pyrgus serratulae major (Ankara), Thymelicus actaeon 
(Corum), Thymelicus sylvestris (Afyon, Ankara, Cankiri). LASIOCAMPIDAE : Phyllodesma tremulifolia (Ankara). LYCAENIDAE: 
Agrodiaetus admetus anatoliensis (Corum), Alciphronia alciphron melibaeus (Ankara), Aricia agestis (Ankara), Callophrys rubi 
(Ankara), Celastrina argiolus (Ankara), Cupido minimus minimus (Ankara), Cupido osiris (Ankara), Cyaniris bellis bellis (Ankara), 
Eumedonia eumedon ssp. (Ankara), Everes argiades (Corum), Glaucopsyche alexis (Ankara), Iolana iolas cappadocica (Ankara), 

115 Kretania carmon carmon (Ankara), Loweia tityrus (Ankara, Corum), Lycaena phlaeas (Ankara, Corum), Lysandra bellargus 
(Ankara), Lysandra corydonius (Corum), Meleageria daphnis (Corum), Neolysandra coelestina pontica (Ankara), Plebejides pylaon 
sephyrus (Ankara), Plebejus argus orientalis (Ankara), Plebicula amanda orientalis (Ankara), Plebicula thersites (Ankara), 
Polyommatus icarus (Ankara, Bilecik, Corum), Satyrium ilicis (Ankara), Sublysandra Cornelia Cornelia (Chorum), Sublysandra 
myrrha (Ankara), Tomares nogelii aurantiaca (Ankara), Ultraaricia anteros anteros (Ankara, Bilecik). NOCTUIDAE: Agrotis 
exclamationis (Ankara), Euclidia glyphica glyphica (Ankara), Euclidia mi ssp. (Ankara), Euclidia triquetra aurantiaca (Ankara), 
Helicoverpa armigera (Ankara), Phytometra viridaria (Ankara), Rhypagla lacernaria (Ankara), Tyta luctuosa (Bilecik). 
OECOPHORIDAE: Pleurota sp. (Ankara). PAPILIONIDAE : Adoritis mnemosyne (Ankara), Allancastria cerisyi cerisyi (Ankara), 
Allancastria deyrollei (Ankara), Archon apollinus amasinus (Ankara), Iphiclides podalirius (Ankara), Papilio machaon ssp. 
(Ankara), Anthocharis cardamines ssp. (Ankara), Anthocharis grueneri grueneri (Ankara), Aporia crataegi (Ankara), Euchloe 
ausonia (Ankara), Leptidea duponcheli (Ankara), Leptidea sinapis (Ankara, Bilecik, (Rankin, Chorum), Pieris pseudorapae suffusa 
(Cankiri), Pieris rapae (Bilecik, Corum), Pontia daplidice (Ankara, Bolu, Chorum), Zegris eupheme mnestho (Ankara). PYRALIDAE: 
Amaurophanes stigmosalis (Ankara), Eurrhypis pollinalis (Ankara), Eurrhypis sartalis (Ankara), Evergestis frumentalis (Ankara), 
Megasis rippertella (Ankara), Noctuelia superba (Ankara), Nomophila noctuella (Bilecik), Pyrausta despicata (Bilecik), Sitochroa 
verticalis (Ankara), Synaphe angustalis (Ankara), Synaphe bombycalis (Ankara), Synaphe moldavica (Ankara), Tretopteryx 
pertusalis (Ankara). SATYRIDAE: Chazara briseis (Afyon, Chorum), Coenonympha arcania (Cankiri), Coenonympha leander leander 
(Ankara), Coenonympha pamphilus (Ankara, Bilecik, Corum), Erebia aethiops (Cankiri), Eumenis syriaca (Bilecik), Hyponephele 
lupinus (Ankara, Corum), Hyponephele lycaon (Afyon), Lasiommata maera orientalis (Cankiri), Lasiommata megera (Ankara), 
Maniola jurtina (Ankara, Bilecik), Melanargia galathea (Bilecik, Cankiri), Melanargia larissa (Ankara, Corum), Parahipparchia 
algirica senthes (Ankara), Pseudochazara anthelea anthelea (Afyon), Pseudochazara mamurra (Afyon), Pseudochazara mniszechii 
(Afyon), Pyronia tithonus (Bilecik). SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum (Ankara, Bilecik). TINEIDAE: Rhodobates 
laevigatellus (Ankara). TORTRICIDAE: Ptycholoma lecheana (Ankara). ZYGAENIDAE: Jordanita graeca (Ankara), Roccia 
volgensis (Ankara), Zygaena filipendulae (Ankara), Zygaena loti (Ankara), Zygaena punctum (Ankara), Zygaena purpuralis 
(Ankara). 

MeF: 

ADELIDAE: Adela sp. (Ankara). ARGYNNIDAE: Azuritis reducta reducta (Ankara). COLIADIDAE: Colias alfacariensis 
bergeri (Ankara), Gonepteryx farinosa (Ankara), Gonepteryx rhamni (Ankara). GEOMETRIDAE: Scopula sp. (Ankara). 
HESPERIIDAE: Thymelicus sylvestris (Ankara). LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus anatoliensis (Ankara), Agrodiaetus 
demavendi amasyaensis (Ankara), Agrodiaetus menalcas (Ankara), Celastrina argiolus (Ankara), Cupido osiris (Ankara), 
Eumedonia eumedon ssp. (Ankara), Glaucopsyche alexis (Ankara), Plebejus argus orientalis (Ankara), Plebicula thersites (Ankara). 
NOCTUIDAE: Agrotis segetum (Ankara). PIERIDAE: Aporia crataegi (Ankara), Leptidea duponcheli (Ankara), Pieris rapae 
(Ankara). PYRALIDAE: Chrysocrambus craterellus (Ankara), Nephopteryx alpigenella (Ankara). SATYRIDAE: Chazara briseis 
(Ankara), Coenonympha pamphilus (Ankara), Hyponephele lupinus (Ankara), Maniola jurtina (Ankara), Melanargia larissa 
(Ankara). 

Meso-MOF. 

ARGYNNIDAE: Argynnis paphia (Bursa, Kocaeli), Azuritis reducta reducta (Bursa, Kocaeli), Issoria lathonia (Amasya), 
Melitaea cinxia (Amasya, Kocaeli), Melitaea didyma (Bursa, Istanbul, Kocaeli), Melitaea phoebe (Bursa), Mesoacidalia aglaia 
(Bursa), Pandoriana pandora pandora (Bursa), Vanessa atalanta (Bursa). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Amasya, 
Bursa), Colias crocea (Amasya, Bursa, Istanbul, Kocaeli), Gonepteryx rhamni (Amasya, Bursa, Kocaeli). ETHMIIDAE: Ethmia 
chrysopyga (Kocaeli). GEOMETRIDAE: Aplasta ononaria (Kocaeli), Aspitates ochrearia (Amasya, Kocaeli), Ematurga atomaria 
orientaria (Kocaeli, Sakarya), Pseudopanthera macularia (Sakarya), Selenia lunularia (Amasya). HESPERIIDAE: Carcharodus 
alceae (Kocaeli, Sakarya), Carcharodus orientalis (Bursa, Kocaeli), Erynnis tages (Bursa, Kocaeli, Sakarya), Neospialia orbifer 
(Bursa), Ochlodes venata (Bursa, Kocaeli), Pyrgus malvae (Bursa, Kocaeli, Sakarya), Thymelicus actaeon (Bursa), Thymelicus 
sylvestris (Bursa). LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus anatoliensis (Bursa), Agrodiaetus menalcas (Bursa), Aricia agestis 
(Amasya, Bursa), Callophrys rubi (Amasya, Kocaeli, Sakarya), Celastrina argiolus (Bursa, Sakarya), Freyeria trochylus (Bursa), 
Glaucopsyche alexis (Amasya, Kocaeli, Sakarya), Loweia tityrus (Bursa), Lycaena phlaeas (Bursa, Istanbul, Kocaeli, Sakarya), 
Lysandra bellargus (Bursa), Meleageria daphnis (Bursa), Plebejus argus orientalis (Kocaeli), Plebicula thersites (Kocaeli), 
Polyommatus icarus (Amasya, Bursa, Istanbul, Kocaeli), Pseudophilotes vicrama astabene (Amasya, Bursa), Quercusia quercus 
(Bursa), Sublysandra Cornelia Cornelia (Amasya), Thersamonia hylla hylla (Bursa), Ultraaricia anteros anteros (Bursa, Istanbul). 
LYMANTRIIDAE: Lymantria dispar (Istanbul). NOCTUIDAE: Acontia lucida lucida (Kocaeli), Autographa gamma (Istanbul, 
Sakarya), Dysgonia algira (Bursa), Heliothis sp. (Bursa), Odice arcuinna (Kocaeli), Phytometra viridaria (Sakarya), Tyta luctuosa 
(Amasya). PAPILIONIDAE: Iphiclides podalirius (Amasya, Bursa, Istanbul, Sakarya), Papilio machaon (Amasya, Sakarya). 
PIERIDAE: Anthocharis cardamines ssp. (Amasya, Kocaeli, Sakarya), Anthocharis grueneri grueneri (Amasya), Euchloe ausonia 
(Amasya, Kocaeli), Leptidea duponcheli (Amasya, Bursa, Kocaeli, Sakarya), Leptidea sinapis (Kocaeli, Sakarya), Pieris brassicae 
(Amasya, Bursa, Kocaeli, Sakarya), Pieris pseudorapae suffusa (Bursa, Kocaeli, Sakarya), Pieris rapae (Bursa, Istanbul, Kocaeli), 
Pontia daplidice (Amasya, Bursa). PYRALIDAE: Aporodes floralis (Bursa, Istanbul, Kocaeli), Pyrausta sp. (Kocaeli), Sitochroa 
palealis (Bursa). SATYRIDAE: Coenonympha arcania (Bursa), Coenonympha pamphilus (Amasya, Bursa, Istanbul, Kocaeli), 
Eumenis syriaca (Bursa), Hyponephele lupinus (Bursa), Hyponephele lycaon (Bursa), Kirinia roxelana (Bursa), Lasiommata maera 
orientalis (Amasya, Bursa, Kocaeli), Lasiommata megera (Amasya, Bursa, Kocaeli), Maniola jurtina (Bursa, Kocaeli), Melanargia 
galathea (Bursa), Melanargia larissa (Bursa), Neohipparchia statilinus (Bursa, Kocaeli), Pararge aegeria (Bursa, Sakarya), 
Pseudochazara mamurra (Bursa), Pyronia tithonus (Bursa, Istanbul, Kocaeli). SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum (Bursa, 
Kocaeli). TINEIDAE: Rhodobates laevigatellus (Amasya). TORTRICIDAE: Aethes margarotana (Sakarya). ZYGAENIDAE: 
Zygaena carniolica ssp. (Bursa, Istanbul, Kocaeli, Sakarya), Zygaena filipendulae (Bursa, Sakarya), Zygaena laeta (Bursa). 

RF 116 ARCTIIDAE: Arctia villica (Ankara), Tyria jacobaeae (Amasya). ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica (Bolu), Argynnis 
paphia (Bolu), Brenthis hecate (Ankara), Cynthia cardui (Amasya, Ankara, Bolu, Nevsehir), Fabriciana niobe (Ankara), Issoria 
lathonia (Amasya, Ankara, Bolu), Melitaea cinxia (Ankara), Melitaea didyma (Amasya, Ankara), Melitaea fascelis pseudodidyma 
(Ankara), Melitaea phoebe (Ankara), Mellicta athalia (Ankara), Mesoacidalia aglaia (Kirsehir), Pandoriana pandora pandora 
(Ankara). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Amasya, Ankara, Nevsehir), Colias croceus (Amasya, Ankara, Bolu, Istanbul, 
Nevsehir), Gonepteryx rhamni (Amasya, Nevsehir), Amata rossica anatolica (Ankara). GEOMETRIDAE: Aplasta ononaria (Ankara, 
Kirsehir), Dyscia conspersaria (Nevsehir), Idaea sp. (Kirsehir), Lithostege farinata (Nevsehir), Lithostege griseata (Ankara), 
Pseudopanthera macularia (Ankara), Rhodostrophia auctata (Ankara), Rhodostrophia calabra (Nevsehir), Scotopteryx coarctaria 
(Ankara), Semiothisa clathrata (Ankara), Tephrina hopfferaria (Nevsehir). HESPERIIDAE : Erynnis tages (Amasya, Ankara), 
Muschampia tessellum (Kirsehir), Neospialia orbifer (Ankara), Pyrgus armoricanus (Ankara, Kirsehir), Pyrgus malvae (Ankara), 
Pyrgus serratulae major (Ankara), Pyrgus sidae (Ankara). LYCAENIDAE: Thymelicus lineolus (Ankara). INCURVARIIDAE: 
Incurvaria ?sp. (Ankara), Alciphronia alciphron melibaeus (Ankara), Aricia agestis (Amasya, Ankara, Kirsehir), Callophrys rubi 
(Amasya, Ankara), Cupido minimus minimus (Ankara, Nevsehir), Cupido osiris (Ankara, Nevsehir), Cyaniris bellis bellis (Ankara), 
Glaucopsyche alexis (Nevsehir), Loweia tityrus (Ankara), Lysandra bellargus (Amasya, Ankara, Nevsehir), Lysandra corydonius 
(Amasya), Meleageria daphnis (Bolu), Neolysandra coelestina pontica (Ankara), Plebejides pylaon sephyrus (Ankara), Plebejus 
argus orientalis (Ankara), Plebicula amanda orientalis (Ankara), Plebicula thersites (Ankara, Istanbul, Nevsehir), Polyommatus 
icarus (Amasya, Ankara, Istanbul, Nevsehir), Sublysandra Cornelia Cornelia (Amasya), Thersamonia hylla hylla (Ankara). 
NOCTUIDAE: Actinotia radiosa radiosa (Ankara), Autographa gamma (Amasya, Nevsehir), Drasteria cailino (Ankara), Emmelia 
trabealis (Ankara, Nevsehir), Eublemma purpurina (Kirsehir), Euclidia glyphica glyphica (Ankara), Euclidia mi ssp. (Ankara) 
Helicoverpa armigera (Ankara, (Bolu, Nevsehir), Janthinea frivaldskyi (Ankara), Tyta luctuosa (Ankara, Istanbul, Kirsehir). 
OECOPHORIDAE: Pleurota sp. (Kirsehir). PAPILIONIDAE : Adoritis mnemosyne (Ankara), Allancastria deyrollei (Ankara, 
Nevsehir), Iphiclides podalirius (Amasya, Ankara, Nevsehir). PIERIDAE: Anthocharis cardamines ssp. (Ankara, Istanbul), 
Anthocharis grueneri grueneri (Ankara), Aporia crataegi (Ankara, Kirsehir, Nevsehir), Euchloe ausonia (Ankara, Istanbul), 
Leptidea duponcheli (Amasya), Leptidea sinapis (Ankara, Istanbul), Pieris brassicae (Bolu, Kirsehir), Pontia chloridice (Ankara), 
Pontia daplidice (Amasya, Ankara, Nevsehir), Zegris eupheme mnestho (Ankara). PYRALIDAE: Chrysocrambus craterellus 
(Ankara, Kirsehir), Evergestis frumentalis (Ankara, Nevsehir), Homoeosoma sp. (Ankara), Psammotis pulveralis (Ankara), Pyrausta 
sp. (Ankara), Synaphe moldavica (Ankara, Nevsehir), Tretopteryx pertusalis (Ankara). SATYRIDAE: Chazara briseis (Amasya), 
Coenonympha leander leander (Ankara), Coenonympha pamphilus (Amasya, Ankara, Istanbul, Kirsehir, Nevsehir), Lasiommata 
petropolitana (Bolu), Maniola jurtina (Kirsehir), Melanargia larissa (Amasya), Proterebia afra dalmata (Ankara), Pseudochazara 
mniszechii (Amasya). SPHINGIDAE: Hemaris croatica (Ankara), Macroglossum stellatarum (Ankara). TINEIDAE: Rhodobates 
laevigatellus (Ankara). TORTRICIDAE: Rhyacionia pinicolana (Bolu). ZYGAENIDAE: Adscita sp. (Ankara), Adscita sp. (Kirsehir), 
Adscita sp. (Ankara), Jordanita graeca (Kirsehir), Roccia budensis (Ankara), Zygaena filipendulae (Kirsehir), Zygaena loti 
(Ankara). 

SF. 

ADELIDAE: Adela sp. (Nevsehir). ARCTIIDAE: Arctia festiva (Nevsehir), Eilema palliatella (Tokat), Tyria jacobaeae 
(Ankara). Aglais urticae turcica (Kayseri, Nevsehir), Cynthia cardui (Amasya, Ankara, Eskisehir, Kayseri, Kirsehir, Nevsehir, Sivas, 
Tokat), Eurodryas orientalis (Ankara), Fabriciana niobe (Nevsehir), Issoria lathonia (Ankara, Kayseri, Kirsehir, Nevsehir), 
Melitaea cinxia (Ankara, Nevsehir), Melitaea didyma (Amasya, Ankara, Cankiri, Kayseri, Kirsehir, Nevsehir), Melitaea fascelis 
pseudodidyma (Amasya, Ankara, Bilecik, Nevsehir), Melitaea phoebe (Ankara, Bilecik, Eskisehir, Nevsehir), Mesoacidalia aglaia 
(Tokat), Pandoriana pandora pandora (Ankara, Kayseri, Nevsehir), Polygonia vau-album (Amasya), Vanessa atalanta (Ankara). 
BRACHODIDAE: Brachodes appendiculata (Ankara, Nevsehir). CIMELIIDAE: Axia theresiae theresiae (Ankara). COLIADIDAE: 
Colias alfacariensis bergeri (Amasya, Ankara, Cankiri, Kayseri, Nevsehir), Colias croceus (Afyon, Amasya, Ankara, Bilecik, 
Cankiri, Eskisehir, Kayseri, Nevsehir), Gonepteryx farinosa (Bilecik, Nevsehir). CTENUCHIDAE: Amata rossica anatolica 
(Ankara). GEOMETRIDAE: Aplasta ononaria (Ankara), Aplocera sp. (Nevsehir), Aspitates ochrearia (Ankara), Camptogramma 
bilineata (Ankara), Dyscia conspersaria (Nevsehir), Eupithecia sp. (Kirsehir), Idaea ossiculata (Kirsehir), Idaea sp. (Kayseri), 
Lithostege farinata (Nevsehir), Lythria rotaria (Ankara, Kayseri, Tokat), Orthostixis cribraria (Ankara), Phyllometra culminaria 
(Nevsehir), Pydna badiaria (Ankara, Kayseri, Nevsehir), Rhodostrophia auctata (Nevsehir), Rhodostrophia calabra (Nevsehir), 
Scopula ornata (Ankara, Bilecik), Scopula sp. (Ankara), Scopula sp. (Cankiri), Scotopteryx bipunctaria (Kayseri), Scotopteryx 
coarctaria (Ankara), Semiothisa clathrata (Nevsehir), Semiothisa glarearia (Ankara), Tephrina hopfferaria (Ankara, Nevsehir). 
HESPERIIDAE: Carcharodus alceae (Afyon, Ankara, Nevsehir), Carcharodus lavatherae (Kayseri), Carcharodus orientalis 
(Ankara, Bilecik, Kayseri, Nevsehir), Erynnis marloyi (Ankara, Nevsehir), Erynnis tages (Ankara), Hesperia comma (Afyon, Sivas), 
Muschampia nomas (Ankara), Muschampia tessellum (Ankara, Nevsehir), Neospialia orbifer (Ankara, Bilecik, Cankiri, Kayseri, 
Nevsehir, Sivas), Pyrgus armoricanus (Afyon), Pyrgus melotis (Ankara, Nevsehir), Pyrgus serratulae major (Ankara, Nevsehir), 
Pyrgus sidae (Nevsehir), Spialia phlomidis (Amasya, Kayseri, Nevsehir, Sivas), Thymelicus actaeon (Nevsehir, Sivas), Thymelicus 
sylvestris (Amasya, Ankara, Cankiri, Kayseri, Nevsehir, Sivas). LYCAENIDAE: Agriades pyrenaicus (Kayseri), Agrodiaetus admetus 
anatoliensis (Amasya, Ankara, Cankiri, Kayseri, Nevsehir, Sivas), Agrodiaetus demavendi amasyaensis (Ankara, Cankiri, Kayseri, 
Nevsehir, Sivas, Tokat), Agrodiaetus firdusii (Sivas), Agrodiaetus iphigenia (Sivas), Agrodiaetus menalcas (Ankara, Kayseri, 
Nevsehir), Agrodiaetus poseidon (Kayseri, Nevsehir), Alciphronia alciphron melibaeus (Kayseri, Nevsehir), Aricia agestis (Amasya, 
Ankara, Nevsehir), Callophrys rubi (Ankara, Nevsehir), Cupido osiris (Ankara, Cankiri, Nevsehir), Cyaniris bellis bellis (Nevsehir), 
Freyeria trochylus (Amasya, Nevsehir), Glaucopsyche alexis (Ankara, Nevsehir), Glaucopsyche astraea (Nevsehir), Heodes 
virgaureae (Bilecik, Tokat), Iolana tolas cappadocica (Nevsehir), Kretania carmon carmon (Afyon, Kayseri, Nevsehir), Lampides 
boeticus (Eskisehir, Nevsehir), Loweia tityrus (Afyon, Ankara, Bilecik, Nevsehir, Sivas), Lycaena phlaeas (Afyon, Bilecik, Kayseri, 
Nevsehir), Lysandra bellargus (Afyon, Amasya, Ankara, Cankiri, Nevsehir), Lysandra corydonius (Amasya), Lysandra ossmar 
(Cankiri, Nevsehir), Meleageria daphnis (Ankara, Cankiri, Kayseri, Nevsehir, Tokat), Plebejides pylaon sephyrus (Ankara, Kayseri, 
Nevsehir), Plebejus argus orientalis (Ankara, Cankiri, Kayseri, Nevsehir, Sivas), Plebicula amanda orientalis (Ankara, Nevsehir), 
Plebicula thersites (Afyon, Amasya, Ankara, Bilecik, Cankiri, Eskisehir, Kayseri, Nevsehir), Polyommatus icarus (Afyon, Amasya, 
Ankara, Bilecik, Cankiri, Eskisehir, Kayseri, Nevsehir, Sivas), Pseudophilotes vicrama astabene (Ankara, Nevsehir), Quercusia 

117 quercus (Sivas), Rubrapterus bavius oenalpae (Ankara), Satyrium spini melantho (Ankara, Nevsehir), Sublysandra Cornelia Cornelia 
(Amasya, Nevsehir, Sivas), Thersamonia asabinus (Nevsehir), Thersamonia hylla hylla (Ankara, Bilecik), Thersamonia kefersteinii 
(Bilecik, Nevsehir), Thersamonia thetis (Sivas), Tomares nesimachus (Nevsehir), Tomares nogelii aurantiaca (Ankara, Nevsehir), 
Turanana endymion endymion (Kayseri, Sivas), Ultraaricia anteros anteros (Bilecik, Nevsehir), Vacciniina alcedo occidentissima 
(Kayseri, Nevsehir), Vacciniina loewii (Kayseri, Nevsehir, Sivas). NOCTUIDAE: Autographa gamma (Ankara, Eskisehir), Emmelia 
trabealis (Ankara, Nevsehir), Eublemma candidana (Kirsehir), Euclidia triquetra aurantiaca (Ankara), Euxoa agricola (Kayseri), 
Helicoverpa armigera (Ankara), Heliothis peltigera (Kayseri), Ozarba moldavica (Nevsehir), Pseudaletia unipuncta (Ankara), 
Rhypagla lacernaria (Ankara), Schinia cardui (Amasya), Tyta luctuosa (Ankara, Eskisehir, Kayseri, Kirsehir, Nevsehir). 
OECOPHORIDAE: Pleurota pyropella (Kirsehir), Pleurota sp. (Ankara). PAPILIONIDAE Allancastria deyrollei (Ankara, Kirsehir, 
Nevsehir), Archon apollinus amasinus (Ankara), Iphiclides podalirius (Amasya, Ankara, Bilecik, Eskisehir, Kayseri), Papilio 
machaon ssp. (Ankara, Nevsehir), Parnassius apollo ssp. (Sivas). PIERIDAE: Anthocharis cardamines ssp. (Ankara), Anthocharis 
grueneri grueneri (Nevsehir), Aporia crataegi (Nevsehir), Euchloe ausonia (Ankara, Bilecik, Kirsehir, Nevsehir), Leptidea 
duponcheli (Ankara, (Rankin, Kayseri, Nevsehir, Sivas), Pieris brassicae (Kayseri, Nevsehir), Pieris ergane (Nevsehir, Sivas), Pieris 
mannii (Afyon), Pieris pseudorapae suffusa (Amasya, Ankara), Pieris rapae (Ankara, Bilecik, (Rankin, Eskisehir, Kayseri, Nevsehir), 
Pontia daplidice (Amasya, Ankara, Bilecik, Eskisehir, Kayseri, Kirsehir, Nevsehir, Sivas), Zegris eupheme mnestho (Nevsehir). 
PYRALIDAE: Amaurophanes stigmosalis (Nevsehir), Aporodes floralis (Eskisehir), Bradyrrhoa gilveolella (Ankara), 
Chrysocrambus craterellus (Nevsehir), Crambus sp. (Ankara), Cynaeda dentalis (Nevsehir), Ematheudes punctella (Amasya), 
Ephelis cruentalis (Amasya), Eurrhypis cacuminalis (Ankara), Evergestis frumentalis (Ankara, Nevsehir), Mecyna sp. (Sivas), 
Metasia sp. (Afyon), Noctuelia superba (Ankara, Kayseri), Nomophila noctuella (Amasya), Panstegia limbopunctalis (Kayseri, 
Sivas), Phycitid sp. (Kayseri, Nevsehir, Ankara), Pterothrixidia sp. (Ankara), Pyrausta sp.(Tokat.Kayseri), Synaphe bombycalis 
(Nevsehir), Synaphe consecretalis (Nevsehir), Synaphe moldavica ssp. (Ankara, Kirsehir, Nevsehir), Tretopteryx pertusalis (Ankara, 
Nevsehir). SATYRIDAE: Arethusana arethusa sultana (Afyon, Amasya, Bilecik, (Rankin, Nevsehir), Brintesia circe (Ankara), 
Chazara bischoffii (Nevsehir), Chazara briseis (Afyon, Amasya, Ankara, Bilecik, Eskisehir, Kayseri, Nevsehir, Sivas), Coenonympha 
pamphilus (Amasya, Ankara, Bilecik, (Rankin, Nevsehir), Esperarge climene (Amasya), Hyponephele lupinus (Amasya, Kayseri, 
Nevsehir), Hyponephele lycaon (Kayseri, Nevsehir, Sivas, Tokat), Kirinia roxelana (Kayseri), Lasiommata maera orientalis 
(Kayseri), Lasiommata megera (Amasya, Ankara), Maniola jurtina (Amasya, Bilecik, Kayseri, Nevsehir, Sivas), Melanargia galathea 
(Bilecik), Melanargia larissa (Amasya, Ankara, (Rankin, Kayseri, Nevsehir, Sivas, Tokat), Neochazara anthe anthe (Kayseri, 
Nevsehir), Neohipparchia statilinus (Bilecik), Parahipparchia algirica senthes (Ankara), Proterebia afra dalmata (Ankara, 
Nevsehir), Pseudochazara anthelea anthelea (Kayseri, Nevsehir), Pseudochazara beroe (Kayseri, Sivas), Pseudochazara geyeri 
(Sivas), Pseudochazara mamurra (Afyon), Pseudochazara mniszechii (Afyon, Amasya, Kayseri, Nevsehir), Pseudochazara pelopea 
(Nevsehir), Satyrus ferula amasinus (Nevsehir). SESIIDAE: Chamaesphecia sp. (Ankara), Chamaesphecia sp. (Nevsehir). 
SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum (Afyon, Amasya, Ankara, Kayseri, Kirsehir, Nevsehir, Tokat). TINEIDAE: Rhodobates 
laevigatellus (Ankara, Nevsehir). TORTRICIDAE: Aethes tesserana (Kirsehir). ZYGAENIDAE: Adscita obscura (Ankara), Adscita 
sp. (Nevsehir), Jordanita chloros (Amasya), Jordanita graeca (Ankara), Roccia volgensis (Ankara), Zygaena carniolica amasina 
(Amasya), Zygaena carniolica kappadokiae (Nevsehir), Zygaena carniolica suavis (Kayseri), Zygaena filipendulae (Cankiri, 
Nevsehir), Zygaena formosa hesselbarthi (Nevsehir), Zygaena laeta akschehirensis (Bilecik, Kayseri, Nevsehir, Zygaena loti 
(Ankara, Kayseri, Nevsehir, Tokat), Zygaena minos (Ankara), Zygaena olivieri ganymedes (Bilecik, Kayseri), Zygaena punctum 
(Amasya), Zygaena purpuralis (Ankara, Nevsehir), Zygaena viciae (Kayseri), Zygaenoprocris capitalis (Nevsehir). 

SeF. 

ARGYNNIDAE: Eurodryas orientalis (Ankara), Issoria lathonia (Ankara), Melitaea cinxia (Ankara), Melitaea didyma 
(Ankara). CTENUCHIDAE: Amata rossica anatolica (Ankara). GEOMETRIDAE: Lythria rotaria (Ankara), Rhodostrophia auctata 
(Ankara), Rhodostrophia sieversi (Ankara), Scotopteryx coarctaria (Ankara). HESPERIIDAE: Muschampia nomas (Ankara), 
Neospialia orbifer (Ankara), Thymelicus sylvestris (Ankara). LYCAENIDAE: Aricia agestis (Ankara), Callophrys rubi (Ankara), 
Cupido osiris (Ankara), Cyaniris bellis bellis (Ankara), Glaucopsyche alexis (Ankara), Loweia tityrus (Ankara), Plebejides pylaon 
sephyrus (Ankara), Plebejus argus orientalis (Ankara), Plebicula thersites (Ankara), Polyommatus icarus (Ankara), Sublysandra 
Cornelia Cornelia (Ankara), Thersamonia hylla hylla (Ankara), Tomares nogelii aurantiaca (Ankara). NOCTUIDAE: Acontia lucida 
lucida (Ankara), Euclidia glyphica glyphica (Ankara), Helicoverpa armigera (Ankara), Tyta luctuosa (Ankara). PAPILIONIDAE: 
Allancastria deyrollei (Ankara), Iphiclides podalirius (Ankara). PIERIDAE: Anthocharis grueneri grueneri (Ankara), Pieris 
pseudorapae suffusa (Ankara), Pieris rapae (Ankara), Pontia daplidice (Ankara). PYRALIDAE: Amaurophanes stigmosalis 
(Ankara), Evergestis frumentalis (Ankara), Myelois circumvoluta (Ankara), Synaphe consecretalis (Ankara), Synaphe moldavica ssp. 
(Ankara), Tretopteryx pertusalis (Ankara). SATYRIDAE: Coenonympha pamphilus (Ankara), Lasiommata megera (Ankara). 

Supra-MDF. 

ARGYNNIDAE: Polygonia c-album (Bilecik, Istanbul), Vanessa atalanta (Istanbul). COLIADIDAE: Colias croceus 
(Istanbul). GEOMETRIDAE: Ematurga atomaria orientaria (Bilecik, Istanbul), Thalera fimbrialis (Istanbul). HESPERIIDAE: 
Erynnis tages (Istanbul), Neospialia orbifer (Istanbul), Ochlodes venata (Bilecik, Istanbul). LYCAENIDAE: Celastrina argiolus 
(Istanbul), Everes alcetas (Bilecik), Everes argiades (Bilecik), Lycaena phlaeas (Istanbul), Plebejus argus orientalis (Istanbul), 
Polyommatus icarus (Bilecik, Istanbul), Ultraaricia anteros anteros (Bilecik, Istanbul). LYMANTRIIDAE: Lymantria dispar 
(Bilecik). NOCTUIDAE: Euclidia glyphica glyphica (Bilecik). PIERIDAE: Leptidea sinapis (Bilecik), Pieris brassicae (Istanbul), 
Pieris pseudorapae suffusa (Bilecik, Istanbul). PYRALIDAE: Ematheudes punctella (Istanbul), Endotricha flammealis (Istanbul). 
SATYRIDAE: Coenonympha pamphilus (Istanbul), Lasiommata megera (Istanbul), Maniola jurtina (Bilecik, Istanbul), 
Neohipparchia statilinus (Istanbul), Pararge aegeria (Istanbul), Pyronia tithonus (Istanbul). SPHINGIDAE: Macroglossum 
stellatarum (Bilecik). ZYGAENIDAE : Zygaena dorycnii (Bilecik), Zygaena filipendulae (Bilecik). 

Supra-MOF: prepont.DF. 

ARCTIIDAE: Spiris striata (Bolu). ARGYNNIDAE: Argynnis paphia (Bolu, Bursa, Istanbul, Kocaeli, Sakarya), Azuritis 
reducta reducta (Bolu), Clossiana dia (Sakarya), Cynthia cardui (Bolu, Istanbul, Kocaeli), Issoria lathonia (Kocaeli), Issoria 

118 lathonia (Sakarya), Melitaea phoebe (Kocaeli), Polygonia c-album (Bolu, Bursa), Vanessa atalanta (Istanbul). COLIADIDAE: 
Colias alfacariensis bergeri (Kocaeli), Colias croceus (Bolu, Bursa, Kocaeli, Sakarya), Gonepteryx rhamni (Bolu). 
GEOMETRIDAE: Aplocera plagiata (Bursa), Aplocera sp. (Bolu), Ematurga atomaria orientaria (Bolu, Istanbul, Kocaeli, Sakarya), 
Lythria rotaria (Istanbul, Kocaeli), Pseudopanthera macularia (Sakarya), Scopula sp. (Bolu), Thalera fimbrialis (Kocaeli), 
Carcharodus alceae (Istanbul), Carcharodus orientalis (Bolu), Erynnis tages (Bolu, Istanbul, Kocaeli, Sakarya), Neospialia orbifer 
(Bolu, Kocaeli), Ochlodes venata (Bolu, Bursa, Istanbul, Kocaeli, Sakarya), Pyrgus armoricanus (Kocaeli), Pyrgus malvae (Bolu, 
Kocaeli, Sakarya), Thymelicus actaeon (Sakarya). LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus anatoliensis (Bolu), Aricia agestis (Bolu, 
Istanbul, Kocaeli, Sakarya), Callophrys rubi (Sakarya, Celastrina argiolus (Bolu, Istanbul, Sakarya), Everes alcetas (Bolu, 
Sakarya), Everes argiades (Bolu), Glaucopsyche alexis (Sakarya), Lampides boeticus (Bolu), Loweia tityrus (Bolu, Istanbul), 
Lycaena phlaeas (Bolu, Istanbul, Kocaeli, Sakarya), Plebejus argus orientalis (Bolu, Kocaeli), Plebicula thersites (Kocaeli), 
Polyommatus icarus (Bolu), Istanbul, Kocaeli, Sakarya), Quercusia quercus (Kocaeli), Thersamonia hylla hylla (Istanbul, Sakarya), 
Ultraaricia anteros anteros (Bolu, Kocaeli). LYMANTRIIDAE: Lymantria dispar (Istanbul, Kocaeli). NOCTUIDAE: Autographa 
gamma (Bursa, Istanbul, Kocaeli), Catocala elocata (Bursa), Dysgonia algira (Bursa), Euclidia glyphica glyphica (Bolu, Kocaeli, 
Sakarya), Tyta luctuosa (Bolu, Sakarya). PAPILIONIDAE: Allancastria caucasica abanti (Bolu), Iphiclides podalirius (Bolu, 
Istanbul, Kocaeli, Sakarya), Zerynthia polyxena (Sakarya). PIERIDAE: Anthocharis cardamines (Bolu, Sakarya), Leptidea 
duponcheli (Sakarya), Leptidea sinapis (Bolu, Istanbul, Kocaeli, Sakarya), Pieris brassicae (Bolu, Bursa, Istanbul, Kocaeli, 
Sakarya), Pieris pseudorapae suffusa (Bolu, Kocaeli, Sakarya), Pieris rapae (Bolu, Bursa, Istanbul, Kocaeli, Sakarya), Pontia 
daplidice (Istanbul, Kocaeli, Sakarya). PYRALIDAE: Aporodes floralis (Kocaeli), Homoeosoma sinuella (Istanbul), Nomophila 
noctuella (Bolu, Kocaeli), Pollichia semirubella (Bolu, Kocaeli, Sakarya), Pyrausta aurata (Bolu), Sitochroa palealis (Bolu). 
SATYRIDAE: Brintesia circe (Kocaeli), Coenonympha arcania (Bolu), Coenonympha pamphilus (Bolu, Bursa, Kocaeli), 
Lasiommata megera (Bursa), Maniola jurtina (Bolu, Bursa, Istanbul, Kocaeli, Sakarya), Melanargia galathea (Sakarya), Minois 
dryas (Kocaeli, Sakarya), Neohipparchia statilinus (Kocaeli), Pararge aegeria (Bolu, Bursa, Kocaeli, Sakarya), Pyronia tithonus 
(Bolu, Istanbul, Kocaeli, Sakarya). SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum (Istanbul, Kocaeli). THYRIDAE: Thyris fenestrella 
(Istanbul). TINEIDAE: Euplocamus ophisus (Bolu). ZYGAENIDAE: Zygaena carniolica ssp. (Bursa, Sakarya), Zygaena dorycnii 
(Sakarya), Zygaena filipendulae (Bolu, Sakarya), Zygaena loti (Sakarya), Zygaena punctum (Sakarya). 

Lepidopter Turlerinin Fitososyolojik Sintaksonlara Gore Dagihmi 

Asagida, cahsma alanmda tesbit edilen turlerin sintaksonomik yiiksek kategoriler itibariyle (Classis, Ordo, 
Alyans), bir degerlendirmesi verilmistir. Lepidopterler familya ve tiirler halinde alfabetik siralanirken tespit edildikleri 
vilayetler de yine alfabetik belirtilmistir. Sintaksonlar da alfabetik siraya gore ele ahnmis, bu arada bazi bolgelerde 
kansik olarak bulunan birkac sintakson da, birlikte ifade edilmistir. Sintaksonlara ait bazi kisaltmalar ile kullamlan 
sembollerin anlamlan Materyal Metod bolumiinde verilmistir. Ancak bu boliimde, birlikte kullamlan sembol ve 
isaretlerin anlamlan soyledir. Ornek olarak $/AB, Astragalo-Brometea simfinda bir anthropojen toplulugu (meyva 
bahceleri, bag, bostan, park, bahce gibi) ifade etmektedir. AB/xQp: Oa-Tl. Orta derecedeki Quercetea pubescentis 
icerisinde bulunan Astragalo-Brometea simfini ifade etmekte, bu simf ta Oa-Tl ordosuyla temsil edilmektedir. Bu 
kansik formasyonda cahsma parselinde hakim durumda bulunan simf AB'dir. 

Lepidopter'lerin Sintaksonlar itibariyle Listesi 

S. - ARGYNNIDAE: Issoria lathonia (Nevsehir). Melitaea phoebe (Amasya). Polygonia c-album (Amasya). 

COLIADIDAE: Colias croceus (Amasya, (Nevsehir). HESPERIIDAE: Carcharodus alceae (Amasya). Thymelicus actaeon 
(Nevsehir). LYCAENIDAE: Lycaena phlaeas (Nevsehir). Meleageria daphnis (Nevsehir). Polyommatus icarus (Amasya, 
Nevsehir). NOCTUIDAE: Tyta luctuosa (Nevsehir). Zethes insularis (Amasya). PAPILIONIDAE: Iphiclides podalirius (Nevsehir). 
PIERIDAE: Pieris brassicae (Amasya, Nevsehir). Pieris pseudorapae suffusa (Amasya). Pieris rapae (Amasya, Nevsehir). Pontia 
daplidice (Nevsehir). SATYRIDAE: Chazara briseis (Nevsehir). Hyponephele lycaon (Nevsehir). Maniola jurtina (Nevsehir). 
SESIIDAE: Synanthedon myopaeforme (Amasya). Tinthia tineiformis (Amasya). SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum 
(Nevsehir). 

S/AB. - HESPERIIDAE: Erynnis tages (Ankara). LYCAENIDAE: Polyommatus icarus (Ankara). PIERIDAE: 

Pieris brassicae (Ankara). Pieris rapae (Ankara). PYRALIDAE: Amaurophanes stigmosalis (Ankara). Synaphe moldavica (Ankara). 
SATYRIDAE: Coenonympha pamphilus (Ankara). Hyponephele lupinus (Ankara). 

$/Ch. - RGYNNIDAE: Fabriciana niobe (Nevsehir). HESPERIIDAE: Thymelicus lineolus (Nevsehir). NOCTUIDAE: 
Emmelia trabealis (Nevsehir). Tyta luctuosa (Nevsehir). PAPILIONIDAE: Papilio machaon ssp. (Nevsehir). PIERIDAE: Aporia 
crataegi (Nevsehir). Pieris rapae (Nevsehir). Pontia daplidice (Nevsehir). PLUTELLIDAE: Plutella sp. (Nevsehir). PYRALIDAE: 
Myelois sp. Nevsehir). SATYRIDAE: Melanargia larissa (Nevsehir). ZYGAENIDAE: Jordanita graeca (Nevsehir). 

S/xAB. - ARGYNNIDAE: Cynthia cardui (Kayseri). Issoria lathonia (Kayseri). COLIADIDAE: Colias alfacariensis 
bergeri (Kayseri). Colias croceus (Kayseri). GEOMETRIDAE: Lythria rotaria (Kayseri). HESPERIIDAE: Carcharodus alceae 
(Kayseri). Thymelicus sylvestris (Kayseri). LYCAENIDAE: Agrodiaetus menalcas (Kayseri). Aricia agestis (Kayseri). Lampides 
boeticus (Kayseri). Lycaena phlaeas (Kayseri). Plebejus argus orientalis (Kayseri). Polyommatus icarus (Kayseri). NOCTUIDAE: 
Tyta luctuosa (Kayseri). PIERIDAE: Leptidea duponcheli (Kayseri). Pieris brassicae (Kayseri). Pieris rapae (Kayseri). Pontia 
daplidice (Kayseri). SATYRIDAE: Kirinia roxelana (Kayseri). Maniola jurtina (Kayseri). 

119 -. - ARCTIIDAE: Setina pontica (Ankara). ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica (Ankara). Melitaea cinxia (Ankara). 
Melitaea didyma (Ankara). Mellicta athalia (Ankara). CTENUCHIDAE: Amata rossica anatolica (Ankara). GEOMETRIDAE: 
Aplocera annexata (Ankara). Idaea aureolaria (Ankara). HESPERIIDAE: Thymelicus sylvestris (Ankara). LYCAENIDAE: Cupido 
osiris (Ankara). Palaeochrysophanus candens (Ankara). Plebejides pylaon sephyrus (Ankara). Plebicula dorylas (Ankara). 
Polyommatus icarus (Ankara). Sublysandra Cornelia Cornelia (Ankara). PAPILIONIDAE: Parnassius apollo graslini (Ankara). 
PIERIDAE: Aporia crataegi (Ankara). SATYRIDAE: Erebia medusa (Ankara). Melanargia galathea (Ankara). ZYGAENIDAE: 
Zygaena loti (Ankara). 

? - ADELIDAE: Adela sp. (Ankara). ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica (Amasya). Azuritis reducta reducta 

(Ankara). Vanessa atalanta (Amasya). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Ankara). Gonepteryx farinosa (Ankara). 
Gonepteryx rhamni (Ankara). GEOMETRIDAE: Aplocera numidaria (Amasya). Idaea sp. (Amasya). Scopula sp. (Ankara). 
HESPERIIDAE: Carcharodus orientalis (Amasya). Thymelicus sylvestris (Ankara). LYCAENIDAE: Agriades pyrenaicus (Amasya). 
Agrodiaetus admetus anatoliensis (Ankara). Agrodiaetus demavendi amasyaensis (Ankara). Agrodiaetus menalcas (Ankara). 
Celastrina argiolus (Ankara). Cupido osiris (Ankara). Eumedonia eumedon ssp. (Ankara). Glaucopsyche alexis (Ankara). Plebejides 
pylaon sephyrus (Amasya). Plebejus argus orientalis (Ankara). Plebicula thersites (Ankara). NOCTUIDAE: Agrotis segetum 
(Ankara). PIERIDAE: Aporia crataegi (Ankara). Leptidea duponcheli (Ankara). Pieris rapae (Ankara). PYRALIDAE: 
Chrysocrambus craterellus (Ankara). Nephopteryx alpigenella (Ankara). SATYRIDAE: Chazara briseis (Ankara). Coenonympha 
pamphilus (Ankara). Hyponephele lupinus (Ankara). Maniola jurtina (Ankara). Melanargia larissa (Ankara). 

?/AB. - HESPERIIDAE: Thymelicus sylvestris (Tokat). LYCAENIDAE: Palaeochrysophanus candens (Tokat). Plebejus 
argus orientalis (Tokat). Polyommatus icarus (Tokat). 

AB. - ARCTIIDAE: Eilema palliatella (Tokat). ARGYNNIDAE: Mesoacidalia aglaia (Tokat). Aglais urticae turcica 
(Kayseri, Nevsehir). Cynthia cardui (Amasya, Kayseri , Sivas, Tokat). Issoria lathonia (Kayseri). Melitaea cinxia (Nevsehir). 
Melitaea didyma (Amasya, Kayseri). Melitaea phoebe (Nevsehir). Pandoriana pandora pandora (Kayseri). Polygonia vau-album 
(Amasya). COLIADIDAE : Colias alfacariensis bergeri (Kayseri). Colias croceus (Afyon, Kayseri, Nevsehir). GEOMETRIDAE: 
Idaea sp. (Kayseri). Lythria rotaria (Kayseri, Tokat). Pydna badiaria (Kayseri). Scotopteryx bipunctaria (Kayseri). HESPERIIDAE: 
Carcharodus alceae (Afyon). Carcharodus lavatherae (Kayseri). Carcharodus orientalis (Kayseri). Hesperia comma (Afyon). 
Neospialia orbifer (Kayseri, Sivas). Pyrgus armoricanus (Afyon). Pyrgus melotis (Nevsehir). Spialia phlomidis (Amasya, Kayseri). 
Thymelicus actaeon (Sivas). Thymelicus sylvestris (Amasya, Kayseri). LYCAENIDAE: Agriades pyrenaicus (Kayseri). Agrodiaetus 
admetus anatoliensis (Kayseri, Sivas, Tokat). Agrodiaetus demavendi amasyaensis (Sivas). Agrodiaetus menalcas (Kayseri). 
Agrodiaetus poseidon (Kayseri). Alciphronia alciphron melibaeus (Kayseri). Callophrys rubi (Nevsehir). Cupido osiris (Nevsehir). 
Freyeria trochylus (Amasya). Heodes virgaureae (Tokat). Glaucopsyche alexis (Nevsehir). Kretania carmon carmon (Afyon, 
Kayseri). Loweia tityrus (Afyon, Sivas). Lycaena phlaeas (Afyon, Kayseri). Lysandra bellargus (Afyon, Amasya). Lysandra 
corydonius (Amasya). Meleageria daphnis (Kayseri, Tokat). Plebejides pylaon sephyrus (Kayseri, Nevsehir). Plebejus argus 
orientalis (Kayseri, Nevsehir). Plebicula amanda orientalis (Nevsehir). Plebicula thersites (Afyon, Kayseri, Nevsehir). Polyommatus 
icarus (Afyon, Amasya, Kayseri, Nevsehir, Sivas). Quercusia quercus (Sivas). Sublysandra Cornelia Cornelia (Nevsehir, Sivas). 
Thersamonia kefersteinii (Nevsehir). Thersamonia thetis (Sivas). Turanana endymion endymion (Kayseri, Sivas). Vacciniina alcedo 
occidentissima (Kayseri), Vacciniina loewii (Kayseri). NOCTUIDAE: Euxoa agricola (Kayseri). Heliothis peltigera (Kayseri). Tyta 
luctuosa (Kayseri). PAPILIONIDAE: Allancastria deyrollei (Nevsehir). Iphiclides podalirius (Kayseri). PIERIDAE: Aporia crataegi 
(Nevsehir). Leptidea duponcheli (Kayseri, Nevsehir, Sivas). Pieris brassicae (Kayseri, Nevsehir). Pieris mannii (Afyon). Pieris rapae 
(Kayseri, Nevsehir). Pontia daplidice (Amasya, Kayseri, Sivas). Zegris eupheme mnestho (Nevsehir). PYRALIDAE: Ematheudes 
punctella (Amasya), Ephelis cruentalis (Amasya). Metasia sp. (Afyon). Noctuelia superba (Kayseri). Nomophila noctuella (Kayseri). 
Panstegia limbopunctalis (Kayseri). SATYRIDAE: Arethusana arethusa sultana (Afyon). Chazara briseis (Afyon, Amasya, Kayseri). 
Coenonympha pamphilus (Amasya, Nevsehir). Hyponephele lupinus (Kayseri). Hyponephele lycaon (Kayseri, Sivas, Tokat). Kirinia 
roxelana (Kayseri). Maniola jurtina (Sivas). Lasiommata maera orientalis (Kayseri). Lasiommata megera (Amasya). Maniola jurtina 
(Kayseri). Melanargia larissa (Amasya, Kayseri, Tokat). Neochazara anthe anthe (Kayseri). Pseudochazara anthelea anthelea 
(Kayseri). Pseudochazara beroe (Kayseri). Pseudochazara mamurra (Afyon). Pseudochazara mniszechii (Afyon, Amasya, Kayseri). 
SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum (Afyon, Amasya, Kayseri, Tokat). ZYGAENIDAE: Jordanita chloros (Amasya). Zygaena 
carniolica amasina (Amasya), Zygaena carniolica suavis (Kayseri). Zygaena laeta akschehirensis (Kayseri). Zygaema loti (Kayseri, 
Tokat). Zygaena olivieri ganymedes (Kayseri). Zygaena punctum (Amasya). Zygaena viciae (Kayseri). 

AB/+Qp - ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica (Ankara). Cynthia cardui (Ankara). Issoria lathonia (Ankara). 

Melitaea cinxia (Ankara). Melitaea didyma (Ankara). Melitaea fascelis pseudodidyma (Ankara). Pandoriana pandora pandora 
(Ankara). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Ankara). GEOMETRIDAE: Ematurga atomaria orientaria (Ankara). Idaea 
aureolaria (Ankara). Pseudopanthera macularia (Ankara). Scopula decorata (Ankara). HESPERIIDAE: Pyrgus serratulae major 
(Ankara). LYCAENIDAE: Callophrys rubi (Ankara). Cupido minimus minimus (Ankara). Cyaniris bellis bellis (Ankara). Loweia 
tityrus (Ankara). NOCTUIDAE: Actinotia radiosa radiosa (Ankara). Euclidia glyphica (Ankara). OECOPHORIDAE: Pleurota 
pungitiella (Ankara). PAPILIONIDAE: Adoritis mnemosyne (Ankara). Allancastria cerisyi cerisyi (Ankara). Iphiclides podalirius 
(Ankara). Papilio machaon ssp. (Ankara). PYRALIDAE: Evergestis umbrosalis (Ankara). Pyrausta sp. (Ankara). Synaphe angustalis 
ssp. (Ankara). Tretopteryx pertusalis (Ankara). SATYRIDAE: Lasiommata megera (Ankara). ZYGAENIDAE: Adscita sp. (Ankara). 
Adscita statices (Ankara). 

AB/Qi. - ARCTIIDAE: Tyria jacobaeae (Ankara). ARGYNNIDAE: Issoria lathonia (Ankara). CTENUCHIDAE: 

Amata rossica anatolica (Ankara). HESPERIIDAE : Neospialia orbifer (Ankara). LYCAENIDAE: Aricia agestis (Ankara). Plebicula 
thersites (Ankara). Pseudophilotes vicrama astabene (Ankara). PIERIDAE: Anthocharis cardamines (Ankara). Zegris eupheme 
mnestho (Ankara). PYRALIDAE: Loxostege mucosalis (Ankara). 120 AB/Qp. - ARGYNNIDAE: Cynthia cardui (Kiitahya, Amasya), Mesoacidalia aglaia (Amasya), Melitaea didyma (Kiitahya). 
COLIADIDAE: Colias croceus (Amasya). GEOMETRIDAE: Idaea sp. (Amasya), Pellonia vibicaria (Amasya), Rhodostrophia 
calabra (Amasya), Scotopteryx bipunctaria (Amasya). HESPERIIDAE: Carcharodus orientalis (Amasya), Hesperia comma 
(Kiitahya), Muschampia proteides (Kiitahya, Amasya), Neospialia orbifer (Amasya), Spialia phlomidis (Kiitahya). LYCAENIDAE: 
Agrodiaetus admetus anatoliensis (Kiitahya, Amasya), Agrodiaetus damone wagneri (Amasya), Agrodiaetus demavendi amasyaensis 
(Kiitahya), Aricia agestis (Amasya), Cupido osiris (Amasya), Lycaena phlaeas (Kiitahya), Lysandra bellargus (Amasya), Plebejus 
argus orientalis (Kiitahya, Amasya), Plebicula thersites (Amasya), Polyommatus icarus (Amasya), Sublysandra Cornelia Cornelia 
(Amasya). PIERIDAE: Leptidea sinapis (Amasya), Pieris rapae (Kiitahya), Pontia daplidice (Kiitahya, Amasya), Cynaeda dentalis 
(Kiitahya), Metasia sp. (Kiitahya). SATYRIDAE: Arethusana arethusa sultana (Kiitahya), Brintesia circe (Amasya), Chazara briseis 
(Kiitahya), Coenonympha pamphilus (Amasya), Hyponephele lycaon (Kiitahya), Lasiommata megera (Amasya), Maniola jurtina 
(Amasya), Melanargia galathea (Amasya), Pseudochazara mamurra (Kiitahya). SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum (Kiitahya, 
Amasya). ZYGAENIDAE: Zygaena filipendulae (Amasya), Zygaena olivieri ganymedes (Amasya). 

AB/Qp: Oa-Tl. - SATYRIDAE: Proterebia afra dalmata (Ankara). GEOMETRIDAE: Phyllometra culminaria (Ankara), 
Scopula ornata (Ankara), Semiothisa glarearia (Ankara). LYCAENIDAE: Sublysandra Cornelia Cornelia (Ankara). 
OECOPHORIDAE: Pleurota pungitiella (Ankara). PYRALIDAE: Amaurophanes stigmosalis (Ankara), Evergestis frumentalis 
(Ankara), Noctuelia superba (Ankara), Psammotis pulveralis (Ankara). TINEIDAE: Rhodobates laevigatellus (Ankara). 
ZYGAENIDAE: Adscita sp. (Ankara), Zygaenoprocris capitalis (Ankara). 

AB/xQa. - ARGYNNIDAE: Azuritis reducta reducta (Ankara), Cynthia cardui (Ankara), Fabriciana niobe (Ankara), 

Issoria lathonia (Ankara), Melitaea fascelis pseudodidyma (Ankara), Pandoriana pandora pandora (Ankara). BRACHODIDAE: 
Brachodes appendiculata (Ankara). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Ankara), Colias aurorina aurorina (Ankara), 
Colias croceus (Ankara), Gonepteryx rhamni (Ankara), Idaea sp. (Ankara), Lythria purpuraria (Ankara), Scopula sp. (Ankara), 
Scotopteryx bipunctaria (Ankara), Semiothisa glarearia (Ankara). SPHINGIDAE: Muschampia tessellum (Ankara). HESPERIIDAE: 
Neospialia orbifer (Ankara), Thymelicus sylvestris (Ankara). LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus anatoliensis (Ankara), 
Agrodiaetus demavendi amasyaensis (Ankara), Agrodiaetus hopfferi (Ankara), Agrodiaetus menalcas (Ankara), Aricia agestis 
(Ankara), Cupido osiris (Ankara), Eumedonia eumedon ssp. (Ankara), Glaucopsyche alexis (Ankara), Kretania carmon carmon 
(Ankara), Lampides boeticus (Ankara), Meleageria daphnis (Ankara), Plebejus argus orientalis (Ankara), Polyommatus icarus 
(Ankara), Satyrium acaciae guichardi (Ankara), Satyrium spini melantho (Ankara), Sublysandra Cornelia Cornelia (Ankara), 
Turanana endymion endymion (Ankara), Vacciniina loewii (Ankara). LYMANTRIIDAE: Euproctis chrysorrhoea (Ankara), Leucoma 
salicis (Ankara). NOCTUIDAE: Copiphana olivina (Ankara), Eublemma respersa (Ankara), Heliothis peltigera (Ankara), 
Phytometra viridaria (Ankara). PAPILIONIDAE: Papilio machaon (Ankara). PIERIDAE: Aporia crataegi (Ankara), Leptidea 
duponcheli (Ankara), Pieris ergane (Ankara). PYRALIDAE: Chrysocrambus craterellus (Ankara), Nephopteryx Pempelia 
alpigenella (Ankara), Pyrausta aurata (Ankara), Synaphe moldavica ssp. (Ankara), Tegostoma comparalis (Ankara), Tegostoma 
perlepidalis (Ankara). SATYRIDAE: Arethusana arethusa sultana (Ankara), Chazara briseis (Ankara), Coenonympha pamphilus 
(Ankara), Hyponephele lupinus (Ankara), Hyponephele lycaon (Ankara), Kirinia roxelana (Ankara), Maniola jurtina (Ankara), 
Melanargia larissa (Ankara), Neochazara anthe anthe (Ankara), Parahipparchia algirica senthes (Ankara), Pseudochazara anthelea 
anthelea (Ankara), Satyrus ferula amasinus (Ankara). SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum (Ankara). TORTRICIDAE: Tortrix 
viridana (Ankara). ZYGAENIDAE: Adscita sp. (Ankara), Zygaena carniolica atatuerki (Ankara), Zygaena dorycnii (Ankara), 
Zygaena loti (Ankara), Zygaena purpuralis (Ankara), Zygaena sedi kocaki (Ankara). 

AB/xQi. - ARGYNNIDAE: Melitaea didyma (Tokat). COLIADIDAE: Colias croceus (Tokat). GEOMETRIDAE: 
Scotopteryx bipunctaria (Tokat). HESPERIIDAE: Neospialia orbifer (Tokat), Thymelicus actaeon (Tokat), Thymelicus lineolus 
(Tokat), Thymelicus sylvestris (Tokat). LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus anatoliensis (Tokat), Agrodiaetus demavendi 
amasyaensis (Tokat), Agrodiaetus eurypilos (Tokat), Agrodiaetus hopfferi (Tokat), Aricia agestis (Tokat), Cupido minimus minimus 
(Tokat), Lysandra bellargus (Tokat), Lysandra corydonius (Tokat), Plebicula thersites (Tokat), Polyommatus icarus (Tokat), 
Satyrium abdominalis (Tokat), Sublysandra Cornelia Cornelia (Tokat), Ultraaricia anteros anteros (Tokat). NOCTUIDAE: 
Phytometra viridaria (Tokat). PIERIDAE: Pieris pseudorapae suffusa (Tokat), Pontia daplidice (Tokat). SATYRIDAE: Chazara 
briseis (Tokat), Coenonympha pamphilus (Tokat), Kirinia roxelana (Tokat, ZYGAENIDAE : Zygaena carniolica tokatensis (Tokat). 

AB/xQp. - ARGYNNIDAE: Cynthia cardui (Kirsehir), Issoria lathonia (Kayseri, Kirsehir), Melitaea didyma (Kayseri, 
Kirsehir), Melitaea phoebe (Kayseri). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Kayseri, Kirsehir), Colias croceus (Kayseri, 
Kirsehir, Nevsehir), Gonepteryx rhamni (Kirsehir). HESPERIIDAE : Muschampia proteides (Kirsehir), Neospialia orbifer (Kayseri), 
Thymelicus sylvestris (Kayseri, Nevsehir). LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus anatoliensis (Kirsehir), Agrodiaetus damone 
wagneri (Kirsehir), Agrodiaetus demavendi amasyaensis (Kayseri, Kirsehir, Nevsehir), Agrodiaetus eurypilos (Kayseri), Agrodiaetus 
firdusii (Kayseri), Agrodiaetus menalcas (Kayseri, Kirsehir, Nevsehir), Agrodiaetus poseidon (Kayseri), Aricia agestis (Kirsehir, 
Nevsehir), Celastrina argiolus (Ankara), Cupido osiris (Kayseri), Kretania carmon carmon (Nevsehir), Lycaena phlaeas (Kayseri), 
Lysandra ossmar (Kayseri), Meleageria daphnis (Kayseri, Kirsehir, Nevsehir), Plebejides pylaon sephyrus (Nevsehir), Plebicula 
thersites (Kirsehir, Nevsehir), Polyommatus icarus (Kayseri, Kirsehir, Nevsehir), Satyrium ilicis (Kayseri), Sublysandra Cornelia 
Cornelia (Nevsehir), Thersamonia hylla hylla (Kayseri). LYCAENIDAE: Eublemma sp. (Kayseri). PIERIDAE: Leptidea duponcheli 
(Kayseri, Kirsehir), Pieris rapae (Kayseri.Kirsehir), Pontia daplidice (Kayseri, Kirsehir, Nevsehir). PYRALIDAE: Crambid sp. 
(Kayseri). SATYRIDAE: Arethusana arethusa sultana (Kirsehir), Chazara briseis (Kayseri, Kirsehir, Nevsehir), Coenonympha 
pamphilus (Kayseri), Hyponephele lycaon (Kayseri), Maniola jurtina (Ankara), Melanargia larissa (Kayseri, Kirsehir, Nevsehir), 
Neochazara anthe anthe (Kirsehir, Nevsehir), Pseudochazara anthelea anthelea (Kayseri, Kirsehir), Pseudochazara mniszechii 
(Kirsehir). ZYGAENIDAE: Zygaena carniolica antitaurica (Kayseri), Zygaena carniolica atatuerki (Ankara). 

AB/xQp/-QF. - ARCTIIDAE: Spiris striata (Bolu). ARGYNNIDAE: Cynthia cardui (Bolu), Issoria lathonia (Bolu), 
Mesoacidalia aglaia (Bolu). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Bolu), Colias croceus (Bolu), Gonepteryx rhamni (Bolu). 

121 GEOMETRIDAE: Ematurga atomaria orientaria (Bolu), Scopula ornata (Bolu), Scopula sp. (Bolu). HESPERIIDAE: Carcharodus 
alceae (Bolu), Erynnis tages (Bolu), Thymelicus actaeon (Bolu). LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus anatoliensis (Bolu), 
Agrodiaetus demavendi amasyaensis (Bolu), Celastrina argiolus (Bolu), Cupido osiris (Bolu), Plebejus argus orientalis (Bolu), 
Polyommatus icarus (Bolu), Pseudophilotes vicrama astabene (Bolu), Sublysandra Cornelia Cornelia (Bolu). PIERIDAE: Leptidea 
sinapis (Bolu), Pieris brassicae (Bolu), Pieris pseudorapae suffusa (Bolu), Pieris rapae (Bolu). PYRALIDAE: Nomophila noctuella 
(Bolu), Pyrausta aurata (Bolu). SATYRIDAE: Coenonympha pamphilus (Bolu), Maniola jurtina (Bolu), Melanargia galathea (Bolu), 
Pyronia tithonus (Bolu). SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum (Bolu). 

AB/xQp: -. - ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica (Afyon), Cynthia cardui (Afyon), Melitaea didyma (Afyon), 

Melitaea phoebe (Afyon), Mesoacidalia aglaia (Afyon). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Afyon), Colias croceus (Afyon). 
GEOMETRIDAE: Idaea sp. (Afyon). HESPERIIDAE: Hesperia comma (Afyon), Pyrgus cinarae (Afyon), Thymelicus lineolus 
(Afyon). LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus anatoliensis (Corum), Agrodiaetus demavendi amasyaensis (Corum), Loweia tityrus 
(Afyon), Lycaena phlaeas (Afyon), Lysandra corydonius (Corum), Meleageria daphnis (Afyon), Plebicula thersites (Corum), 
Polyommatus icarus (Afyon, Corum), Satyrium acaciae guichardi (Afyon), Thersamonia hylla hylla (Afyon). OECOPHORIDAE: 
Pleurota sp. (Corum). PIERIDAE: Pieris rapae (Afyon). PYRALIDAE: Myelois sp. (Afyon). SATYRIDAE: Arethusana arethusa 
sultana (Afyon, Corum), Brintesia circe (Afyon), Chazara briseis (Afyon, Corum), Coenonympha pamphilus (Afyon), Hyponephele 
lycaon (Afyon), Maniola jurtina (Afyon, Corum), Melanargia larissa (Afyon, Corum), Pseudochazara mamurra (Afyon), Pyronia 
tithonus (Afyon). ZYGAENIDAE : Adscita sp. (Afyon), Zygaena dorycnii (Afyon), Zygaena filipendulae (Afyon), Zygaena laeta 
akschehirensis (Afyon), Zygaena olivieri ganymedes (Afyon), Zygaena viciae (Afyon). 

AB/xQp: Oa-Tl. - ARGYNNIDAE: Melitaea didyma (Eskisehir). LYCAENIDAE: Freyeria trochylus (Eskisehir). 
NOCTUIDAE: Odice arcuinna (Eskisehir). SATYRIDAE: Chazara briseis (Eskisehir), Pseudochazara anthelea anthelea (Eskisehir), 
Pseudochazara mniszechii (Eskisehir). 

AB: Oa-Tl. - ADELIDAE: Adela sp. (Nevsehir). ARCTIIDAE: Arctia festiva (Nevsehir), Tyria jacobaeae (Ankara). 

ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica (Nevsehir), Cynthia cardui (Amasya, Ankara, Eskisehir, Kirsehir, Nevsehir, Sivas), Eurodryas 
orientalis (Ankara), Fabriciana niobe (Nevsehir), Issoria lathonia (Ankara, Kirsehir, Nevsehir), Melitaea cinxia (Ankara, Nevsehir), 
Melitaea didyma (Amasya, Cankiri, Kirsehir, Nevsehir), Melitaea fascelis pseudodidyma (Amasya, Ankara, Bilecik, Nevsehir), 
Melitaea phoebe (Ankara, Bilecik, Eskisehir, Nevsehir), Pandoriana pandora pandora (Ankara, Nevsehir), Vanessa atalanta 
(Ankara), Brachodes appendiculata (Ankara, Nevsehir). CIMELIIDAE: Axia theresiae theresiae (Ankara). COLIADIDAE: Colias 
alfacariensis bergeri (Amasya, Ankara, Cankiri, Nevsehir), Colias croceus (Amasya, Bilecik, Cankiri, Eskisehir, Nevsehir), 
Gonepteryx farinosa (Bilecik, Nevsehir). CTENUCHIDAE : Amata rossica anatolica (Ankara). GEOMETRIDAE: Aplasta ononaria 
(Ankara), Aplocera sp. (Nevsehir), Aspitates ochrearia (Ankara), Camptogramma bilineata (Ankara), Dyscia conspersaria 
(Nevsehir), Eupithecia sp. (Kirsehir), Idaea ossiculata (Kirsehir), Lithostege farinata (Nevsehir), Lythria rotaria (Ankara), 
Orthostixis cribraria (Ankara), Phyllometra culminaria (Nevsehir), Pydna badiaria (Ankara, Nevsehir), Rhodostrophia auctata 
(Nevsehir), Rhodostrophia calabra (Nevsehir), Scopula ornata (Ankara, Bilecik), Scopula sp. (Ankara), Scopula sp. (Cankiri), 
Scotopteryx coarctaria (Ankara), Semiothisa clathrata (Nevsehir, Ankara), Tephrina hopfferaria (Ankara, Nevsehir). 
HESPERIIDAE: Carcharodus alceae (Ankara, Nevsehir), Carcharodus orientalis (Ankara, Bilecik, Nevsehir), Erynnis marloyi 
(Ankara, Nevsehir), Erynnis tages (Ankara), Hesperia comma (Sivas), Muschampia nomas (Ankara), Muschampia tessellum 
(Ankara, Nevsehir), Neospialia orbifer (Ankara, Bilecik, Cankiri, Nevsehir), Pyrgus melotis (Ankara, Nevsehir), Pyrgus serratulae 
major (Ankara, Nevsehir), Pyrgus sidae (Nevsehir), Spialia phlomidis (Nevsehir, Sivas), Thymelicus actaeon (Nevsehir), Thymelicus 
sylvestris (Ankara, Cankiri, Nevsehir, Sivas). LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus anatoliensis (Amasya, Ankara, Cankiri, 
Nevsehir), Agrodiaetus demavendi amasyaensis (Ankara, Cankiri, Nevsehir), Agrodiaetus firdusii (Sivas), Agrodiaetus iphigenia 
(Sivas), Agrodiaetus menalcas (Ankara, Nevsehir), Agrodiaetus poseidon (Nevsehir), Alciphronia alciphron melibaeus (Nevsehir), 
Aricia agestis (Amasya, Ankara, Nevsehir), Callophrys rubi (Ankara, Nevsehir), Cupido osiris (Ankara, Cankiri, Nevsehir), Cyaniris 
bellis bellis (Nevsehir), Freyeria trochylus (Nevsehir), Glaucopsyche alexis (Ankara, Nevsehir), Glaucopsyche astraea (Nevsehir), 
Heodes virgaureae (Bilecik), Iolana tolas cappadocica (Nevsehir), Kretania carmon carmon (Nevsehir), Lampides boeticus 
(Eskisehir, Nevsehir), Loweia tityrus (Ankara, Bilecik, Nevsehir), Lycaena phlaeas (Bilecik, Nevsehir), Lysandra bellargus (Amasya, 
Ankara, Cankiri), Lysandra bellargus (Nevsehir), Lysandra corydonius (Amasya), Lysandra ossmar (Cankiri, Nevsehir), Meleageria 
daphnis (Ankara, Cankiri, Nevsehir), Plebejides pylaon sephyrus (Ankara, Nevsehir), Plebejus argus orientalis (Ankara, Cankiri, 
Nevsehir, Sivas), Plebicula amanda orientalis (Ankara, Nevsehir), Plebicula thersites (Amasya, Ankara, Bilecik, Cankiri, Eskisehir, 
Nevsehir), Polyommatus icarus (Amasya, Ankara, Bilecik, Cankiri, Eskisehir, Nevsehir), Pseudophilotes vicrama astabene (Ankara, 
Nevsehir), Rubrapterus bavius oenalpae (Ankara), Satyrium spini melantho (Ankara, Nevsehir), Sublysandra Cornelia Cornelia 
(Amasya, Nevsehir), Thersamonia asabinus (Nevsehir), Thersamonia hylla hylla (Ankara), Thersamonia hylla hylla (Bilecik), 
Thersamonia kefersteinii (Nevsehir), Tomares nesimachus (Nevsehir), Tomares nogelii aurantiaca (Ankara, Nevsehir), Ultraaricia 
anteros anteros (Bilecik, Nevsehir), Vacciniina alcedo occidentissima (Nevsehir), Vacciniina loewii (Nevsehir, Sivas). 
NOCTUIDAE: Autographa gamma (Ankara, Eskisehir, Nevsehir), Emmelia trabealis (Ankara, Nevsehir), Eublemma candidana 
(Kirsehir), Euclidia triquetra aurantiaca (Ankara), Helicoverpa armigera (Ankara), Ozarba moldavica (Nevsehir), Pseudaletia 
unipuncta (Ankara), Rhypagla lacernaria (Ankara), Schinia cardui (Amasya), Tyta luctuosa (Ankara, Eskisehir, Kirsehir, Nevsehir). 
OECOPHORIDAE: Pleurota pyropella (Kirsehir), Pleurota sp. (Ankara). PAPILIONIDAE: Allancastria deyrollei (Ankara, 
Kirsehir, Nevsehir), Archon apollinus amasinus (Ankara), Iphiclides podalirius (Amasya, Ankara, Bilecik, Eskisehir) , Papilio 
machaon ssp. (Ankara, Nevsehir), Parnassius apollo ssp. (Sivas). PIERIDAE: Anthocharis cardamines ssp. (Ankara), Anthocharis 
grueneri grueneri (Nevsehir), Aporia crataegi (Nevsehir), Euchloe ausonia (Ankara, Bilecik, Kirsehir, Nevsehir), Leptidea 
duponcheli (Ankara, Cankiri, Nevsehir), Pieris ergane (Nevsehir, Sivas), Pieris pseudorapae suffusa (Amasya, Ankara), Pieris rapae 
(Ankara, Bilecik, Cankiri, Eskisehir, Nevsehir), Pontia daplidice (Amasya, Ankara, Bilecik, Eskisehir, Kirsehir, Nevsehir), Zegris 
eupheme mnestho (Nevsehir). PYRALIDAE: Amaurophanes stigmosalis (Nevsehir), Aporodes floralis (Eskisehir), Bradyrrhoa 
gilveolella (Ankara), Chrysocrambus craterellus (Nevsehir), Crambus sp. (Ankara), Cynaeda dentalis (Nevsehir), Eurrhypis 
cacuminalis (Ankara), Evergestis frumentalis (Ankara, Nevsehir), Mecyna sp. (Sivas), Noctuelia superba (Ankara), Nomophila 

122 noctuella (Amasya), Panstegia limbopunctalis (Sivas), Pterothrixidia sp. (Ankara), Synaphe bombycalis (Nevsehir), Synaphe 
consecretalis (Nevsehir), Synaphe moldavica ssp. (Ankara, Kirsehir, Nevsehir), Tretopteryx pertusalis (Ankara, Nevsehir). 
SATYRIDAE: Arethusana arethusa sultana (Amasya, Bilecik, (Rankin, Nevsehir), Brintesia circe (Ankara), Chazara bischoffii 
(Nevsehir), Chazara briseis (Ankara, Bilecik, Eskisehir, Nevsehir, Sivas), Coenonympha pamphilus (Amasya, Ankara, Bilecik, 
Cankiri, Nevsehir), Esperarge climene (Amasya), Hyponephele lupinus (Amasya, Nevsehir), Hyponephele lycaon (Nevsehir, Sivas), 
Lasiommata megera (Amasya, Ankara), Maniola jurtina (Amasya, Bilecik, Nevsehir), Melanargia galathea (Bilecik), Melanargia 
larissa (Ankara, Cankiri, Nevsehir, Sivas), Neochazara anthe anthe (Nevsehir), Neohipparchia statilinus (Bilecik), Parahipparchia 
algirica senthes (Ankara), Proterebia afra dalmata (Ankara, Nevsehir), Pseudochazara anthelea anthelea (Nevsehir), 
Pseudochazara beroe (Sivas), Pseudochazara geyeri (Sivas), Pseudochazara mniszechii (Nevsehir), Pseudochazara pelopea 
(Nevsehir), Satyrus ferula amasinus (Nevsehir). SESIIDAE: Chamaesphecia sp. (Ankara), Chamaesphecia sp. (Nevsehir). 
SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum (Ankara, Kirsehir, Nevsehir), TINEIDAE: Rhodobates laevigatellus (Ankara, Nevsehir). 
TORTRICIDAE: Aethes tesserana (Kirsehir). ZYGAENIDAE: Adscita obscura (Ankara), Adscita sp. (Nevsehir), Jordanita graeca 
(Ankara), Roccia volgensis (Ankara, Zygaena carniolica kappadokiae (Nevsehir), Zygaena filipendulae (Cankiri), Zygaena 
filipendulae (Nevsehir), Zygaena formosa hesselbarthi (Nevsehir), Zygaena laeta akschehirensis (Bilecik), Zygaena laeta 
akschehirensis (Nevsehir), Zygaena loti (Ankara, Nevsehir), Zygaena minos (Ankara), Zygaena olivieri ganymedes (Bilecik), 
Zygaena purpuralis (Ankara, Nevsehir), Zygaenoprocris capitalis (Nevsehir). 

Ch. - ARGYNNIDAE: Cynthia cardui (Ankara, Nevsehir), Issoria lathonia (Ankara), Melitaea didyma (Ankara, 
Melitaea phoebe (Ankara), Mesoacidalia aglaia (Kirsehir). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Nevsehir), Colias croceus 
(Ankara, Nevsehir), Gonepteryx rhamni (Nevsehir). GEOMETRIDAE: Aplasta ononaria (Kirsehir), Dyscia conspersaria (Nevsehir), 
Idaea sp. (Kirsehir), Lithostege farinata (Nevsehir), Lithostege griseata (Ankara), Rhodostrophia auctata (Ankara), Rhodostrophia 
calabra (Nevsehir), Tephrina hopfferaria (Nevsehir). HESPERIIDAE: Muschampia tessellum (Kirsehir), Neospialia orbifer 
(Ankara), Pyrgus armoricanus (Kirsehir), Thymelicus lineolus (Ankara). LYCAENIDAE: Aricia agestis (Kirsehir), Cupido minimus 
minimus (Nevsehir), Cupido osiris (Ankara, Nevsehir), Glaucopsyche alexis (Nevsehir), Lysandra bellargus (Ankara, Nevsehir), 
Plebejides pylaon sephyrus (Ankara), Plebicula thersites (Ankara, Nevsehir), Polyommatus icarus (Nevsehir). NOCTUIDAE: 
Autographa gamma (Nevsehir), Emmelia trabealis (Ankara, Nevsehir), Eublemma purpurina (Kirsehir), Helicoverpa armigera 
(Nevsehir), Janthinea frivaldskyi (Ankara), Tyta luctuosa (Ankara). OECOPHORIDAE: Pleurota pyropella (Kirsehir). 
PAPILIONIDAE : Allancastria deyrollei(Ankara, Nevsehir), Iphiclides podalirius (Nevsehir). PIERIDAE: Aporia crataegi (Kirsehir, 
Nevsehir), Euchloe ausonia (Ankara), Pieris brassicae (Kirsehir), Pontia daplidice (Ankara, Nevsehir), Zegris eupheme mnestho 
(Ankara). PYRALIDAE: Chrysocrambus craterellus (Kirsehir), Evergestis frumentalis (Ankara, Nevsehir), Homoeosoma sp. 
(Ankara), Pyrausta sp. (Ankara), Synaphe moldavica ssp. (Ankara, Nevsehir), Tretopteryx pertusalis(Ankara). SATYRIDAE: 
Coenonympha pamphilus (Kirsehir, Nevsehir), Maniola jurtina (Kirsehir), Proterebia afra dalmata (Ankara). SPHINGIDAE: 
Hemaris croatica (Ankara). TINEIDAE: Rhodobates laevigatellus (Ankara). ZYGAENIDAE: Adscita sp. (Ankara, Kirsehir), 
Jordanita graeca (Kirsehir). Zygaena filipendulae (Kirsehir), Zygaena loti (Ankara). 

Ch/+Qp: QC. - ARGYNNIDAE: Cynthia cardui (Ankara), Melitaea cinxia (Ankara), Melitaea didyma (Ankara), 
Melitaea phoebe (Ankara). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Ankara), Colias croceus (Ankara). GEOMETRIDAE: 
Pseudopanthera macularia (Ankara), Semiothisa clathrata (Ankara). HESPERIIDAE: Erynnis tages (Ankara), Neospialia orbifer 
(Ankara), Pyrgus serratulae major (Ankara). LYCAENIDAE: Callophrys rubi (Ankara), Cyaniris bellis bellis (Ankara), Loweia 
tityrus (Ankara), Lysandra bellargus (Ankara), Neolysandra coelestina pontica (Ankara), Plebejus argus orientalis (Ankara), 
Plebicula amanda orientalis (Ankara), Polyommatus icarus (Ankara), Thersamonia hylla hylla (Ankara). NOCTUIDAE: Actinotia 
radiosa radiosa (Ankara), Drasteria cailino (Ankara), Euclidia glyphica glyphica (Ankara), Euclidia mi ssp. (Ankara). 
PAPILIONIDAE: Adoritis mnemosyne (Ankara). PIERIDAE: Anthocharis cardamines (Ankara), Leptidea sinapis (Ankara). 
SATYRIDAE: Coenonympha leander leander (Ankara), Coenonympha pamphilus (Ankara). Macroglossum stellatarum (Ankara). 
ZYGAENIDAE: Adscita sp. (Ankara), Roccia budensis (Ankara). 

Ch/+Qp: QC: Qa. - ARCTIIDAE: Arctia villica (Ankara). ARGYNNIDAE: Brenthis hecate transcaucasica 

(Ankara), Cynthia cardui (Ankara), Fabriciana niobe (Ankara), Melitaea cinxia (Ankara), Melitaea didyma (Ankara), Melitaea 
phoebe (Ankara), Mellicta athalia (Ankara), Pandoriana pandora (Ankara). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Ankara), 
Colias croceus (Ankara). HESPERIIDAE : Erynnis tages (Ankara), Neospialia orbifer (Ankara), Pyrgus armoricanus (Ankara), 
Pyrgus malvae (Ankara), Pyrgus sidae (Ankara). LYCAENIDAE: Alciphronia alciphron melibaeus (Ankara), Aricia agestis 
(Ankara), Callophrys rubi (Ankara), Cupido minimus minimus (Ankara), Cupido osiris (Ankara), Cyaniris bellis bellis (Ankara), 
Lysandra bellargus (Ankara), Neolysandra coelestina pontica (Ankara), Plebejides pylaon sephyrus (Ankara), Plebicula amanda 
orientalis (Ankara), Polyommatus icarus (Ankara). PAPILIONIDAE: Adoritis mnemosyne (Ankara), Iphiclides podalirius (Ankara). 
PIERIDAE: Anthocharis cardamines (Ankara), Aporia crataegi (Ankara), Pontia chloridice (Ankara). PYRALIDAE: Psammotis 
pulveralis (Ankara). SATYRIDAE: Coenonympha leander leander (Ankara), Coenonympha pamphilus (Ankara). 

Ch/-Qi/Se. - COLIADIDAE: Colias croceus (Istanbul). LYCAENIDAE: Plebicula thersites (Istanbul), Polyommatus icarus 
(Istanbul). NOCTUIDAE: Tyta luctuosa (Istanbul). PIERIDAE: Anthocharis cardamines (Istanbul), Euchloe ausonia (Istanbul), 
Leptidea sinapis (Istanbul). SATYRIDAE: Coenonympha pamphilus (Istanbul). 

Ch/AB. - ARGYNNIDAE: Cynthia cardui (Amasya), Melitaea cinxia (Ankara), Melitaea didyma (Amasya). 

COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Amasya), Colias croceus (Amasya). LYCAENIDAE: Aricia agestis (Ankara), Loweia 
tityrus (Ankara), Lysandra bellargus (Amasya), Lysandra corydonius (Amasya), Polyommatus icarus (Amasya), Sublysandra 
Cornelia Cornelia (Amasya). NOCTUIDAE: Autographa gamma (Amasya). PIERIDAE: Anthocharis grueneri grueneri (Ankara), 
Pontia daplidice (Amasya). PYRALIDAE: Evergestis frumentalis (Ankara). SATYRIDAE: Chazara briseis (Amasya), Melanargia 
larissa (Amasya), Pseudochazara mniszechii (Amasya). 123 Ch/Qp. - ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica (Bolu), Argynnis paphia (Bolu), Cynthia cardui (Bolu), Issoria lathonia 
(Bolu). COLIADIDAE: Colias croceus (Bolu). LYCAENIDAE: Meleageria daphnis (Bolu). NOCTUIDAE: Helicoverpa armigera 
(Bolu). PIERIDAE: Pieris brassicae (Bolu). SATYRIDAE: Lasiommata petropolitana (Bolu). TORTRICIDAE: Rhyacionia 
pinicolana (Bolu). 

Ch/xQi. - ARCTIIDAE: Tyria jacobaeae (Amasya). ARGYNNIDAE: Issoria lathonia (Amasya). COLIADIDAE: Colias 
alfacariensis bergeri (Amasya), Colias croceus (Amasya), Gonepteryx rhamni (Amasya). HESPERIIDAE: Erynnis tages (Amasya). 
LYCAENIDAE: Aricia agestis (Amasya), Callophrys rubi (Amasya). PAPILIONIDAE: Iphiclides podalirius (Amasya). PIERIDAE: 
Leptidea duponcheli (Amasya). SATYRIDAE: Coenonympha pamphilus (Amasya). 

Ch/xQp. - ARGYNNIDAE: Melitaea didyma (Ankara), Cynthia cardui (Ankara), Fabriciana niobe (Ankara), Issoria 
lathonia (Ankara), Melitaea cinxia (Ankara), Melitaea didyma (Ankara), Melitaea fascelis pseudodidyma (Ankara), Melitaea 
phoebe (Ankara), Pandoriana pandora pandora (Ankara). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Ankara). CTENUCHIDAE: 
Amata rossica anatolica (Ankara). GEOMETRIDAE: Aplasta ononaria (Ankara), Scotopteryx coarctaria (Ankara). LYCAENIDAE: 
Callophrys rubi (Ankara). NOCTUIDAE: Helicoverpa armigera (Ankara). PAPILIONIDAE: Allancastria deyrollei (Ankara). 
PIERIDAE: Pontia daplidice (Ankara). PYRALIDAE: Chrysocrambus craterellus (Ankara), Synaphe moldavica (Ankara). 
SATYRIDAE: Coenonympha pamphilus (Ankara). SPHINGIDAE: Hemaris croatica (Ankara), Macroglossum stellatarum (Ankara). 

Po/Qp. -ARGYNNIDAE: Euvanessa antiopa (Ankara). 

QF. - ARCTIIDAE: Eilema sp. (Bolu), Lithosia quadra (Bolu), Setina pontica (Bolu), Spiris striata (Bolu). 
ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica (Bolu, Bursa), Argynnis paphia (Bolu, Bursa), Azuritis reducta reducta (Bursa), Brenthis 
daphne (Bursa), Cynthia cardui (Bolu, Bursa), Fabriciana adippe (Bolu), Inachis io (Bursa), Issoria lathonia (Bolu, Bursa), 
Melitaea didyma (Bolu, Bursa), Melitaea phoebe (Bursa), Mesoacidalia aglaia (Bolu, Bursa), Pandoriana pandora pandora (Bolu, 
Bursa), Polygonia c-album (Bolu, Bursa), Vanessa atalanta (Bolu). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Bolu), Colias 
croceus (Bolu, Bursa), Gonepteryx rhamni (Bolu, Bursa). GEOMETRIDAE: Aplocera annexata (Bursa), Aplocera columbata 
(Bursa), Chlorissa viridata (Bolu), Ematurga atomaria orientaria (Bolu), Gypsochroa renitidata (Bolu), Lythria rotaria (Bursa), 
Idaea sp. (Bolu), Scotopteryx bipunctaria (Bolu), Scotopteryx chenopodiata (Bolu). HESPERIIDAE: Erynnis tages (Bolu), 
Muschampia tessellum (Bolu), Neospialia orbifer (Bolu), Ochlodes venata (Bolu, Bursa), Spialia phlomidis (Bolu), Thymelicus 
actaeon (Bursa), Thymelicus sylvestris (Bolu, Bursa). LYBITHEIDAE: Libythea celtis (Bolu). LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus 
anatoliensis (Bolu), Agrodiaetus demavendi amasyaensis (Bolu), Agrodiaetus menalcas (Bursa), Agrodiaetus iphigenia (Bolu), 
Celastrina argiolus (Bolu), Cupido osiris (Bolu), Heodes virgaureae (Bursa), Loweia tityrus (Bolu, Bursa), Lycaeides idas (Bursa), 
Lycaena phlaeas (Bolu, Bursa), Lysandra bellargus (Bolu, Bursa), Maculinea arion (Bolu), Meleageria daphnis (Bolu, Bursa), 
Plebejus argus orientalis (Bolu), Plebicula dorylas (Bolu), Plebicula thersites (Bolu), Polyommatus icarus (Bolu, Bursa), 
Pseudophilotes vicrama astabene (Bolu), Quercusia quercus (Bursa), Thersamonia hylla hylla (Bursa), ultraaricia anteros anteros 
(Bilecik). NOCTUIDAE: Autographa gamma (Bolu, Bursa), Calymnia trapezina (Bursa), Euclidia glyphica glyphica (Bolu), 
Luperina sp. (Bolu), Odice suava (Bolu). PAPILIONIDAE: Iphiclides podalirius (Bolu, Bursa). PIERIDAE: Leptidea sinapis (Bolu, 
Bursa), Pieris brassicae (Bolu, Bursa), Pieris mannii (Bursa), Pieris pseudorapae suffusa (Bolu.Bursa), Pieris rapae (Bolu, Bursa), 
Pontia daplidice (Bolu, Bursa). PYRALIDAE: Catoptria lithargyrella (Bursa), Chrysocrambus craterellus (Bolu), Eurrhypara 
hortulata (Bolu), Eurrhypis pollinalis (Bolu), Nephopteryx alpigenella (Bolu), Nomophila noctuella (Bolu), Nymphula nymphaeata 
(Bolu), Nymphula stagnata (Bolu), Panstegia limbopunctalis (Bursa), Pollichia semirubella (Bolu), Pyrausta aurata (Bolu), 
Pyrausta despicata (Bolu), Pyrausta sp. (Bolu), Synaphe moldavica (Bolu). SATYRIDAE: Arethusana arethusa sultana (Bolu), 
Coenonympha arcania (Bolu, Bursa), Coenonympha pamphilus (Bolu, Bursa), Erebia aethiops (Bolu), Erebia ottomana ottomana 
(Bursa), Eumenis syriaca (Bolu, Bursa), Hyponephele lycaon (Bolu, Bursa), Kirinia roxelana (Bursa), Lasiommata maera orientalis 
(Bolu), Lasiommata megera (Bursa), Maniola jurtina (Bolu, Bursa), Melanargia galathea (Bolu, Bursa), Pararge aegeria (Bursa), 
Pseudochazara mamurra (Bursa), Pseudochazara mniszechii (Bolu), Pyronia tithonus (Bolu). SPHINGIDAE: Macroglossum 
stellatarum (Bolu, Busa). ZYGAENIDAE : Adscita sp. (Bolu), Zygaena carniolica ssp. (Bolu, Bursa), Zygaena dorycnii (Bolu, Bursa), 
Zygaena filipendulae (Bolu.Bursa), Zygaena lonicerae (Bolu), Zygaena loti (Bolu). 

QF: RFo. - ADELIDAE: Adela sp. (Kastamonu). ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica (Cankiri), Argynnis paphia 

(Kastamonu, Zonguldak), Clossiana euphrosyne (Cankiri), Cynthia cardui (Cankiri, Kastamonu, Zonguldak), Fabriciana adippe 
(Kastamonu), Inachis io (Cankiri, Kastamonu), Issoria lathonia (Kastamonu), Melitaea didyma (Kastamonu, Zonguldak), Mellicta 
athalia (Kastamonu), Mesoacidalia aglaia (Zonguldak), Polygonia c-album (Kastamonu), Vanessa atalanta (Kastamonu). 
COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Cankiri, Kastamonu), Colias croceus (Cankiri, Kastamonu, Zonguldak), Gonepteryx 
rhamni (Kastamonu, Zonguldak). GEOMETRIDAE: Chlorissa viridata (Kastamonu), Cidaria sp. (Cankiri), Ematurga atomaria 
orientaria (Kastamonu, Zonguldak), Idaea aurolearia (Cankiri), Scopula immorata (Cankiri), Scopula sp. (Kastamonu). 
HESPERIIDAE: Erynnis tages (Kastamonu, Zonguldak), Neospialia orbifer (Kastamonu, Zonguldak), Ochlodes venata (Kastamonu, 
Zonguldak), Thymelicus sylvestris (Kastamonu, Zonguldak). LYCAENIDAE: Agrodiaetus demavendi amasyaensis (Kastamonu), 
Agrodiaetus iphigenia (Kastamonu), Aricia artaxerxes (Cankiri), Callophrys rubi (Kastamonu), Eumedonia eumedon ssp. (Cankiri), 
Everes argiades (Kastamonu), Heodes virgaureae (Cankiri, Kastamonu), Iolana iolas cappadocica (Kastamonu), Loweia tityrus 
(Kastamonu), Lycaeides idas (Cankiri), Lycaena phlaeas (Kastamonu), Lysandra bellargus (Kastamonu), Lysandra ossmar 
(Kastamonu), Meleageria daphnis (Kastamonu), Palaeochrysophanus candens (Cankiri), Plebejus argus orientalis (Cankiri, 
Kastamonu, Zonguldak), Plebicula dorylas (Kastamonu), Polyommatus icarus (Kastamonu, Zonguldak). NOCTUIDAE: Autographa 
gamma (Cankiri, Kastamonu), Euclidia glyphica glyphica (Kastamonu, Zonguldak), Rhynchodontodes antiqualis (Zonguldak), Tyta 
luctuosa (Zonguldak). PAPILIONIDAE: Iphiclides podalirius (Kastamonu, Zonguldak), Parnassius apollo graslini (Kastamonu). 
PIERIDAE: Leptidea sinapis (Zonguldak), Pieris bryoniae turcica (Cankiri), Pieris mannii (Kastamonu), Pieris pseudorapae suffusa 
(Kastamonu, Zonguldak), Pieris rapae (Kastamonu, Zonguldak). PYRALIDAE: Agriphila straminella (Cankiri), Nomophila 

124 noctuella (Kastamonu), Sitochroa palealis (Kastamonu). SATYRIDAE: Coenonympha arcania (Kastamonu), Coenonympha 
pamphilus (Kastamonu, Zonguldak), Erebia aethiops (Kastamonu), Erebia medusa (Cankiri), Hyponephele lycaon (Kastamonu, 
Maniola jurtina (Kastamonu, Zonguldak), Melanargia galathea (Kastamonu, Zonguldak), Melanargia larissa (Kastamonu), Pyronia 
tithonus (Zonguldak). SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum (Kastamonu). TORTRICIDAE: Ablabia goiiana (Cankiri). 
ZYGAENIDAE: Zygaena carniolica ssp. (Kastamonu, Zonguldak), Zygaena filipendulae (Kastamonu, Zonguldak), Zygaena loti 
(Kastamonu). 

QF: RFo: Cs-Co. - ARGYNNIDAE: Argynnis paphia (Samsun), Mesoacidalia aglaia (Samsun). PIERIDAE: Leptidea 
sinapis (Samsun). SATYRIDAE: Coenonympha arcania (Samsun), Erebia aethiops (Samsun), Maniola jurtina (Samsun). 

QF: RFo: Cp-Fo. - HESPERIIDAE: Carcharodus orientalis (Sakarya), Erynnis tages (Sakarya), Ochlodes venata 
(Sakarya), Thymelicus sylvestris (Sakarya). LYCAENIDAE: Everes alcetas (Sakarya), Loewia tityrus (Sakarya), Lycaena phlaeas 
(Sakarya), Maculinea arion (Sakarya), Polyommatus icarus (Sakarya), Satyrium acaciae guichardi (Sakarya), Ultraaricia anteros 
anteros (Sakarya). PIERIDAE: Leptidea sinapis (Sakarya), Pollichia semirubella (Sakarya). SATYRIDAE: Coenonympha arcania 
(Sakarya), Coenonympha pamphilus (Sakarya), Maniola jurtina (Sakarya). SATYRIDAE: Melanargia galathea (Sakarya). 
ZYGAENIDAE: Zygaena dorycnii (Sakarya), Zygaena filipendulae (Sakarya). 

Qi. - COLIADIDAE: Colias croceus (Bursa). GEOMETRIDAE: Pseudopanthera macularia (Sakarya). 
HESPERIIDAE: Carcharodus alceae (Sakarya), Erynnis tages (Sakarya), Neospialia orbifer (Bursa), Pyrgus malvae (Bursa, 
Sakarya). LYCAENIDAE: Callophrys rubi (Sakarya), Celastrina argiolus (Bursa), Freyeria trochylus (Bursa), Glaucopsyche alexis 
(Sakarya), Lycaena phlaeas (Sakarya), Pseudophilotes vicrama astabene (Bursa), Thersamonia hylla hylla (Bursa). NOCTUIDAE: 
Phytometra viridaria (Sakarya). PAPILIONIDAE : Iphiclides podalirius (Sakarya), Papilio machaon (Sakarya). PIERIDAE: 
Anthocharis cardamines (Sakarya), Leptidea duponcheli (Sakarya), Leptidea sinapis (Sakarya), Pieris brassicae (Sakarya), Pieris 
pseudorapae suffusa (Bursa), Pieris rapae (Bursa). PYRALIDAE: Aporodes floralis (Bursa), Pyrausta sp. (Kocaeli). SATYRIDAE: 
Coenonympha pamphilus (Kocaeli), Hyponephele lupinus (Bursa), Lasiommata megera (Bursa, Kocaeli), Pararge aegeria 
(Bursa). TORTRICIDAE: Aethes margarotana (Sakarya). 

Qi: PR. - ARGYNNIDAE: Issoria lathonia (Amasya), Melitaea cinxia (Amasya). COLIADIDAE: Colias croceus 

(Amasya), Gonepteryx rhamni (Amasya). GEOMETRIDAE: Aspitates ochrearia (Amasya), Aricia agestis (Amasya), Glaucopsyche 
alexis (Amasya), Polyommatus icarus (Amasya), Pseudophilotes vicrama astabene (Amasya), Sublysandra Cornelia Cornelia 
(Amasya). PAPILIONIDAE: Iphiclides podalirius (Amasya), Papilio machaon ssp. (Amasya). PIERIDAE: Anthocharis cardamines 
ssp. (Amasya), Anthocharis grueneri grueneri (Amasya), Euchloe ausonia (Amasya). SATYRIDAE: Coenonympha pamphilus 
(Amasya), Lasiommata maera orientalis (Amasya), Lasiommata megera (Amasya). TINEIDAE: Rhodobates laevigatellus (Amasya). 

Qi: Qi. - ARGYNNIDAE: Argynnis paphia (Bursa, Kocaeli), Azuritis reducta reducta (Kocaeli), Issoria lathonia 

(Amasya), Melitaea cinxia (Kocaeli), Melitaea didyma (Bursa, Istanbul, Kocaeli), Vanessa atalanta (Bursa). COLIADIDAE: Colias 
alfacariensis bergeri (Amasya, Bursa), Colias croceus (Amasya, Bursa, Istanbul, Kocaeli), Gonepteryx rhamni (Amasya, Bursa, 
Kocaeli). ETHMIIDAE: Ethmia chrysopyga (Kocaeli), GEOMETRIDAE: Aplasta ononaria (Kocaeli), Aspitates ochrearia (Kocaeli), 
Ematurga atomaria orientaria (Kocaeli), Selenia lunularia (Amasya). HESPERIIDAE: Carcharodus alceae (Kocaeli), Carcharodus 
orientalis (Bursa, Kocaeli), Erynnis tages (Bursa, Kocaeli), Neospialia orbifer (Bursa), Ochlodes venata (Bursa, Kocaeli), Pyrgus 
malvae (Bursa, Kocaeli). LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus anatoliensis (Bursa, Aricia agestis (Amasya, Bursa), Callophrys rubi 
(Amasya, Kocaeli), Glaucopsyche alexis (Kocaeli), Lycaena phlaeas (Bursa, Istanbul, Kocaeli), Lysandra bellargus (Bursa), 
Meleageria daphnis (Bursa), Plebejus argus orientalis (Kocaeli), Plebicula thersites (Kocaeli), Polyommatus icarus (Bursa, 
Istanbul, Kocaeli), Pseudophilotes vicrama astabene (Bursa), Ultraaricia anteros anteros (Bursa, Istanbul). LYMANTRIIDAE: 
Lymantria dispar (Istanbul). NOCTUIDAE: Acontia lucida lucida (Kocaeli), Autographa gamma (Istanbul), Dysgonia algira 
(Bursa), Heliothis sp. (Bursa), Odice arcuinna (Kocaeli), Tyta luctuosa (Amasya). PAPILIONIDAE: Iphiclides podalirius (Bursa, 
Istanbul). PIERIDAE: Anthocharis cardamines ssp. (Amasya, Kocaeli), Euchloe ausonia (Amasya, Kocaeli), Leptidea duponcheli 
(Amasya, Bursa, Kocaeli), Leptidea sinapis (Kocaeli), Pieris brassicae (Amasya, Bursa, Kocaeli), Pieris pseudorapae suffusa 
(Bursa, Kocaeli), Pieris rapae (Istanbul, Kocaeli), Pontia daplidice (Amasya, Bursa). PYRALIDAE: Aporodes floralis (Istanbul, 
Kocaeli), Catoptria lithargyrella (Bursa), Sitochroa palealis (Bursa), Coenonympha pamphilus (Amasya, Bursa, Istanbul, Kocaeli), 
Lasiommata maera orientalis (Kocaeli), Lasiommata megera (Bursa, Kocaeli), Maniola jurtina (Bursa, Kocaeli), Melanargia 
galathea (Bursa), Melanargia larissa (Bursa), Neohipparchia statilinus (Bursa, Kocaeli), Pararge aegeria (Bursa), Pyronia tithonus 
(Bursa, Kocaeli). SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum (Kocaeli). ZYGAENIDAE : Zygaena carniolica ssp. (Bursa, Istanbul, 
Kocaeli), Zygaena laeta ssp. (Bursa). 

Qi: Qi: Qi. - GEOMETRIDAE: Ematurga atomaria orientaria (Sakarya), Pseudopanthera macularia (Sakarya). 

HESPERIIDAE : Erynnis tages (Sakarya), Callophrys rubi (Sakarya), Celastrina argiolus (Sakarya). NOCTUIDAE: Autographa 
gamma (Sakarya). PIERIDAE Anthocharis cardamines (Sakarya), Leptidea sinapis (Sakarya), Pieris brassicae (Sakarya), Pieris 
pseudorapae suffusa (Sakarya), Pararge aegeria (Sakarya). ZYGAENIDAE: Zygaena carniolica (Sakarya). Zygaena filipendulae 
(Sakarya). 

Qp:-. - ARCTIIDAE: Spiris striata (Bolu). ARGYNNIDAE: Argynnis paphia (Bolu, Bursa, (Istanbul), Azuritis 

reducta reducta (Bolu), Cynthia cardui (Bilecik, Bolu, Istanbul), Melitaea fascelis pseudodidyma (Bilecik), Polygonia c-album 
(Bilecik, Bolu, Bursa, Istanbul), Vanessa atalanta (Istanbul). COLIADIDAE: Colias croceus (Bilecik, Bolu, Bursajstanbul), 
Gonepteryx rhamni (Bolu). GEOMETRIDAE: Aplocera plagiata (Bursa), Aplocera sp. (Bolu), Ematurga atomaria orientaria 
(Bilecik, Bolu, Istanbul), Epirrhoe alternata (Bilecik), Lythria rotaria (Istanbul), Scopula sp. (Bilecik, Bolu), Thalera fimbrialis 
(Istanbul). HESPERIIDAE: Carcharodus alceae (Istanbul), Carcharodus orientalis (Bolu), Erynnis tages (Bilecik, Bolu, Istanbul), 
Neospialia orbifer (Bilecik, Bolu, Istanbul), Ochlodes venata (Bilecik, Bolu, Bursa), Ochlodes venata (Istanbul), Pyrgus malvae 

125 (Bolu). LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus anatoliensis (Bolu), Aricia agestis (Bolu, Istanbul), Celastrina argiolus (Bolu, 
Istanbul), Everes alcetas (Bilecik, Bolu), Everes argiades (Bolu), Lampides boeticus (Bolu), Loweia tityrus (Bolu, Istanbul), Lycaena 
phlaeas (Bolu, Istanbul), Plebejus argus orientalis (Bolu, Istanbul), Polyommatus icarus (Bilecik, Bolu, Istanbul), Thersamonia hylla 
hylla (Istanbul), Ultraaricia anteros anteros (Bilecik, Bolu, Istanbul, Kocaeli). LYMANTRIIDAE: Lymantria dispar (Bilecik, 
Istanbul). NOCTUIDAE: Autographa gamma (Bursa, Istanbul), Catocala elocata (Bursa), Dysgonia algira (Bursa), Euclidia 
glyphica glyphica (Bilecik, Bolu), Tyta luctuosa (Bilecik, Bolu, Kocaeli). PAPILIONIDAE: Allancastria caucasica abanti (Bolu), 
Iphiclides podalirius (Bolu, Istanbul). PIERIDAE: Anthocharis cardamines (Bolu), Leptidea sinapis (Bilecik, Bolu, Istanbul), Pieris 
brassicae (Bolu, Bursa, Istanbul), Pieris pseudorapae suffusa (Bilecik, Bolu, Istanbul), Pieris rapae (Bilecik, Bolu, Bursa, Istanbul), 
Pontia daplidice (Istanbul, Kocaeli). PYRALIDAE: Ematheudes punctella (Istanbul), Endotricha flammealis (Istanbul), 
Homoeosoma sinuella (Istanbul), Nomophila noctuella (Bilecik, Bolu), Pollichia semirubella (Bolu), Pyrausta aurata (Bolu), 
Pyrausta despicata (Bilecik), Sitochroa palealis (Bolu). SATYRIDAE: Coenonympha arcania (Bolu), Coenonympha pamphilus 
(Bilecik, Bolu, Bursa, Istanbul), Eumenis syriaca (Bilecik), Lasiommata megera (Bursajstanbul) , Maniola jurtina (Bilecik, Bolu, 
Bursa, Istanbul), Melanargia galathea (Bilecik), Neohipparchia statilinus (Istanbul), Pararge aegeria (Bolu, Bursa, Istanbul), 
Pyronia tithonus (Bilecik, Bolu, Istanbul, Kocaeli). SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum (Bilecik, Istanbul). THYRIDAE: 
Thyris fenestrella (Istanbul). TINEIDAE: Euplocamus ophisus (Bolu). ZYGAENIDAE: Zygaena carniolica ssp. (Bursa), Zygaena 
dorycnii (Bilecik), Zygaena fllipendulae (Bilecik, Bolu). 

Qp: Qf. - ARGYNNIDAE: Argynnis paphia (Cankiri, Kocaeli), Cynthia cardui (Cankiri, Kocaeli), Issoria lathonia 

(Kocaeli), Melitaea phoebe (Kocaeli), Mesoacidalia aglaia (Cankiri). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Kocaeli), 
Colias croceus (Kocaeli). GEOMETRIDAE: Ematurga atomaria orientaria (Kocaeli), Lythria rotaria (Kocaeli), Scotopteryx 
chenopodiata (Cankiri), Thalera flmbrialis (Kocaeli). HESPERIIDAE: Erynnis tages (Kocaeli), Neospialia orbifer (Kocaeli), 
Ochlodes venata (Cankiri, Kocaeli), Pyrgus armoricanus (Kocaeli), Pyrgus malvae (Kocaeli), Thymelicus sylvestris (Cankiri). 
LYCAENIDAE: Aricia agestis (Kocaeli), Lycaena phlaeas (Kocaeli), Plebejus argus orientalis (Kocaeli), Plebicula thersites 
(Kocaeli), Polyommatus icarus (Kocaeli), Quercusia quercus (Kocaeli). LYMANTRIIDAE: Lymantria dispar (Kocaeli). 
NOCTUIDAE: Autographa gamma (Kocaeli), Euclidia glyphica glyphica (Kocaeli). PAPILIONIDAE: Iphiclides podalirius 
(Kocaeli). PIERIDAE: Leptidea sinapis (Cankiri, Kocaeli), Pieris brassicae (Kocaeli), Pieris pseudorapae suffusa (Cankiri, 
Kocaeli), Pieris rapae (Kocaeli). PYRALIDAE: Aporodes floralis (Kocaeli), Nomophila noctuella (Kocaeli), Pollichia semirubella 
(Kocaeli). SATYRIDAE: Brintesia circe (Kocaeli), Coenonympha arcania (Cankiri), Coenonympha pamphilus (Kocaeli), Erebia 
aethiops (Cankiri), Lasiommata maera orientalis (Cankiri), Maniola jurtina (Kocaeli), Melanargia galathea (Cankiri), Minois dry as 
(Kocaeli), Neohipparchia statilinus (Kocaeli), Pararge aegeria (Kocaeli), Pyronia tithonus (Kocaeli). SPHINGIDAE: Macroglossum 
stellatarum (Kocaeli). 

Qp: QC. - ARGYNNIDAE: Melitaea phoebe (Ankara), Colias alfacariensis bergeri (Ankara). CTENUCHIDAE: Amata 
rossica anatolica (Ankara). GEOMETRIDAE: Pseudopanthera macularia (Ankara), Semiothisa clathrata (Ankara). HESPERIIDAE: 
Erynnis tages (Ankara), Hesperia comma (Afyon), Pyrgus melotis (Ankara) Thymelicus sylvestris (Afyon). LYCAENIDAE: 
Callophrys rubi (Ankara), Celastrina argiolus (Ankara), Cyaniris bellis bellis (Ankara), Glaucopsyche alexis (Ankara), Sublysandra 
Cornelia Cornelia (Ankara), Tomares nogelii aurantiaca (Ankara). NOCTUIDAE: Euclidia glyphica glyphica (Ankara), Phytometra 
viridaria (Ankara). OECOPHORIDAE: Pleurota sp. (Ankara). PAPILIONIDAE: Adoritis mnemosyne angorae (Ankara). 
PIERIDAE: Anthocharis cardamines ssp. (Ankara), Anthocharis grueneri grueneri (Ankara), Leptidea duponcheli (Ankara). 
PYRALIDAE: Eurrhypis sartalis (Ankara), Megasis rippertella (Ankara). SATYRIDAE: Chazara briseis (Afyon), Coenonympha 
pamphilus (Ankara) Hyponephele lycaon (Afyon), Pseudochazara anthelea anthelea (Afyon), Pseudochazara mamurra (Afyon), 
Pseudochazara mniszechii (Afyon). TINEIDAE: Rhodobates laevigatellus (Ankara). ZYGAENIDAE : Roccia volgensis (Ankara). 

Qp: QC: CA. - ARGYNNIDAE: Argynnis paphia (Sakarya), Clossiana dia (Sakarya), Issoria lathonia (Sakarya). 
COLIADIDAE: Colias croceus (Sakarya). GEOMETRIDAE: Ematurga atomaria orientaria (Sakarya), Pseudopanthera macularia 
(Sakarya). HESPERIIDAE: Erynnis tages (Sakarya), Ochlodes venata (Sakarya), Pyrgus malvae (Sakarya), Thymelicus actaeon 
(Sakarya). LYCAENIDAE: Aricia agestis (Sakarya), Callophrys rubi (Sakarya), Celastrina argiolus (Sakarya), Everes alcetas 
(Sakarya), Glaucopsyche alexis (Sakarya), Lycaena phlaeas (Sakarya), Polyommatus icarus (Sakarya), Thersamonia hylla hylla 
(Sakarya). NOCTUIDAE: Euclidia glyphica glyphica (Sakarya), Tyta luctuosa (Sakarya). PAPILIONIDAE: Iphiclides podalirius 
(Sakarya), Zerynthia polyxena ssp. (Sakarya). PIERIDAE: Anthocharis cardamines ssp. (Sakarya), Leptidea duponcheli (Sakarya), 
Leptidea sinapis (Sakarya), Pieris brassicae (Sakarya), Pieris pseudorapae suffusa (Sakarya), Pieris rapae (Sakarya), Pontia 
daplidice (Sakarya). PYRALIDAE: Pollichia semirubella (Sakarya). SATYRIDAE: Maniola jurtina (Sakarya), Melanargia galathea 
(Sakarya), Minois dryas (Sakarya), Pararge aegeria (Sakarya), Pyronia tithonus (Sakarya). ZYGAENIDAE: Zygaena carniolica ssp. 
(Sakarya), Zygaena dorycnii (Sakarya), Zygaena fllipendulae (Sakarya), Zygaena loti (Sakarya), Zygaena punctum (Sakarya). 

Qp: QC: Qa. - ARCTIIDAE: Arctia villica (Ankara), Tyria jacobaeae (Ankara). ARGYNNIDAE: Aglais urticae turcica 
(Ankara), Argynnis paphia (Corum), Azuritis reducta reducta (Ankara, Corum), Clossiana euphrosyne (Ankara), Cynthia cardui 
(Ankara, Corum), Eurodryas aurinia ssp. (Ankara), Euvanessa antiopa (Corum), Fabriciana niobe (Ankara), Issoria lathonia 
(Ankara), Melitaea cinxia (Ankara), Melitaea didyma (Ankara), Melitaea phoebe (Ankara), Mellicta athalia (Ankara), Pandoriana 
pandora pandora (Ankara). COLIADIDAE: Colias alfacariensis bergeri (Ankara), Colias croceus (Ankara), Gonepteryx rhamni 
(Corum). CTENUCHIDAE: Amata rossica anatolica (Ankara). GEOMETRIDAE: Ematurga atomaria orientaria (Ankara), Idaea 
aureolaria (Ankara), Lythria rotaria (Ankara), Odezia atrata (Ankara), Orthostixis cribraria (Ankara), Scopula ornata (Ankara), 
Scopula sp. (Ankara), Scotopteryx mucronata (Ankara), Semiothisa clathrata (Ankara). HESPERIIDAE: Carcharodus alceae 
(Ankara), Carcharodus orientalis (Ankara), Erynnis tages (Ankara, Corum), Muschampia nomas (Ankara), Muschampia tessellum 
(Ankara), Neospialia orbifer (Ankara), Pyrgus malvae (Ankara), Pyrgus serratulae major (Ankara), Thymelicus actaeon (Corum), 
Thymelicus sylvestris (Ankara). LASIOCAMPIDAE: Phyllodesma tremulifolia (Ankara). LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus 
anatoliensis (Corum), Alciphronia alciphron melibaeus (Ankara), Aricia agestis (Ankara), Callophrys rubi (Ankara), Cupido 
minimus minimus (Ankara), Cupido osiris (Ankara), Cyaniris bellis bellis (Ankara), Eumedonia eumedon ssp. (Ankara), Everes 

126 argiades (Chorum), Glaucopsyche alexis (Ankara), Iolana tolas lessei (Ankara), Kretania carmon carmon (Ankara), Loweia tityrus 
(Ankara, Chorum), Lycaena phlaeas (Ankara, Chorum), Lysandra corydonius (Corum), Lysandra bellargus (Ankara), Meleageria 
daphnis (Chorum), Neolysandra coelestina pontica (Ankara), Plebejides pylaon sephyrus (Ankara), Plebejus argus orientalis 
(Ankara), Plebicula amanda orientalis (Ankara), Plebicula thersites (Ankara), Polyommatus icarus (Ankara, Chorum), Satyrium 
ilicis (Ankara), Sublysandra Cornelia Cornelia (Chorum), Sublysandra myrrha (Ankara), Tomares nogelii aurantiaca (Ankara), 
Ultraaricia anteros anteros (Ankara). NOCTUIDAE: Agrotis exclamationis (Ankara), Euclidia glyphica glyphica (Ankara), 
Euclidia mi ssp. (Ankara), Euclidia triquetra aurantiaca (Ankara), Helicoverpa armigera (Ankara), Rhypagla lacernaria (Ankara). 
PAPILIONIDAE : Allancastria cerisyi cerisyi (Ankara), Allancastria deyrollei (Ankara), Archon apollinus amasinus (Ankara), 
Iphiclides podalirius (Ankara), Papilio machaon (Ankara). PIERIDAE: Anthocharis cardamines (Ankara), Anthocharis grueneri 
gruenerl (Ankara), Aporia crataegi (Ankara), Euchloe ausonia (Ankara), Leptidea duponcheli (Ankara), Leptidea sinapis (Ankara, 
Chorum), Pieris rapae (Chorum), Pontia daplidice (Ankara, Corum), Zegris eupheme mnestho (Ankara). PYRALIDAE: 
Amaurophanes stigmosalis (Ankara), Eurrhypis pollinalis (Ankara), Evergestis frumentalis (Ankara), Noctuelia superba (Ankara), 
Sitochroa verticalis (Ankara), Synaphe angustalis ssp. (Ankara), Synaphe bombycalis (Ankara), Synaphe moldavica ssp. (Ankara), 
Tretopteryx pertusalis (Ankara). SATYRIDAE: Coenonympha leander leander (Ankara), Coenonympha pamphilus (Ankara, 
Chorum), Chazara briseis (Corum), Hyponephele lupinus (Ankara, Chorum), Lasiommata megera (Ankara), Maniola jurtina (Ankara), 
Melanargia larissa noacki (Corum), Parahipparchia algirica senthes (Ankara). SPHINGIDAE: Macroglossum stellatarum 
(Ankara). TINEIDAE: Rhodobates laevigatellus (Ankara). TORTRICIDAE: Ptycholoma lecheana (Ankara). ZYGAENIDAE: Adscita 
sp. (Ankara), Jordanita graeca (ANkara), Zygaena filipendulae (Ankara), Zygaena loti (Ankara), Zygaena punctum (Ankara), 
Zygaena purpuralis (Ankara). 

Se/-Qp/xAB. - ARGYNNIDAE: Eurodryas orientalis (Ankara), Issoria lathonia (Ankara), Melitaea cinxia (Ankara). 
CTENUCHIDAE: Amata rossica anatolica (Ankara). GEOMETRIDAE: Rhodostrophia sieversi (Ankara), Scotopteryx coarctaria 
(Ankara). LYCAENIDAE: Aricia agestis (Ankara), Callophrys rubi (Ankara), Cupido osiris (Ankara), Cyaniris bellis bellis 
(Ankara), Glaucopsyche alexis (Ankara), Loweia tityrus (Ankara), Plebejides pylaon sephyrus (Ankara), Plebicula thersites 
(Ankara), Polyommatus icarus (Ankara), Sublysandra Cornelia Cornelia (Ankara), Thersamonia hylla hylla (Ankara), Tomares 
nogelii aurantiaca (Ankara). NOCTUIDAE: Acontia lucida lucida (Ankara), Helicoverpa armigera (Ankara), Tyta luctuosa 
(Ankara). PAPILIONIDAE: Allancastria deyrollei (Ankara), Iphiclides podalirius (Ankara). PIERIDAE: Anthocharis grueneri 
grueneri (Ankara), Pieris rapae (Ankara). PYRALIDAE: Synaphe consecretalis (Ankara), Synaphe moldavica ssp. (Ankara), 
Tretopteryx pertusalis (Ankara). SATYRIDAE: Coenonympha pamphilus (Ankara). 

Se/-Qp. - ARGYNNIDAE: Issoria lathonia (Ankara), Melitaea cinxia (Ankara), Melitaea didyma (Ankara). 

GEOMETRIDAE: Lythria rotaria (Ankara), Rhodostrophia auctata (Ankara). HESPERIIDAE: Muschampia nomas (Ankara), 
Neospialia orbifer (Ankara), Thymelicus sylvestris (Ankara). LYCAENIDAE: Plebejus argus orientalis (Ankara), Plebicula thersites 
(Ankara), Polyommatus icarus (Ankara), Thersamonia hylla hylla (Ankara). NOCTUIDAE: Euclidia glyphica glyphica (Ankara). 
PAPILIONIDAE: Allancastria deyrollei (Ankara). PIERIDAE: Pieris pseudorapae suffusa (Ankara), Pieris rapae (Ankara), Pontia 
daplidice (Ankara). PYRALIDAE: Amaurophanes stigmosalis (Ankara), Evergestis frumentalis (Ankara), Myelois circumvoluta 
(Ankara), Synaphe moldavica (Ankara). SATYRIDAE: Coenonympha pamphilus (Ankara), Lasiommata megera (Ankara). 

xAB/-Qp. - ARGYNNIDAE: Cynthia cardui (Cankiri), Melitaea didyma (Cankiri). COLIADIDAE: Colias croceus 

(Cankiri). HESPERIIDAE: Carcharodus alceae (Cankiri), Erynnis tages (Cankiri). LYCAENIDAE: Agrodiaetus admetus 
anatoliensis (Cankiri), Agrodiaetus poseidon (Cankiri), Celastrina argiolus (Cankiri), Lysandra bellargus (Cankiri), Meleageria 
daphnis (Cankiri), Polyommatus icarus (Cankiri), Satyrium spini melantho (Cankiri), Sublysandra Cornelia Cornelia (Cankiri), 
Ultraaricia anteros anteros (Cankiri). PIERIDAE: Pieris rapae (Cankiri). SATYRIDAE: Arethusana arethusa sultana (Cankiri), 
Coenonympha pamphilus (Cankiri), Eumenis syriaca (Cankiri), Lasiommata megera (Cankiri), Maniola jurtina (Cankiri), 
Neohipparchia statilinus (Cankiri), Pseudochazara mniszechii (Cankiri). Nektar Bitkilerindeki Kelebek ve Guveler 

(^ahf-ima alaninda, asjagidaki listede isimleri alfabetik sirayla verilen bitki turleri, ergin lepidopterlerin besin 
bitkileri olarak tespit edilmifjtir. Bu bitkiler, ozellikle nektar acisrndan kelebek ve guveler icin onemli bir besin kaynagi 
tes-kil etmektedir. Yabanci literatiirde, boyle nektar bitkilerinin kayitlanna ozellikle tiir seviyesinde cok az 127 rastlanmaktadir. Bu tespitlerin Tiirkiye'ye ait olmasi, nektar bitkileri listesine yeni kayitlann katilmasina da bir vesile 
olacaktir. 

Tespit edilen Lepidopter tiirleri de alfabetik olarak, aym zamanda gozlemin yapildigi illerin adlan da 
belirtilerek afjagidaki listede verilmis-itir. 128 Acantholimon sp.: Cynthia cardui (Sivas). 

Achillea biebersteinii: Thersamonia hylla hylla 
(Ankara). 

Aethionema armenum: Callophrys rubi (Ankara). 

Aethionema sp.: Tomares nogelii aurantiaca 
(Nevsehir). 

Ajuga reptans: Leptidea sinapis (Sakarya). 

Alyssum sp.: Euchloe ausonia (Ankara), Pontia 
daplidice (Ankara), Tomares nogelii aurantiaca (Ankara). 

Anchusa azurea: Allancastria deyrollei (Ankara), 
Cynthia cardui (Amasya.Ankara), Fabriciana niobe (Ankara), 
Glaucopsyche alexis (Ankara), Helicoverpa armigera (Ankara), 
Hemaris croatica (Ankara), Issoria lathonia (Ankara), 
Iphiclides podalirius (Nevsehir), Macroglossum stellatarum 
(Ankara), Melitaea cinxia (Ankara), Melitaea didyma (Ankara), 
Melitaea fascelis pseudodidyma (Ankara), Melitaea phoebe 
(Ankara), Pandoriana pandora pandora (Ankara), Pontia 
daplidice (Ankara). 

Anchusa undulata: Allancastria deyrollei (Nevsehir). 

Anthemis tinctoria: Aricia agestis (Ankara), 
Carcharodus alceae (Ankara), Carcharodus orientalis 

(Ankara), Issoria lathonia (Ankara), Muschampia tessellum 
(Ankara), Neospialia orbifer (Ankara), Polyommatus icarus 
(Ankara), Pyrgus melotis (Ankara), Thersamonia hylla hylla 
(Ankara), Tretopteryx pertusalis (Ankara). 

Artemisia sp.: Agrodiaetus admetus anatoliensis 
(Tokat), Agrodiaetus demavendi amasyaensis (Tokat), 
Agrodiaetus hopfferi (Tokat), Lysandra corydonius (Tokat), 
Plebicula thersites (Tokat), Polyommatus icarus (Tokat). 

Astragalus hirsutus: Cyaniris bellis bellis (Ankara), 
Glaucopsyche alexis (Ankara). 

Astragalus sp.: Kretania carmon carmon (Ankara), 
Leptidea duponcheli (Ankara), Papilio machaon ssp. (Ankara), 
Vacciniina loewii (Ankara), Evergestis frumentalis (Nevsehir). 

Cardaria draba: Thersamonia kefersteinii (Nevsehir). 

Carduus nutans: Pandoriana pandora pandora 
(Ankara), Parnassius apollo graslini (Ankara), Gonepteryx 
rhamni (Bursa). 

Carduus sp.: Argynnis paphia (Bolu), Cynthia cardui 
(Bolu). 

Carlina sp.: Zygaena fllipendulae (Bolu). 

Centaurea depressa: Allancastria deyrollei (Nevsehir), 
Cynthia cardui (Nevsehir), Euchloe ausonia (Nevsehir), 
Glaucopsyche alexis (Nevsehir), Neospialia orbifer (Nevsehir), 
Pontia daplidice (Nevsehir), Jordanita graeca (Nevsehir), 
Thymelicus lineolus (Nevsehir). 

Centaurea iberica: Argynnis paphia (Samsun), Chazara 
briseis (Corum), Coenonympha arcania (Samsun), Colias 
croceus (Amasya), Colias alfacariensis bergeri (Amasya), 
Cynthia cardui (Amasya), Erebia aethiops (Samsun), Esperarge 
climene (Amasya), Leptidea sinapis (Samsun), Maniola jurtina 
(Samsun), Melanargia larissa (Corum), Meleageria daphnis 
(Corum), Mesoacidalia aglaia (Samsun), Polyommatus icarus 
(Amasya, Corum), Pieris rapae (Corum), Pontia daplidice 
(Amasya, Corum). 

Centaurea solstitialis: Agrodiaetus admetus 
anatoliensis (Kirsehir), Agrodiaetus damone wagneri 

(Kirsehir), Agrodiaetus demavendi amasyaensis (Kirsehir), 
Agrodiaetus menalcas (Kirsehir), Arethusana arethusa sultana 
(Kirsehir), Aricia agestis (Kirsehir), Brintesia circe (Ankara), 
Carcharodus alceae (Nevsehir), Chazara briseis (Amasya, 
Corum, Kirsehir, Nevsehir), Colias alfacariensis bergeri 
(Amasya, Kirsehir), Colias croceus (Amasya, Kirsehir), Cynthia 
cardui (Amasya, Kirsehir, Nevsehir), Gonepteryx rhamni 
(Kirsehir), Iphiclides podalirius (Bursa), Issoria lathonia 
(Kirsehir), Leptidea duponcheli (Kirsehir), Lysandra bellargus 
(Amasya), Lysandra corydonius (Amasya), Lysandra ossmar 
(Nevsehir), Melanargia larissa (Amasya, Corum, Kirsehir), Meleageria daphnis (Corum, Kirsehir), Melitaea didyma 
(Amasya, Kirsehir, Nevsehir), Mesoacidalia aglaia (Bursa), 
Muschampia proteides (Kirsehir), Neochazara anthe anthe 
(Kirsehir), Pandoriana pandora pandora (Bursa), Pieris rapae 
(Corum, Kirsehir), Plebicula thersites (Kirsehir), Polyommatus 
icarus (Amasya, Corum, Kirsehir), Pontia daplidice (Amasya, 
Corum, Kirsehir), Pseudochazara anthelea anthelea (Kirsehir), 
Pseudochazara mniszechii (Amasya, Kirsehir), Spialia 
phlomidis (Nevsehir), Sublysandra Cornelia Cornelia (Amasya), 
Thersamonia hylla hylla (Bilecik, Bursa). 

Centaurea thracica: Chazara briseis (Ankara). 

Centaurea virgata: Agrodiaetus admetus anatoliensis 
(Amasya, Sivas, Tokat), Agrodiaetus damone wagneri 
(Amasya), Agrodiaetus demavendi amasyaensis (Sivas, Tokat), 
Agrodiaetus eurypilos (Tokat), Agrodiaetus hopfferi (Tokat), 
Aricia agestis (Tokat), Leptidea duponcheli (Sivas), Loweia 
tityrus (Sivas), Lysandra bellargus Lysandra corydonius 
(Tokat), Plebicula thersites (Amasya, Tokat), Polyommatus 
icarus (Amasya, Tokat), Pontia daplidice (Amasya, Tokat), 
Pieris pseudorapae suffusa (Tokat), Sublysandra Cornelia 
Cornelia (Amasya, Tokat), Thymelicus actaeon (Sivas), 
Thymelicus sylvestris (Tokat). 

Centaurea sp.: Argynnis paphia (Bolu), Cynthia cardui 
(Bolu). 

Centranthus sp.: Cynthia cardui (Ankara). 

Cephalaria sp.: Zygaena carniolica ssp. (Bolu). 

Cichorium intybus: Argynnis paphia (Samsun), 
Chazara briseis (Corum), Coenonympha arcania (Samsun), 
Colias croceus (Amasya), Cynthia cardui (Amasya), Erebia 
aethiops (Samsun), Leptidea sinapis (Samsun), Maniola jurtina 
(Samsun), Mesoacidalia aglaia (Samsun), Pontia daplidice 
(Amasya, Corum). 

Cirsium arvense: Argynnis paphia (Istanbul), Aricia 
agestis (Istanbul), Autographa gamma (Istanbul), Brintesia 
circe (Amasya), Carcharodus alceae (Ankara), Chazara briseis 
(Ankara), Cupido osiris (Amasya), Cynthia cardui (Bursa), 
Ematurga atomaria orientaria (Istanbul), Erynnis tages 
(Amasya, Istanbul), Fabriciana adippe (Bolu), Heodes 
virgaureae (Bursa), Inachis io (Bursa), Issoria lathonia (Bursa), 
Leptidea sinapis (Amasya, Istanbul), Macroglossum stellatarum 
(Amasya, Istanbul), Maniola jurtina (Istanbul), Mesoacidalia 
aglaia (Amasya), Neospialia orbifer (Amasya), Ochlodes venata 
(Istanbul), Pieris brassicae (Istanbul), Plebejus argus orientalis 
(Amasya), Polygonia c- album (Bursa, Corum), Polyommatus 
icarus (Amasya, Istanbul), Pontia daplidice (Ankara, Istanbul), 
Vanessa atalanta (Istanbul), Zygaena fllipendulae (Bursa). 

Colutea cilicica: Callophrys rubi (Nevsehir), Lampides 
boeticus (Ankara), Iolana iolas cappadocica (Nevsehir). 

Convolvulus arvensis: Aporodes floralis (Eskisehir), Colias 
croceus (Eskisehir), Cynthia cardui (Eskisehir), Pieris rapae 
(Eskisehir). 

Coronilla varia: Aglais urticae turcica (Ankara), 
Amata rossica anatolica (Ankara), Cupido osiris (Ankara), 
Erebia medusa (Ankara), Melitaea cinxia (Ankara), Melitaea 
cinxia (Ankara), Melitaea didyma (Ankara), Mellicta athalia 
(Ankara), Thymelicus sylvestris (Ankara). 

Crataegus sp.: Callophrys rubi (Ankara), Vanessa 
atalanta (Ankara). 

Crepis sancta: Coenonympha pamphilus (Amasya), 
Issoria lathonia (Amasya). 

Crepis sp.: Colias croceus (Amasya), Lasiommata 
megera (Amasya), Melitaea cinxia (Ankara), Pontia daplidice 
(Tokat), Zygaena carniolica ssp. (Bolu). 

Cynoglottis chetikiana: Iphiclides podalirius (Amasya). 

Dipsacus laciniatus: Adela sp. (Ankara), Zygaena 
dorycnii (Bilecik), Zygaena fllipendulae (Bilecik, Bolu). 

Echium italicum: Pieris pseudorapae suffusa (Amasya). 

Eupatorium sp.: Zygaena fllipendulae (Kastamonu). 129 Euphorbia macroclada: Papilio machaon ssp. 
(Ankara), Zygaena filipendulae (Bolu). 

Geranium pratense: Eumedonia eumedon ssp. 
(Ankara). 

Geranium sp.: Pyrgus malvae (Sakarya). 

Globularia orientalis: Adscita sp. (Ankara), Adscita 
statices (Ankara), Callophrys rubi (Ankara), Colias 
alfacariensis bergeri (Ankara), Cupido minimus minimus 
(Ankara), Cyaniris bellis bellis (Ankara) , Cynthia cardui 
(Ankara), Euclidia glyphica glyphica (Ankara), Idaea 
aureolaria (Ankara), Iphiclides podalirius (Ankara), Issoria 
lathonia (Ankara), Lasiommata megera (Ankara), Loweia 
tityrus (Ankara), Melitaea cinxia (Ankara), Melitaea didyma 
(Ankara), Melitaea fascelis pseudodidyma (Ankara), 

Pandoriana pandora pandora (Ankara), Papilio machaon ssp. 
(Ankara), Pleurota sp. (Ankara), Pseudopanthera macularia 
(Ankara), Pyrgus serratulae major (Ankara), Scopula decorata 
(Ankara), Synaphe angustalis ssp. (Ankara), Tomares nogelii 
aurantiaca (Ankara), Tretopteryx pertusalis (Ankara). 

Globularia trichosantha: Tomares nogelii aurantiaca 
(Ankara). 

Helichrysum sp.: Thersamonia thetis (Sivas). 

Heliotropium sp.: Aporodes floralis (Eskisehir), 
Freyeria trochylus (Nevsehir), Polyommatus icarus (Eskisehir), 
Pontia daplidice (Eskisehir). 

Iberis sp.: Thersamonia kefersteinii (Nevsehir). 

Inula helenium : Maniola jurtina (Ankara). 

Iris schahti: Callophrys rubi (Ankara). 

Jasminum fruticans: Amaurophanes stigmosalis 
(Ankara), Callophrys rubi (Ankara), Pandoriana pandora 
pandora (Ankara). 

Juniperus excelsa /meyva : Callophrys rubi (Amasya). 

Jurinea pontica: Melanargia larissa (Ankara), Zygaena 
carniolica atatuerki (Ankara). 

Malus sylvestris bids: Iphiclides podalirius (Sakarya). 

Medicago sativa: Euchloe ausonia (Istanbul). 

Mentha sp.: Agrodiaetus admetus anatoliensis 
(Kirsehir), Agrodiaetus damone wagneri (Kirsehir), Agrodiaetus 
demavendi amasyaensis (Kirsehir, Nevsehir), Agrodiaetus 
menalcas (Kirsehir, Nevsehir), Arethusana arethusa sultana 
(Kirsehir), Aricia agestis (Kirsehir, Nevsehir), Chazara briseis 
(Kirsehir), Coenonympha arcania (Bursa), Colias alfacariensis 
bergeri (Kirsehir), Colias croceus (Kirsehir), Cynthia cardui 
(Kirsehir), Cupido osiris (Nevsehir), Gonepteryx rhamni 
(Kirsehir), Heodes virgaureae (Bursa, Tokat), Issoria lathonia 
(Bursa, Tokat), leptidea duponcheli (Kirsehir), loweia tityrus 
(Bursa, Corum), lycaeides idas (Bursa), lycaena phlaeas 
(Corum), Melanargia larissa (Kirsehir), Meleageria daphnis 
(Kirsehir, Tokat), Melitaea didyma (Kirsehir), Mesoacidalia 
aglaia (Tokat), Muschampia proteides (Kirsehir), Neochazara 
anthe (Kirsehir), Ochlodes venata (Bolu), Palaeochrysophanus 
candens (Tokat), Pieris rapae (Kirsehir), Plebejus argus 
orientalis (Tokat), Plebicula thersites (Kirsehir), Polyommatus 
icarus (Bursa, Kirsehir, Tokat), Pontia daplidice (Kirsehir), 
Pseudochazara anthelea anthelea (Kirsehir), Pseudochazara 
mniszechii (Kirsehir), Thymelicus actaeon (Corum), Thymelicus 
sylvestris (Tokat). 

Moltkia aurea: Proterebia afra dalmata (Ankara). 

Myosotis sp.: Glaucopsyche alexis (Ankara). 

Onobrychis armena: Adscita sp. (Ankara), 
Glaucopsyche alexis (Ankara), lysandra bellargus (Nevsehir). 

Onopordon sp.: Pandoriana pandora pandora (Bolu), 
Zygaena dorycnii (Bolu). 

Ornithogalum sp. : Adscita sp. (Nevsehir), Aporia 
crataegi (Nevsehir), Cynthia cardui (Nevsehir), Euchloe 
ausonia (Nevsehir), Fabriciana niobe (Nevsehir), Glaucopsyche 
alexis (Nevsehir), Issoria lathonia (Nevsehir), Polyommatus icarus (Nevsehir), Pontia daplidice (Nevsehir), Tretopteryx 
pertusalis (Nevsehir). 

Pedicularis comosa: Aglais urticae turcica (Ankara). 

Peganum harmala: Glaucopsyche alexis (Ankara). 

Phlomis armeniaca: Agrodiaetus firdusii (Sivas), 
Agrodiaetus iphigenia (Sivas), Chazara briseis (Sivas), Cynthia 
cardui (Sivas), Hesperia comma (Sivas), Hyponephele lycaon 
(Sivas), Mecyna sp. (Sivas), Melanargia larissa (Sivas), 
Muschampia proteides (Amasya), Panstegia limbopunctalis 
(Sivas), Parnassius apollo ssp. (Sivas), Pieris ergane (Sivas), 
Plebejus argus orientalis (Sivas), Pseudochazara beroe (Sivas), 
Pseudochazara geyeri (Sivas), Spialia phlomidis (Sivas), 
Thymelicus sylvestris (Sivas), Vacciniina loewii (Sivas). 

Polygala sp.: Erynnis tages (Sakarya). 

Prunella vulgaris: Cynthia cardui (Bolu), Pieris 
brassicae (Bolu). 

Rubus sp.: Argynnis paphia (Corum, Samsun), Azuritis 
reducta reducta (Corum), Coenonympha arcania (Samsun), 
Erebia aethiops (Samsun), leptidea sinapis (Samsun), Maniola 
jurtina (Bolu, Samsun), Mesoacidalia aglaia (Samsun), Pararge 
aegeria (Bursa), Pieris pseudorapae suffusa (Bursa). 

Sambucus ebulus: Aglais urticae turcica (Bolu), 
Argynnis paphia (Bolu, Bursa), Celastrina argiolus (Bolu), 
Coenonympha arcania (Bolu), Colias croceus (Bolu), Cynthia 
cardui (Bolu), Fabriciana adippe (Bolu), Helicoverpa armigera 
(Bolu), Issoria lathonia (Bolu), lasiommata petropolitana 
(Bolu), libythea celtis (Bolu), Meleageria daphnis (Bolu), Pieris 
brassicae (Bolu), Rhyacionia pinicolana (Bolu), Thyris 
fenestrella (Istanbul), Zygaena dorycnii (Bursa). 

Saponaria sp. : Colias alfacariensis bergeri (Nevsehir). 

Scabiosa argentea: Aglais urticae turcica (Kayseri), 
Agrodiaetus admetus anatoliensis (Amasya, Kayseri, Kirsehir, 
Sivas, Tokat), Agrodiaetus damone wagneri (Kirsehir), 
Agrodiaetus demavendi amasyaensis (Kastamonu, Kayseri, 
Kirsehir, Sivas), Agrodiaetus iphigenia (Kastamonu), 
Agrodiaetus menalcas (Kirsehir), Agrodiaetus poseidon 
(Kayseri, Nevsehir), Arethusana arethusa sultana (Amasya, 
Kirsehir), Aricia agestis (Amasya, Kirsehir), Carcharodus 
lavatherae (Kayseri), Carcharodus orientalis (Kayseri), 
Chazara briseis (Amasya, Kayseri, Kirsehir, Nevsehir), 
Coenonympha pamphilus (Amasya), Colias alfacariensis 
bergeri (Kayseri, Kirsehir), Colias croceus (Kayseri, Kirsehir), 
Cupido minimus minimus (Tokat), Cynthia cardui (Kastamonu, 
Kayseri, Kirsehir, Nevsehir), Erebia aethiops (Kastamonu), 
Gonepteryx rhamni (Kirsehir), Hyponephele lupinus (Amasya, 
Ankara), Hyponephele lycaon (Ankara, Kastamonu), Issoria 
lathonia (Kayseri, Kirsehir), Iphiclides podalirius (Amasya), 
Kretania carmon carmon (Kayseri), lasiommata megera 
(Amasya), leptidea duponcheli (Kirsehir), loweia tityrus 
(Kastamonu), lysandra bellargus (Amasya, Kastamonu, Tokat), 
Maniola jurtina (Amasya, Kayseri), Melanargia galathea 
(Kastamonu), Melanargia larissa (Ankara, Kastamonu, Kayseri, 
Kirsehir), Meleageria daphnis (Kayseri, Kirsehir), Melitaea 
didyma ((Amasya, Kastamonu, Kayseri, Kirsehir, Nevsehir), 
Melitaea fascelis (Amasya), Mellicta athalia (Kastamonu), 
Muschampia proteides (Kirsehir), Neochazara anthe anthe 
(Kirsehir), Neospialia orbifer (Kastamonu), Nomophila 
noctuella (Amasya), Phycitid sp. (Kayseri), Pieris brassicae 
(Kayseri), Pieris pseudorapae suffusa (Amasya), Pieris rapae 
(Kirsehir), Plebejus argus orientalis (Kastamonu, Kayseri), 
Plebicula thersites (Amasya, Kayseri, Kirsehir), Polyommatus 
icarus (Amasya, Kastamonu, Kayseri, Kirsehir, Sivas, Tokat), 
Pontia daplidice (Amasya, Kastamonu, Kayseri, Kirsehir, Sivas, 
Tokat), , Pseudochazara mniszechii (Kirsehir), Pseudochazara 
anthelea anthelea (Kirsehir), Pyraustid sp. (Kayseri), Schinia 
cardui (Amasya), Sublysandra Cornelia Cornelia (Amasya, 
Sivas, Tokat), Thymelicus actaeon (Sivas), Thymelicus lineolus 
(Tokat), Thymelicus sylvestris (Kayseri, Tokat), Tyta luctuosa 130 (Kayseri), Vacciniina alcedo occidentissima (Kayseri), Zygaena 
carniolica atatuerki (Ankara), Zygaena carniolica kappadokiae 
(Nevsehir), Zygaena carniolica ssp. (Kastamonu), Zygaena 
carniolica tokatensis (Tokat), Zygaena filipendulae 
(Kastamonu), Zygaena formosa hesselbarthi (Nevsehir), 
Zygaena loti (Kayseri), Zygaena olivieri ganymedes (Kayseri), 
Zygaena viciae (Kayseri). 

Scabiosa columbaria: Agrodiaetus admetus 
anatoliensis (Bursa), Argynnis paphia (Bolu, Bursa, Kocaeli, 
Sakarya, Zonguldak), Aricia agestis (Bursa, Sakarya), 
Autographa gamma (Bursa), Carcharodus alceae (Kocaeli), 
Carcharodus orientalis (Bursa), Clossiana dia (Sakarya), 
Coenonympha pamphilus (Bursa, Kocaeli, Zonguldak), Colias 
alfacariensis bergeri (Bursa), Colias croceus (Bursa, Kocaeli,, 
Sakarya, Zonguldak), Cynthia cardui (Bolu, Zonguldak), 
Crambid. sp. (Bursa), Dysgonia algira (Bursa), Ematurga 
atomaria orientaria (Zonguldak), Erynnis tages (Bursa, 
Sakarya, Zonguldak), Euclidia glyphica glyphica (Zonguldak), 
Everes alcetas (Sakarya), Gonepteryx rhamni (Bursa, 
Zonguldak), Heliothis sp. (Bursa), Iphiclides podalirius (Bursa, 
Sakarya, Zonguldak), Issoria lathonia (Sakarya), Lasiommata 
megera (Bursa), Leptidea duponcheli (Bursa), Leptidea sinapis 
(Sakarya, Zonguldak), Lycaena phlaeas (Bursa, Kocaeli, 
Sakarya), Lysandra bellargus (Bursa), Macroglossum 
stellatarum (Kocaeli), Maniola jurtina (Bursa, Kocaeli, 
Sakarya, Zonguldak), Melanargia galathea (Bursa, Sakarya, 
Zonguldak), Melanargia larissa (Bursa), Meleageria daphnis 
(Bursa), Melitaea didyma (Bursa, Kocaeli, Zonguldak), 
Mesoacidalia aglaia (Zonguldak), Minois dryas (Sakarya), 
Neohipparchia statilinus (Bursa, Kocaeli), Neospialia orbifer 
(Bursa, Zonguldak), Ochlodes venata (Bolu, Bursa, Istanbul, 
Sakarya, Zonguldak), Pararge aegeria (Bursa), Pieris brassicae 
(Bursa, Kocaeli), Pieris pseudorapae suffusa (Bursa, Kocaeli, 
Zonguldak), Pieris rapae (Bursa, Sakarya, Zonguldak), Plebejus 
argus orientalis (Zonguldak), Polyommatus icarus (Bursa, 
Kocaeli, Sakarya, Zonguldak), Pontia daplidice (Bursa, 
Sakarya), Pseudophilotes vicrama astabene (Bursa), Pyrgus 
malvae (Bursa), Pyronia tithonus (Bursa, Sakarya, Zonguldak), 
Rhynchodontodes antiqualis (Zonguldak), Sitochroa palealis 
(Bursa), Thersamonia hylla hylla (Sakarya), Thymelicus 
actaeon (Sakarya), Thymelicus sylvestris (Zonguldak), Tyta 
luctuosa (Zonguldak), Ultraaricia anteros anteros (Bursa), 
Vanessa atalanta (Bursa), Zygaena carniolica ssp. (Bursa, 
Kastamonu, Sakarya, Zonguldak), Zygaena dorycnii (Sakarya), 
Zygaena filipendulae (Sakarya, Zonguldak), Zygaena laeta ssp. 
(Bursa), Zygaena loti (Sakarya), Zygaena punctum (Sakarya). 

Senecio vernalis: Allancastria deyrollei (Ankara), 
Amata rossica anatolica (Ankara), Anthocharis cardamines ssp. 
(Ankara), Archon apollinus amasinus (Ankara), Aricia agestis 
(Ankara), Coenonympha pamphilus (Ankara), Cupido osiris 
(Ankara), Glaucopsyche alexis (Ankara), Issoria lathonia 
(Ankara), Lasiommata megera (Ankara), Loweia tityrus 
(Ankara), Melitaea cinxia (Ankara), Melitaea phoebe (Ankara), 
Neospialia orbifer (Ankara), Papilio machaon ssp. (Ankara), 
Pieris pseudorapae suffusa (Ankara), Plebicula thersites 
(Ankara), Proterebia afra dalmata (Ankara), Pseudophilotes 
vicrama astabene (Ankara), Pyrgus melotis (Ankara), Pyrgus 
serratulae major (Ankara), Rubrapterus bavius oenalpae 
(Ankara), Tomares nogelii aurantiaca (Ankara), Vanessa 
atalanta (Ankara). 

Sisymbrium loeseli: Aricia agestis (Amasya). 

Sisymbrium sp.: Colias croceus (Istanbul), Euchloe 
ausonia (Istanbul), Polyommatus icarus (Istanbul). 

Thymus sipyleus: Satyrium spini melantho (Ankara). 

Thymus sp.: Hyponephele lupinus (Ankara). 

Trifolium sp.: Adoritis mnemosyne (Ankara), Adscita 
sp.ssp. (Ankara), Aglais urticae turcica (Ankara), Alciphronia 
alciphron melibaeus (Ankara), Allancastria cerisyi cerisyi (Ankara), Anthocharis cardamines ssp. (Ankara), Aporia 
crataegi (Ankara), Callophrys rubi (Ankara), Coenonympha 
leander leander (Ankara), Coenonympha pamphilus (Ankara, 
Istanbul), Colias alfacariensis bergeri (Ankara), Colias croceus 
(Ankara), Cupido minimus minimus (Ankara), Cyaniris bellis 
bellis (Ankara), Cynthia cardui (Ankara), Euclidia glyphica 
glyphica (Ankara), Fabriciana niobe (Ankara), Idaea aureolaria 
(Ankara), Iphiclides podalirius (Ankara), Issoria lathonia 
(Ankara), Leptidea sinapis (Ankara), Lysandra bellargus 
(Ankara), Lythria rotaria (Ankara), Melitaea cinxia (Ankara), 
Melitaea didyma (Ankara), Mellicta athalia (Ankara), 
Neolysandra coelestina pontica (Ankara), Pandoriana pandora 
pandora (Ankara), Parahipparchia algirica senthes (Ankara), 
Phytometra viridaria (Ankara), Plebejus argus orientalis 
(Ankara), Pleurota sp. (Ankara), Polyommatus icarus (Ankara, 
Istanbul), Pseudopanthera macularia (Ankara), Pyrgus 
serratulae major (Ankara), Semiothisa clathrata (Ankara), 
Synaphe angustalis ssp. (Ankara), Synaphe moldavica ssp. 
(Ankara), Tretopteryx pertusalis (Ankara). 

Veronica chaemaedrys: Clossiana dia (Sakarya). 

Veronica multiflda: Allancastria deyrollei (Nevsehir), 
Aporia crataegi (Nevsehir), Arctia festiva (Nevsehir), Aricia 
agestis (Ankara), Callophrys rubi (Nevsehir), Chrysocrambus 
craterellus (Nevsehir), Euchloe ausonia (Nevsehir), 
Glaucopsyche alexis (Nevsehir), Glaucopsyche astraea 
(Nevsehir), Lysandra bellargus (Nevsehir), Macroglossum 
stellatarum (Nevsehir), Melitaea cinxia (Ankara, Nevsehir), 
Neospialia orbifer (Nevsehir), Orthostixis cribraria (Ankara), 
Plebejides pylaon sephyrus (Nevsehir), Plebicula thersites 
(Nevsehir), Polyommatus icarus (Nevsehir), Pyrgus melotis 
(Nevsehir), Rhodobates laevigatellus (Nevsehir), Rhodostrophia 
auctata (Nevsehir), Semiothisa clathrata (Nevsehir), 
Sublysandra Cornelia Cornelia (Nevsehir), Thersamonia 
kefersteinii (Nevsehir), Tomares nesimachus (Nevsehir), 
Tomares nogelii aurantiaca (Ankara, Nevsehir). 

Vicia cracca: Actinotia radiosa radiosa (Ankara), 
Alciphronia alciphron melibaeus (Ankara), Allancastria cerisyi 
cerisyi (Ankara), Allancastria deyrollei (Ankara), Amata rossica 
anatolica (Ankara), Amaurophanes stigmosalis (Ankara), 
Aporia crataegi (Ankara), Aricia agestis (Kirsehir), Callophrys 
rubi (Ankara), Chrysocrambus craterellus (Kirsehir), Colias 
alfacariensis bergeri (Ankara), Colias croceus (Ankara), 
Cyaniris bellis bellis (Ankara), Erynnis tages (Ankara), 
Eublemma purpurina (Kirsehir), Euclidia glyphica glyphica 
(Ankara), Euclidia mi ssp. (Ankara), Fabriciana niobe 
(Ankara), Iphiclides podalirius (Ankara), Jordanita graeca 
(Kirsehir), Lasiommata megera (Ankara), Leptidea sinapis 
(Ankara), Loweia tityrus (Ankara), Lysandra bellargus 
(Ankara), Lythria rotaria (Ankara), Macroglossum stellatarum 
(Ankara), Melitaea cinxia (Ankara), Muschampia nomas 
(Ankara), Neolysandra coelestina pontica (Ankara), Neospialia 
orbifer (Ankara), Plebejus argus orientalis (Ankara), Plebicula 
amanda orientalis (Ankara), Pleurota sp. (Kirsehir), 

Polyommatus icarus (Ankara), Semiothisa clathrata (Ankara), 
Thersamonia hylla hylla (Ankara), Thymelicus sylvestris 
(Ankara), Tomares nogelii aurantiaca (Ankara), Tyta luctuosa 
(Kirsehir). 

Viola sp.: Anthocharis grueneri grueneri (Ankara). 

Wiedemannia sp.: Gonepteryx rhamni (Nevsehir). 

Xeranthemum annuum: Agrodiaetus admetus 
anatoliensis (Kirsehir), Agrodiaetus damone wagneri (Kirsehir), 
Agrodiaetus demavendi amasyaensis (Kirsehir), Agrodiaetus 
menalcas (Kirsehir), Arethusana arethusa sultana (Kirsehir), 
Aricia agestis (Kirsehir), Chazara briseis (Kirsehir, Nevsehir), 
Colias alfacariensis bergeri (Kirsehir), Colias croceus 
(Kirsehir), Cynthia cardui (Kirsehir, Nevsehir), Gonepteryx 
rhamni (Kirsehir), Heodes virgaureae (Bilecik), Issoria lathonia 
(Kirsehir), Leptidea duponcheli (Kirsehir), Melitaea didyma 131 (Kir$ehir, Nev$ehir), Melanargia larissa (Kir$ehir), Meleageria 
daphnis (Kir$ehir), Muschmapia proteides (Kir$ehir), 
Neochazara anthe anthe (Kir$ehir), Ochlodes venata (Bolu), 
Pieris rapae (Kir$ehir), Plebicula thersites (Kir$ehir), 
Polyommatus icarus (Kir$ehir), Pontia daplidice (Kir$ehir, 
Nev$ehir, Sivas), Pseudochazara anthelea anthelea (Kir$ehir), 
Pseudochazara mniszechii (Kir$ehir), Thymelicus sylvestris 
(Ankara), Zygaena carniolica atatuerki (Ankara). 132 Sosyolojik Bulgular 

Alanda Tespit Edilen Lepidoptera Topluluklari: £ahsma alamnda belirlenen toplam 178 diurnal lepidopter 
birliginin, asagida sunuldugu diizen soyledir. 

Birlikler, bulunduklan yerlerdeki bitki formasyonlanna gore gruplandmlmistir. Ancak, tanimlayamadigimiz bazi 
bitki formasyonlannin da bulunmasi nedeniyle, oncelikle tammlanamamis bitki formasyonlanndaki birlikler ele ahnmistir. 
Bu ilk boliimde, subalpin ve supra montan zonlarda yayilan bitki ortiisiinde tespit edilen birliklerle, bilhassa asm 
seviyedeki tahribat ile yetersiz sayidaki ve taninamiyacak durumdaki bitki tiirlerinden dolayi belirlenememis bir 
step/segetal formasyonundaki birlikten bahsedilmistir. Ikinci boliimde ise, tanimlanabilmis bitki formasyonlannda tespit 
edilmis lepidopter birlikleri ele ahnmistir. Burada da formasyonlar alfabetik diizen icinde siralanmis (AF,...gibi), her 
formasyondaki lepidopter birlikleri pratik nedenlerden dolayi adlarrmn alfabetik diizeni icerisinde sunulmustur. 

Birlikler, alanda dominant olarak tesbit edilen tiirlerin adlanyla isimlendirilmistir. Her birligin alandaki 
goriintiisii, mevsim ve gun lsigi tercihi dikkate ahnarak aciklanmistir (aestival, heliophil gibi). Birligin tespit edildigi 
yerdeki tamamlayici nitelikteki kayitlar soyle verilmistir. Isgal edilen habitat, fitososyolojik sintaxon ve eger 
belirlenebilmis ise alandaki dominant bitki cins ve tiirleriyle belirtilmistir. Tespit edilen lokalite kayitlan, toplama yeri 
(iller trafik kod numarasiyla), harita kodu, denizden yiikseklik ve tarih seklinde ifade edilmistir. Lepidopter birliginin 
istirakci tiirlerinin listesinde taksonlar alfabetik sira ile verilmis, dominant tiirler (* ) ile isaretlenmistir. Tammlanamamis Bitki Formasyonlanndaki Lepidoptera Topluluklari 

Subalpin Bitki Ortiisii: 

l.Birlik: Agriades pyrenaicus, Aplocera numidaria, Aglais urticae. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 
Sintaxa: ? 

Lokalite: 05: Amasya: Akdag,3Kd, 1900m. 30 07 1993. 

Iijtirakciler: Aglais urticae turcica*, Agriades pyrenaicus*, Aplocera numidaria*, Carcharodus orientalis, Idaea sp. Plebejides 
pylaon sephyrus, Vanessa atalanta. 

Supra Montan Bitki Ortiisii: 

2.Birlik: Parnassius apollo graslini, Aplocera annexata, Palaeochrysophanus candens, Erebia medusa. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa:? Dominant hitkiler: Sedum album, Sedum acre, Sedum sempervivoides, Sempervivum, Astragalus, Acantholimon, 
Helianthemum, Scutellaria orientalis, Veronica, Stachys, Festuca. 

Lokalite: 06: Kizilcahamam: Keltepe, 3Hg. 1700m. 26 07 1992. 

Iijtirakciler: Aglais urticae turcica, Amata rossica anatolica, Aplocera annexata*, Aporia crataegi, Cupido osiris, Erebia 
medusa*, Idaea aureolaria, Melanargia galathea, Melitaea cinxia, Melitaea didyma, Mellicta athalia, Palaeochrysophanus candens*, 
Parnassius apollo graslini*, Plebejides pylaon sephyrus, Plebicula dorylas, Polyommatus icarus, Setina pontica, Sublysandra Cornelia 
Cornelia, Thymelicus sylvestris, Zygaena loti. 

Tahribolmus. Step/ Segetal Bitki Ortiisii: 

3.Birlik: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Polyommatus icarus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa:? 

Lokalite: 05: Amasya: Akdag: Duruca, 3Kd, 0560m. 30 07 1993. 

I§tirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis*, Melitaea didyma, Polyommatus icarus*, Pontia daplidice. 

Tammlanabilmis Bitki Formasyonlanndaki Lepidoptera Topluluklari 

AF. 

4.Birlik: Melanargia larissa noacki, Jordanita graeca, Plutella sp. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: $/Ch. Dominant bitkiler: Melilotus alba, Centaurea depressa, Bupleurum, Papaver, Glaucium, Isatis, Rumex. 
Lokalite: 50: Avanos: Zelve 5km S.,5Jh, 1 100m. 22 06 1993. 

Iijtirakciler: Aporia crataegi, Emmelia trabealis, Fabriciana niobe, Jordanita graeca*, Melanargia larissa noacki*, Myelois sp., 
Papilio machaon ssp., Pieris rapae, Plutella sp. *, Pontia daplidice, Thymelicus lineolus, Tyta luctuosa. 

5.Birlik: Plebejus argus orientalis, Polyommatus icarus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

133 Sintaxa: $/xAB. Dominant bitkiler: Meyva bahcelerinde Lactuca,Melilotus, Medicago. 

Lokalite: 38: Biinyan: Biinyan, 5Kd. 1300m. 01 08 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus menalcas, Aricia agestis, Carcharodus alceae, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Cynthia 
cardui, Issoria lathonia, Kirinia roxelana, Lampides boeticus, Leptidea duponcheli, Lycaena phlaeas, Lythria rotaria, Maniola jurtina, 
Pieris brassicae, Pieris rapae, Plebejus argus orientalis*, Polyommatus icarus*, Pontia daplidice, Thymelicus sylvestris, Tyta luctuosa. 

6.Birlik: Synanthedon myopaeforme, Tinthia tineiformis, Pieris rapae, Pieris pseudorapae suffusa. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: $. Dominant bitkiler: Prunus, Pyrus, Populus, Rubus, Rumex. 
Lokalite: 05: Zile: Zile kavsjagi, 3Kh, 0500m. 01 08 1993. 

Iijtirakciler: Carcharodus alceae, Colias croceus, Pieris brassicae, Pieris pseudorapae suffusa*, Pieris rapae*, Polygonia c- 
album, Polyommatus icarus*, Synanthedon myopaeforme* , Tinthia tineiformis* . 

7.Birlik: Synanthedon myopaeforme, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: $. Dominant bitkiler: Malus, Centaurea, Graminae, Cruciferae. 
Lokalite: 05: Amasya: Kizseki, 3Kh, 0400m. 31 07 1993. 

Iijtirakciler: Melitaea phoebe, Pieris pseudorapae suffusa*, Pieris rapae*, Synanthedon myopaeforme* . 

S.Birlik: Thymelicus actaeon, Polyommatus icarus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: $. Dominant bitki\er.Prunus,Salix,Populus, Vitis.Eleagnus. 

Lokalite: 50: Hacibektas: Hacibektas, 5Jc. 1250m. 04 08 1992. 

Iijtirakciler: Chazara briseis, Colias croceus, Hyponephele lycaon, Iphiclides podalirius, Issoria lathonia, Lycaena phlaeas, 
Macroglossum stellatarum, Maniola jurtina, Meleageria daphnis, Pieris brassicae, Pieris rapae, Polyommatus icarus*, Pontia 
daplidice, Thymelicus actaeon *, Tyta luctuosa. 

EOF: Anb OF. 

9.Birlik: Elophila nymphaeata, Ochlodes venata. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF. Dominant bitkiler: Sambucus ebulus, Galega, Campanula.Jurinea. 

Lokalite: 14: Mudurnu: Abant, 3Gf. 1300m. 06 08 1992. 

Iijtirakciler: Gypsochroa renitidata, Lasiommata maera orientalis, Mesoacidalia aglaia, Elophila nymphaeata*, Nymphula 
stagnata, Ochlodes venata*, Pieris pseudorapae suffusa, Pontia daplidice. 

lO.Birlik: Erebia ottomana ottomana, Panstegia limbopunctalis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: (1) QF: Dominant bitkiler: Juniperus, Festuca, Thymus, Viola, Sedum (1950m). (2) QF: Dominant bitkiler: Juniperus, 
Festuca, Verbascum (2100m). 

Lokalite:16: Bursa: Uludag, 3En. 1950- 2100m. 15 08 1992. 

Iijtirakciler: Aglais urticae turcica, Aplocera annexata, Aplocera columbata, Autographa gamma, Catoptria lithargyrella, 
Colias croceus, Cynthia cardui, Erebia ottomana ottomana*, Lythria rotaria, Macroglossum stellatarum, Panstegia limbopunctalis*, 
Pieris mannii, Polyommatus icarus. 

ll.Birlik: Fabriciana adippe, Inachis io, Erebia aethiops. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF:RFo. Dominant bitkiler: Telekia, Heracleum. 
Lokalite: 37: Azdavay: Kizilcasu, 21a. 1000m. 09 08 1992. 

Iijtirakciler: Colias croceus, Cynthia cardui, Erebia aethiops*, Fabriciana adippe*, Gonepteryx rhamni, Inachis io*, Issoria 
lathonia, Maniola jurtina, Ochlodes venata, Pieris pseudorapae suffusa, Polygonia c-album. 

12.Birlik: Lycaeides idas, Pieris bryoniae turcica, Eumedonia eumedon. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF: RFo. Dominant bitkiler: Urtica, Mentha, Geranium, Trifolium. 

Lokalite: 18: Ilgaz: Ilgaz dagi, 2Ip. 1900m. 10 08 1992. 

Iijtirakciler: Ablabia goiiana, Aglais urticae turcica, Agriphila straminella, Aricia artaxerxes, Autographa gamma, Clossiana 
euphrosyne, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Cynthia cardui, Erebia medusa, Eumedonia eumedon*, Heodes virgaureae, 
Idaea aureolaria, Inachis io, Lycaeides idas*, Palaeochrysophanus candens, Pieris bryoniae turcica*, Plebejus argus orientalis, 
Scopula immorata. 

13. Birlik: Melanargia galathea, Polyommatus icarus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF. Dominant bitkiler: Salvia, Coronilla varia, Verbascum, Filipendula. 

Lokalite: 14: Mudurnu: Abant, 3Gf. 1380m. 06 08 1992. 

Iijtirakciler: Aglais urticae turcica, Autographa gamma, Colias croceus, Cynthia cardui, Macroglossum stellatarum, 
Melanargia galathea*, Mesoacidalia aglaia, Neospialia orbifer, Pieris pseudorapae suffusa, Polyommatus icarus*. 

134 14.Birlik: Mesoacidalia aglaia, Zygaena filipendulae daghana. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF. Dominant bitkiler: Sambucus ebulus, Rosa, Rubus, Verbascum, Dipsacus. 

Lokalite: 14: Mudumu: Akcaalan, 3Gf. 0830m. 06 08 1992. 

Iijtirakciler: Argynnis paphia, Celastrina argiolus, Cynthia cardui, Euclidia glyphica glyphica, Lasiommata maera orientalis, 
Leptidea sinapis, Maniola jurtina, Mesoacidalia aglaia*, Nomophila noctuella, Odice suava, Pieris brassicae, Pieris pseudorapae 
suffusa, Pieris rapae, Plebejus argus orientalis, Pollichia semirubella, Polyommatus icarus, Scotopteryx bipunctaria, Spiris striata, 
Zygaena filipendulae daghana*. 

15.Birlik: Pollichia semirubella, Fabriciana adippe. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF. Dominant bitkiler: Fagus, Carpinus, Sambucus, Rubus. 

Lokalite: 14: Mudurnu: Akcaalan, 
3Gf. 0950m. 06 08 1992. 

I§tirakciler: Celastrina argiolus, Colias alfacariensis bergeri, Cynthia cardui, Ematurga atomaria orientaria, Erynnis tages, 
Fabriciana adippe*, Lasiommata maera orientalis, Libythea celtis, Loweia tityrus, Maniola jurtina, Melanargia galathea, Nomophila 
noctuella, Pieris brassicae, Pieris rapae, Pollichia semirubella*, Polygonia c-album, Polyommatus icarus, Pyrausta despicata. 

16.Birlik: Zygaena filipendulae daghana, Zygaena loti, Hyponephele lycaon. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF. Dominant bitkiler: Astragalus, Jurinea, Sedum, Salvia, Cirsium. 

Lokalite: 14: Mudurnu: Abant, 3Gf. 1400m. 06 08 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus iphigenia, Autographa gamma, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Cupido osiris, Cynthia 
cardui, Euclidia glyphica glyphica, Hyponephele lycaon*, Lasiommata maera orientalis, Leptidea sinapis, Meleageria daphnis, 
Melitaea didyma, Mesoacidalia aglaia, Muschampia tessellum, Neospialia orbifer, Pieris rapae, Plebicula dorylas, Polyommatus 
icarus, Pseudochazara mniszechii, Scotopteryx bipunctaria, Scotopteryx chenopodiata, Setina pontica, Spialia phlomidis, Thymelicus 
sylvestris, Zygaena filipendulae daghana*, Zygaena lonicerae, Zygaena loti*. 

EOF: Ps OF. 

17.Birlik: Zygaena filipendulae daghana, Zygaena carniolica, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Hyponephele lycaon. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa:QF. 
Lokalite: 14: Gerede: Arkut D., 3Ha. 1500m. 10 08 1993. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus demavendi amasyaensis*, Agrodiaetus iphigenia, Arethusana arethusa sultana, Colias croceus, 
Cynthia cardui, Gonepteryx rhamni, Hyponephele lycaon*, Melanargia galathea, Meleageria daphnis, Pempelia alpigenella, Plebejus 
argus orientalis, Zygaena carniolica*, Zygaena filipendulae daghana*. 

EOF: Quercus OF. 

18.Birlik: Heodes virgaureae, Lycaeides idas, Issoria lathonia. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF. Dominant bitkiler: Melilotus officinalis, Cirsium, Rumex, Mentha, Lythrum salicaria, Eryngium campestre. 
Lokalite: 16: Bursa: Uludag, 3En. 1150m. 15 08 1992. 

Iijtirakciler: Colias croceus, Cynthia cardui, Heodes virgaureae*, Inachis io, Lssoria lathonia*, Loweia tityrus, Lycaeides idas*, 
Pieris brassicae, Pieris pseudorapae suffusa, Polygonia c-album, Polyommatus icarus, Pontia daplidice, Zygaena filipendulae. 

19.Birlik: Zygaena dorycnii, Loweia tityrus, Coenonympha arcania. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF: Dominant bitkiler: Mentha, Sambucus ebulus, Urtica. 

Lokalite: 16: Bursa: Uludag, 3En. 1150m. 15 08 1992. 

Iijtirakciler: Argynnis paphia, Brenthis daphne, Calymnia trapezina, Coenonympha arcania*, Cynthia cardui, Gonepteryx 
rhamni, Issoria lathonia, Kirinia roxelana, Leptidea sinapis, Loweia tityrus*, Meleageria daphnis, Ochlodes venata, Pieris 
pseudorapae suffusa, Pieris rapae, Polyommatus icarus, Thymelicus sylvestris, Zygaena dorycnii*. 

Euxine OF: Fo-Rp OF. 

20.Birlik: Coenonympha arcania, Argynnis paphia, Maniola jurtina. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF. Dominant bitkiler: Sambucus ebulus, Rubus, Centaurea, Carduus. 

Lokalite: 14: Mengen: Cukurca, 3Ha. 0640m. 07 08 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Argynnis paphia*, Chrysocrambus craterellus, Coenonympha arcania*, Colias 
croceus, Cynthia cardui, Erynnis tages, Fabriciana adippe, Hyponephele lycaon, Leptidea sinapis, Lysandra bellargus, Maculinea 
arion, Maniola jurtina*, Melanargia galathea, Meleageria daphnis, Mesoacidalia aglaia, Ochlodes venata, Pieris brassicae, Plebejus 
argus orientalis, Plebicula thersites, Polygonia c-album, Polyommatus icarus. 

21.Birlik: Erebia aethiops, Argynnis paphia, Leptidea sinapis. 

135 Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF:RFo:Cs-Co. Dominant bitkiler: Quercus, Carpinus, Rubus, Centaurea iberica, Cirsium, Cichorium intybus. 
Lokalite: 55: Kavak: Kavak,2Ln. 0720m. 30 07 1993. 

Iijtirakciler: Argynnis paphia*, Coenonympha arcania, Erebia aethiops*, Leptidea sinapis*, Maniola jurtina, Mesoacidalia 
aglaia. 

22.Birlik: Erebia aethiops, Maniola jurtina, Larentiid.(l) 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF. Dominant bitkiler: Rhododendron, Salvia, Primula, Rubus. 

Lokalite: 14: Mengen: Alamam D.,3Ha. 1010m. 08 08 1992. 

Iijtirakciler: Argynnis paphia, Coenonympha arcania, Cynthia cardui, Erebia aethiops*, Eurrhypis pollinalis, Fabriciana 
adippe, Larentiid.*, Lasiommata maera orientalis, Leptidea sinapis, Maniola jurtina* , Melanargia galathea, Ochlodes venata, Pieris 
pseudorapae suffusa, Plebejus argus orientalis, Pollichia semirubella, Scotopteryx bipunctaria, Synaphe moldavica, Vanessa atalanta. 

[ (!) Cinsi ve tiirii tayin edilememis. bir tiir olup muhtemelen bilim icin yenidir. Bkz. 24.Birlik] 

23.Birlik: Everes alcetas, Heodes ottomanus, Ochlodes venata, Zygaena filipendulae daghana. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF:RFo:Cp-Fo. 
Lokalite: 54: Hendek: Cukurhan, 3Fd, 0200m.l6 07 1993. 

Iijtirakciler: Carcharodus orientalis, Coenonympha arcania, Coenonympha pamphilus, Colias croceus, Erynnis tages, Everes 
alcetas*, Heodes ottomanus*, Leptidea sinapis, Loewia tityrus, Lycaena phlaeas, Maculinea arion, Maniola jurtina, Melanargia 
galathea, Ochlodes venata*, Pollichia semirubella, Polyommatus icarus, Satyrium acaciae guichardi, Thymelicus sylvestris, 
Ultraaricia anteros anteros, Zygaena dorycnii, Zygaena filipendulae daghana*. 

24.Birlik: Larentiid. (.'), Erebia aethiops. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF. Dominant bitkiler: Rhododendron ponticum. Salvia, Primula, Rubus. 

Lokalite: 14: Mengen: Alamam D., 3Ha. 0940m. 08 08 1992. 

Iijtirakciler: Argynnis paphia, Coenonympha arcania, Erebia aethiops*, Issoria lathonia, Larentiid.*, Lasiommata maera 
orientalis, Leptidea sinapis, Melanargia galathea, Pieris pseudorapae suffusa, Plebejus argus orientalis, Scotopteryx chenopodiata, 
Vanessa atalanta. 

25.Birlik: Maniola jurtina, Agrodiaetus admetus anatoliensis, Pyronia tithonus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF. Dominant bitkiler: Cornus mas, Clematis, Sambucus ebulus, Lythrum salicaria. 

Lokalite: 14: Mengen: Bacanaklar cesmesi, 3Ha. 0640m. 08 08 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis*, Argynnis paphia, Chlorissa viridata, Colias croceus, Ematurga atomaria 
orientaria, Erynnis tages, Eumenis syriaca, Iphiclides podalirius, Lasiommata maera orientalis, Leptidea sinapis, Lithosia quadra, 
Maculinea arion, Maniola jurtina* , Melanargia galathea, Ochlodes venata, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae, Plebejus argus 
orientalis, Pollichia semirubella, Polyommatus icarus, Pseudophilotes vicrama astabene, Pyrausta aurata, Pyrausta despicata, Pyronia 
tithonus *. 

26.Birlik: Maniola jurtina, Plebejus argus orientalis, Ematurga atomaria orientaria. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF: RFo. Dominant bitkiler: Cichorium, Centaurea, Vicia, Scabiosa columbaria. 

Lokalite: 37: Cide: Velioglu, 21a. 0460m. 09 08 1992. 

Iijtirakciler: Adela sp. Autographa gamma, Chlorissa viridata, Coenonympha arcania, Coenonympha pamphilus, Cynthia 
cardui, Ematurga atomaria orientaria*, Erynnis tages, Euclidia glyphica glyphica, Fabriciana adippe, Maniola jurtina*, Melanargia 
galathea, Nomophila noctuella, Plebejus argus orientalis*, Scopula sp., Sitochroa palealis, Zygaena filipendulae. 

27.Birlik: Melanargia galathea, Zygaena filipendulae daghana, Zygaena carniolica. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa:QF:RFo. Dominant bitkiler: Eupatorium, Sambucus ebulus, Rubus, Cirsium. 

Lokalite: 37: Cide: Velioglu, 21a. 0550m. 09 08 1992. 

Iijtirakciler: Argynnis paphia, Colias croceus, Cynthia cardui, Ematurga atomaria orientaria, Erynnis tages, Euclidia glyphica 
glyphica, Fabriciana adippe, Gonepteryx rhamni, Lphiclides podalirius, Maniola jurtina, Melanargia galathea*, Melitaea didyma, 
Nomophila noctuella, Pieris mannii, Plebejus argus orientalis, Plebicula dorylas, Polyommatus icarus, Scopula sp., Vanessa atalanta, 
Zygaena carniolica ssp.*, Zygaena filipendulae daghana*. 

28.Birlik: Plebejus argus orientalis, Polyommatus icarus, Pyronia tithonus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa:QF. Dominant bitkiler: Scabiosa columbaria, Rubus, Urtica. 
Lokalite: 14: Mengen: Madenkomiiru, 3Ha. 0600-0650m. 07 08 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Coenonympha arcania, Coenonympha pamphilus, Colias croceus, Cynthia 
cardui, Erebia aethiops, Erynnis tages, Gonepteryx rhamni, Lssoria lathonia, Leptidea sinapis, Lycaena phlaeas, Lysandra bellargus, 

136 Maniola jurtina, Melanargia galathea, Nomophila noctuella, Pandoriana pandora pandora, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae, 
Plebejus argus orientalis*, Polyommatus icarus*, Pontia daplidice, Pyrausta sp., Pyronia tithonus*, Thymelicus sylvestris, Zygaena 
dorycnii, Zygaena filipendulae daghana. 

29.Birlik: Pollichia semirubella, Fabriciana adippe. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF. Dominant bitkiler: Fagus, Carpinus, Sambucus ebulus, Rubus. 

Lokalite: 14: Mudurnu: Ak9aalan, 3Gf. 0950m. 06 08 1992. 

Iijtirakciler: Celastrina argiolus, Colias alfacariensis bergeri, Cynthia cardui, Ematurga atomaria orientaria, Erynnis tages, 
Fabriciana adippe*, Lasiommata maera orientalis, Libythea celtis, Loweia tityrus, Maniola jurtina, Melanargia galathea, Nomophila 
noctuella, Pieris brassicae, Pieris rapae, Pollichia semirubella*, Polyommatus icarus, Pyrausta despicata. 

30.Birlik: Zygaena carniolica, Plebejus argus orientalis, Agrodiaetus demavendi amasyaensis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa:QF:RFo. Dominant bitkiler: Scabiosa argentea, Tussilago farfara, Onobrychis. 

Lokalite: 37: Kiire: Odemis, 2Ig. 1200m. 10 08 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus demavendi amasyaensis*, Agrodiaetus iphigenia, Cynthia cardui, Erebia aethiops, Hyponephele 
lycaon, Loweia tityrus, Lysandra bellargus, Melanargia galathea, Melanargia larissa, Melitaea didyma, Mellicta athalia, Neospialia 
orbifer, Plebejus argus orientalis*, Polyommatus icarus, Zygaena carniolica*, Zygaena filipendulae daghana. 

31.Birlik: Zygaena carniolica, Zygaena filipendulae daghana, Leptidea sinapis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF: RFo. Dominant bitkiler: Scabiosa columbaria, Apiaceae. 

Lokalite: 67: Safranbolu: Ahmetusta g., 2H1, 0600m. 08 08 1992. 

Iijtirakciler: Argynnis paphia, Coenonympha pamphilus, Colias croceus, Cynthia cardui, Ematurga atomaria orientaria, 
Erynnis tages, Euclidia glyphica, Gonepteryx rhamni, Iphiclides podalirius, Leptidea sinapis*, Maniola jurtina, Melanargia galathea, 
Melitaea didyma, Mesoacidalia aglaia, Neospialia orbifer, Ochlodes venata, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae, Plebejus argus 
orientalis, Polyommatus icarus, Pyronia tithonus, Rhynchodontodes antiqualis, Thymelicus sylvestris, Tyta luctuosa, Zygaena 
carniolica*, Zygaena filipendulae daghana*. 

32.Birlik: Zygaena filipendulae daghana, Heodes virgaureae. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa:QF:RFo. Dominant bitkiler: Colutea cilicica, Verbascum, Salvia, Sedum album, Campanula. 

Lokalite: 37: Kastamonu: Bostan, 2Ir. 1250m. 10 08 1992. 

Iijtirakciler: Argynnis paphia, Callophrys rubi, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Cynthia cardui, Erebia aethiops, 
Fabriciana adippe, Heodes virgaureae*, Inachis io, lolana iolas cappadocica, Lycaena phlaeas, Lysandra ossmar, Macroglossum 
stellatarum, Maniola jurtina, Melanargia larissa, Meleageria daphnis, Parnassius apollo graslini, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris 
rapae, Polyommatus icarus, Thymelicus sylvestris, Zygaena filipendulae daghana*, Zygaena loti. 

33.Birlik: Zygaena filipendulae daghana, Zygaena carniolica. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF: RFo. Dominant bitkiler: Eupatorium, Vicia, Scabiosa columbaria. Lokalite: 37: 

Cide: Alayiiz, 21a. 0230m. 09 08 1992. 

Iijtirakciler: Autographa gamma, Coenonympha pamphilus, Cynthia cardui, Erynnis tages, Everes argiades, Maniola jurtina, 
Melanargia galathea, Nomophila noctuella, Ochlodes venata, Pieris pseudorapae suffusa, Plebejus argus orientalis, Polyommatus 
icarus, Scopula sp., Sitochroa palealis, Zygaena carniolica*, Zygaena filipendulae daghana*. 

MeF 

34. Birlik: Eumedonia eumedon, Adela sp., Agrodiaetus menalcas. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa:? Dominant bitkiler: Lotus corniculatus, Inula helenium 

Lokalite: 06: Bala: Beynam, 4Hh. 1200m. 19-24 07 1992. 

Iijtirakciler: Adela sp.*, Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Agrodiaetus menalcas*, 
Agrotis segetum, Aporia , Azuritis reducta reducta, Celastrina argiolus, Chazara briseis, Chrysocrambus craterellus, Coenonympha 
pamphilus, Colias alfacariensis bergeri, Cupido osiris, Eumedonia eumedon*, Glaucopsyche alexis, Gonepteryx farinosa, Gonepteryx 
rhamni, Hyponephele lupinus, Leptidea duponcheli, Maniola jurtina, Melanargia larissa noacki, Nephopteryx alpigenella, Pieris 
rapae, Plebejus argus orientalis, Plebicula thersites, Scopula sp., Thymelicus sylvestris. 

Meso-MOF 

35. Birlik: Anthocharis cardamines, Leptidea sinapis, Pieris brassicae. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 
Sintaxa: Qi: Qi: Qi. 
Lokalite: 54: Geyve: Kocatepe, 3Ff, 0100m. 26 04 1992. 

Iijtirakciler: Anthocharis cardamines ssp. *, Callophrys rubi, Celastrina argiolus, Ematurga atomaria orientaria, Erynnis tages, 
Leptidea sinapis*, Pararge aegeria, Pieris brassicae*, Pieris pseudorapae suffusa, Pseudopanthera macularia. 

137 36. Birlik: Aricia agestis, Rhodobates laevigatellus. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Qi: PR. Dominant bitkiler: Juniperus, Pistacia. 
Lokalite: 05: Amasya: Tekirdede, 3Kh. 0400m. 02 05 1992. 

Iijtirakciler: Aricia agestis*, Coenonympha pamphilus, Issoria lathonia Melitaea cinxia, Polyommatus icarus, 

Pseudophilotes vicrama astabene, Rhodobates laevigatellus*, Sublysandra Cornelia Cornelia. 

37. Birlik: Coenonympha pamphilus, Pyrausta sp., Lasiommata megera. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qi. Dominant bitkiler: Quercus, Corylus, Juncus. 

Lokalite: 41: Kandira: Dalca, 2Fn, 0200m. 08 08 1993, 

Iijtirakciler: Coenonympha pamphilus*, Lasiommata megera*, Pyrausta sp.*. 

38. Birlik: Freyeria trochylus, Hyponephele lupinus, Thersamonia hylla, Aporodes floralis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qi. Dominant bitkiler: Quercus, Paliurus, Jasminum, Echinops, Inula, Euphorbia, Heliotropium, Rubus, Prunus 
spinosa, Ribes. 

Lokalite: 16: Inegol: Hamzabey, 3Ep, 0270m. 07.08.1993. 

Istirakciler: Aporodes floralis* Celastrina argiolus, Colias croceus, Freyeria trochylus*, Hyponephele lupinus*, Lasiommata 
megera, Neospialia orbifer, Pararge aegeria, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae, Pseudophilotes vicrama astabene, Pyrgus 
malvae, Thersamonia hylla hylla*. 

39. Birlik: Glaucopsyche alexis, Erynnis tages, Leptidea sinapis. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxon: Qi. 
Lokalite: 54: Geyve: Alifuatpasa, 3Ff, 0100m. 24 04 1992. 

Istirakciler: Aethes margarotana, Anthocharis cardamines, Callophrys rubi, Carcharodus alceae, Erynnis tages*, Glaucopsyche 
alexis*, Iphiclides podalirius, Leptidea duponcheli, Leptidea sinapis*, Lycaena phlaeas, Papilio machaon, Pieris brassicae, 
Phytometra viridaria, Pseudopanthera macularia, Pyrgus malvae. 

40. Birlik: Issoria lathonia, Gonepteryx rhamni, Callophrys rubi. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Qi: Qi. Dominant bitkiler: Juniperus, Pistacia, Quercus. 
Lokalite: 05: Amasya: Amasya,3Kh. 0420m. 02 05 1992. 

Iijtirakciler: Anthocharis cardamines, Aricia agestis, Callophrys rubi*, Coenonympha pamphilus, Colias croceus, Euchloe 
ausonia, Gonepteryx rhamni*, Issoria lathonia*, Leptidea duponcheli, Selenia lunularia, Tyta luctuosa. 

41. Birlik: Issoria lathonia, Tyria jacobaeae, Anthocharis grueneri. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Qi: PR. Dominant bitkiler: Pistacia, Astragalus. 

Lokalite: 05: Amasya: Tekirdede, 3Kh. 0410m. 02 05 1992. 

Iijtirakciler: Anthocharis cardamines, Anthocharis grueneri*, Aricia agestis, Aspitates ochrearia, Colias croceus, Euchloe 
ausonia, Glaucopsyche alexis, Gonepteryx rhamni, Iphiclides podalirius, Issoria lathonia*, Lasiommata maera orientalis, Lasiommata 
megera, Papilio machaon, Polyommatus icarus, Tyria j acoobeae* . 

42. Birlik: Meleageria daphnis, Zygaena laeta, Colias croceus, Polyommatus icarus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qi:Qi. Dominant bitkiler: Quercus coccifera, Cistus, Arbutus, Rhamnus, Scabiosa columbaria, Eryngium creticum, 
Cichorium intybus, Rubus, Centaurea, Astragalus. 

Lokalite: 16: Iznik: Iznik, 3E1. 0470m. 07 08 1993. 

Istirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Argynnis paphia, Aricia agestis Carcharodus orientalis, Coenonympha 

pamphilus, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus*, Dysgonia algira, Erynnis tages, Gonepteryx rhamni, Heliothis sp., Iphiclides 
podalirius, Lasiommata megera, Leptidea duponcheli, Lycaena phlaeas, Lysandra bellargus, Maniola jurtina, Melanargia galathea, 
Melanargia larissa, Meleageria daphnis*, Melitaea didyma, Neohipparchia statilinus, Neospialia orbifer, Ochlodes venata, Pararge 
aegeria, Pieris brassicae, Pieris pseudorapae suffusa, Polyommatus icarus*, Pontia daplidice, Pseudophilotes vicrama astabene, 
Pyrgus malvae, Pyronia tithonus, Sitochroa verticalis, Ultraaricia anteros anteros, Vanessa atalanta, Zygaena carniolica ssp., Zygaena 
laeta ssp. *. 

43. Birlik: Melitaea cinxia burri, Coenonympha pamphilus, Glaucopsyche alexis. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Qi: Qi. Dominant bitkiler: Cistus creticus, Pistacia, Quercus coccifera. 

Lokalite: 41: Gebze: Tavsancil, 3Eb. 0050m. 10 05 1992. 

Iijtirakciler: Acontia lucida, Anthocharis cardamines, Aspitates ochrearia, Callophrys rubi, Carcharodus alceae, Coenonympha 
pamphilus*, Ethmia chrysopyga, Euchloe ausonia, Glaucopsyche alexis*, Gonepteryx rhamni, Lasiommata maera orientalis, Leptidea 
duponcheli, Leptidea sinapis, Melitaea cinxia burri*, Pieris rapae, Plebicula thersites, Polyommatus icarus. 

138 44. Birlik: Melitaea didyma, Thymelicus actaeon, Polyommatus icarus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF. Dominant bitkiler: Centaurea solstitialis, Cirsium, Scabiosa columbaria. 

Lokalite: 16: Keles: Karaislah koyii, 3En. 0900m. 15 08 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus menalcas, Argynnis paphia, Azuritis reducta reducta, Coenonympha arcania, Coenonympha 
pamphilus, Colias croceus, Eumenis syriaca Gonepteryx rhamni, Hyponephele lycaon, Iphiclides podalirius, Kirinia roxelana 

Lasiommata maera orientalis, Lasiommata megera, Loweia tityrus, Lycaena phlaeas, Lysandra bellargus, Macroglossum stellatarum, 
Maniola jurtina, Melanargia galathea, Melitaea didyma*, Melitaea phoebe, Mesoacidalia aglaia, Ochlodes venata, Pandoriana 
pandora pandora, Pararge aegeria, Polyommatus icarus*, Pseudochazara mamurra, Quercusia quercus, Thersamonia hylla hylla, 
Thymelicus actaeon*, Thymelicus sylvestris, Zygaena carniolica, Zygaena filipendulae daghana. 

45. Birlik: Neohipparchia statilinus, Coenonympha pamphilus, Polyommatus icarus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qi: Qi. Dominant bitkiler: Quercus, Corylus, Arbutus, Rubus, Cistus, Scabiosa columbaria, Cichorium intybus, 
Cirsium, Carduus, Centaurea. 

Lokalite: 41: Kandira: Akaova,2Er. 0220m. 09 08 1993, 

Iijtirakciler: Aplasta ononaria, Argynnis paphia, Carcharodus alceae, Coenonympha pamphilus*, Colias croceus, Ematurga 
atomaria orientaria, Lasiommata megera, Lycaena phlaeas, Macroglossum stellatarum, Maniola jurtina, Melitaea didyma, 
Neohipparchia statilinus*, Pieris brassicae, Pieris pseudorapae suffusa, Polyommatus icarus*. 

46. Birlik: Pieris rapae, Zygaena carniolica, Azuritis reducta. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qi: Qi. Dominant bitkiler: Rubus, Quercus, Rosa, Lonicera, Sambucus ebulus, Scabiosa columbaria, Pteridophyta. 

Lokalite: 41: Karamiirsel: Karamiirsel,3Eg. 0150m. 08 08 1993. 

Iijtirakciler: Aporodes floralis, Azuritis reducta reducta*, Colias croceus, Ematurga atomaria orientaria, Erynnis tages, 
Maniola jurtina, Pieris brassicae, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae*, Polyommatus icarus, Pyronia tithonus, Zygaena 
carniolica*. 

47. Birlik: Pontia daplidice, Pieris brassicae, Colias alfacariensis bergeri. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Qi: Qi. Dominant bitkiler: Pistacia, Astragalus. 

Lokalite: 05: Amasya: Amasya,3Kh. 0420m. 02 05 1992. 

Iijtirakciler: Colias alfacariensis bergeri*, Pieris brassicae*, Pontia daplidice*. 

48. Birlik: Zygaena carniolica , Ultraaricia anteros. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qi: Qi. Dominant bitkiler: Quercus coccifera, Cistus creticus, Ribes, Rubus, Rhamnus, Rosa, Apiaceae. 

Lokalite: 34: Sile: Yesilvadi,2Eo. 0090m. 09 08 1993. 

Iijtirakciler: Aporodes floralis, Autographa gamma, Coenonympha pamphilus, Colias croceus, Iphiclides podalirius, Lycaena 
phlaeas, Lymantria dispar, Melitaea didyma, Pieris rapae, Polyommatus icarus, Pyronia tithonus, Ultraaricia anteros anteros*, 
Zygaena carniolica*. 

49. Birlik: Zygaena carniolica, Polyommatus icarus, Erynnis tages, Melitaea didyma. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qi: Qi. Dominant bitkiler: Quercus coccifera. Arbutus, Rubus, Cistus creticus, Scabiosa columbaria, Cirsium, 
Apiaceae. 

Lokalite: 41: Izmit: £ayirk6y, 3Ed. 0125m 08 08 1993. 

IsjiraKciler. Azuritis reducta reducta, Carcharodus alceae, Carcharodus orientalis, Colias croceus, Erynnis tages*, Leptidea 
sinapis, Melitaea didyma*, Ochlodes venata, Odice arcuinna, Pieris pseudorapae suffusa, Plebejus argus orientalis, Plebicula 
thersites, Polyommatus icarus*, Pyrgus malvae, Zygaena carniolica*. 

50. Birlik: Zygaena carniolica, Zygaena filipendulae daghana. 

Aspekt: Aestival, sciophil. 

Sintaxa: Qi: Qi: Qi. Dominant bitkiler: Quercus, Rubus, Ficus, Juglans, Cydonia, Sambucus ebulus. Clematis, Scabiosa 
columbaria, Galium verum, Hypericum, Cichorium intybus, Apiaceae. 

Lokalite: 54: Adapazan: Adapazan 5kmW, 3Fb0050m. 15 07 1993. 

Iijitrakciler: Autographa gamma, Zygaena carniolica*, Zygaena filipendulae daghana*. 

MF. 

51. Birlik: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Melanargia larissa noacki. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB/xQp:-. Dominant bitkiler: Juniperus, Quercus, Scabiosa argentea, Centaurea virgata, Eryngium campestre, 
Astragalus. 

Lokalite: 19: Coram: g rum,32km NE, 3Kf 0900m. 29 07 1993. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis*, Agrodiaetus demavendi amasyaensis*, Arethusana arethusa sultana, Chazara 
briseis, Lysandra corydonius, Maniola jurtina, Melanargia larissa noacki*, Plebicula thersites, Pleurota sp., Polyommatus icarus. 

139 52. Birlik: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Plebicula thersites, Polyommatus icarus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB/Qp: -. Dominant bitkiler: Quercus pubescens. Astragalus, Scabiosa argentea, Centaurea virgata. Euphorbia 
macroclada, Eryngium campestre. 

Lokalite: 05: Amasya: Karaman,3Kh. 0700m. 31 07 1993. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis*, Agrodiaetus damone wagneri, Carcharodus orientalis, Coenonympha 
pamphilus, Lysandra bellargus, Plebicula thersites*, Polyommatus icarus*, Pontia daplidice, Sublysandra Cornelia Cornelia, Zygaena 
olivieri ganymedes. 

53. Birlik: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Polyommatus icarus, Agrodiaetus hopfferi. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB/xQi. Dominant bitkiler: Quercus, Crataegus, Ribes, Rosa, Eryngium campestre, Centaurea, Scabiosa argentea. 
Lokalite: 60: Tokat: Kirazhcesme, 3Lp. 0950m, 01 08 1993. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis*, Agrodiaetus hopfferi*, Kirinia roxelana, Lysandra corydonius, Neospialia 
orbifer, Plebicula thersites, Polyommatus icarus*, Scotopteryx bipunctaria, Sublysandra Cornelia Cornelia, Ultraaricia anteros anteros. 

54.Birlik: Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Agrodiaetus menalcas, Neochazara anthe. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB/xQp. Dominant bitkiler: Astragalus, Astracantha, Acantholimon, Centaurea solstitialis, Scabiosa argentea, 
Rhamnus. Lokalite: 40: Mucur: Kaletepesi, 

4Jo. 1370m. 04 08 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus damone wagneri, Agrodiaetus demavendi amasyaensis*, 
Agrodiaetus menalcas*, Arethusana arethusa sultana, Aricia agestis, Chazara briseis, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, 
Cynthia cardui, Gonepteryx rhamni, Issoria lathonia, Leptidea duponcheli, Melanargia larissa, Meleageria daphnis, Melitaea didyma, 
Muschampia proteides, Neochazara anthe*, Pieris rapae, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, Pontia daplidice, Pseudochazara 
anthelea anthelea, Pseudochazara mniszechii. 

55.Birlik: Agrodiaetus hopfferi, Agrodiaetus admetus anatoliensis, Polyommatus icarus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB/xQi. Dominant bitkiler: Quercus, Crataegus, Ribes, Rosa, Centaurea virgata, Artemisia, Astragalus, Onobrychis, 
Ononis, Verbascum, Salvia, Cirsium, Centranthus, Lythrum. 

Lokalite: 60: Tokat: Geyraz, 3Lp. 0750m. 02 08 1993. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis*, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Agrodiaetus eurypilos, Agrodiaetus 
hopfferi*, Aricia agestis, Coenonympha pamphilus, Colias croceus, Lysandra corydonius, Pieris pseudorapae suffusa, Plebicula 
thersites, Polyommatus icarus*, Pontia daplidice, Satyrium abdominalis, Sublysandra Cornelia Cornelia, Thymelicus actaeon, 
Thymelicus sylvestris. 

56. Birlik: Amata rossica anatolica, Aricia agestis, Neospialia orbifer. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: AB/Qi. Dominant bitkiler: Senecio vernalis, Glaucoum, Alyssum, Veronica multifida. Euphorbia macroclada, 
Verbascum, Astragalus, Jasminum, Amygdalus. 

Lokalite: 06: Kayas, Kayas, 10km E., 41a. 1000m. 19 05 1993. 

Iijtirakciler: Amata rossica anatolica*, Anthocharis cardamines, Aricia agestis*, Issoria lathonia, Loxostege mucosalis, 
Neospialia orbifer*, Plebicula thersites, Pseudophilotes vicrama astabene, Tyria jacobaeae, Zegris eupheme mnestho. 

57. Birlik: Brachodes appendiculata , Colias aurorina, Pieris ergane, Satyrus ferula amasinus, Zygaena loti, Zygaena 
purpuralis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa:AB/xQa. 
Lokalite: 06: Bala: Beynam, Cullubogazi,4Hh. 1400m. 26 06 1993. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus menalcas, Aporia crataegi, Azuritis reducta reducta, Brachodes appendiculata*, Chrysocrambus 
craterellus, Colias aurorina aurorina*, Copiphana olivina, Cupido osiris, Eublemma respersa, Fabriciana niobe, Glaucopsyche alexis, 
Heliothis peltigera, Kretania carmon carmon, Lythria purpuraria, Macroglossum stellatarum, Melanargia larissa, Melitaea fascelis 
pseudodidyma, Muschampia tessellum, Neospialia orbifer, Pieris ergane*, Plebejus argus orientalis, Pyrausta aurata, Satyrium spini 
melantho, Satyrus ferula amasinus*, Sublysandra Cornelia Cornelia, Synaphe moldavica, Tegostoma comparalis, Tortrix viridana, 
Zygaena loti *, Zygaena purpuralis *, Zygaena sedi kocaki. 

58. Birlik: Heodes virgaureae, Palaeochrysophanus candens, Meleageria daphnis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: ?/AB. Dominant bitkiler: Juncus, Mentha, Rumex. 
Lokalite: 60: £amlrbel: £amibel, 4Lc. 1550m. 02 08 1993. 

Iijtirakciler: Heodes virgaureae*, Meleageria daphnis*, Palaeochysophanus candens*, Plebejus argus orientalis, Polyommatus 
icarus, Thymelicus sylvestris. 

59. Birlik: Lampides boeticus, Aricia agestis, Sublysandra Cornelia. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

140 Sintaxa:AB/xQa. 
Lokalite: 06: Bala: Beynam, 4Hh. 1200m. 19 07 1992. 

Iijtirakciler: Aricia agestis*, Azuritis reducta reducta, Celastrina argiolus, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Cupido 
osiris, Euproctis chrysorrhoea, Idaea sp., Kirinia roxelana, Kretania carmon carmon, Lampides boeticus*, Leptidea duponcheli, 
Maniola jurtina, Phytometra viridaria, Satyrium spini melantho, Scotopteryx bipunctaria, Sublysandra Cornelia*, Thymelicus sylvestris, 
Vacciniina loewii. 

60. Birlik: Maniola jurtina, Pieris rapae, Arethusana arethusa sultana. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: xAB/-Qp: -. Dominant bitkiler: Quercus, Berberis,Paliurus,Eryngium. 

Lokalite: 18: Eskipazar: Eskipazar, 3Ha. 0700m. 08 08 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus poseidon, Arethusana arethusa sultana*, Carcharodus alceae, 
Celastrina argiolus, Coenonympha pamphilus, Colias croceus, Cynthia cardui, Erynnis tages, Eumenis syriaca, Lasiommata megera, 
Lysandra bellargus, Maniola jurtina*, Meleageria daphnis, Melitaea didyma, Neohipparchia statilinus, Pieris rapae*, Polyommatus 
icarus, Pseudochazara mniszechii, Satyrium spini melantho, Sublysandra Cornelia Cornelia, Ultraaricia anteros anteros. 

61. Birlik: Muschampia proteides, Rhodostrophia calabra. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 
Sintaxa:AB/Qp. 
Lokalite: 05: Amasya: Aktas, 3La. 1200m. 31 07 1993. 

Iijtirakciler: Cynthia cardui, Idaea sp., Lasiommata megera, Lysandra bellargus, Macroglossum stellatarum, Muschampia 
proteides*, Rhodostrophia calabra*. 

62. Birlik: Plebejus argus orientalis, Hyponephele lupinus, Turanana endymion, Agrodiaetus demavendi amasyaensis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB/xQa. 
Lokalite: 06: Bala: Beynam, gam deresi, 4Hh. 1200-1300m. 24 07 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus demavendi amasyaensis*, Agrodiaetus menalcas, Arethusana arethusa sultana, Aricia agestis, Azuritis 
reducta reducta, Chazara briseis, Chrysocrambus craterellus, Coenonympha pamphilus, Colias alfacariensis bergeri, Hyponephele 
lupinus*, Hyponephele lycaon, Issoria lathonia, Kretania carmon carmon, Maniola jurtina, Melanargia larissa, Neospialia orbifer, 
Pandoriana pandora pandora, Parahipparchia algirica senthes, Plebejus argus orientalis*, Pseudochazara anthelea anthelea, Scopula 
sp., Scotopteryx bipunctaria, Semiothisa glarearia, Tegostoma lepidalis, Thymelicus sylvestris, Turanana endymion*. 

63. Birlik: Pleurota pungitiella, Scopula ornata, Adscita sp. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB/Qp: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Juniperus oxycedrus, Jasminum fruticans. 

Lokalite: 06: Ayas: Akyatak, 3Ho. 1200m. 09 06 1992. 

Iijtirakciler: Adscita sp. *, Amaurophanes stigmosalis, Evergestis frumentalis, Noctuelia superba, Phyllometra culminaria, 
Pleurota pungitiella*, Psammotis pulveralis, Rhodobates laevigatellus, Scopula ornata*, Semiothisa glarearia, Sublysandra Cornelia 
Cornelia, Zygaenoprocris capitalis. 

64. Birlik: Polyommatus icarus, Thymelicus sylvestris, Chazara briseis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB/xQp. Dominant bitkiler: Cirsium, Eryngium, Centaurea solstitialis, Asphodeline. 

Lokalite: 50: Urgiip, Topuzdagi, 5Ke 1535m. 01 08 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Agrodiaetus menalcas, Aricia agestis, Chazara briseis*, Colias croceus, 
Kretania carmon carmon, Melanargia larissa noacki, Meleageria daphnis, Neochazara anthe anthe, Plebejides pylaon sephyrus, 
Plebicula thersites, Polyommatus icarus*, Pontia daplidice, Sublysandra Cornelia Cornelia, Thymelicus sylvestris*. 

65. Birlik: Pseudochazara anthelea, Pseudochazara mniszechii, Freyeria trochylus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB/xQp: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Juniperus, Astragalus micropterus, Eryngium campestre, Centaurea virgata, 
Verbascum. 

Lokalite: 26: Sivrihisar: Oglakci, 4Gg, 0800m. 05 08 1993. 

Iijtirakciler: Chazara briseis, Freyeria trochylus*, Melitaea didyma, Odice arcuinna, Pseudochazara anthelea anthelea*, 
Pseudochazara mniszechii*. 

66. Birlik: Pseudochazara mamurra, Chazara briseis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB/Qp. Dominant bitkiler: Juniperus oxycedrus, Juniperus communis, Quercus, Globularia, Thymus, Acantholimon, 
Scabiosa argentea, Centaurea virgata. 

Lokalite: 43: Kiitahya: Kiitahya 20km S, 4Fi. 1 100m. 06 08 1993. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Arethusana arethusa sultana, Chazara 
briseis*, Cynaeda dentalis, Cynthia cardui, Hesperia comma, Hyponephele lycaon, Lycaena phlaeas, Macroglossum stellatarum, 
Melitaea didyma, Metasia sp., Muschampia proteides, Pieris rapae, Plebejus argus orientalis, Pontia daplidice, Pseudochazara 
mamurra*, Spialia phlomidis. 

141 67. Birlik: Pyronia tithonus, Zygaena viciae, Arethusana arethusa sultana, Polyommatus icarus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB/xQp. 

Lokalite: 03: Afyon: Kocatepe, 5Ff. 1250m. 06 08 1993. 

Iijtirakciler: Adscita sp., Aglais urticae turcica, Arethusana arethusa sultana*, Brintesia circe, Chazara briseis, 
Coenonympha pamphilus, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Cynthia cardui, Hesperia comma, Hyponephele lycaon, Idaea 
sp., Loweia tityrus, Lycaena phlaeas, Maniola jurtina, Melanargia larissa, Meleageria daphnis, Melitaea didyma, Melitaea phoebe, 
Mesoacidalia aglaia, Myelois sp., Pieris rapae, Polyommatus icarus*, Pseudochazara mamurra, Pyrgus cinarae, Pyronia tithonus*, 
Satyrium acaciae guichardi, Thersamonia hylla hylla, Thymelicus lineolus, Zygaena dorycnii, Zygaena filipendulae, Zygaena laeta 
akschehirensis, Zygaena olivieri ganymedes, Zygaena viciae*. 

68. Birlik: Pyronia tithonus, Plebejus argus orientalis, Maniola jurtina. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB/xQp/-QF. Dominant bitkiler: Astragalus, Astracantha, Scabiosa columbaria, Festuca valesiaca, Salvia, 
Trifolium. Lokalite: 14: Mengen: Degirmenbeli, 3Ha. 

0700m. 07 08 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Carcharodus alceae, Celastrina 
argiolus, Coenonympha pamphilus, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Cupido osiris, Cynthia cardui, Ematurga atomaria 
orientaria, Erynnis tages, Gonepteryx rhamni, Issoria lathonia, Leptidea sinapis, Macroglossum stellatarum, Maniola jurtina*, 
Melanargia galathea, Mesoacidalia aglaia, Nomophila noctuella, Pieris brassicae, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae, Plebejus 
argus orientalis*, Polyommatus icarus, Pseudophilotes vicrama astabene, Pyrausta aurata, Pyronia tithonus*, Scopula ornata, Scopula 
sp., Spiris striata, Sublysandra Cornelia Cornelia, Thymelicus actaeon. 

69. Birlik: Satyrus ferula amasinus, Melanargia larissa noacki, Kretania carmon. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB/xQa. 

Lokalite: 06: Bala: Beynam, Cullubogazi, 4Hh. 1200-1300m. 19 07 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Aporia crataegi, Aricia agestis, Chazara 
briseis, Hyponephele lycaon, Kretania carmon carmon*, Melanargia larissa noacki*, Meleageria daphnis, Neochazara anthe anthe, 
Pandoriana pandora pandora, Parahipparchia algirica senthes, Plebejus argus orientalis, Polyommatus icarus, Pseudochazara 
anthelea anthelea, Satyrus ferula amasinus*, Sublysandra Cornelia Cornelia, Tegostoma lepidalis. 

70. Birlik: Synaphe angustalis, Adoritis mnemosyne angorae, Allancastria cerisyi. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: AB/+Qp. Dominant bitkiler: Festuca valesiaca, Globularia orientalis, Astracantha, Astragalus, Acantholimon, 
Sedum album, Sempervivum. Lokalite: 06: 

Kizilcahamam: Hodulcadagi, 3Hh. 1680m. 10 06 1992. 

Iijtirakciler: Actinotia radiosa, Adoritis mnemosyne angorae*, Adscita statices, Aglais urticae turcica, Allancastria cerisyi 
cerisyi*, Callophrys rubi, Colias alfacariensis bergeri, Cupido minimus minimus, Cyaniris bellis bellis, Cynthia cardui, Ematurga 
atomaria orientaria, Euclidia glyphica, Evergestis umbrosalis, Idaea aureolaria, Iphiclides podalirius, Issoria lathonia, Lasiommata 
megera, Loweia tityrus, Melitaea cinxia, Melitaea didyma, Melitaea fascelis pseudodidyma, Pandoriana pandora pandora, Papilio 
machaon ssp., Pleurota sp., Pseudopanthera macularia, Pyrausta sp., Pyrgus serratulae major, Scopula decorata, Synaphe angustalis*, 
Tretopteryx pertusalis. 

71. Birlik: Synaphe moldavica, Amata rossica anatolica. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: AB/Qp: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Quercus pubescens, Festuca valesiaca. 

Lokalite: 06: Altindag: Karacaoren, 4Hd. 0950m. 25 05 1992. 

Iijtirakciler: Amata rossica anatolica*, Proterebia afra dalmata, Synaphe moldavica*. 

72. Birlik: Zygaena carniolica atatuerki, Hyponephele lupinus, Turanana endymion. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB/xQa. 

Lokalite: 06: Bala: Beynam,Cullubogazi, 4Hh. 1250-1350m. 19- 24 07 1992. 

Iijtirakciler: Adscita sp., Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Agrodiaetus menalcas, Azuritis reducta reducta, Chazara 
briseis, Colias croceus, Cynthia cardui, Heliothis peltigera, Hyponephele lupinus*, Kretania carmon carmon, Leucoma salicis, 
Melanargia larissa noacki, Nephopteryx alpigenella, Neochazara anthe anthe, Pandoriana pandora pandora, Phytometra viridaria, 
Polyommatus icarus, Pseudochazara anthelea anthelea, Satyrium spini melantho, Thymelicus sylvestris, Turanana endymion*, Zygaena 
carniolica atatuerki*, Zygaena dorycnii. 

73. Birlik: Zygaena carniolica suavis, Melanargia larissa massageta, Agrodiaetus menalcas. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB/xQp. Dominant bitkiler: Scabiosa argentea, Xeranthemum annuum, Eryngium campestre. 
Lokalite: 38: Pinarbasi: Pmarbasi, 5Lf. 1650m. 02 08 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Agrodiaetus eurypilos, Agrodiaetus firdusii, Agrodiaetus menalcas*, 
Agrodiaetus poseidon, Chazara briseis, Coenonympha pamphilus, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Crambid sp., Cupido 

142 osiris, Eublemma sp., Hyponephele lycaon, Issoria lathonia, Leptidea duponcheli, Lycaena phlaeas, Lysandra ossmar, Melanargia 
larissa massageta*, Meleageria daphnis, Melitaea didyma, Melitaea phoebe, Neospialia orbifer, Pieris rapae, Polyommatus icarus, 
Pontia daplidice, Pseudochazara anthelea anthelea, Satyrium ilicis, Thersamonia hylla hylla, Thymelicus sylvestris, Zygaena carniolica 
suavis *. 

74. Birlik: Zygaena carniolica tokatensis, Polyommatus icarus, Thymelicus lineolus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB/xQi. Dominant bitkiler: Scabiosa argentea. Astragalus, Onobrychis, Eryngium campestre. 

Lokalite: 60: Tokat: Geyraz, 3Lp. 0900m. 01 08 1993. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus hopfferi, Chazara briseis, Cupido minimus minimus, Lysandra 
bellargus, Melitaea didyma, Phytometra viridaria, Polyommatus icarus*, Pontia daplidice, Sublysandra Cornelia Cornelia, Thymelicus 
lineolus*, Thymelicus sylvestris, Zygaena carniolica tokatensis*. 

75. Birlik: Zygaena fllipendulae akdaghi, Mesoacidalia aglaia, Melanargia galathea. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB/Qp:-. Dominant bitkiler: Pinus brutia, Juniperus, Trifolium, Cirsium arvense. 

Lokalite: 05: Amasya: Aktas,3La. 1100m. 31 07 1993. 

Iijtirakciler: Aricia agestis, Brintesia circe, Coenonympha pamphilus, Colias croceus, Cupido osiris, Erynnis tages, Inachis io, 
Leptidea sinapis, Maniola jurtina, Melanargia galathea*, Mesoacidalia aglaia*, Neospialia orbifer, Pellonia vibicaria, Plebejus argus 
orientalis, Polyommatus icarus, Scotopteryx bipunctaria, Zygaena filipendulae akdaghi*. 

MMF: Pn OF. 

76.Birlik: Adoritis mnemosyne angorae, Allancastria cerisyi cerisyi,Cyaniris bellis, Ultraaricia anteros anteros. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Qp: QC. Dominant bitkiler: Quercus, Acer, Salvia, Plantago, Vicia. 

Lokalite: 06: Kizilcahamam: Hodulcadagi, 3Hh. 1550m. 10 06 1992. 

Iijtirakciler: Adoritis mnemosyne angorae*, Agrotis exclamationis, Alciphronia alciphron melibaeus, Allancastria cerisyi 
cerisyi*, Anthocharis cardamines, Aporia crataegi, Arctia villica ssp., Callophrys rubi, Carcharodus alceae, Clossiana euphrosyne, 
Coenonympha leander leander, Coenonympha pamphilus, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Cupido minimus minimus, 
Cyaniris bellis*, Cynthia cardui, Ematurga atomaria orientaria, Erynnis tages, Euclidia mi ssp., Eumedonia eumedon ssp., Eurodryas 
aurinia ssp., Fabriciana niobe, Lphiclides podalirius, Lssoria lathonia, Leptidea sinapis, Loweia tityrus, Lysandra bellargus, Melitaea 
cinxia, Melitaea didyma, Melitaea phoebe, Mellicta athalia, Muschampia nomas, Neospialia orbifer, Pandoriana pandora pandora, 
Plebejus argus orientalis, Plebicula amanda orientalis, Polyommatus icarus, Pseudopanthera macularia, Pyrgus malvae, Semiothisa 
clathrata, Ultraaricia anteros anteros*. 

77. Birlik: Alciphronia alciphron melibaeus, Muschampia tessellum, Sublysandra myrrha, Jordanita graeca. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qp: QC: Qa. Lokalite: 06: Kizilcahamam: Kargasekmez, 3H1, 1200m. 27 06 1993. 

Iijtirakciler: Alciphronia alciphron melibaeus*, Azuritis reducta reducta, Carcharodus orientalis, Coenonympha pamphilus, 
Colias croceus, Cupido osiris, Hyponephele lupinus, Jordanita graeca*, Lysandra bellargus, Lythria rotaria, Maniola jurtina, Melitaea 
didyma, Melitaea phoebe, Muschampia tessellum*, Neospialia orbifer, Polyommatus icarus, Satyrium ilicis, Sitochroa verticalis, 
Sublysandra myrrha*, Synaphe moldavica, Thymelicus sylvestris, Ultraaricia anteros anteros. 

78. Birlik: Azuritis reducta reducta, Agrodiaetus admetus anatoliensis, Chazara briseis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qp: QC: Qa. Dominant bitkiler: Centaurea solstitialis, Centaurea iberica, Cichorium intybus, Verbascum, Salvia, 
Echinops, Rosa, Rubus, Quercus, Ribes, Mentha, Epilobium. 

Lokalite: 19: Coram: Koparan,3Jl. 0900m. 29 07 1993. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis*, Argynnis paphia, Azuritis reducta reducta*, Chazara briseis*, Coenonympha 
pamphilus, Cynthia cardui, Erynnis tages, Euvanessa antiopa, Everes argiades, Gonepteryx rhamni, Hyponephele lupinus, Leptidea 
sinapis, Loweia tityrus, Lycaena phlaeas, Lysandra corydonius, Melanargia larissa noacki, Meleageria daphnis, Pieris rapae, 
Polyommatus icarus, Pontia daplidice, Sublysandra Cornelia Cornelia, Thymelicus actaeon. 

79. Birlik: Glaucopsyche alexis, Anthocharis gruneri gruneri, Eurrhypis sartalis, Tomares nogelii aurantiaca. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Qp: QC. Dominant bitkiler: Quercus pubescens, Crataegus, Rosa, Vicia cracca, Astracantha, Astragalus 
micropterus, Festuca valesiaca. 

Lokalite: 06: Bala: Beynam, 4Hh. 1200m. 21 05 1992. 

Iijtirakciler: Amata rossica anatolica, Anthocharis cardamines, Anthocharis grueneri grueneri*, Callophrys rubi*, Celastrina 
argiolus, Coenonympha pamphilus, Colias alfacariensis bergeri, Cyaniris bellis, Erynnis tages, Euclidia glyphica glyphica, Eurrhypis 
sartalis*, Glaucopsyche alexis*, Leptidea duponcheli, Megasis rippertella, Melitaea phoebe, Pyrgus melotis, Rhodobates laevigatellus, 
Roccia volgensis, Semiothisa clathrata, Sublysandra Cornelia Cornelia, Tomares nogelii aurantiaca*. 

80. Birlik: Glaucopsyche alexis, Anthocharis grueneri grueneri, Tomares nogelii aurantiaca . 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa:Qp:QC:Qa. Dominant bitkiler: Crataegus, Prunus, Quercus pubescens, Astragalus, Astracantha, Acantholimon, 
Aethionema, Alyssum, Geranium, Aristolochia maurorum. 

Lokalite: 06: Kizilcahamam: Alican,3Hl. 0920m. 30 04 1992. 

143 Iijtirakciler: Anthocharis cardamines, Anthocharis grueneri grueneri*, Archon apollinus amasinus, Aricia agestis, Callophrys 
rubi, Coenonympha pamphilus, Colias alfacariensis bergeri, Erynnis tages, Euchloe ausonia taurica, Glaucopsyche alexis*, Issoria 
lathonia, Leptidea duponcheli, Lycaena phlaeas, Papilio machaon, Pontia daplidice, Tomares nogelii aurantiaca*. 

81. Birlik: Glaucopsyche alexis, Plebejides pylaon sephyrus, Euclidia triquetra aurantiaca. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Qp: QC: Qa. Dominant bitkiler: Ulmus, Rosa canina, Colutea cilicica. 

Lokalite: 06: Kalecik: Kalecik 15km S,3Io. 0680m. 23 05 1992. 

Iijtirakciler: Amata rossica anatolica, Anthocharis cardamines, Callophrys rubi, Carcharodus orientalis, Coenonympha 
pamphilus, Euchloe ausonia taurica, Euclidia triquetra aurantiaca*, Glaucopsyche alexis*, Helicoverpa armigera, Iolana tolas lessei, 
Issoria lathonia, Lasiommata megera, Leptidea duponcheli, Lysandra bellargus, Melitaea cinxia, Plebejides pylaon sephyrus*, 
Plebicula thersites, Polyommatus icarus, Scopula sp., Tyria jacobaeae. 

82. Birlik: Erebia aethiops, Coenonympha arcania, Thymelicus sylvestris. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: QF: Fo: Dominant bitkiler: Rhododendron ponticum, Salvia, Primula, Rubus. 

Lokalite: 18: Eskipazar: Eskipazar, 3Ha. 1380m. 08 08 1992. 

Iijtirakciler: Argynnis paphia, Coenonympha arcania*, Cynthia cardui, Erebia aethiops*, Lasiommata maera orientalis, 
Leptidea sinapis, Melanargia galathea, Mesoacidalia aglaia, Ochlodes venata, Pieris pseudorapae suffusa, Scotopteryx chenopodiata, 
Thymelicus sylvestris*. 

83. Birlik: Mellicta athalia, Neolysandra coelestina pontica, Plebicula amanda orientalis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qp: QC: Qa. 

Lokalite: 06: Kizilcahamam: Soguksu, 3H1, 1500m. 20 06 1993. 

Iijtirakciler: Amata rossica anatolica, Callophrys rubi, Cupido osiris, Cyaniris bellis bellis, Cynthia cardui, Erynnis tages, 
Euclidia glyphica, Eurrhypis pollinalis, Iphiclides podalirius, Leptidea sinapis, Lysandra bellargus, Lythria rotaria, Macroglossum 
stellatarum, Melitaea cinxia, Melitaea didyma, Mellicta athalia, Neolysandra coelestina pontica*, Noctuelia superba, Odezia atrata, 
Orthostixis cribraria, Phyllodesma tremulifolia, Plebicula amanda orientalis*, Ptycholoma lecheana, Scotopteryx mucronata, 
Semiothisa chlatrata. 

84. Birlik: Neolysandra coelestina pontica, Adoritis mnemosyne angorae, Parahipparchia algirica senthes. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Qp: QC. Dominant bitkiler: Quercus pubescens, Crataegus, Populus tremula, Pinus nigra. Astragalus, Astracantha, 
Trifolium, Vicia cracca. Lokalite: 06: 

Kizilcahamam: Hodulcadagi,3Hh. 1520m. 10 06 1992. 

Iijtirakciler: Adoritis mnemosyne angorae*, Adscita sp., Aglais urticae turcica, Allancastria cerisyi cerisyi, Anthocharis 
cardamines, Aporia crataegi, Callophrys rubi, Coenonympha pamphilus, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Cupido minimus 
minimus, Cyaniris bellis bellis, Cynthia cardui, Euclidia glyphica, Fabriciana niobe, Idaea aureolaria, Iphiclides podalirius, Issoria 
lathonia, Leptidea sinapis, Lysandra bellargus, Lythria rotaria, Melitaea cinxia, Melitaea didyma, Mellicta athalia, Neolysandra 
coelestina pontica, Pandoriana pandora pandora, Parahipparchia algirica senthes, Phytometra viridaria, Plebejus argus orientalis, 
Pleurota sp., Polyommatus icarus, Pseudopanthera macularia, Pyrgus serratulae major, Semiothisa clathrata, Synaphe angustalis, 
Synaphe moldavica, Tretopteryx pertusalis. 

85. Birlik: Pseudochazara mamurra, Pseudochazara mniszechii, Pseudochazara anthelea, Hyponephele lycaon. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qp: QC. Dominant bitkiler: Quercus, Juniperus, Cistus, Genista, Astragalus, Helichrysum, Scabiosa argentea, 
Carduus. 

Lokalite: 03: Bayat: Koroglubeli,5Fd, 1450m. 05 08 1993. 

Iijtirakciler: Chazara briseis, Hesperia comma, Hyponephele lycaon*, Pseudochazara anthelea anthelea*, Pseudochazara 
mamurra*, Pseudochazara mniszechii*, Thymelicus sylvestris. 

86. Birlik: Pyronia tithonus, Melanargia galathea. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qp. Dominant bitkiler: Sambucus ebulus, Galega, Digitalis, Centaurea. 

Lokalite: 11: Bozuyuk: Muratdere,4Fa. 0800-0860m. 14 08 1992. 

Iijtirakciler: Coenonympha pamphilus, Colias croceus, Cynthia cardui, Epirrhoe alternata, Erynnis tages, Eumenis syriaca, 
Leptidea sinapis, Macroglossum stellatarum, Maniola jurtina, Melanargia galathea*, Melitaea fascelis pseudodidyma, Neospialia 
orbifer, Nomophila noctuelia, Pieris rapae, Polygonia c-album, Polyommatus icarus, Pyrausta despicata, Pyronia tithonus*, Scopula 
sp., Tyta luctuosa, Ultraaricia anteros anteros. 

87. Birlik: Satyrium ilicis, Melanargia larissa noacki, Amata rossica anatolica, Thymelicus sylvestris, Zygaena loti. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qp: QC: Qa. 

Lokalite: 06: Kizilcahamam: Kurtbogazi, 3H1, 1000m. 27 06 1993. 

Iijtirakciler: Amata rossica anatolica*, Fabriciana niobe, Idaea sp., Issoria lathonia, Jordanita graeca*, Kretania carmon 
carmon, Melanargia larissa noacki, Melitaea didyma, Rhypagla lacernaria, Satyrium ilicis*, Thymelicus sylvestris*, Zygaena 
filipendulae, Zygaena loti*, Zygaena punctum, Zygaena purpuralis. 

144 88. Birlik: Synaphe moldavica, Melitaea cinxia. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Qp: QC:Qa. Dominant bitkiler: Juniperus oxycedrus, Quercus pubescens 

Lokalite: 06: Elmadag: Cokgicir yaylasi,4Ia. 1400m. 07 06 1992. 

Iijtirakciler: Arctia villica ssp., Cynthia cardui, Issoria lathonia, Melitaea cinxia*, Pandoriana pandora pandora, Plebicula 
thersites, Polyommatus icarus, Scopula ornata, Synaphe bombycalis, Synaphe moldavica*. 

89. Birlik: Synaphe moldavica, Noctuelia superba, Amata rossica anatolica. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Qp: QC: Qa. Dominant bitkiler: Quercus pubescens, Festuca valesiaca. 
Lokalite: 06: Altmdag: Karacaoren, 4Hd. 0950m. 25 05 1992. 

Iijtirakciler: Allancastria deyrollei, Amata rossica anatolica*, Aricia agestis, Coenonympha pamphilus, Cyaniris bellis, 
Noctuelia superba*, Polyommatus icarus, Synaphe moldavica*, Tretopteryx pertusalis, Zegris eupheme mnestho. 

90. Birlik: Tomares nogelii aurantiaca, Orthostixis cribraria, Tyria jacobaeae, Amaurophanes stigmosalis. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Qp: QC: Qa. Dominant bitkiler: Quercus pubescens, Jasminum fruticans, Festuca valesiaca, Salvia, Marrubium, 
Phlomis, Astragalus, Astracantha. 

Lokalite: 06: Kalecik: Kalecik 7km W,3Io. 1 100m. 23 05 1992. 

Iijtirakciler: Amata rossica anatolica, Amaurophanes stigmosalis*, Anthocharis cardamines, Aricia agestis, Callophrys rubi, 
Coenonympha pamphilus, Colias alfacariensis bergeri, Erynnis tages, Evergestis frumentalis, Glaucopsyche alexis, Iphiclides 
podalirius, Issoria lathonia, Leptidea duponcheli, Melitaea cinxia, Melitaea phoebe, Neospialia orbifer, Orthostixis cribraria*, 
Pandoriana pandora pandora, Polyommatus icarus, Rhodobates laevigatellus, Synaphe bombycalis, Synaphe moldavica, Tomares 
nogelii aurantiaca*, Tretopteryx pertusalis, Tyria jacobaeae*. 

RF. 

91. Birlik: Allancastria deyrollei, Colias alfacariensis bergeri, Glaucopsyche alexis. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Ch: Dominant bitkiler: Anchusa undulata, Anchusa azurea, Isatis cappadocica, Centaurea depressa, Wiedemannia, 
Sisymbrium, Senecio vernalis, Carduus, Aristolochia maurorum. Astragalus macrocephalus. 
Lokalite: 50: Urgiip, Karacaoren,5Jh. 1300m. 11 06 1993. 

Iijtirakciler: Allancastria deyrollei*, Aporia crataegi, Autographa gamma, Coenonympha pamphilus, Colias alfacariensis 
bergeri*, Colias croceus, Cupido minimus minimus, Cupido osiris, Cynthia cardui, Dyscia conspersaria, Emmelia trabealis, Evergestis 
frumentalis, Glaucopsyche alexis*, Goenpteryx rhamni, Helicoverpa armigera, Iphiclides podalirius, Lithostege farinata, Lysandra 
bellargus, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, Pontia daplidice, Rhodostrophia calabra, Synaphe moldavica. 

92. Birlik: Anthocharis gruneri gruneri, Evergestis frumentalis. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Ch/AB: Dominant bitkiler: Verbascum, Senecio vernalis, Euphorbia, Veronica multifida, Hypecoum, Astragalus, 
Asphodeline, Polygonum, Plantago. 

Lokalite: 06: Bala: Beynam,4Hh. 1 100m. 16 05 1993. 

Iijtirakciler: Anthocharis grueneri grueneri*, Aricia agestis, Evergestis frumentalis* , Loweia tityrus, Melitaea cinxia. 

93. Birlik: Argynnis paphia, Issoria lathonia, Aglais urticae turcica, Lasiommata petropolitana. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Ch/Qp: Dominant bitkiler: Abies nordmanniana, Pinus sylvestris, Sambucus ebulus. 
Lokalite: 14: Gerede: Arkut Dagi, 3Ha. 1700m. 10 08 1993. 

Iijtirakciler: Aglais urticae turcica*, Argynnis paphia*, Colias croceus, Cynthia cardui, Helicoverpa armigera, Issoria 
lathonia, Lasiommata petropolitana* , Meleageria daphnis, Pieris brassicae, Rhyacionia pinicolana. 

94. Birlik: Aricia agestis, Leptidea duponcheli. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 
Sintaxa: Ch/xQi. 

Lokalite: 05: Amasya: Karaagac, 3Kh. 0430m. 02 05 1992. 

Iijtirakciler: Aricia agestis*, Callophrys rubi, Coenonympha pamphilus, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Erynnis 
tages, Gonepteryx rhamni, Iphiclides podalirius, Issoria lathonia, Leptidea duponcheli*, Tyria jacobaeae. 

95. Birlik: Coenonympha pamphilus, Plebicula thersites, Anthocharis cardamines. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Ch/-Qi/Se. Dominant bitkiler: Tamarix, Berberis, Paliurus spina-christi. 
Lokalite: 34: Catalca: Kumburgaz kavsagi, 2Do. 0050m. 10 05 1992. 

Iijtirakciler: Anthocharis cardamines*, Coenonympha pamphilus*, Colias croceus, Euchloe ausonia, Leptidea sinapis, 
Plebicula thersites*, Polyommatus icarus, Tyta luctuosa. 

96. Birlik: Colias alfacariensis bergeri, Amata rossica anatolica, Synaphe moldavica. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

145 Sintaxa: Ch/xQp. Dominant bitkiler: Senecio vernalis, Sisymbrium. 

Lokalite: 06: Ayas: Atderesi, 3Ho. 1000m. 09 06 1992. 

Iijtirakciler: Amata rossica anatolica*, Aplasta ononaria, Chrysocrambus craterellus, Coenonympha pamphilus, Colias 
alfacariensis bergeri*, Cynthia cardui, Melitaea didyma, Scotopteryx coarctaria, Synaphe moldavica*. 

97. Birlik: Cyaniris bellis bellis, Roccia budensis, Neolysandra coelestina pontica. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Ch/+Qp: QC. Dominant bitkiler: Vicia cracca, Chrysanthemum vulgare. 

Lokalite: 06: Kizilcahamam: Hodulcadagi,3Hh. 1600m. 10 06 1992. 

Iijtirakciler: Actinotia radiosa, Adoritis mnemosyne angorae, Adscita sp., Anthocharis cardamines, Callophrys rubi, 
Coenonympha leander leander, Coenonympha pamphilus, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Cyaniris bellis bellis*, Cynthia 
cardui, Drasteria cailino, Erynnis tages, Euclidia glyphica glyphica, Euclidia mi ssp., Leptidea sinapis, Loweia tityrus, Lysandra 
bellargus, Macroglossum stellatarum, Melitaea cinxia, Melitaea didyma, Melitaea phoebe, Neolysandra coelestina pontica*, 
Neospialia orbifer, Plebejus argus orientalis, Plebicula amanda orientalis, Polyommatus icarus, Pseudopanthera macularia, Pyrgus 
serratulae major, Roccia budensis* Semiothisa clathrata, Thersamonia hylla hylla. 

98. Birlik: Emmelia trabealis, Synaphe moldavica, Tyta luctuosa. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Ch. 
Lokalite: 06: Bala: Bala,3km E, 4Hh. 1250m. 21 06 1993. 

Iijtirakciler: Adscita sp., Allancastria deyrollei, Colias croceus, Cupido osiris, Emmelia trabealis*, Hemaris croatica, 
Homoeosoma sp., Issoria lathonia, Lysandra bellargus, Melitaea didyma, Neospialia orbifer, Plebejides pylaon sephyrus, Plebicula 
thersites, Pontia daplidice, Rhodostrophia auctata, Synaphe moldavica*, Thymelicus lineolus, Tyta luctuosa*, Zygaena loti. 

99. Birlik: Evergestis frumentalis, Synaphe moldavica, Adscita sp. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 
Sintaxa:Ch. 
Lokalite: 06: Golbasi, Ogulbey, 4Hh 1000m. 21 06 1993. 

Iijtirakciler: Adscita sp. *, Cupido osiris, Evergestis frumentalis*, Issoria lathonia, Melitaea phoebe, Plebejides pylaon sephyrus, 
Pontia daplidice, Synaphe moldavica*, Thymelicus lineolus. 

100. Birlik: Fabriciana niobe, Melitaea cinxia, Allancastria deyrollei, Hemaris croatica. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Ch/xQp. Dominant bitkiler: Anchusa azurea, Sanguisorba minor. Reseda lutea. 

Lokalite: 06: Elmadag: Karacahasan, 41a. 1050m. 07 06 1992. 

Iijtirakciler: Allancastria deyrollei*, Callophrys rubi, Cynthia cardui, Fabriciana niobe*, Helicoverpa armigera, Hemaris 
croatica*, Issoria lathonia, Macroglossum stellatarum, Melitaea cinxia*, Melitaea didyma, Melitaea fascelis pseudodidyma, Melitaea 
phoebe, Pandoriana pandora pandora, Pontia daplidice, Tephrina hopfferaria. 

101. Birlik: Janthinea frivaldskyi, Adscita sp., Euchloe ausonia taurica. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 
Sintaxa: Ch: Dominant bitkiler: Anchusa azurea, Carduus nutans. Lokalite: 06: Bala: 

Bala,5km E, 4Hh. 1250m. 21 06 1993. 

Iijtirakciler: Adscita sp.*, Cynthia cardui, Euchloe ausonia taurica*, Janthinea frivaldskyi*, Pontia daplidice, Pyrausta sp., 
Thymelicus lineolus. 

102. Birlik: Jordanita graeca, Eublemma purpurina. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Ch. Dominant bitki: Vicia cracca. 

Lokalite: 40: Kaman: Kaman 10km E, 4Ia,1000m. 10 06 1993. 

Iijtirakciler: Aricia agestis, Chrysocrambus craterellus, Eublemma purpurina, Jordanita graeca, Pleurota sp., Tyta luctuosa. 

103.Birlik: Lysandra corydonius, Pseudochazara mniszechii mniszechii, Sublysandra Cornelia Cornelia. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Ch/AB. Dominant bitkiler: Centaurea solstitialis, Centaurea urvillei, Eryngium campestre, Xeranthemum annuum, 
Carduus nutans, Phlomis armeniaca. Salvia. 

Lokalite: 05: Amasya: Lokman Tepesi,3Kh. 0930m. 01 08 1993. 
Iijtirakciler: Autographa gamma, Chazara briseis, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Cynthia cardui, Lysandra 
bellargus, Lysandra corydonius*, Melanargia larissa noacki, Melitaea didyma, Polyommatus icarus, Pontia daplidice, Pseudochazara 
mniszechii mniszechii*, Sublysandra Cornelia Cornelia*. 

104. Birlik: Maniola jurtina, Coenonympha pamphilus, Zygaena Jilipendulae. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 
Sintaxa: Ch. 
Lokalite: 40: Kaman: Kaman, 1 0km E,4Im. 1000m. 21 06 1993. 

Iijtirakciler: Adscita sp., Aporia crataegi, Coenonympha pamphilus*, Idaea sp., Maniola jurtina*, Mesoacidalia aglaia, 
Muschampia tessellum, Pieris brassicae, Pyrgus armoricanus, Zygaena filipendulae* . 

146 105. Birlik: Mellicta athalia, Brenthis hecate transcaucasica, Adoritis mnemosyne angorae. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Ch/+Qp: QC: Qa. 

Lokalite: 06: Kizilcahamam: Hodulca/Madensuyu, 3Hh. 1000m. 10 06 1992. 

Iijtirakciler: Adoritis mnemosyne angorae*, Alciphronia alciphron melibaeus, Anthocharis cardamines, Aporia crataegi, 
Arctia villica ssp., Aricia agestis, Brenthis hecate transcaucasica*, Callophrys rubi, Coenonympha leander leander, Coenonympha 
pamphilus, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Cupido minimus minimus, Cupido osiris, Cyaniris bellis, Cynthia cardui, 
Erynnis tages, Fabriciana niobe, Iphiclides podalirius, Lysandra bellargus, Melitaea cinxia, Melitaea didyma, Melitaea phoebe, 
Mellicta athalia*, Neolysandra coelestina pontica, Neospialia orbifer, Pandoriana pandora pandora, Plebejides pylaon sephyrus, 
Plebicula amanda orientalis, Polyommatus icarus, Pontia chloridice, Psammotis pulveralis, Pyrgus armoricanus, Pyrgus malvae, 
Pyrgus sidae. 

SeF. 

106. Birlik: Allancastria deyrollei, Coenonympha pamphilus. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Se/-Qp. Dominant bitkiler: Erysimum, Aristolochia maurorum. 

Lokalite: 06: Elmadag: Karacahasan, 41a. 1250m. 07 06 1992. 

Iijtirakciler: Allancastria deyrollei*, Coenonympha pamphilus*, Melitaea cinxia, Plebejus argus orientalis, Plebicula thersites, 
Polyommatus icarus, Pontia daplidice, Synaphe moldavica. 

107. Birlik: Glaucopsyche alexis, Cyaniris bellis, Coenonympha pamphilus . 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Se/-Qp/xAB. 
Lokalite: 06: Altindag: Karacaoren, 4Hd. 0900m. 25 05 1992. 

Iijtirakciler: Acontia lucida, Allancastria deyrollei, Amata rossica anatolica, Anthocharis grueneri grueneri, Aricia agestis, 
Callophrys rubi, Coenonympha pamphilus*, Cupido osiris, Cyaniris bellis*, Eurodryas orientalis, Glaucopsyche alexis*, Helicoverpa 
armigera, Iphiclides podalirius, Issoria lathonia, Loweia tityrus, Melitaea cinxia, Pieris rapae, Plebejides pylaon sephyrus, Plebicula 
thersites, Polyommatus icarus, Rhodostrophia sieversi, Scotopteryx coarctaria, Sublysandra Cornelia Cornelia, Synaphe consecretalis, 
Synaphe moldavica ssp., Thersamonia hylla hylla, Tomares nogelii aurantiaca, Tretopteryx pertusalis, Tyta luctuosa. 

108. Birlik: Rhodostrophia auctata, Pieris rapae, Issoria lathonia. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Se/xQp. 
Lokalite: 06: Ayas: Basbereket, 3Ho. 1100m. 09 06 1992. 

Iijtirakciler: Allancastria deyrollei, Amaurophanes stigmosalis, Coenonympha pamphilus, Euclidia glyphica glyphica, 
Evergestis frumentalis, Issoria lathonia*, Lasiommata megera, Lythria rotaria, Melitaea didyma, Muschampia nomas, Myelois 
circumvoluta, Neospialia orbifer, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae*, Plebejus argus orientalis, Plebicula thersites, 
Polyommatus icarus, Pontia daplidice, Rhodostrophia auctata*, Thersamonia hylla hylla, Thymelicus sylvestris. 

SF. 

109. Birlik: Aethes tesserana, Eublemma candidana, Idaea ossiculata. 

Aspekt: Vernal, sciophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Astragalus, Thymus, Scutellaria, Artemisia, Linum, Eryngium, Aegilops. 
Lokalite: 40: £icekdagi: Cicekdagi,4Jf. 1300m. 13 06 1993, 

Iijtirakciler: Aethes tesserana*, Cynthia cardui, Eublemma candidana*, Eupithecia sp., Macroglossum stellatarum, Pleurota 
pyropella, Synaphe moldavica, Tyta luctuosa. 

110. Birlik: Agriades pyrenaicus ssp., Panstegia limbopunctalis, Plebejides pylaon sephyrus, Pseudochazara beroe, Kretania 
carmon carmon. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: -. Dominant bitkiler: Astragalus, Acantholimon, Daphne, Festuca. 

Lokalite: 38: Melikgazi: Erciyas, 5Kg. 2200-3000m. 03 08 1992. 

Iijtirakciler: Aglais urticae turcica, Agriades pyrenaicus ssp. *, Alciphronia alciphron melibaeus, Colias croceus, Cynthia 
cardui, Euxoa agricola, Heliothis peltigera, Idaea sp., Kretania carmon carmon*, Lythria rotaria, Macroglossum stellatarum, 
Panstegia limbopunctalis*, Pieris brassicae, Plebejides pylaon sephyrus*, Pseudochazara beroe*, Pydna badiaria, Turanana endymion 
endymion. 

111. Birlik: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Plebicula thersites, Pontia daplidice, Melitaea didyma. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Scabiosa argentea, Verbascum, Eryngium campestre. 

Lokalite: 05: Amasya: Karaman, 3Kh. 0780m. 31 07 1993, 

147 Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis*, Arethusana arethusa sultana, Aricia agestis, Coenonympha pamphilus, 
Hyponephele lupinus, Iphiclides podalirius, Lasiommata megera, Lysandra bellargus, Maniola jurtina, Melitaea didyma*, Melitaea 
fascelis pseudodidyma, Nomophila noctuella, Pieris pseudorapae suffusa, Plebicula thersites*, Polyommatus icarus, Pontia daplidice*, 
Schinia cardui, Sublysandra Cornelia Cornelia. 

112. Birlik: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Thymelicus actaeon, Thersamonia thetis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB. Dominant bitkiler: Astragalus, Acantholimon, Scabiosa argentea, Verbascum, Eryngium campestre, Xeranthemum 
annuum, Crepis, Euphorbia. 

Lokalite: 58: Yildizeli: Belcik, 4La. 1250m. 02 08 1993. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis*, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Cynthia cardui, Hyponephele lycaon, 
Leptidea duponcheli, Loweia tityrus, Maniola jurtina, Neospialia orbifer, Polyommatus icarus, Pontia daplidice, Quercusia quercus, 
Sublysandra Cornelia Cornelia, Thersamonia thetis*, Thymelicus actaeon*, Turanana endymion endymion. 

113. Birlik: Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Agrodiaetus menalcas. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Arcadia, Eryngium campestre, Centaurea solstitialis, Scabiosa argentea. 

Lokalite: 50: Avanos: Devebagirtan,5Jh, 1100m. 30 07 1992. 

I§tirakciler: Agrodiaetus demavendi amasyaensis*, Agrodiaetus menalcas*, Arethusana arethusa sultana, Aricia agestis, 
Carcharodus alceae, Chazara briseis, Coenonympha pamphilus, Cupido osiris, Cynaeda dentalis, Cynthia cardui, Gonepteryx farinosa, 
Hyponephele lycaon, Kretania carmon carmon, Lysandra ossmar, Maniola jurtina, Melitaea didyma, Papilio machaon, Plebicula 
thersites, Polyommatus icarus, Pontia daplidice, Pseudochazara mniszechii, Spialia phlomidis, Thersamonia kefersteinii, Zygaena laeta 
akschehirensis. 

114. Birlik: Agrodiaetus menalcas, Polyommatus icarus, Melanargia larissa noacki. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Anchusa, Echium italicum, Cirsium. 

Lokalite: 50: Avanos: Uchisar, 5Jh. 1300m. 31 07 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Agrodiaetus menalcas*, Agrodiaetus 
poseidon, Arethusana arethusa sultana, Aricia agestis, Chazara briseis, Coenonympha pamphilus, Colias alfacariensis bergeri, Colias 
croceus, Cynthia cardui, Hyponephele lycaon, Lampides boeticus, Loweia tityrus, Lycaena phlaeas, Melanargia larissa noacki*, Pieris 
rapae, Plebicula thersites, Polyommatus icarus*, Pontia daplidice, Zygaena loti. 

115. Birlik: Alciphronia alciphron melibaeus, Satyrus ferula amasinus, Melanargia larissa noacki, Spialia phlomidis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Rumex, Verbascum, Salvia, Astragalus, Senecio vernalis, Anthemis tinctoria Nepeta, 
Alyssum, Phlomis, Sisymbrium, Vitis. 

Lokalite: 50: Avanos: Devebagirtan, 5Jh, 1000m. 23 06 1993. 

Iijtirakciler: Alciphronia alciphron melibaeus*, Colias croceus, Cupido osiris, Cynthia cardui, Dyscia conspersaria, Euchloe 
ausonia, Fabriciana niobe, Lycaena phlaeas, Lysandra bellargus, Melanargia larissa noacki*, Melitaea didyma, Muschampia 
tessellum, Neospialia orbifer, Plebejides pylaon sephyrus, Polyommatus icarus, Rhodostrophia calabra, Satyrium spini melantho, 
Satyrus ferula amasinus*, Spialia phlomidis*, Thersamonia kefersteinii, Zygaena purpuralis. 

116. Birlik: Allancastria deyrollei, Euchloe ausonia taurica. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Astragalus, Thymus, Scutellaria, Artemisia, Linum, Eryngium, Aegilops. 
Lokalite: 40: Cicekdagi: Cicekdagi,4Jf. 1300m. 13 06 1993, 

Iijtirakciler: Allancastria deyrollei*, Cynthia cardui, Euchloe ausonia taurica*, Lssoria lathonia, Macroglossum stellatarum, 
Melitaea didyma, Pontia daplidice, Synaphe moldavica, Tyta luctuosa. 

117. Birlik: Allancastria deyrollei, Euchloe ausonia taurica, Glaucopsyche alexis. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Ornithogalum, Delphinium, Centaurea depressa, Aristolochia maurorum, Senecio 
vernalis, Anchusa azurea. 

Lokalite: 50: Urgiip: Boyah, 5Jh. 1250m.l2 06 1993. 

Iijtirakciler: Adscita sp., Allancastria deyrollei*, Aporia crataegi, Carcharodus orientalis, Coenonympha pamphilus, Cynthia 
cardui, Emmelia trabealis, Euchloe ausonia taurica*, Evergestis frumentalis, Fabriciana niobe, Glaucopsyche alexis*, Lssoria lathonia, 
Lithostege farinata, Lysandra bellargus, Neospialia orbifer, Polyommatus icarus, Pontia daplidice, Synaphe consecretalis, Tretopteryx 
pertusalis. 

118. Birlik: Allancastria deyrollei, Glaucopsyche alexis, Tomares nogelii aurantiaca. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Genista, Astragalus, Salvia, Aristolochia maurorum. 
Lokalite: 06: Ayas: Ayasbeli, 3Ho. 1 150m. 09 06 1992. 

Iijtirakciler: Allancastria deyrollei*, Aplasta ononaria, Coenonympha pamphilus, Colias croceus, Cupido osiris, Glaucopsyche 
alexis*, Helicoverpa armigera, Iphiclides podalirius, Lssoria lathonia, Macroglossum stellatarum, Melitaea didyma, Melitaea phoebe, 

148 Pandoriana pandora pandora, Plebejus argus orientalis, Plebicula amanda orientalis, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, Pontia 
daplidice, Scotopteryx coarctaria, Synaphe moldavica ssp., Tephrina hopfferaria, Tomares nogelii aurantiaca*, Tretopteryx pertusalis . 

119. Birlik: Allancastria deyrollei, Glaucopsyche astraea, Melitaea cinxia. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Astragalus, Astracantha, Thymus, Veronica multifida, Asphodeline, Salvia, Potentilla, 
Alyssum, Aethionema, Vicia cracca, Marrubium, Reseda lutea, Aristolochia maurorum. 

Lokalite: 50: Urgiip: Topuzdagi, 5Ke. 1550m. 12 06 1993. 

Iijtirakciler: Allancastria deyrollei*, Aporia crataegi, Arctia festiva, Callophrys rubi, Chrysocrambus craterellus, Euchloe 
ausonia, Glaucopsyche alexis, Glaucopsyche astraea*, Lysandra bellargus, Macroglossum stellatarum, Melitaea cinxia*, Neospialia 
orbifer, Plebejides pylaon sephyrus, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, Pyrgus melotis, Rhodobates laevigatellus, Rhodostrophia 
auctata, Semiothisa clathrata, Sublysandra Cornelia Cornelia, Thersamonia kefersteinii, Tomares nesimachus, Tomares nogelii 
aurantiaca, Coenonympha pamphilus. 

120. Birlik: Allancastria deyrollei, Proterebia afra dalmata, Anthocharis cardamines. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Astragalus micropterus, Senecio vernalis, Festuca valesiaca, Vicia, Aristolochia 
maurorum. Lokalite: 06: Kaya§: Kayas. 5km E, 

41a, 0950m. 19 05 1992. 

Iijtirakciler: Allancastria deyrollei*, Amata rossica anatolica, Anthocharis cardamines*, Archon apollinus amasinus, Aricia 
agestis, Coenonympha pamphilus, Cupido osiris, Glaucopsyche alexis, Issoria lathonia, Lasiommata megera, Loweia tityrus, Melitaea 
cinxia, Melitaea phoebe, Neospialia orbifer, Papilio machaon, Pieris pseudorapae suffusa, Plebicula thersites, Proterebia afra 
dalmata*, Pseudophilotes vicrama astabene, Pyrgus melotis, Pyrgus serratulae major, Rhodobates laevigatellus, Rhypagla lacernaria, 
Rubrapterus bavius oenalpae, Vanessa atalanta. 

121. Birlik: Aporodes floralis, Pontia daplidice. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Artemisia, Thymus sipyleus, Phlomis armeniaca, osiris alba, Peganum harmala, 
Eryngium campestre, Convolvulus. Lokalite: 26: Sivrihisar: Sivrihisar, 4Gk, 0850m. 05 08 1993. 

Iijtirakciler: Aporodes floralis*, Autographa gamma, Chazara briseis, Cynthia cardui, Pieris rapae, Pontia daplidice*, Tyta 
luctuosa. 

122. Birlik: Aporodes floralis, Pontia daplidice, Polyommatus icarus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Peganum harmala, Heliotropium, Artemisia, Thymus, Centaurea virgata, Centaurea 
solstitialis. 

Lokalite: 26: Sivrihisar: Sivrihisar, 4Gk, 0850m. 05 08 1993. 
Iijtirakciler: Aporodes floralis*, Polyommatus icarus*, Pontia daplidice*. 

123. Birlik: Aricia agestis, Agrodiaetus menalcas, Polyommatus icarus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Xeranthemum annuum, Galium. 

Lokalite: 50: Avanos: Uchisar, 5Jh. 1400m. 30 07 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus menalcas*, Agrodiaetus poseidon, Aricia agestis*, Chazara briseis, 
Coenonympha pamphilus, Colias croceus, Hyponephele lupinus, Hyponephele lycaon, Lampides boeticus, Leptidea duponcheli, 
Lycaena phlaeas, Lysandra bellargus, Melanargia larissa, Plebicula thersites, Polyommatus icarus*, Pseudochazara anthelea 
anthelea, Thymelicus sylvestris. 

124. Birlik: Axia theresiae theresiae, Glaucopsyche alexis, Orthostixis cribraria, Adscita obscura. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Festuca valesiaca. Salvia cryptantha. 

Lokalite: 06: Kalecik: Kalecik, 3Io. 0800m. 23 05 1992. 

Iijtirakciler: Adscita obscura*, Amata rossica anatolica, Aricia agestis, Autographa gamma, Axia theresiae theresiae*, 
Callophrys rubi, Camptogramma bilineata, Cupido osiris, Cynthia cardui, Erynnis marloyi, Euchloe ausonia, Eurrhypis cacuminalis, 
Evergestis frumentalis, Glaucopsyche alexis*, Helicoverpa armigera, Iphiclides podalirius, Issoria lathonia, Lasiommata megera, 
Leptidea duponcheli, Melitaea cinxia, Melitaea fascelis pseudodidyma, Noctuelia superba, Orthostixis cribraria*, Pandoriana pandora 
pandora, Papilio machaon, Plebejides pylaon sephyrus, Polyommatus icarus, Pontia daplidice, Proterebia afra dalmata, Pseudaletia 
unipuncta, Pterothrixidia sp., Pydna badiaria, Rubrapterus bavius oenalpae, Scopula sp., Semiothisa glarearia, Synaphe moldavica 
ssp., Tretopteryx pertusalis, Tyria jacobaeae, Zygaena purpuralis. 

125. Birlik: Chazara briseis, Carcharodus alceae, Pontia daplidice. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Cirsium arvense, Onopordum, Centaurea solstitialis, Alhagi camelorum. 

Lokalite: 06: Polath: Polath, 4He, 0760m. 05 08 1993. 

Iijtirakciler: Carcharodus alceae*, Chazara briseis*, Pontia daplidice*. 

126. Birlik: Coenonympha pamphilus, Polyommatus icarus, Meleageria daphnis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Eryngium campestre, Xeranthemum annuum, Centaurea solstitialis. 

Lokalite: 06: Kalecik: Kalecik 7km W,3Io. 1200m. 10 08 1992. 

149 Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Agrodiaetus menalcas, Bradyrrhoa 
gilveolella, Brintesia circe, Chazara briseis, Coenonympha pamphilus*, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Lysandra 
bellargus, Lythria rotaria, Macroglossum stellatarum, Melanargia larissa, Meleageria daphnis*, Melitaea didyma, Melitaea fascelis 
pseudodidyma, Neospialia orbifer, Parahipparchia algirica senthes, Pieris rapae, Polyommatus icarus*, Pontia daplidice, Satyrium 
spini melantho, Scopula ornata, Thymelicus sylvestris. 

127. Birlik: Esperarge climene, Polyommatus icarus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Centaurea iberica, Eryngium campestre, Cichorium intybus. 
Lokalite: 05: Amasya: Lokman T.,3Kh. 1050m. 01 08 1993. 

I§tirakciler: Coenonympha pamphilus, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Cynthia cardui, Esperarge climene*, 
Lysandra corydonius, Polyommatus icarus*, Pontia daplidice. 

128. Birlik: Glaucopsyche alexis, Cupido osiris, Ozarba moldavica. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: 

Lokalite: 50: Urgiip: Damsa, 5Jh, 1300m. 22 06 1993. 

Iijtirakciler: Colias croceus, Cupido osiris, Glaucopsyche alexis*, Melitaea fascelis pseudodidyma, Ozarba moldavica*. 

129. Birlik: Glaucopsyche alexis, Zygaenoprocris capitalis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Festuca, Astragalus.Astracantha, Salvia, Helianthemum, Euphorbia, Phlomis 
armeniaca, Globularia, Trifolium. 

Lokalite: 50: Avanos: Ziyaret, 5Jd. 1500m. 13 06 1993. 

Iijtirakciler: Adela sp., Aporia crataegi, Brachodes appendiculata, Callophrys rubi, Chamaesphecia sp., Chrysocrambus 
craterellus, Cupido osiris, Euchloe ausonia, Glaucopsyche alexis*, Lysandra bellargus, Melitaea cinxia, Neospialia orbifer, 
Pandoriana pandora pandora, Pydna badiaria, Pyrgus sidae, Rhodobates laevigatellus, Rhodostrophia calabra, Tephrina hopfferaria, 
Zegris eupheme mnestho, Zygaena filipendulae, Zygaenoprocris capitalis*. 

130. Birlik: Glaucopsyche alexis, Aplocera sp. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Astracantha, Thymus, Acantholimon, Astragalus, Salvia, Iberis, Verbascum, Globularia, 
Hypericum, Veronica, Scutellaria, Galium. 

Lokalite: 50: Avanos: Ziyaret,5Jd. 1500m.l3 06 1993. 

Iijtirakciler: Allancastria deyrollei*, Anthocharis grueneri grueneri, Aplocera sp., Callophrys rubi, Coenonympha pamphilus, 
Cupido osiris, Cyaniris bellis bellis, Erynnis marloyi, Fabriciana niobe, Glaucopsyche alexis*, Leptidea duponcheli, Melitaea cinxia, 
Melitaea phoebe, Neospialia orbifer, Pandoriana pandora pandora, Plebicula thersites, Proterebia afra dalmata, Pyrgus melotis, 
Pyrgus serratulae major, Sublysandra Cornelia Cornelia, Tephrina hopfferaria, Thersamonia kefersteinii, Tomares nesimachus. 

131. Birlik: Glaucopsyche alexis, Melitaea cinxia. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Astragalus, Astracantha, Thymus, Asphodeline, Veronica multifida, Salvia, Potentilla, 
Alyssum, Marrubium, Aethionema, Anchusa azurea, Reseda lutea. 

Lokalite: 50: Urgiip: Basdere, 5Jh. 1500m. 12 06 1993. 

Iijtirakciler: Allancastria deyrolei, Aporia crataegi, Colias croceus, Euchloe ausonia, Glaucopsyche alexis*, Melitaea cinxia*, 
Neospialia orbifer, Plebicula amanda orientalis, Polyommatus icarus, Tomares nogelii aurantiaca, Tretopteryx pertusalis. 

132. Birlik: Heodes virgaureae, Palaeochrysophanus candens, Meleageria daphnis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB. Dominant bitkiler: Juncus, Mentha, Rumex. 

Lokalite: 60: Camlibel: Camhbel, 4Lc. 1550m. 02 08 1993. 

I§tirakciler: Heodes virgaureae*, Meleageria daphnis*, Mesoacidalia aglaia. 

133. Birlik: Hyponephele lycaon, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Melanargia larissa noacki. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB. Dominant bitkiler: Astragalus, Astracantha, Thymus sipyleus, Achillea millefolium, Galium verum, Cephalaria, 
Onobrychis, Helichrysum, Inula, Digitalis, Ononis, Sedum sempervivoides. 

Lokalite: 60: Camlibel: Camlibel, 4Lc. 1600m. 02 08 1993. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus demavendi amasyaensis*, Cynthia cardui, Eilema palliatella, Hyponephele lycaon*, Lythria rotaria, 
Macroglossum stellatarum, Melanargia larissa noacki*, Pyrausta sp., Zygaena loti. 

134. Birlik: Maniola jurtina, Colias croceus, Carcharodus orientalis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB. Dominant bitkiler: Scabiosa argentea, Verbascum. 

Lokalite: 38: Pmarbasi: Alamescit, 5Lc. 1700m. 02 08 1992. 

150 Iijtirakciler: Aglais urticae turcica, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Agrodiaetus poseidon, Carcharodus lavatherae, 
Carcharodus orientalis*, Chazara briseis, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus*, Issoria lathonia, Maniola jurtina* , Phycitid 
sp., Plebejus argus orientalis, Plebicula thersites, Pontia daplidice, Pyraustid sp., Tyta luctuosa. 

135. Birlik: Melanargia larissa masagetta, Vacciniina loewii minima, Hyponephele lycaon, Pseudochazara geyeri. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Phlomis armeniaca, Festuca, Astragalus, Astracantha, Sedum album. 

Lokalite: 58: Giiriin: Ziyaret,5Jd. 1930- 2000m. 02 08 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus firdusii, Agrodiaetus iphigenia, Chazara briseis, Cynthia cardui, Hesperia comma, Hyponephele 
lycaon*, Mecyna sp., Melanargia larissa masagetta*, Panstegia limbopunctalis, Parnassius apollo ssp., Pieris ergane, Plebejus argus 
orientalis, Pseudochazara beroe, Pseudochazara geyeri*, Spialia phlomidis, Thymelicus sylvestris, Vacciniina loewii minima*. 

136. Birlik: Pieris rapae, Plebicula thersites. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Apiaceae, Fabacecae, Poaceae. 
Lokalite: 26: Sivrihisar: Oglakci, 4Gg. 0800m. 05 08 1993. 

Iijtirakciler: Chazara briseis, Colias croceus, Iphiclides podalirius, Lampides boeticus, Melitaea phoebe, Pieris rapae*, 
Plebicula thersites*. 

137. Birlik: Plebejus argus orientalis, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Pieris rapae. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Xeranthemum annuum, Scabiosa argentea, Ononis spinosa, Eryngium campestre. 

Lokalite: 18: Cankiri: Korgun 12km N, 31c. 1330m. 10 08 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus demavendi amasyaensis*, Arethusana arethusa sultana, 
Coenonympha pamphilus, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Cupido osiris, Leptidea duponcheli, Lysandra bellargus, 
Ly sandra ossmar, Melanargia larissa, Meleageria daphnis, Melitaea didyma, Neospialia orbifer, Pieris rapae*, Plebejus argus 
orientalis*, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, Scopula sp., Thymelicus sylvestris, Zygaena filipendulae. 

138. Birlik: Polyommatus icarus, Arethusana arethusa sultana, Loweia tityrus, Pyrgus armoricanus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB. Dominant bitkiler: Phlomis armeniaca, Genista, xerophyt Asteraceae. 
Lokalite: 03: Sandikh: Basagac, 5Fe, 1200m. 06 08 1993. 

Iijtirakciler: Arethusana arethusa sultana*, Carcharodus alceae, Colias croceus, Loweia tityrus*, Lycaena phlaeas, 
Macroglossum stellatarum, Metasia sp., Pieris mannii, Polyommatus icarus*, Pyrgus armoricanus*. 

139. Birlik: Polyommatus icarus, Coenonympha pamphilus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB. Dominant bitkiler: Xerophyt Asteraceae. 

Lokalite: 50: Urgiip: Akkoy, 5Jh. 1400m. 12 06 1993. 

Iijtirakciler: Aglais urticae turcica, Allancastria deyrollei, Aporia crataegi, Callophrys rubi, Coenonympha pamphilus*, Colias 
croceus, Cupido osiris, Glaucopsyche alexis, Leptidea duponcheli, Melitaea cinxia, Melitaea phoebe, Pieris brassicae, Pieris rapae, 
Plebejides pylaon sephyrus, Plebejus argus orientalis, Plebicula amanda orientalis, Plebicula thersites, Polyommatus icarus*, Pyrgus 
melotis, Sublysandra Cornelia Cornelia, Thersamonia kefersteinii, Zegris eupheme mnestho. 

140. Birlik: Polyommatus icarus, Lysandra bellargus, Agrodiaetus menalcas. Aspekt: Aestival, heliophil. 
Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Scabiosa argentea, Xeranthemum annuum. 
Lokalite: 50: Hacibektas: Hacibektas, 5Jc. 1250m. 04 08 1992. 

Iijtirakciler: Aglais urticae turcica, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Agrodiaetus menalcas, Chazara briseis, Colias 
alfacariensis bergeri, Colias croceus, Lycaena phlaeas, Lysandra bellargus, Maniola jurtina, Meleageria daphnis, Melitaea didyma, 
Pieris rapae, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, Pontia daplidice, Thymelicus actaeon. 141. Birlik: Polyommatus icarus, Maniola jurtina. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: -. Dominant bitkiler: Peganum harmala, Xeranthemum annuum, Scabiosa argentea. 

Lokalite: 38: Biinyan: Biinyan, 5Kd. 1300m. 01 08 1992. 

Iijtirakciler: Chazara briseis, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Cynthia cardui, Hyponephele lupinus, Lphiclides 
podalirius, Issoria lathonia, Leptidea duponcheli, Lycaena phlaeas, Maniola jurtina* , Melitaea didyma, Neospialia orbifer, Pandoriana 
pandora pandora, Pieris rapae, Polyommatus icarus*, Pontia daplidice, Thymelicus sylvestris. 

142. Birlik: Polyommatus icarus, Melitaea cinxia. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

151 Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Euphorbia, Anchusa azurea, Isatis, Hypericum, Colutea cilicica, Acanthus, Salvia, 
Sisymbrium, plantago, Cerinthe minor. Lokalite: 50: Avanos: Ziyaret,5Jd. 1500m. 13 06 1993. 

I§tirakciler: Amaurophanes stigmosalis, Callophrys rubi, Chrysocrambus craterellus, Coenonympha pamphilus, Cupido osiris, 
Cyaniris bellis bellis, Fabriciana niobe, Glaucopsyche alexis, Lithostege farinata, Macroglossum stellatarum, Melitaea cinxia*, 
Melitaea phoebe, Neospialia orbifer, Pandoriana pandora pandora, Phyllometra culminaria, Polyommatus icarus* ,Pyrgus sidae, 
Thersamonia kefersteinii, Zegris eupheme mnestho, Zygaenoprocris capitalis. 

143. Birlik: Polyommatus icarus, Melitaea fascelis pseudodidyma, Arethusana arethusa sultana. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Centaurea solstitialis, Xeranthemum annuum.Verbascum. 

Lokalite: 11: Bozuyuk: Bozuyuk, 4Fa. 0800m. 14 08 1992. 

Iijtirakciler: Arethusana arethusa sultana*, Carcharodus orientalis, Chazara briseis, Chazara briseis, Coenonympha pamphilus, 
Coenonympha pamphilus, Colias croceus, Colias croceus, Euchloe ausonia, Gonepteryx farinosa, Heodes virgaureae, Iphiclides 
podalirius, Loweia tityrus, Lycaena phlaeas, Maniola jurtina, Melanargia galathea, Melitaea fascelis pseudodidyma*, Melitaea 
phoebe, Neohipparchia statilinus, Neospialia orbifer, Pieris rapae, Plebicula thersites, Polyommatus icarus*, Pontia daplidice, Scopula 
ornata, Thersamonia hylla hylla, Thersamonia kefersteinii, Ultraaricia anteros anteros, Zygaena laeta akschehirensis, Zygaena olivieri 
ganymedes. 

144. Birlik: Polyommatus icarus, Thymelicus sylvestris, Melanargia larissa masagetta. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa:AB:-. Dominant bitkiler: Astragalus, Astracantha, Acantholimon, Scabiosa argentea, Vicia. 

Lokalite: 38: Melikgazi: Erciyas, 5Kg. 1750m. 03 08 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Chazara briseis, Colias alfacariensis 
bergeri, Colias croceus, Cynthia cardui, Hyponephele lycaon, Issoria lathonia, Kirinia roxelana, Kretania carmon carmon, 
Lasiommata maera orientalis, Macroglossum stellatarum, Melanargia larissa*, Meleageria daphnis, Melitaea didyma, Neochazara 
anthe anthe, Noctuelia superba, Pandoriana pandora pandora, Pieris brassicae, Polyommatus icarus*, Pontia daplidice, Scotopteryx 
bipunctaria, Thymelicus sylvestris*, Vacciniina alcedo occidentissima, Zygaena loti, Zygaena olivieri ganymedes, Zygaena viciae. 

145. Birlik: Pseudochazara mamurra, Pseudochazara mniszechii, Hesperia comma, Kretania carmon. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

SintaxaAB. Dominant bitkiler: Phlomis armeniaca. Astragalus, Eryngium, Centaurea. 

Lokalite: 03:Dinar:TV Anteni, 5Fo, 1720m. 06 08 1993. 

Iijtirakciler: Chazara briseis, Colias croceus, Hesperia comma*, Kretania carmon*, Lysandra bellargus, Plebicula thersites, 
Pseudochazara mamurra*, Pseudochazara mniszechii*. 

146. Birlik-.Pseudochazara mniszechii, Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Chazara briseis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Eryngium, Acantholimon, Scabiosa argentea. 

Lokalite: 50: Avanos: Kurucay, 5Jh. 0980m. 30 07 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus demavendi amasyaensis*, Agrodiaetus menalcas, Agrodiaetus poseidon, Carcharodus alceae, Chazara 
bischoffii, Chazara briseis*, Coenonympha pamphilus, Cynthia cardui, Lycaena phlaeas, Neochazara anthe anthe, Neospialia orbifer, 
Pontia daplidice, Pseudochazara anthelea anthelea, Pseudochazara mniszechii*, Spialia phlomidis, Thersamonia asabinus, Zygaena 
laeta akschehirensis. 

147. Birlik: Pseudochazara mniszechii, Freyeria trochylus, Chazara briseis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Tamarix, Heliotropium, Echium italicum. 

Lokalite: 50: Avanos: Devebagirtan, 5Jh, 1000m. 30 07 1992. 

Iijtirakciler: Chazara briseis*, Freyeria trochylus*, Macroglossum stellatarum, Neochazara anthe anthe, Polyommatus icarus, 
Pseudochazara mniszechii*. 

148. Birlik: Pseudochazara mniszechii, Pseudochazara anthelea, Neochazara anthe. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Astragalus, Rhamnus, Eryngium. 

Lokalite: 50: Avanos: Devebagirtan, 5Jh. 1000m. 30 07 1992. 

Iijtirakciler: Chazara briseis, Kretania carmon carmon, Neochazara anthe anthe*, Pseudochazara anthelea anthelea*, 
Pseudochazara mniszechii*. 

149. YiirMkiPydna badiaria, Synaphe bombycalis, Plebicula thersites. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB:Oa-Tl. Dominant bitkiler: Astragalus, Helianthemum. Lokalite:50: Urgiip: Sahinefendi, 

5Jh, 1530m.22 06 1993. 

Iijtirakciler: Aporia crataegi, Cynthia cardui, Plebicula thersites*, Pydna badiaria*, Synaphe bombycalis*. 

150. Birlik: Satyrus ferula amasinus, Melanargia larissa noacki, Issoria lathonia, lolana iolas cappadocica. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Phlomis, Salvia, Verbascum, Anchusa, Stipa, Alyssum, Colutea cilicica, Hypericum, 
Anthemis. 

152 Lokalite: 50: Avanos: Devebagirtan,5Jh, 1000m. 23 06 1993. 

Iijtirakciler: Aricia agestis, Autographa gamma, Cupido osiris, Euchloe ausonia, Glaucopsyche alexis, Iolana tolas 
cappadocica*, Issoria lathonia*, Melanargia larissa noacki*, Pieris ergane, Plebejides pylaon sephyrus, Polyommatus icarus, Satyrus 
ferula amasinus*, Vacciniina loewii. 

151. Birlik: Synaphe moldavica, Pontia daplidice, Glaucopsyche alexis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Astragalus, Festuca valesiaca. 

Lokalite: 06: G61ba§i: Ballikpinar, 4Hg. 1000m.05 06 1992. 

Iijtirakciler: Cupido osiris, Emmelia trabealis, Eurodryas orientalis, Glaucopsyche alexis*, Melitaea cinxia, Melitaea didyma, 
Melitaea phoebe, Muschampia nomas, Plebejides pylaon sephyrus, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, Pontia daplidice*, Roccia 
volgensis, Scopula ornata, Synaphe moldavica*, Tephrina hopfferaria, Tomares nogelii aurantiaca, Zygaena loti. 

152. Birlik: Thersamonia hylla hylla, Loweia tityrus, Coenonympha pamphilus. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Anthemis tinctoria, Cardaria draba, Senecio vernalis, Alkanna orientalis, Anchusa 
undulata, Verbascum. 

Lokalite: 06: Altindag: Karacaoren, 3Hr. 1000m. 27 05 1993. 

Iijtirakciler: Aricia agestis, Aspitates ochrearia, Carcharodus alceae, Carcharodus orientalis, Carcharodus orientalis, 
Coenonympha pamphilus*, Colias croceus, Cupido osiris, Erynnis tages, Glaucopsyche alexis, Issoria lathonia, Leptidea duponcheli, 
Loweia tityrus*, Muschampia tessellum, Neospialia orbifer, Pieris rapae, Polyommatus icarus, Pyrgus melotis, Rhodobates 
laevigatellus, Thersamonia hylla hylla*, Tretopteryxpertusalis, Tyta luctuosa. 

153. Birlik: Tomares nogelii aurantiaca, Plebejides pylaon sephyrus, Jordanita graeca. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Glaucium, Reseda lutea. Salvia cryptantha, Astragalus macrocephalus, Astragalus 
melanophrurius, Vicia cracca, Senecio vernalis, Anchusa azurea, Prunus spinosa, Bromus, Poa. 

Lokalite: 06: Yenimahalle, Bestepe, 4Hd. 0850m. 08-09 06 1993. 

Iijtirakciler: Allancastria deyrollei, Autographa gamma, Brachodes appendiculata, Chamaesphecia sp., Colias croceus, 
Crambus sp., Glaucopsyche alexis, Emmelia trabealis, Evergestis frumentalis, Iphiclides podalirius, Jordanita graeca*, Melitaea 
phoebe, Plebejides pylaon sephyrus*, Pontia daplidice, Pleurota sp., Pseudophilotes vicrama astabene, Synaphe moldavica, 
Thersamonia hylla hylla, Tomares nogelii aurantiaca*, Zygaena minos. 

154. Birlik: Vltraaricia anteros anteros, Iolana iolas cappadocica, Synaphe moldavica, Plebejus argus orientalis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: 

Lokalite: 50: Urgiip: Boyah, 5Jh, 1250m. 11 06 1993. 

I§tirakciler: Coenonympha pamphilus, Macroglossum stellatarum, Allancastria deyrollei, Aporia crataegi, Aricia agestis, 
Autographa gamma, Chrysocrambus craterellus, Colias croceus, Cyaniris bellis bellis, Cynthia cardui, Dyscia conspersaria, Emmelia 
trabealis, Evergestis frumentalis, Fabriciana niobe, Iolana iolas cappadocica*, Melitaea cinxia, Neospialia orbifer, Pieris rapae, 
Plebejides pylaon sephyrus, Plebejus argus orientalis*, Plebicula amanda orientalis, Polyommatus icarus, Pontia daplidice, 
Pseudophilotes vicrama astabene, Pyrgus melotis, Synaphe moldavica*, Tretopteryx pertusalis, Tyta luctuosa, Ultraaricia anteros 
anteros*. 

155. Birlik: Zygaena carniolica amasina, Melitaea didyma, Melanargia larissa noacki, Lasiommmata megera, Spialia 
phlomidis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB. Dominant bitkiler: Astragalus, Acantholimon, Marrubium, Salvia, Scabiosa argentea, Eryngium campestre, 
Juniperus, Rubus. 

Lokalite: 05: Amasya: Lokman Tepesi, 3Kh. 1050m. 01 08 1993. 

Iijtirakciler: Chazara briseis, Coenonympha pamphilus, Cynthia cardui, Ematheudes punctella, Ephelis cruentalis, Freyeria 
trochylus, Jordanita chloros, Lasiommata megera*, Lysandra bellargus, Lysandra corydonius, Macroglossum stellatarum, Melanargia 
larissa noacki*, Melitaea didyma*, Nomophila noctuella, Polygonia vau-album, Polyommatus icarus, Pontia daplidice, Pseudochazara 
mniszechii, Spialia phlomidis*, Thymelicus sylvestris, Zygaena carniolica amasina*, Zygaena punctum. 

156. Birlik: Zygaena carniolica kappadokiae, Agrodiaetus poseidon. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Scabiosa argentea, Stipa, Euphorbia macroclada. 

Lokalite: 50: Avanos: Dervent,5Jh. 1150m. 29 07 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus poseidon*, Chazara briseis, Coenonympha pamphilus, Cupido osiris, Cynthia cardui, Pseudochazara 
mniszechii, Pseudochazara pelopea, Vacciniina alcedo occidentissima, Zygaena carniolica kappadokiae*, Zygaena formosa 
hesselbarthi. 

157. Birlik: Zygaena carniolica kappadokiae, Agrodiaetus poseidon, Proterebia afra dalmata. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Scabiosa argentea, Centaurea solstitialis, Xeranthemum annuum. 

Lokalite: 50: Avanos: Cavusin, 5Jh. 1050m. 30 07 1992. 

153 Iijtirakciler: Agrodiaetus demavendi amasyaensis, Agrodiaetus poseidon*, Arethusana arethusa sultana, Chazara briseis, 
Coenonympha pamphilus, Colias croceus, Cynthia cardui, Leptidea duponcheli, Polyommatus icarus, Pontia daplidice, Proterebia afra 
dalmata*, Pseudochazara mniszechii, Zygaena carniolica kappadokiae* . 

158. Birlik: Zygaena carniolica kappadokiae, Agrodiaetus poseidon, Zygaena formosa hesselbarthi 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB: Oa-Tl. Dominant bitkiler: Xeranthemum annuum, Scabiosa argentea.Linum. 

Lokalite: 50: Avanos: U9hisar, 5Jh. 1350m. 31 07 1992. 

I§tirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Agrodiaetus menalcas, Agrodiaetus poseidon*, Chazara briseis, Colias 
alfacariensis bergeri, Colias croceus, Cynthia cardui, Lysandra bellargus, Phycitid sp., Polyommatus icarus, Pontia daplidice, 
Vacciniina loewii, Zygaena carniolica kappadokiae*, Zygaena formosa hesselbarthi*, Zygaena loti. 

159. Birlik: Zygaena carniolica suavis, Vacciniina loewii, Chazara briseis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: AB. Dominant bitkiler: Scabiosa argentea, Verbascum, Xeranthemum annuum. 

Lokalite: 38: Biinyan: Biinyan, 5Kd. 1300m. 01 08 1992. 

Iijtirakciler: Chazara briseis*, Colias alfacariensis bergeri, Colias croceus, Pseudochazara anthelea anthelea, Pseudochazara 
mniszechii, Agrodiaetus menalcas, Agrodiaetus poseidon, Carcharodus orientalis, Leptidea duponcheli, Melanargia larissa massagetta, 
Melitaea didyma, Neospialia orbifer, Spialia phlomidis, Thymelicus sylvestris, Vacciniina loewii*, Zygaena carniolica suavis*, 
Zygaena laeta akschehirensis. 

Supra-MDF. 

160. Birlik: Pieris pseudorapae suffusa, Euclidia glyphica, Everes alcetas. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qp. 
Lokalite: 11: Pazaryeri: Mezit lO.koprii, 3Ep. 0700m. 14 08 1992. 

Iijtirakciler: Ematurga atomaria, Euclidia glyphica*, Everes alcetas*, Everes argiades, Leptidea sinapis, Lymantria dispar, 
Macroglossum stellatarum, Maniola jurtina, Ochlodes venata, Pieris pseudorapae suffusa*, Polygonia c-album, Polyommatus icarus, 
Ultraaricia anteros anteros, Zygaena dorycnii, Zygaena filipendulae daghana. 

161. Birlik: Ultraaricia anteros, Plebejus argus orientalis, Polyommatus icarus, Pieris brassicae, Erynnis tages. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa:Qp. 
Lokalite: 34: Sile: Goksu, 2Er. 0030m. 09 08 1993. 

Iijtirakciler: Celastrina argiolus, Coenonympha pamphilus, Colias croceus, Ematheudes punctella, Ematurga atomaria 
orientaria, Endotricha flammealis, Erynnis tages*, Lasiommata megera, Lycaena phlaeas, Maniola jurtina, Neohipparchia statilinus, 
Neospialia orbifer, Ochlodes venata, Pararge aegeria, Pieris brassicae*, Pieris pseudorapae suffusa, Plebejus argus orientalis*, 
Polygonia c-album, Polyommatus icarus*, Pyronia tithonus, Thalera fimbrialis, Vanessa atalanta, Ultraaricia anteros*. 

Supra-MOF: prepont.DF. 

162. Birlik: Allancastria caucasica abanti, Everes alcetas, Ultraaricia anteros anteros. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Qp. Carpinus betulus, Quercus acikhklannda mesophil cayirlar. 

Lokalite: 14: Cumaova: Cumaova, 3Fd. 0200m. 10 05 1992. 

Iijtirakciler: Allancastria caucasica abanti*, Anthocharis cardamines, Aplocera sp., Aricia agestis, Carcharodus orientalis, 
Coenonympha pamphilus, Ematurga atomaria orientaria, Erynnis tages, Euclidia glyphica, Everes alcetas*, Leptidea sinapis, Loweia 
tityrus, Pyrgus malvae, Tyta luctuosa, Ultraaricia anteros anteros *. 

163. Birlik: Anthocharis cardamines, Callophrys rubi, Leptidea sinapis. 

Aspekt: Vernal,heliophil. Sintaxa:Qp:QC:CA. 

Lokalite: 54: Geyve: Serefiye, 3Ff, 0100m. 26 04 1992. 

Iijtirakciler: Anthocharis cardamines*, Callophrys rubi*, Clossiana dia, Ematurga atomaria orientaria, Erynnis tages, Euclidia 
glyphica, Leptidea sinapis*, Lycaena phlaeas, Pararge aegeria, Pseudopanthera macularia, Pyrgus malvae. 

164. Birlik: Argynnis paphia, Erynnis tages, Plebejus argus orientalis. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qp. Dominant bitkiler: Medicago sativa, Apiaceae. 

Lokalite: 14: Cumaova: Cumaova, 3Fd. 0200m. 16 08 1992. 

Iijtirakciler: Argynnis paphia*, Aricia agestis, Carcharodus orientalis, Celastrina argiolus, Coenonympha pamphilus, Colias 
croceus, Erynnis tages*, Everes argiades, Leptidea sinapis, Maniola jurtina, Neospialia orbifer, Nomophila noctuella, Ochlodes 
venata, Pieris brassicae, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae, Plebejus argus orientalis*, Pollichia semirubella, Polygonia c- 
album, Polyommatus icarus, Pyrgus malvae, Scopula sp., Tyta luctuosa. 

165. Birlik: Argynnis paphia, Ochlodes venata, Dysgonia algira. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

154 Sintaxa:Qp. 
Lokalite: 16: Orhangazi: Sugoren, 3Ef, 0400m. 07 08 1993. 

Iijtirakciler: Argynnis paphia*, Coenonympha pamphilus, Colias croceus, Dysgonia algira*, Lasiommata megera, Ochlodes 
venata*. 

166. Birlik: Clossiana dia, Glaucopsyche alexis, Zerynthia polyxena gracilis. 

Aspekt: Vernal, heliophil. 

Sintaxa: Qp: QC: CA. 
Lokalite: 54: Geyve: Serefrye, 3Ff, 0100m. 24 04 1993. 

Iijtirakciler: Anthocharis cardamines, Callophrys rubi, Celastrina argiolus, Clossiana dia*, Ematurga atomaria orientaria, 
Erynnis tages, Euclidia glyphica, Glaucopsyche alexis*, Iphiclides podalirius, Leptidea duponcheli, Leptidea sinapis, Pararge aegeria, 
Pieris brassicae, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae, Pseudopanthera macularia, Zerynthia polyxena gracilis*. 

167. Birlik: Everes argiades, Polygonia c- album. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 
Sintaxa: Qp. 

Lokalite: 14: Cumaova: Cumaova, 3Fd. 0200m. 16 08 1992. 

Iijtirakciler: Colias croceus, Everes argiades*, Lampides boeticus, Lycaena phlaeas, Maniola jurtina, Ochlodes venata, Pieris 
pseudorapae suffusa, Polygonia c- album*, Pyrgus malvae, Pyronia tithonus. 

168. Birlik: Maniola jurtina, Ochlodes venata, Argynnis paphia. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qp. Dominant bitkiler: Carpinus, Corylus, Quercus. 

Lokalite: 14: Mengen: Gokcesu, 3Ha. 0540m. 07 08 1992. 

Iijtirakciler: Agrodiaetus admetus anatoliensis, Argynnis paphia*, Azuritis reducta reducta, Celastrina argiolus, Coenonympha 
arcania, Colias croceus, Cynthia cardui, Erynnis tages, Gonepteryx rhamni, Iphiclides podalirius, Leptidea sinapis, Maniola jurtina*, 
Nomophila noctuella, Ochlodes venata*, Pararge aegeria, Pieris pseudorapae suffusa, Pieris rapae, Plebejus argus orientalis, 
Polyommatus icarus, Pyrausta aurata, Pyronia tithonus, Sitochroa palealis, Zygaena filipendulae daghana. 

169. Birlik: Minois dryas, Everes alcetas, Melanargia galathea, Ochlodes venata, Zygaena carniolica ssp. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qp: QC: CA. Dominant bitkiler: Quercus, Rubus, Ficus, Juglans, Cydonia, Sambucus ebulus, Clematis, Scabiosa 
columbaria, Galium verum, Hypericum, Cichorium intybus, Apiaceae. 

Lokalite: 54: Geyve: Serefrye, 3Ff, 0100m. 16 07 1993. 

Iijtirakciler: Argynnis paphia, Aricia agestis, Clossiana dia, Colias croceus, Erynnis tages, Everes alcetas*, Iphiclides 
podalirius, Issoria lathonia, Leptidea sinapis, Lycaena phlaeas, Maniola jurtina, Melanargia galathea*, Minois dryas*, Ochlodes 
venata*, Pieris rapae, Pollichia semirubella, Polyommatus icarus, Pontia daplidice, Pyronia tithonus, Thersamonia hylla hylla, 
Thymelicus actaeon, Tyta luctuosa, Zygaena carniolica ssp.*, Zygaena dorycnii, Zygaena filipendulae, Zygaena loti, Zygaena punctum. 

170. Birlik: Ochlodes venata, Loweia tityrus, Celastrina argiolus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qp. Dominant bitkiler: Sambucus ebulus, Cistus creticus, Rubus, Carduus, Centaurea, Cichorium intybus, Verbascum. 
Lokalite: 34: Beykoz: Polonezkoy, 2En. 0120m. 15 07 1993. 

Iijtirakciler: Celastrina argiolus*, Homoeosoma sinuella, Iphiclides podalirius, Loweia tityrus*, Lycaena phlaeas, Maniola 
jurtina, Ochlodes venata*, Polyommatus icarus, Pyronia tithonus. Thyris fenestrella. 

171. Birlik: Ochlodes venata, Lycaena phlaeas, Aricia agestis, Pyronia tithonus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qp: Fo. Dominant bitkiler: Quercus, Buxus, Sambucus ebulus, Cichorium intybus, Scabiosa columbaria, Pteridophyta. 

Lokalite: 41: Karamursel: Karamiirsel, 3Eg. 0400m. 08 08 1993. 

Iijtirakciler: Argynnis paphia, Aricia agestis*, Brintesia circe, Coenonympha pamphilus, Colias alfacariensis bergeri, Colias 
croceus, Cynthia cardui, Ematurga atomaria orientaria, Iphiclides podalirius, Issoria lathonia, Leptidea sinapis, Lycaena phlaeas*, 
Lymantria dispar, Lythria rotaria, Maniola jurtina, Minois dryas, Neohipparchia statilinus, Neospialia orbifer, Ochlodes venata*, 
Pararge aegeria, Pieris brassicae, Pieris pseudorapae suffusa, Plebejus argus orientalis, Plebicula thersites, Polyommatus icarus, 
Pyronia tithonus*, Quercusia quercus. 

172. Birlik: Ochlodes venata, Polyommatus icarus, Erynnis tages. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qp. Dominant bitkiler: Carpinus, Corylus, Quercus, Salix, Castanea, Sambucus, Prunus. 

Lokalite: 34: Sile: Yenik6y,2Ep. 0080m. 09 08 1993. 

Iijtirakciler: Argynnis paphia, Aricia agestis, Autographa gamma, Ematurga atomaria orientaria, Erynnis tages*, Leptidea 
sinapis, Lymantria dispar, Macroglossum stellatarum, Maniola jurtina, Ochlodes venata*, Pieris brassicae, Polyommatus icarus*, 
Pontia daplidice, Vanessa atalanta. 

173. Birlik: Ochlodes venata, Polyommatus icarus, Plebejus argus orientalis, Pyronia tithonus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

155 Sintaxa: Qp: Fo. Dominant bitkiler: Sambucus ebulus, Cirsium arvense, Centaurea solstitialis, Scabiosa columbaria, Apiaceae, 
Pteridophyta. 

Lokalite: 41: Karamiirsel: Karamiirsel, 3Eg. 0400m. 08 08 1993. 

Iijtirakciler: Aporodes floralis, Argynnis paphia, Aricia agestis, Autographa gamma, Coenonympha pamphilus, Colias croceus, 
Cynthia cardui, Erynnis tages, Lythria rotaria, Macroglossum stellatarum, Maniola jurtina, Melitaea phoebe, Ochlodes venata*, Pieris 
brassicae, Pieris rapae, Plebejus argus orientalis*, Polyommatus icarus*, Pontia daplidice, Pyronia tithonus*, Tyta luctuosa, 
Ultraaricia anteros anteros. 

174. Birlik: Pararge aegeria, Polygonia c- album, Pieris brassicae, Maniola jurtina. 

Aspekt: Aestival, sciophil. 
Sintaxa: Qp. 
Lokalite: 16: Orhangazi: Sugoren, 3Ef, 0400m. 07 08 1993. 

Iijtirakciler: Aplocera plagiata, Catocala elocata, Maniola jurtina* , Pararge aegeria*, Pieris brassicae* , Polygonia c- album*. 

175. Birlik: Pieris rapae, Argynnis paphia, Leptidea sinapis, Celastrina argiolus. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qp. Dominant bitkiler: Quercus, Crataegus, Carpinus, Corylus, Populus, Salix, Malus, Sambucus ebulus, Cichorium 
intybus, Rumex. 

Lokalite: 34: Beykoz: Sapak, 2En. 0100m. 15 07 1993. 

Iijtirakciler: Argynnis paphia*, Aricia agestis, Carcharodus alceae, Celastrina argiolus*, Cynthia cardui, Leptidea sinapis*, 
Lythria rotaria, Maniola jurtina, Pieris rapae*, Thersamonia hylla hylla. 

176. Birlik: Plebejus argus orientalis, Pyronia tithonus, Pygus malvae. 

Aspekt: Aestival, heliophil. 

Sintaxa: Qp: Fo. Dominant bitkiler: Ononis spinosa, Cichorium intybus, Centaurea solstitialis, Centaurea iberica, Rubus, 
Cirsium arvense, Crepis, Apiaceae. Lokalite: 41: Kandira: Kurtyeri, 2Fo. 0075m. 09 08 1993. 

Iijtirakciler: Coenonympha pamphilus, Colias croceus, Cynthia cardui, Euclidia glyphica, Nomophila noctuella, Pieris 
pseudorapae suffusa, Plebejus argus orientalis*, Pollichia semirubella, Polyommatus icarus, Pyrgus armoricanus, Pyrgus malvae*, 
Pyronia tithonus*. Thaler a flmbrialis. 

111. Birlik: Zygaena carniolica ssp., Pieris rapae, Autographa gamma. 

Aspekt: Aestival, sciophil. 

Sintaxa: Qp. Dominant bitkiler: Scabiosa columbaria. 

Lokalite: 16: Orhangazi: Sugoren, 3Ef, 0400m. 07 08 1993. 

I§tirakciler: Autographa gamma*, Pieris rapae*, Zygaena carniolica ssp. *. 

178. Birlik: Zygaena filipendulae daghana, Euplocamus ophisus, Spiris striata. 

Aspekt: Aestival, sciophil. 

Sintaxa: Qp. Dominant bitkiler: Quercus, Rubus, Ficus, Juglans, Cydonia, Sambucus ebulus, Clematis, Scabiosa columbaria, 
Galium verum, Hypericum, Cichorium intybus, Apiaceae. 

Lokalite: 14: Cumaova: Cumaova, 3Fd, 0200m. 06 07 1993. 

I§tirakciler: Euplocamus ophisus*, Pollichia semirubella, Spiris striata*, Zygaena filipendulae daghana*. SONUCLAR 

Bu arastirma ile amac, cahsmamn adinin da yansittigi gibi, Orta ve Kuzey Anadolu'daki tabii bitki 
formasyonlannda diurnal Lepidoptera birliklerinin tesbiti ve ekolojisi idi. Ancak, bu amaca ulasirken, bir fauna veya 
taksonomik cahsmadaki gibi bilinen arastirma metodlanyla siirdurulen ve bir olciiye kadar rutin goriintulerden cok uzakta, 
kendine ozgii, guc, metodik problemleri olan, yogun arazi ve literatur arastrrmasi gerektiren bir cahsma icine girilmistir. 
Bunun sonucunda ise, esas hedefin yamsira, baska alanlarda da genis bir bilgi, ilgi cekici sonuclar elde edilmistir. Bu 
sonuclar, asagida dort ana bolum altinda degerlendirilmistir. 

Bibliyografik Sonuclar: Tiirkiye Lepidoptera literatim!, bu proje cahsmasi sirasinda ilk defa olarak bu derece 
detayh degerlendirilmis, bu arada Tiirkiye Lepidoptera Bibliyografyasi iizerine bir kaynak eserin eksikligi de fazlasiyla 
hissedilmistir. Bu boslugun giderilebilmesi icin elimizdeki butun imkanlan kullanarak bir bibliyografya hazrrlanrms ve 
yayinlanmistrr (Kocak & Seven, 1994). Yakla§ik 3000 yayinin yazar indeksi halinde listelendigi bu calif-ima, bu projede 
Lepidoptera literaturunu daha kolay degerlendirebilmemize imkan saglami§tir. 

Yine bu cahs-imada ilk defa floristik ve fitososyolojik literatur, bir Lepidoptera arafjtirmasinda bu derece yakindan 
degerlendirilmif-itir. Hatta, ozellikle fitososyolojik yayin ve konular, bir lepidoptera arastirmasinda dahi olsa, ahsilan 

156 tjizginin biraz disinda degerlendirilmis, farkh goriislere yer verilmistir. Bu noktada, sunulan bu raporun sonu9lan 
fitososyoloji alaninda 9ahsan arastincilan da ilgilendirmektedir. 

Taksonomik Sonuclar: Bu arastirma sirasinda elde edilen materyalin teshisiyle baslayan degerlendirme siirecinin 
sonunda, Geometridae familyasi i^erisinde Larentiinae alt familyasinda, yeni bir taksona ait bir tiir tespit edilmistir. 
£ahsma i9erisinde "Larentiid" olarak adi ge^en bu takson, aynca degerlendirilecektir. 

Taksonomik degerlendirme sirasinda, Tiirkiye Lepidopter'leriyle ilgili olarak karsilasilan en biiyiik eksikliklerden 
birisi de, literatiirde biitiin taksonlan i9eren yayinlanmis bir kontrol listesinin bulunmamasiydi. Proje 9ahsmasi devam 
ederken, bir yandan da bilimsel arastirmalanmizin siirdiiriilmesinde kolayhk saglamasi a9isindan Tiirkiye Lepidoptera'si 
Kod Listesi hazirlanmis, bu liste, aym zamanda yayina hazir bir duruma da getirilmistir (Ko9ak & Seven,MS). Bu 
9ahsmaya gore, Tiirkiye 'de 444 familya grubu, 1440 cins ve 4207 tiir kategorisinde olmak iizere top lam 6091 takson 
bilinmektedir. Alttiirlerle ilgili 9ahsmalar heniiz devam etmekte olup bu sayiya dahil degildir. 

Proje raporunda yer alan taksonomik liste, bu 9ahsmadan yararlamlarak yeniden diizenlenmistir. 

Faunistik Sonuclar: Arazi 9ahsmalan sonucunda elde edilen veriler faunistik a9idan da degerlendirilmis, 1 

cins ve 4 tiir, Tiirkiye'de ilk defa tespit edildgi ortaya 9ikmistir. Aynca alanda, 25 familyaya ait toplam 214 cins ve 334 
tiir teshis edilmistir. Elde edilen tiir kayitlan raporda W9 olmazsa iller itibariyle, faunistik bir liste halinde sunulmustur. 
Iller itibariyle bu kayitlar i9inde 90k miktarda yeni bilgilerin bulundugu muhakkaktir. Ancak, su asamada ve 9ahsmamizin 
ana hedefini olusturmadigindan hangi tiirlere ait bilgilerin yeni kaydedildigini belirleme 9ahsmalan yapilmamistir. Bu 
bilgiler siiphesiz, iizerinde 9ahstigimiz Tiirkiye Lepidoptera Faunasi arastirmalanmiz 9er9evesinde degerlendirilerek 
literature kazandinlacaktir. 

Ekolojik Sonuclar: Bu 9ahsmada, yapilan arazi gozlemleri sonucunda tespit edilen 334 tiire ait olduk9a onemli 
ekolojik veriler toplanmistir. Bunlar bulgular boliimiinde, Lepidopter tiirlerine ait otoekolojik ozellikler bashgi altinda 
listelenmistir. Bu listede, her tiiriin bulundugu habitatlar, sintaksonomik ve bitki formasyonlan olarak verilmis, bu arada 
habitat se9imleri stenotop/ eurytop olarak ta degerlendirilmistir. Yayihslar dikey olarak zonlar ve yiikseklik rakamlanyla 
sunulmus, yatay yayihs ise belirlenen skala degerleriyle ifade edilmistir. Tiirlerin yatay yayihslan aym zamanda faunistik 
bolumde de goriilmektedir. Tiirlerin yine erginlerinin bolluk ve fenolojilerine ait veriler de bu bolumde a9iklanmistir. 

Ekolojik bulgular, aynca bitki formasyonlanna, fitososyolojik sintaksonlara gore alanda tesbit edilen lepidopter 
tiirleri seklinde de diizenlenmistir. Yine, yiikseklik zonlan itibariyle tespit edilen lepidopter tiirleri de ayn bir bolumde 
degerlendirilmistir. Alanda 70 den fazla tiir, diurnal lepidopterlerin nektar bitkisi olarak tespit edilmis, bunlarla beslenen 
lepidopterlere, kaydedildikleri iller de belirtilerek yiizlerce kayit liste halinde sunulmustur. 

Sonu9 olarak , Tiirkiye diurnal lepidopterleri, ekolojik a9idan 90k onemli bir bilgi birikimine ulasmistir. 
Qalismalanmiz amacina ulasmasina ragmen, sonu9lar toplam fauna rakamlanyla karsilastinhnca ortaya 9ikan oran, elde 
edilen bilgilerin, mevcudun 1/12'sine ait oldugunu gostermektedir. §iiphesiz, ileride bu alanda yapilacak genis 9apta 
arastirmalar, bu eksikligi ortadan kaldiracaktir. 

Sosyolojik Sonuclar: Genel Degerlendirme: Bu proje kapsaminda, metod boliimiinde yer alan sosyolojik 
degerlendirme kriterleri 9er9evesinde diurnal lepidopterler ele ahnmis ve bunun sonucunda bolgede toplam 178 birlik 
belirlenmistir. Bu birlikler, isgal ettikleri bitki formasyonlan itibariyle gruplandinlarak sunulmustur. Aynca her birinin 
ekolojik ve morfolojik ozelliklerinden bahsedilmistir. 

Bu proje ile ulasilmak istenen en onemli hedef, Lepidopterlerde de, bitkilerde oldugu gibi, tabiatta asosyal bir 
iliskinin mevcudiyetinin ortaya konmasi, bunun yapisi ve ekolojik ozellikleri hakkinda bilgi edinilmesiydi. Lepidopterlerin 
bu yonden iliskilerine yonelik daha once basladigimiz arastirmalanmiza (Kx>9ak,1987), bu proje ile de devam ederek 
birliklerin yapisi, dagihsi, habitat se9imi gibi ekolojik ozelliklerine dair daha genis bilgi sahibi olurken, aym zamanda 
karsilasilan metodik sorunlara arazi 9ahsmalanmiz sirasinda 96zum aramak i9in yeterli gozlem yapabilme imkammiz da 
olmustur. Projenin daha fazla devam etmesiyle elde edilecek ilave sonu9lar, sadece belirlenecek birlik sayisimn daha da 
artmasi seklinde olacakti. Kanaatimizce, yukanda belirtilen hedefe ulasilmis olup bunun bir bakima kaniti olarak ta 
belirlenen 1 78 birlik, sayisal olarak ta yeterlidir. 

Bundan sonra Lepidoptera sosyolojisi ile ilgili yapilacak arastirmalar, sintaksonomik 9ahsmalar olacaktir. 

Metod: Bu proje ile elde edilen sonu9lar, ileride yapilacak Lepidoptera sintaksonomisine yonelik 9ahsmalar i9in 
bilhassa metodik a9idan su noktalarda onem arzetmektedir. 

a) Parsellerde tesbit edilen tiirler arasinda dominant olarak belirlenenler, her zaman kurulmasi diisiiniilen birliklerin 
karakter tiirii olamaz. 

Sintaksonomik a9idan degerlendirilmesi diisiiniilmeyen topluluklardan bahsederken, ister bitki olsun ister hayvan 
gruplan, bunlan tesbit edilen dominant tiirleriyle ifade etmek belkide en makul goriilen yoldur. Nitekim, bu 9ahsmada da 
boyle yapilmistir. Ulasilan bilgiler 9er9evesinde ve bir sintaksonomik amacimiz olmadigindan topluluklar bu raporda 
dominant tiirleriyle belirlenmistir. Ancak, bir sintaksonomik 9ahsmada, dominant tiirler, aym kategorideki sintaksonlan 
karakterize etmeyebilir. Bunlardan bazilan daha iist kategorilerdeki sintaksonlar i9in karakteristik olabilir. Diger bir 
ifadeyle, bir parselde belirlenen tiirlerin bir kismi sinif, ordo, alyans kategorisindeki, bir kismi da asosyasyon 
kategorisindeki sintakson i9in se9ilmelidir. Burada dominanthktan ziyade, eger fazla sayida benzer parselimiz varsa, 
tekerriirlerin onemi vardir. 

157 b) Bir birligin karakter tiirii, dar yayihsji tiirler (veya alttiir) arasindan se9ilmelidir. 

Sintaksonomik birimlerin yayihfjlanna bakilacak olursa goriilen tablo §udur. Sinif gibi yiiksek kategoriye gidildikge 
sintaksonlar daha genifj bir alana yayilmakta, buna karfjihk asosyasyonlar ise en dar bolgeleri i§gal etmektedirler. Bu 
durum dikkate ahnarak, kurulacak birliklerin miimkiin oldugu kadar dar yayih§h taksonlar arasindan se?ilmesi uygundur. 

c) Bir alyansin karakter turiinun yayilifj alani kendi icerisinde yer alacak olan birliklerin yayihs. alanlanni da icine 
almahdir. Ayni durum simf ve ordolarda, bunlann alt kategorileri i9in de gecerlidir. 

Yukanda belirtildigi gibi, karakter tiirlerin alyans, ordo simf gibi yiiksek kategoriler icin daha genis. yayihma sahip 
tiirlerden se9ilmesi lazimdir. 

d) Karakter tiir se9iminde tiirlerin biyocografik yayihmlan da dikkate ahnmahdir. Yine karakter tiirler gogmen 
degil, otokton tiirler arasindan se9ilmelidir. 

Yiiksek Kategoriler, Yayih§ Alanlari ve Karakter tiirleri: Afjagida, yiiksek kategorilerdeki Lepidopter 
sintaksonlannin ve karakter tiirlerinin belirlenmesinde esas olacak hususlar iizerinde durulmufjtur. 

Simf, ordo gibi yiiksek kategorilerde, fitososyolojide teklif edilen sintaksonlar tesis edilirken, karakter tiirlerinin 
fitocografik ozellikleri de goz oniinde bulundurulur. Tiirlerin yayihs. alanlannin genifjligi, bunlann daha yiiksek 
kategorilerde kurulacak sintaksonlara karakter tiir secilme fjansim arttinr. 

Lepidopter sintaksonlanna gelince, yiiksek kategorilerdekiler icin ayni prensipler gecerlidir. Burada, bir ba§ka 
bilim dahnin verilerinden yararlamlmasi soz konusu olup bu da zoocografyadir. Ancak, sistematik zoocografya verileri, 
fitocografyanin aksine, biitiin hayvan gruplannin ozelliklerine uygun bir genel goriintii sergileyememektedir. Bu konudaki 
goriifjiimuzun kisaca aciklanmasinda yarar vardir. Hayvan cografyasinda simflandirmalar, ba^langi^ta en iyi taninan 
hayvan gruplan dikkate ahnarak yapilmi§, burada on siralan kusjar memeliler ve bahklar almif-itir. Lepidopterlerle ilgili 
son yillarda yapilan aras-itirmalarda, daha 90k bu hayvan gruplanna gore teklif edilen cografik yapilara uydurulmaya 
9ah§ilmi§itir. Goriif-iumuze gore, Lepidopterlerin yayihs. alanlari, mevcut zoocografik kahplardan ziyade fitocografik 
yapiya 90k daha fazla uygun dtif-imektedir. Tersiyerden beri gelif-dmlerinin 9i9ekli bitkilere gosterdigi paralellikten sonra bu 
sonu9 normaldir. Giiniimiizde dahi Lepidopter ve bitki iliskilerindeki hayati yakinhk, diger hayvan gruplanna oldugundan 
90k daha fazladir. Biitiin bunlar, bizim lepidopterleri cografik a9idan degerlendirirken, fitocografik verileri dikkate 
almamiz i9in ge9erli ve yeterli nedendir. Bu noktada, Lepidopter sintaksonlannin tefjkili ile ilgili onerilere ge9meden once, 
konunun daha iyi anlas-iilabilmesi i9in bazi fitocografik hususlann hatirlatilmasi yararh olacaktir. 

Takhtajan'in (1981), ^i^ekli bitkilerin cografik simflandirmasinda kullandigi alem ve regionlardan "Holarctic" 
alem, "Boreal" alt alem, "Arctic/Subarctic" region, "Euro-Siberian" regionu; "Tethyan" alt alem ise, "Mediterranean" 
region ve "Irano-Turanian" region'u kapsar. Tiirkiye'nin biiyiik bir boliimii bu fitocografik alan i9inde yer almaktadir. 

Arktik/Subarktik region'a Kuzey Avrupa, Norve9, Izlanda, Gronland, K.Amerika kutup adalan girer. "Euro- 
Siberian" region'a ise Bati, Orta Avrupa, iskandinavya, Dogu Avrupa, Kafkasya, Kuzey Anadolu, Iran (Hyrcania), bati 
Sibirya, Altay, Transbaykal, Kuzeydogu Sibirya, Kam9atka dahildir. 

Zohary (1973) "Euro-Siberian" regionunu 4 "province" olarak ayirtetmif-itir. 

1 . Boreal Prov. : Kutup bolgesinin giiney kisimlanni i9ine alrr. 

2. Orta Avrupa Prov.: Giiney Iskandinavya, Ren havzasi, Rusya ve Kuzey Balkan iilkeleri topraklanni i9ine ahr. 

3. Atlantik Prov.: Bati Avrupayi i9ine ahr. 

4. Pontik Prov.: Karadeniz 9evresi, Giineydogu Balkanlar, Kuzey Anadolu, Kafkasya (kismen) ve Kuzeybati Iran'i 
kapsar. 

Bunlardan Pontik Provens, U9 alt bolgeye aynlmaktadir: "Euxinian, Hyrcanian, Euxino-Hyrcanian". 

"Tethyan" alt alemi i9erisinde yeralan "Mediterranean" region ise, Giiney Ispanya, Fas, Kuzey Cezayir, Tunus, 
Trablus, Sirenayka, Misir, Filistin, Israil, Liibnan, bati Suriye, giiney ve bati Anadolu, lokal olarak ise kuzey Anadolu ve 
giiney Kinm bolgelerini i9ine ahr. 

"Irano-Turanian" region'a Mogolistan, Bati Cin, Tibet, Kazakistan, Kirgizistan, Ozbekistan, Tacikistan, 
Turkmenistan, Afganistan, Kuzey Pakistan, Kuzey Ke§mir, Kafkasya (kismen), Iran (kismen), Dogu ve Orta Anadolu, 
Kuzey Irak, Suriye (kismen), Urdiin, Israil (kismen), Misir (kismen) dahildir. 

Sistematik olarak Iran-Turan'in alt boliimleri pek9ok yazar tarafindan tarti§ilmi§tir. Bu arada, Zohary (1973) bolgeyi 
iki alt regiona ayirmi§tir. a) Bati Irano-Turanian subregion, b) Dogu Irano-Turanian subregionu. 

Bati Irano-Turanian Subregionu dort provense aynhr. 

1. "Mauritanianprov". 

2. "Mesopotamianprov". 

3. "Irano-Anatolian prov". 

4. "Turanian prov". 

Bunlardan Mesopotamya provensi, Suriye 9ollerinden kuzeydoguya dogru, giineydogu Anadolu, Kuzey Irak ile 
Iran'in Khuzistan bolgesine uzanir. Giineybatida ise Sina yanmadasina yayihr. 

Irano-Anatolian, altregionun en geni§i ve onemli bolgesidir. Orta Anadolu platosundan ba§layarak doguya Zagros 
daglan ve Kuzey Iranda Elburs'un giiney ve dogu yama9lan boyunca ilerleyerek Afganistan ve kuzey Belucistan'a ula§ir. 

Lepidopter tiirlerin yayihs. alanlannin, sistematik biyocografya a9isindan da degerlendirilmesinden sonra, 
Tiirkiye'nin de i9inde bulundugu Bati Palaearktik'teki diurnal Lepidopterlerin, simf kategorisinde iki sintakson altinda 
toplanmasi uygun olacaktir. Bunlann yayili§ alanlari ve muhtemel karakter tiirlerine yonelik gorii§ler a§agida 
a9iklanmifjitir. 

158 Birinci sintaksonomik sinifinin, "Boreal" ve "Tethyan" alt alemlerin yukanda belirtilen bolgelerinde yayihm 
gosteren tiirlerle karakterize edilmesi gerekir. Bu nitelikteki bazi turler sunlardir: Pieris brassicae brassicae, Pieris rapae 
rapae, Pontia daplidice daplidice, Colias croceus croceus, Anthocharis cardamines cardamines, Aporia crataegi 
crataegi, Issoria lathonia lathonia, Nymphalis polychloros polychloros, Euvanessa antiopa antiopa, Polygonia c-album c- 
album, Vanessa atalanta atalanta, Coenonympha pamphilus pamphilus, Celastrina argiolus argiolus, Aricia agestis 
agestis, Polyommatus icarus icarus, Carcharodus alceae alceae, Erynnis tages tages, Phytometra viridaria viridaria, 
Euclidia glyphica glyphica, Rivula sericealis sericealis, Tyta luctuosa luctuosa, Lythria rotaria, Lythria purpuraria, 
Rhodostrophia vibicaria, Larentia montanata montanata, Odezia atrata atrata, Aplocera plagiata plagiata, 
Camptogramma bilineata bilineata, Semiothisa clathrata clathrata, Tyria jacobaeae jacobaeae, Lithosia quadra quadra, 
Evergestis frumentalis frumentalis, Sitochroa verticalis verticalis, Pyrausta purpuralis purpuralis, Pyrausta aurata 
aurata, Pyrausta cingulata cingulata, Hypercallia citrinalis citrinalis,v.d. 

Bu sinif icerisinde, ordo kategorisinde yer alabilecek sintaksonlar ise fitocografik olarak region veya province 
kategorisindeki bolgelere yayilan Lepidopter tiirleriyle karakterize edilmelidir. 

Muhtemelen ordo kategorisinde ve Dogu Avrupa yayihmh bir sintakson icin su turler karakteristik olabilir: Colias 
palaeno, Colias myrmidone, Colias chrysotheme, Leptidea morsel, Nymphalis vaualbum, Neptls sappho, Argyronome 
laodlce, Coenonympha hero,w.d. 

Guney Avrupa, Balkanlar, Bati ve Kuzey Anadolu'nun Avrupa tipi nemli orman kusaginda (Querco-Fagetea) 
yayilan muhtemelen ordo kategorisindeki bir sintakson icin su turler karakteristik olabilir: Melanargia galathea galathea, 
Argynnls paphla paphla, Mesoacldalla aglala sspp., Pandorlana pandora pandora, Brenthls daphne daphne, Brenthls 
hecate hecate, Brlntesla clrce clrce, Satyrlum lllcls ilicis, Callophrys rubi rubl,v.d. 

Bati Avrupa yayihmh muhtemelen alyans kategorisinde ise, Zerynthla rumlna, Melllcta parthenoldes, Laeosopls 
roborls gibi turler karakteristik olabilir. 

Alyans kategorisinde, Balkanlar, Kuzey, Bati ve Guney Anadolu orman kusaginda yayilan sintaksonlar icin 
Zerynthla polyxena sspp., Polygonia vaualbum vaualbum, Klrtnta roxelana roxelana, Coenonympha leander sspp. ,y.d. 
karakteristik olabilir. 

Akdeniz'in sahil zonunda yayilan sintaksonlar icin Charaxes jaslus jaslus, Euchloe belemla belemla, Zethes 
tnsularts tnsularts, Parahtpparchla merslna merslna gibi turler karakteristik olabilir. 

Ic ve Dogu Anadolu step ormanlannda (Quercetea pubescentis) yayilan muhtemelen ordo kategorisindeki 
sintaksonlar icin Paplllo alexanor, Adorltis mnemosyne sspp., Pieris krueperi, Gonepteryx rhamni, Gonepteryx farlnosa, 
Melanargia larlssa sspp., Melanargia hylata sspp., Melanargia grumi, Melanargia syrlaca sspp., Neohlpparchla 
partsatls, Satyrus ferula amaslnus, Satyrus favonlus, Pseudochazara mamurra sspp., Pseudochazara lydla sspp., 
Pseudochazara pelopea kurdtstana, Chazara brtsets sspp., Chazara bischoffii bischofit, Chazara egtnus egtnus, 
Esperarge cllmene sspp., Laslommata maera orlentalls, Hyponephele luplnus centralis, Hyponephele lycaon sspp., 
Eurodryas orlentalls orlentalls, Ltbythea celtls celtts, Thaleropts lonla, Euapatura mlrza, Satyrlum armenum, Satyrlum 
acactcae gutchardt, Satyrlum abdomtnalls, Satyrlum splnl melantho, Satyrlum lllcls sspp., Quercusta quercus sspp., 
Iolana tolas sspp., Sublysandra myrrha, Neolysandra coelesttna, v.d. turler karakteristik olabilir. 

Dag steplerinde (Astragalo-Brometea) yayilan ordo/alyans kategorisindeki sintaksonlar icin ise su turler 
karakteristik olabilir: Pieris ergane, Zegris eupheme mnestho, Anthocharis gruenert, Anthocharis damone, Elphtnstonta 
penia, Colias aurorina aurorina, Colias chlorocoma, Eurodryas orlentalls, Proterebla afra dalmata, Melanargia larlssa 
sspp., Coenonympha saadl saadt, Pseudochazara pelopea kurdtstana, Pseudochazara anthelea, Pseudochazara 
mnlszechtt, Pseudochazara telephassa, Hyponephele lycaon sspp., Neochazara anthe anthe, Satyrus parthtcus, Satyrus 
tranlcus, Apharltls maxima maxima, Apharltls clllssa clltssa, Tomares calllmachus dentata, Tomares romanovl 
macullfera, Tomares romanovl romanovl, Thersamonta kefestetntl, Thersamonta thetts, Thersamonta asabtnus, Tomares 
nogelll sspp., Agrodlaetus admetus anatollensls, Agrodlaetus menalcas menalcas, Agrodlaetus antldolus, Agrodlaetus 
mlthrldates, Agrodlaetus hopfferl, Agrodlaetus poseldon, Agrodlaetus tphlgenla, Agrodlaetus eurypllos, Agrodlaetus 
damone, Agrodlaetus phyllts, Agrodlaetus transcasptca, Agrodlaetus turctcus, Sublysandra cornelta, Neolysandra dtana, 
Vacclnllna loewtt, Vacctnttna alcedo, Kretania carmon sspp., Plebejldes pylaon sspp., v.d. 

Ordolann icerisindeki Lepidoptera alyanslan, fitocografik olarak province veya subprovince kategorisindeki 
bolgelere yayilabilir. Bu arada alpin zonda da alyans kategorisinde sintaksonlar bulunabilir. Ornek olarak Karadeniz 
bolgesindeki bir sintakson icin Bolorla graeca, Bolorla pales, Erebla melancholtca, Erebla hewttsont, Erebia ottomana, 
Erebta dromulus, Agrtades pyrenatcus, Pontia callldlce, Cyrebla anachoreta, Cyrebla luperlnoldes , Ablabla gollana, 
Catoptrla llthargyrella, Catoptrla laevlgatella gibi turler karakteristik olabilir. Iran-Turan kusaginda, alpin zonda ise 
Pseudochazara beroe, Pseudochazara geyerl, Agrtades pyrenatcus, Colias chlorocoma, Panstegla llmbopunctalls gibi 
taksonlar karakter tiir secilebilir. 

Lepidopterlerin ikinci sintaksonomik sinifi ise, ozellikle Paleotropikal tiirlerle temsil edilebilir. Birkac ornek, ait 
olduklan fitocografik bolgeleriyle birlikte soyledir: Paleotropikal alem: Africa alt alemi: "Saharo-Sindian Prov".: 
Pseudotergumla plsldlce (Satyrldae), Madals fausta (Plerldae), Chllades galba (Lycaenldae). Indo-Malezya/Afrika prov. : 
Anaphaels aurota (Plerldae), Danaus chrystppus (Danaldae), Yphthtma asterope (Satyrldae), Freyerla trochylus 
(Lycaenldae), Zlzeerta karsandra (Lycaenldae), Lamptdes boettcus (Lycaenldae). 

Lepidopterlerde alyans kategorisinde olusturulacak sintaksonlann karakter turlerinin seciminde dikkat cekilmesi 
gereken son bir husus ise, lepidopter larvalannin besin bitkilerinin hayat formlan itibariyle farkhhk gosterdigidir. Bu 
durumda ornek olarak step ve orman formasyonlannda kurulacak sintakson, ergin lepidopter alyansi da olsa, larva besin 
bitkileri de dikkate ahnmahdir. Bu konuda yararh olacak bir cahsma olarak Kostrowicki'nin yayini (1969) tavsiye edilir. 

159 Tesekkiir: Bu cahsma sirasinda fitososyolojik taksonlann sorunlanyla ilgili bilgi ve goriislerini bizden 
esirgemeyen, cahsmada adi ge9en pekcok bitki tiiriiniin teshislerini yapan ve fitososyolojik yayinlardan yararlanmamiza 
her zaman izin veren degerli meslektaslanmiz Prof. Dr. Mecit Vural ve Yrd. Doc. Dr. Nezaket Adiguzel'e tesekkurti bor9 
biliriz. LITERATUR 

Fitososyoloji, Flora ve Fitocografya 

Akman,Y.,1972, The vegetation of Beynam Forest. Communs. Fac. Sci. Univ. Ankara (Ser.C) 16C: 29-53. 

Akman,Y.,1974, Etude phytoecologique de la region de Beypazan-Karasar et de Nalhhan. Communs. Fac. Sci. Univ. 

Ankara (Ser.C) 18C: 51-113. 

Akman,Y.,1976, Etude phytosociologique de massif d'Isik. Communs Fac. Sci. univ. (Ser.C) 20:1-30. 

Akman,Y. & Barbero,M. & P.Quezel,1978, Contribution a l'etude de la vegetation forestiere dAnatolie 

mediterraneenne I. Phytocoenologia 5:1-79. 

Akman,Y. & Barbero,M. & P.Quezel,1979, Contribution a l'etude de la vegetation forestiere d'Anatolie 

mediterraneenne II. Phytocoenologia 5:189-276. 

Akman,Y. & Barbero,M. & P.Quezel,1979, Contribution a l'etude de la vegetation forestiere d'Anatolie 

mediterraneenne III. Phytocoenologia 5:277-346. 

Akman,Y. & O.Ketenoglu,1976, The phytosociological and phytoecological investigation on Ayas Mountains. 

Communs. Fac. Sci. Univ. Ankara (Ser.C) 20C:2-43. 

Akman,Y. & O.Ketenoglu,1978, The phytosociological envestigations of Koroglu mountain. Communs Fac. Sci. Univ. 

Ankara C2 22: 1-24. 

Akman,Y. & O.Ketenoglu,1986, The Climate and Vegetation of Turkey. Proc. R. Soc. Edinburgh 89B: 123-134, 3 figs. 

Akman,Y. Ekim,T., et ah, 1990, Polath Acikir alanindaki dogal mer 'alarm bitki sosyolojisi yonunden arastinlmasi. 

Ankara. 

Akman,Y. & E.Yurdakulol,1983, A phytosociological research on the vegetation of the Bolu mountains. Communs Fac. 

Sci. Univ. Ankara C 1: 87-104. 

Akman,Y.,Yurdakulol,E. & M.Demirors,1983, A phytosociological research on the vegetation of the Semen 

Mountains (Bolu). Communs Fac. Sci. Univ. Ankara. C 1: 71-86. 

Barkman,J.J., Moravec,J. & S.Rauschert,1976, Code de nomenclature phytosociologique. Vegetatio 32(3): 131-185. 

Birand,H ,1954, Une d'ensemble sur la vegetation de la Turquie. Vegetatio 5/6:41-44. 

Birand,H.,1960, Erste Ergebnisse der Vegetations-Untersuchungen in der zentral anatolischen Steppe. 1. Halo- 

phytengesellschaften des Tuzgolii. Bot.Jb. 79:255-296. 

Cetik,R.,1963, The vegetation of Cubuk Dam. Revue Fac. Sci. Univ. Istanbul (Ser.B.) 23: 1 10-138. 

Cetik,R.,1964, A study on the river bank vegetation of Yesihrmak river area. Communs Fac. Sci. Univ. Ankara (Ser.C) 

10:35-61. 

Cetik,R. & A.Duzenli,1974, Ankara-Kepekli Bogazi Atatiirk Ormam Agaclandirma alanimn fitososyolojik ve 

fitoekolojik yonden incelenmesi. Orman Arast. Derg. 21: 20-44. 

Cetik,R. & M. Vural, 1 979, Ecological and sociological studies on the vegetation of Afyon Bayat-Koroglubeli and its 

environment. Communs Fac. Sci. Univ. Ankara (Ser.C!) Suppl. 1,23:1-44, 12 Tab. 

Cetik,R.,1981, Erciyas Daginin (Kayseri) Vejetasyonu. Selcuk Univ. Fen Fak. Derg. (Ser.B) 2: 23-37. 

Cetik,R.,1985, Turkiye Vejetasyonu I. Ic Anadolu'nun Vejetasyonu ve Ekolojisi. 496s. Selcuk Universitesi, Konya. 

Ekim,T. & Y.Akman,1991, Eskisehir ili, Siindiken daglanndaki orman vejetasyonunun bitki sosyolojisi bakimindan 

arastinlmasi. Doga TRJ. Botany 15(1990): 28-40. 

Erik,S.,1976, Step gecis bolgelerinde yer alan Karagol cevresinin ekolojisi ve florasi iizerine bir arastirma. Orman Arast. 

Derg. 2(2): 54-75. 

Horvat,I.,Glavac,V. & H.EUenberg,1974, Vegetation Sildosteuropas. xxxii + 768S. 412 Abb., 153 Tab. 2 Karten. 

Gustav Fisher Verlag, Stuttgart. 

KasapligiLB.,1961, Naturgeschichtliche Beobachtungen und floristisch Studien Beynam Wald (Ankara). Ege Univ. 

BotanikEnst. 1:1-35. 

Ketenoglu,0.,"1974", Kizilcahamam-Kargasekmez bolgesinde Quercus pubescens agacst formasyonunun ekolojk ve 

sosyolojik yonden arastinlmasi. MS. Ankara. 

Ketenoglu,0.,1983, The phytosociological and phytooecological investigation of the Gerede-Aktas forest. Communs 

Fac. Sci. Univ. Ankara C 1: 22-38. 

Kilinc,M.,1974, Kinkkale Kalecik ve Elmadagi arasindaki serpantin formasyonunun iizerinde ekolojik ve sosyolojik bir 

arastirma. Bitki 1(4): 479-521. 

Kilinc,M.,1985, Ic Anadolu-Bati Karadeniz gecis bolgesinde Devrez cayi ile Kizihrmak nehri arasinda kalan bolgenin 

vejetasyonu . Doga Seri A2 9(2): 315-357. 

160 Philippi,G.,1983, Ruderalgesellschaften des Tauber-Main-Gebietes. Veroff. Naturschutz Landschafts-pflege Bad.- 

fFwrtt.55/56:415-478. 

Pott,R.,1992, Die Pflanzengesellschaften Deutschlands. 427S., 272Abb. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 

QuezeLP.,1973, Contribution a l'etude phytosociologique du massif du Taurus. Phytocoenologia 1:131-222. 

Quezel,P.,1986, The forest vegetation of Turkey. Proc. R. Soc. Edinburgh 89B: 113-122. 

Quezel,P. Barbero,M. & Y.Akman,1978, L'Interpretation phytosociologique des groupements forestiers dans le bassin 

mediterraneen oriental. Documents phytosociologiques (n.s.) 1 1 :329-352. 

Quezel,P.,Barbero,M.& Y.Akman,1980, Contribution a l'etude de la vegetation forestiere d'Anatolie septentrionale. 

Phytocoenologia 8(3/4): 365-519. 

Quezel,P., Barbero,M. & Y.Akman,1992, Typification de syntaxa decrits en region mediterraneenne orientale. Ecologia 

mediterranea 13: 81-87. 

Yaltirik,F.,1966, Belgrad orman vejetasyonunun floristik analizi ve mescere tiplerinin kompozisyonu ilzerine 

arastirmalar. Tanm Bakanhgi, Orman Genel Mudurlugii Yayinlan no. 436. Istanbul. 

Yurdakulol,E. & T.Erco$kun,1990, Orta Anadolu'da corak alanlann vejetasyonu iizerine ekolojik ve sintaksonomik 

ara§trrma. Doga- TR. J. Botany 14:109-123. 

Yurdakulol,E., Aydogdu,M. & B.Cetin,1990, Kinkkale- Kalecik- Krrfjehir arasi step vejetasyonunun bitki sosyolojisi 

yoniinden arafjtrnlmasi. Doga- TR.J. Botany 14:215-234. 

Walter,H-?1956, Vegetationsgliederung Anatoliens. Flora 143:295-326. 

Walter,H-?1979, Vegetation und Klimazonen. 1-342,138 Abb. Eugen UlmerGmbH & Co. Stuttgart. 

Zohary,M. , 1973, Geobotanical Foundations of the Middle East. 2 vols. Fischer Verlag, Stuttgart. 

Lepidoptera 

Ackery,P.R.,1975, A Guide to the Genera and Species of Parnassiinae (Lepidoptera, Papilionidae).I?w//. Br. Mus. nat. 
Hist. (Ent.) 31(4): 71-105, 32 figs. 16 pis. 

Alberti,B.,1954, Uber die Stammesgeschichtliche Gliederung der Zygaenidae, nebst Revision einiger Gruppen 
(Lepidoptera). Mitt. zool. Mus. Bed. 30: 115- 480, 33 figs., 63 pis. 

AlbertLB., 1955a, Zur Stammesgeschichte und Systematik der Zygaenini (Lepidoptera, Zygaenidae). Dt. ent. Z. (N.F.) 
2:301-321, 5 figs.,5 pis. 

Arenberger,E.,1977, Die palaarktischen Agdistis-Arten (Lepidoptera, Pterophoridae). Beitr. naturk. Forsch. SWDtl. 36: 
185-226, figs. 

Back,H.E.,1973, Untersuchungen uber die Systematik und Zoogeographie der Gattung Pleurota (Lepidoptera, 
Oecophoridae). 413pp., figs. Saarbriicken. 

Back,W.& U.Eitschberger,1976, Die Unterarten von Euchloe charlonia Donzel,1842. Atalanta 7(3): 142-160, pis. 

Balletto,E., Lattes,A. & G.Toso,1982, An ecological study of the Italian Rhopalocera. Proc. 3rd 
Congr.eur.Lepid., Cambridge 1982: 7-22. 

Bang-Haas,A.,1906, Neue oder wenig bekannte palaarktische Macrolepidopteren. Dt.ent.Z.Jris 19:127-129. 

Belter,G.,1934, Neues aus der Melitaea didyma Esp.-Gruppe,mit Berucksichtigung des Materials des Deutschen 
Entomologischen Instituts. Arb. morph. taxon. Ent. Berl.l: 105-115, figs. 

Bernardi,G.,1964, Lepidopteres Lycaenidae (sauf Agrodiaetus) recoltes en Iran par H.de Lesse en 1955 et 1958. 
Alexanor 3: 209-216,273-278. 

Bernardi,G.,1965, Deux nouvelles sous-especes de Synchloe callidice Esper (Lep., Pieridae). Bull.Soc.ent.Fr. 70:230- 
232. 

Bernardi,G.,1970a, La Variation geographique de lAnthocharis griineri H.S.Lambillionea 70: 1-13, figs. 

Bernardi,G.,1970b, Note sur la Variation geographique dAllancastria cerisyi Godart (Papilionidae). Lambillionea 
70:55-64. 

Bernardi,G.,1972, Note sur la variation geographique de l'armure genitale male de Iolana (Lepidoptera, 
Lycaenidae). Bull. Soc. ent. Fr. 77: 160- 167, figs. 

Betti,G.,1977, Nouvelles sous - especes de Lycaenidae palearctiques. AlexanorlO (2): 87-95, 4 pis. 

Betti,G.,1989, Contribution a la connaissance des Parnassius dAnatolie (Lepidoptera, Papilionidae). Linneana belg. 12 
(2): 67-76, 3 figs. 

Bryk,F.,1914a, Neue Parnassiiden. Mitt. munch. ent.Ges. 5:26-34, figs. 

Bryk,F.,1934, Lepidoptera Baroniidae,Teniopalpidae,Parnassiidae,Pars l.Tierreich 64:xxii+131pp.,87 figs. 

Bryk,F.,1935, Lepidoptera Parnassiidae, Pars II (Subfamilia Parnassiinae). Tierreich 65:li+790pp.,figs. 

Bryk,F.,1940, Geographische Variability von Melitaea didyma (Esper). Folia zool. hydrobiol. 10: 293-353, 6 pis. 

Courvoisier,L.G.,191 1, Einige neue oder wenig bekannte Lycaeniden Formen. Dt.ent.Z.Jris 25: 103-109, pi. 2. 

Cramer,P.,1775-[1782], Die Vitlandsche Kapellen voorkommende in de drie waereld-deelen Asia, Africa en America, 
by een verzameld en beschreeven door den Heer Pieter Cramer. 4vols. 400pls., Amsterdam. 

Deegener,P.,1917, Versuch zu einem System der Assosziations- und Sozietatsformen im Tierreiche. Zool. AnzA9(l): 1- 
16. 
Dick,C.K.G.,1923, Rhopalocera of Constantinople. Entomologist 61:230-233. 

161 Eckweiler,W. & E.G6rgner,1981a, Rhopaloceren-Fauna des Palandoken-Gebirges in Ostanatolien. Nachr. ent. Ver. 

Apollo 2:80-96, 97-1 16, figs. 

Eisner,C.,1966, Parnassiidae Typen in der Sammlung J.E. Eisner. Zool. Verh. 81 : 1-190, 84 Pis. 

Eisner,C.,1974, Die Arten und Unterarten der Baroniidae, Teniopalpidae und Parnassiidae (Erster Teil) (Lepidoptera). 

Zool.Verh. 135:1-96. 

Eisner,C.,1976, Die Arten und Unterarten der Parnassidae (Lepidoptera) (Zweiter Teil). Zool.Verh. 146: 99-266,2 Pis. 

Leiden. 

Eisner,C, 1 978, Vierneue Parnassius Unterarten. Zool.Meded. 53 (11): 107-109, figs. 

Eitschberger,U. & G.Hesselbarth,1977, Uber das Vorkommen von Pieris bryoniae Ochsenheimer in der Tiirkei und 

die Beschreibung einer neuen Unterart (Lep.,Pieridae). Atalanta 8(2):148-150, 6 figs. 

Eitschberger,U., 1983a, Systematische Untersuchungen am Pieris napi-bryoniae-Komplex (s.l.) (Lepidoptera, Pieridae). 

Herbipoliana 1(1): 1-504, figs. 

Eitschberger,U.,[1991], Die Taxa der Pieris napi-Gruppe in Siideuropa, dem Balkan, der Tiirkei und Persien. Atalanta 

21(3/4): 269-271. 

Eliot,J.N.,1973, The Higher Classification of the Lycaenidae (Lepidoptera): A Tentative Arrangement.^//. Br. Mus. 

nat. Hist. (Ent.) 28(6): 371-505, 6 Pis., 162 text-figs. London. 

Essayan,R. & C.Cintre,1980, Note sur les Rhopaloceres de la Peninsule Balkanique et de la Turquie 

Occidentale.^4/exfl«or 11(6): 261-271. 

Evans,W.H.,1949, A Catalogue of the Hesperiidae from Europe, Asia and Australia in the British Museum (Natural 

History), xix+502 pp. 53 Pis. London. 

Evans,W.H.,1955, A Revision of the genus Tarucus (Lep., Lycaenidae) of Europe,North Africa and Asia. Entomologist 

88:179-187. 

Forster,W.,1936, Beitrag zur Systematik des Tribus Lycaenini unter besonderer Berucksichtigung der argyrognomon- 

und der argus-Gruppe. Mitt, munch, ent. Ges. 26:41-150, Pis. 3-15. 

Forster,W.,1938a, Das System der palaarktischen Polyommatini (Lep., Lycaenidae). Mitt, munch, ent. Ges.2S(2): 97- 

118,3 Pis. 

Forster,W.,1938b, Die Lycaena pylaon-Gruppe. Ent.Rdsch. 55: 213-219,236-239,334-337,361- 364, 417-420, 485-490, 4 

Pis. 

Forster,W., 1956- 1961, Bausteine zur Kenntnis der Gattung Agrodiaetus Scudd. (Lep., Lycaenidae). I,II.Z. wien. ent. 

Ges. 41[1956]: 42-61,70-89,118-127; 45 [I960]: 105-142; 46 [1961]: 8-13,38-47,74-79,88-94,110-116. 12 Pis. 

Forster,W.,1960, Einige neue Formen der Agrodiaetus Scudd. Ent.Z.,Frankfa.M.l<):\l '-22. 

Fountaine,M.E.A.,1904, A Butterfly Summer in Asia Minor. Entomologist 38:79-84,105-108,135- 137,157-159, 184- 

188. 

Freina,J.J.de.,1983e, Studien iiber Biologie,Verbreitung,geographische Variabilitat u. Morphologie von Gonepteryx 

farinosa (Zeller, 1847) nebst zusatzlicher Erlauterung der Verbreitung und geographischen Variabilitat von Gonepteryx 

rhamni (Linn. 1758) in Kleinasien. Mitt. munch. ent. Ges. 72:9-55, figs. 

Freina,J.J.de,1985a, Revision der Gattung Archon Hubner,1822 mit Angaben zur Biologie, Verbreitung, Morphologie 

und Systematik von Archon apollinus (Herbst,1798) und Archon apollinaris Staudinger, 1892 (stat.nov.) (Lepidoptera, 

Papilionidae). Nota lepid 8(2): 97-128,34 figs. 

Freina,J.J.de & B.Aussem,1987, Chazara bischoffi (Herrich-Schaffer,1846) und ihre nachstverwandten Arten 

(Lepidoptera, Satyridae).NachrBl.bayer.Ent.36(l):l-l0, 10 figs. 

Freina,J.J.de,1989, Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) in Kleinasien. Bemerkungen zur Bionomie und 

geographischen Variabilitat mit Beschreibung einer neuen Unterart (Lepidoptera, Pieridae). Mitt.munch.ent.Ges.19: 111- 

117, 7 figs. 

Freyer,C.F.,1831-1858, Neuere Beitrage zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur. 1 vols., 700 Pis. 

Augsburg. 

Gerhard,B.,[1850]-1853, Versuch einer Monographic der Europaischen Schmetterlingsarten: Thecla, 

Polyommatus, Lycaena, Nemeobius, als Beitrag zur Schmetterlingskunde. 10 Hefte. 21 pp. 39 Pis. Hamburg. 

Girgin,S.,1990, Bazi Satyrinae Turlerinin Erginlerinde Ikinci Abdomen Sternit Yapisi Uzerine Arastirmalar 

(Lepidoptera, Satyridae). Doga 14: 127-138, 14 figs. 

Gomiirgen,A.N.,1991, Bazi Ergin Hesperiidler Uzerinde Morfolojik Arastirmalar (Hesperiidae, Lepidoptera). Doga 15: 

1-15, figs. 

Graves,P.P.,191 1-1912, A Season's Collecting at Constantinople. Entomologist's Rec.J. Far.23:315-318; 24:10-12. 

Graves,P.P.,1914a, Collecting in Turkey, mainly near Constantinople in 1913. Entomologist's Rec. J. Var. 26: 17-21. 

Graves,P.P.,1919b, Hamearis lucina at Constantinople. Entomologist's Rec. J.Var.3l:lll. 

Graves,P.P.,1920, Collecting in Turkey in 1919. Entomologist's Rec.J. Kar.32:105-107. 

Graves,P.P.,1921a, Collecting in Asia Minor in 1920. Entomologist's Rec. J. Var.33: 41-48. 

Graves,P.P.,1921c, Some new records for the Constantinople district and Bithynia. Entomologist's Rec. J. Var. 33: 165- 

166. 

Graves,P.P.,1923b, Notes on the Lepidoptera of the Constantinople district (Asia) and Brussa. Entomologist's Rec. J. 

Var. 35: 95-96. 

Graves,P.P.,1925, The Lepidoptera of Constantinople. Entomologist 58: 191-194, 242-245, 260-262, 291-294. 

162 Graves,P.P.,1926b, Additions to the Lepidoptera of the Constantinople District. Entomologist 59: 249-251, 262-265. 

Graves,P.P.,1938, A New Subspecies of Leptidea duponcheli Stgr. Entomologist 71 : 154-155. 

Gross,F.J.,1978, Beitrag zur Systematik von Pseudochazara Arten (Lep., Satyridae).Atalanta 9(1): 41- 103, figs. 

Giineyi,N.,1970, Abant Giindiiz Kelebekleri. 1st. Univ. Fen. Fak. Mec. (Ser.B)35(V2): 63-67, 4 Pis. 

Guneyi,N. & A.§engiin,1972, 1964-1969 Yillannda Kefelikoy'de toplanmis Kelebek Turleri, I. Giindiiz Kelebekleri, II. 

Gece Kelebekleri. 1st. Univ. Fen Fat Mecm., (B) 37: 119-123, 125-128, pis. 

Hancock,D.L.,1983, Classification of the Papilionidae (Lepidoptera): a phylogenetic approach. Smithersia 2:1-48. 

Handlirsch,A.,1925, Ordnung. Lepidoptera (Schmetterlinge). in Schroder, Handbuch der Entomologie 3: 852-941; 747- 

841 figs., Jena. 

Hemming,A.F.,1929, Revision of the baton-group of the genus Turanana Bet. -Baker, with an account of an unrecognized 

species T. vicrama Moore. Entomologist 62: 27-34, 60-64, 84-89, figs. 

Hemming,A.F., 1931b, Revision of the genus Iolana Bethune-Baker (Lepidoptera, Lycaenidae). Trans, ent. Soc. London 

79(2): 323-333, pi. 

Hemming,A.F., 1932a, Supplementary notes on the collections of butterflies made in Greece, T. vicrama astabene 

nom.nov. Entomologist 65: 179-183. 

Hemming,A.F.,1934, On the generic names of the Holarctic butterflies I. 1758-1863. 184pp. Br. Mus. Nat. Hist., 

London. 

Hemming,A.F.,1967, The Generic Names of the Butterflies and their Type-species (Lepidoptera, Rhopalocera). Bull. Br. 

Mus. (Nat. Hist.) Ent. Suppl. 9: 1-509. London. 

Herrich-Schaffer,G.A.W.,1843-[1856], Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, zugleich als Text, 

Revision und Supplement zu Jacob Hubner's Sammlung europaischer Schmetterlinge. 6 vols. Regensburg. 

Heyne,A.,1892-[1895], v;cfeRuhl,F. & A.Heyne,1892-[1895]. 

Higgins,L.G.,1941, An Illustrated Catalogue of the Palaearctic Melitaea F. Trans. R. ent. Soc. Lond. 91: 175- 354, pis., 

figs. 

Higgins,L.G.,1955, A Descriptive Catalogue of the genus Mellicta and its species with supplementary notes on the 

genera Melitaea and Euphydryas Trans. R. ent. Soc. Lond. 106: 1-131, pis. 

Higgins,L.G.,1964, Butterflies of Lebanon. Entomologist 97: 193-200, PI. 

Higgins,L.G.,1965, Five New Butterflies. Entomologist 98: 10-12. 

Higgins,L.G.,1966, Check-List of Turkish Butterflies. Entomologist 99:209-222, 1 map. 

Higgins,L.G.,1975, The Classification of European Butterflies. 320 pp., 402 figs. Collins, London. 

Higgins,L.G.,1978, A Revision of the genus Euphydryas Scudder (Lep., Nymphalidae). Entomologist's Gaz. 29: 109-1 15, 

19 figs. 

Hoffmann,0.,[1898]b, Verzeichniss d. von K. Escherich und Prof. Dr. L. Kathariner bei Angora in Zentral Kleinasien 

gesammelten Schmetterlinge. Dt. ent. Z, Iris 10: 231-240, figs. 

Jong,R.de, 1974a, Notes on the genus Carcharodus (Lep., Hesperiidae). Zool.Meded. 48: 1-9, figs. 

Jong,R.de, 1974b, Systematics and evolution of the palaearctic Spialia species (Lep., Hesperiidae). Tijdschr. Ent. 117: 

225-271, 37 figs. 

Jong,R.de,1975, Notes on the genus Pyrgus (Lep., Hesperiidae). Zool.Meded. 49: 1-11, pi. 

Jong,R.de,1978, Monograph of the genus Spialia Swinhoe (Lepidoptera, Hesperiidae). Tijdschr. Ent. 121(3): 23-146, 

7Pls.,119figs. 

Jong,R.de,1984, Notes on the genus Thymelicus Hiibner (Lep., Hesperiidae). Nota lepid. 7(2): 148-163, figs. 

Jong,R.de, 1987a, Cutting the nomenclatural gordian knot around Pyrgus carthami (Hiibner) (Lepidoptera, 

Hesperiidae). Zool. Meded.6l(26): 371-385, 13 figs. 

Jong,R.de, 1987b, Superspecies Pyrgus malvae (Lepidoptera, Hesperiidae) in the east mediterranean, with notes on 

phylogenetic and biological relationships. Zool. Meded. 61(34):483-500, 26 figs. 

Kocak,A.O. ,1975a, New Lepidoptera from Turkey-I. Atalanta 6(1): 24-30, figs. 

Kocak,A.O. ,1975b, New Lepidoptera from Turkey-II. Atalanta 6 (1): 50-55,10 figs. 

Kocak,A.O.,1976, A new subspecies of Melanargia larissa from Turkey (Lepidoptera, Satyridae). Atalanta 7(1): 40- 

41, 2 figs. 

Kocak,A.O. ,1977a, Studies on the family Lycaenidae (Lep.) I. New taxa and records from East Turkey. Atalanta 8(1): 

41-62, 24 figs. 

Kocak,A.O. ,1977b, New Lepidoptera from Turkey V. Atalanta 8(2): 126-147, 47 figs. 1 map. 

Kocak,A.O. ,1977c, New Lepidoptera from Turkey IV. Description of a new subspecies of Archon apollinus 

(Herbst,1789) (Parnasiidae). NachBl. bayer. Ent. 26(3): 54-60, 7 figs. 

Kocak,A.O.,1979, Studies on the family Lycaenidae II. New Taxa and Records from Turkey. Atalanta 10 (4a): 309- 

325, 37 figs. 

Kocak,A.O. ,1980a, On the nomenclature of some genus- and species- group names of Lepidoptera. Nota lepid. 2(4): 

139-146. 

Kocak,A.O. ,1980b, Some notes on the nomenclature of Lepidoptera. Communs Fac. Sci. Univ. Ankara 24 (C3): 7-25. 

Kocak,A.O. ,1980c, Studies on the family Lycaenidae III. A review of the subspecies of Agrodiaetus (Sublysandra) 

myrrhus (H-S.,1852). Atalanta 11(4): 262-272, 14 figs. 

163 Kocak,A.O.,1981, On the status of the family names Nymphalidae and Heliconiidae described by Swainson. Priamus 

1(2): 93-96. 

Kocak,A.O., 1981-1984, Critical check-List of european Papilionoidea (Lepidoptera). Priamus 1(2): 46-90; 1(4): 155- 

167; 2(2): 69-92; 3(1): 11-37. 

Kocak,A.O.,1982, Notes on Archon apollinus (Herbst,1798) (Papilionidae, Lepidoptera). Priamus 2(1): 44-63, figs. 

map. 

Kocak,A.O., 1982-1987, On the validity of the species group names proposed by Denis & Schiffermuller, 1775 in 

"Ankundung (sic!) eines systematischen Werkes von den Schmetterlingen der Wiener Gegend". Priamus 2(1): 4-42; 

3(3): 98-130; 3(4): 133-154; 4(1/2): 22-36; 4(3): 81-86. 

Kocak,A.O.,l 983a, On the nomenclature of the genus Hipparchia Fabricius, 1807 (Lepidoptera, Satyridae). Priamus 

2(4): 166-169. 

Kocak,A.O. ,1983b, On the nomenclature of Thersamonia thersamon (Esper,1784) from the West Palaearctic Region 

(Lycaenidae, Lepidoptera). Priamus 3(1): 3-5. 

Kocak,A.O.,1986, Ayas Daglan Lepidopterleri Hakkrnda. Priamus 4(l/2):66-77. 

Kocak,A.O.,1987, Diurnal Lepidoptera of Cal Dagi (Central Anatolia) 1. Remarks on the Ecology of the species. 

Priamus 4(3): 87-114. 

Kocak,A.O.,1989a, On the Lepidoptera of Ayas District (C.Anatolia). Priamus 4(4): 150-161,figs. 

Kocak,A.O. ,1989b, Description of the genus Adoritis (gen.n.) with notes on other closely related groups in 

Parnassiinae (Papilionidae, Lepidoptera). Priamus 4(4): 163-170, figs. 

Kocak,A.O. ,1989c, On the Lepidoptera taken from Elmadag (Central AnatoWdi). Priamus 5(1/2): 23-25. 

Kocak,A.O.,1989d, On the butterflies of Taurus Mountains in the provinces Antalya and Konya (S.Turkey), with some 

taxonomic descriptions and remarks (Lepidoptera). Priamus 5(1/2): 33-68, 1 fig. 

Kocak,A.O. ,1990a, On the butterflies of Bilecik province (NW. Turkey). Misc. Pap. 2:6-7 '. 

Kocak,A.O. ,1990b, Additional faunistical and ecological notes to the Lepidoptera of Ayas district (Central Turkey). 

Misc.Pap. 4:3-7. 

Kocak,A.O. ,1990c, Additional notes to the Lepidoptera fauna of Isik Dagi (N.Turkey). Misc.Pap. 5:4-8. 

Kocak,A.O.,1990d, An annotated list of the Lepidoptera of Karadere and Bolu district (Prov. Bolu, N.Turkey). 

Misc.Pap. 6:1-11. 

Kocak,A.O.,1990e, Contributions to the knowledge of Lepidoptera fauna of Kizilcahamam (N.Turkey) -I. Misc.Pap. 

8:1-4 [in Turkish]. 

Kocak,A.O. & S.Seven,1990, Anthocharis cardamines (Linnaeus) tiiriiniin erken gelisme safhalan Uzerine bir cahsma 

(Lepidoptera, Pieridae). Misc. Pap. 8:5-7, figs. 

Kocak,A.O. ,1991a, Uber Lepidopterenfauna von Kizilcahamam mit taxonomischen Notizen (Lepidoptera). 

Misc.Pap.9:\-\0,3 figs. 

Kocak,A.O. ,1991b, On the Arctiidae of Turkey in the collection of CES ,with some taxonomical and ecological notes 

(Lepidoptera). Priamus 5(4): 122-149, 7 figs. 

Kocak,A.O., 1991c, Introductions and Remarks in Seven,S. & Bulguer,S., A Bibliographical list of the homonymous 

generic names in Zoology based on SA. Neave's Nomenclator Zoologicus (Vols. I- VII). Memoirs of the Centre for 

Entomological Studies 1: v-x, 82-83. Ankara. 

Kocak,A.O. & S.Seven,1991, Faunistisch-okologische Notizen iiber Tagfalterfauna von Kizilcahamam (Prov. Ankara, 

Tiirkei) (Lepidoptera). Priamus 5(4): 105-122, 3 figs. 

Kocak,A.O., 1992a, Further notes on the Lepidoptera of Bilecik Province (NW. Turkey). Misc.Pap. 13:4-8. 

Kocak,A.O., 1992b, Lycaenidae familyasinda yeni bir altcins Alciphronia'nin tanimi ve Tiirkiye'deki taksonlara ait bazi 

taksonomik notlar (Lepidoptera, Lycaenidae). Misc.Pap. 16:1-5. 

Kocak,A.O.,1993, Uber die Schmetterlinge von Beypazan (Prov.Ankara, Tiirkei). Priamus 6(3/4): 113-131. 

Kocak,A.O. & S.Seven,1993, Uber die Tagfalterfauna des Gebirges Hodulca bei Kizilcahamam (Prov. Ankara, Tiirkei). 

Priamus 6(3/4): 97-113. 

Kocak,A.O. & S. Seven,1993, "Tiirkiye Kod Listesi" ile ilgili taksonomik notlar-I (Lepidoptera). Misc. Pap. 18: 1-4. 

Kocak,A.O. & S. Seven,1994a, The Bibliography of the Lepidoptera of Turkey. Memoirs 2: 1-141. 

Kocak,A.O. & S. Seven,1994b, "Tiirkiye Kod Listesi" ile ilgili taksonomik notlar-II (Lepidoptera). Misc. Pap. 19: 5-8. 

Kocak,A.O. & S. Seven, 1994c, Tiirkiye Lepidoptera Faunasina Katkilar 1,11. Misc. Pap. 20:1-8, 21:1-8. 

Korb,M.,1910, Die Arten der Cossiden -Gattungen Stygia Latr. Beobachtungen iiber ihr Vorkommen und ihre 

Lebensweise. Mitt, munch, ent. Ges. 1(3/4): 25-29. 

Korb,M.,1910-1924, Uber die von mir beobachteten palaark. Lepidopteren (Vorkommen, Lebensgeschichte, etc.). Mitt. 

munch, ent. Ges. 1910:2-4,15-19; 1911:17-21,55-59,88-89; 1912:17-20; 1913:49-54; 1916:25-30; 1919:57-64; 

1921:4-14; 1924:18-24. 

Kostrowicki,A.S.,1969, Geography of the Palaearctic Papilionoidea (Lepidoptera). 380pp. Panstwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Krakowie. 

Kudrna,0.,1975, A Revision of the genus Gonepteryx Leach (Lep., Pieridae). Entomologist's Gaz. 26:3-37,1 pi., figs. 

Kudrna,0.,1976, Two new taxa of the genus Hipparchia Fabricius (Lepidoptera, Satyridae). Atalanta 7(3): 168-171. 

Kudrna,C, 1977a, A Revision of the genus Hipparchia Fabricius. 300pp. 353 figs. Classey, Oxon. 

164 Kudrna,0. ,1977b, On the nomenclature of some taxa of the genus Artogeia Verity (Lepidoptera, Pieridae). Z. 

ArbGem. ost. Ent. 29: 63-64. 

Kudrna,0.,1982, On the nomenclature of Colias alfacariensis Berger,1948 (Lepidoptera, Pieridae). J. Res. Lepid. 20: 

103-110. 

Kuhna,P.,1977, Uber Allancastria in Kleinasien (Lepidoptera,Papilionidae). Atalanta 8(2): 99-107,1 1 figs. 

Lattin,G.de,1941, Eine neue Parnassius apollo L. Rasse aus Anatolien. Z.wien.EntVer. 26: 145-148. 

Lattin,G.de,1944, Einige bemerkungswerte Lepidopterenfunde aus der Turkei. Z.wien.EntVer. 29: 74-78. 

Lattin,G.de,1950, Tiirkische Lepidopteren -I. Ist.Univ.Fen Fak.Mec. (Ser B) 15(4): 301-328. 

Lattin,G.de,1951b, Tiirkische Lepidopteren-II. Ist.Univ.Fen Fak.Mec. (Sex's) 16(l):45-73, PI. 

Lederer,J.,1852, Versuch die europaischen Lepidopteren in moglichst natiirliche Reihenfolge zu stellen. Verh. zool.- 

bot. Ver. Wien 2:14-54,65-126 

Lederer,J.,1855, Beitrag zur Schmetterlings-Fauna von Cypern, Beirut und einem Theile Kleinasiens. Verh. zool.- 

bot. Ver. Wien 5: 177-254, pis. 

Leestmans,R.,Mottet,P.,Verhulst,J. & F.Carbonell,1986, Contribution a la connaissance de la faune printaniere des 

Lepidopteres du Sud de lAsie Mineure (Insecta Lepidoptera). Linneana belg. 10 (8): 334-381, 17 figs., 1 col.pl. 

Lesse,H.de,1951a, Divisions generiques et subgeneriques des anciens genres Satyrus et Eumenis (s.l.). Revue fr. 

Lepidopt. 13:39-43. 

Lesse,H.de,1951b, Revision de l'anciens genre Satyrus (s.l.). Annls. Soc. ent. Fr. 120: 77-101, figs. 

Lesse,H.de,1952, Revision des anciens genres Pararge et Maniola. Annls. Soc. ent. Fr. 121:61-76, figs. 

Lesse,H.de,1957, Description de deux nouvelles especes dAgrodiaetus (Lep., Lycaenidae) separees a la suite de la 
decouverte de leur formules chromosomiques. Lambillionea 57:66-69. 

Lesse,H.de, 1959a, Notes sur deux especes dAgrodiaetus (Lepidoptera, Lycaenidae) recemment separees d'apres 
leurs formules chromosomiques. Lambillionea 59:5-10. 

Lesse,H.de,1959c, Description d'une nouvelle sous -espece dAgrodiaetus hopfferi H.S. (Lep., Lycaenidae) et de sa 
formule chromosomique partiquliere. Bull. mens. Soc. linn. Lyon 28(5): 149-151. 

Lesse,H.de,1960a, Agrodiaetus iphigenia H.S. et son espece jumelle Agrodiaetus tankeri n.sp. (Lep., Lycaenidae). 
Bull. Soc. ent. Mulhouse 1960: 75-78. 

Lesse,H.de,1960b, Speciation et variation chromosomique chez les Lepidopteres Rhopaloceres. Annls. Sci. nat. 
(12)2: 1-223. 

Lesse,H.de,1960c, Les nombres de chromosomiques dans la classification du groupe dAgrodiaetus ripartii Freyer 
(Lep., Lycaenidae). Revue fr. Ent. 21 : 240-264, pis. 

Lesse,H.de,1961a, Variations geographiques des characteres externes chez les especes autrefois reunies sous le nom 
dAgrodiaetus ripartii Freyer (Lep., Lycaenidae). Revue fr. Ent. 28(2): 93-100. 

Lesse,H.de,1961b, Signification supraspecifique des formules chromosomiques chez les lepidopteres. Bull. Soc. ent. 
Fr. 66: 71-83. 

Lesse,H.de,1962, Variation chromosomique chez Agrodiaetus actis H.S. et A. altivagans Forst. (Lep., Lycaenidae). 
Revue fr. Ent. 29(1): 66-77,pls. 

Lesse,H.de,1963a, Variation chromosomique chez les Agrodiaetus (Lep., Lycaenidae). Revue fr. Ent. 30:182-189, figs. 

Lesse,H.de,1963b, Variation Chromosomique chez Agrodiaetus carmon H.-S. et A.cyanea Stgr. Revue fr. Ent. 30: 
177-181. 

Lesse,H.de,1969, Les nombres de chromosomes dans le groupe de Lysandra coridon (Lep., Lycaenidae). Annls. Soc. 
ent. Fr. (N.S.) 5(2): 469-518, pis. 

Mann,J.,1861, Zur Lepidopteren-Fauna von Amasia. Wien.ent.Monatschr.5: 155-162, 183-193. 

Mann,J.,1862, Verzeichniss der im Jahre 1851 bei Brussa in Kleinasien gesammelten Schmetterlinge. 
Wien. ent. Monatschr. 6:356-409,pl. 

Mann,J.,1864, Nachtrag zur Schmetterlingsfauna von Brussa. Wien. ent. Monatschr. 8: 173-190,pl. 

Moucha,J.,1967, Geographische Verbreitung und Variability von Pandoriana pandora (Denis & 
Schiffermuller,1775). Acta ent. Mus. natn.Pragae 37: 239-249. 

Naumann,C.M. & W.G.Tremewan,1984, Das Biospecies-Konzept in seiner Anwendung auf die Gattung Zygaena 
Fabricus, 1775 (Lep., Zygaenidae). Spixiana 7: 161-193, figs. 

Naumann,C.M.,1985, Phylogenetische Systematik und klassisch-typologische Systematik mit einigen Anmerkungen 
zu stammesgeschichtlichen Fragen bei den Zygaenidae (Lepidoptera). Mitt, munch. ent.Ges. 74:1-35, figs. 

Noack,H.,1960, Verzeichnis der von mir im Mai und Juni 1934 bei Ankara gesammelten Microlepidopteren. Ent. Z., 
Frankfa.M. 70: 105-107, 131-132, 141-142. 

Oorschot,H.v.,Brink,H.v.d. & B.v.Oorschot,1984, Rhopalocera of Turkey. 1. Records of Cupido minimus 
(Fuessly,1775) and description of C. minimus albocilia n.ssp. (Lepidoptera: Lycaenidae). Ent.Ber.,Amst. 44(9): 140- 
144,figs. 

Rebel,H., 1905a, Lepidopteren. In Penther,A. & E.Zederbauer, Ergebnisse einer naturwissenschaftlichen Reise zum 
Erdschias-Dagh (Kleinasien). Annln.naturh.Mus. Wien. 20(2/3): 189-217. 

Rebel,H., 1905b, Anhang. Verzeichnis der in der Umgebung Konstantinopels gesammelten Lepidopteren. Annln. 
naturh.Mus. Wien. 20(2/3): 218-219. 

Rebel,H., 1933a, Neue Lepidopteren aus Ankara. Z.ost.EntVer. 18:23-24. 

165 Rebel,H., 1933b, Lepidopteren aus der Umgebung Ankaras. 1. Teil Annln.naturh. Mus. Wien 46:1-13, 1 pi., 2 figs. 

Rebel,H.,1936, Lepidopteren aus der Umgebung Ankaras 2.Tei\.Annln.naturh.Mus. Wien 47:43-58. 

Reiss,H. & W.G.Tremewan,1967, A Systematic Catalogue of the genus Zygaena Fabricius (Lepidoptera, Zygaenidae). 
In Schimitschek,E., Series Entomologica vol. 2, xvi+329 pp. Dr. W. Junk-Den Haag. 

Reissinger,E.J.,1989, Die geographisch-subspezifische Gliederung von Colias alfacariensis Ribbe,1905 unter 
Beriicksichtigung der Migrationsverhaltnisse (Lepidoptera, Pieridae). Neue ent.Nachr.26:5- 351, Pis. 

Reissinger,E.J.,[1990], Checkliste Pieridae Duponchel,1835 (Lepidoptera) der Westpalaearktis (Europa, 
Nordwestafrika, Kaukasus, Kleinasien). Atalanta 20: 149-1 85. 

Reverdin,J.L.,1916a, Revision de Genre Hesperia (Especes palearctiques). In Oberthur C,Etud.lepid.Comp. 12:7- 
34. 

Rose,K., 1978a, Zwei neue Unterarten von Agrodiaetus carmon aus der Tiirkei (Lep., Lycaenidae). Ent.Z., 
Frankf. a.M. 88(22): 245-251, 3 figs. 

Schurian,K.G. & C.Hauser,1981, Zoogeographie und subspezifische Gliederung der zentral und ostanatolischen 
sowie der iranischen Meleageria -Formen. Atalanta 12:101-1 1 1, figs. 

Schurian,K.G. & P.Hofmann,1982, Die Thersamonia-Gruppe (Lepidoptera,Lycaenidae). Nachr. ent. Ver .Apollo, 
Suppl. 2:1-59, pis. 

Schurian,K.G. & P.Hofmann,1983, Entomologische Aufsammlungen und Beobachtungen bei Kizilcahamam (Tiirkei). 
Nachr. ent. Ver. Apollo N.F.3(4):1 1 1-127, 4 figs. 

Schurian,K.G.,1988, Neueinteilung des Subgenus Lysandra der Gattung Polyommatus Latreille (Lepidoptera, 
Lycaenidae). Ent.Z., Frankf. a.M. 98(10): 129-144. 

Schurian,K.G.,1989, Revision der Lysandra-Gruppe des Genus Polyommatus Latr. (Lepidoptera, Lycaenidae). Neue 
ent.Nachr. 24:1-181 pp. ,29 Pis. ,7 maps. 

Schurian, K.G., et al., 1991a, Erganzungen zur Tagfalterfauna von Kizilcahamam (Tiirkei). Nachr. ent. Ver. Apollo 
N.F. 12(1): 57-67, 4 figs. 

Schurian,K.G. & K.Rose,1991b, Contribution to the knowledge of Polyommatus (Aricia) hyacinthus (Herrich- 
Schaffer, 1847) and the description of a new subspecies (Lepidoptera, Lycaenidae). Linn. belg. 13(2): 80-93, 2 pis. 

Schurian,K.G.,Oorschot,H- v - & H.v.d.Brink,1992, Polyommatus (Agrodiaetus) poseidon (H.S.) und Polyommatus 
(Agrodiaetus) theresiae sp. nov. aus der Tiirkei (Lepidoptera,Lycaenidae). Nachr. ent.Ver. Apollo N.F. 12(4):2 17-232, figs. 
135,250-252. 

Schwingenschuss,L.,1939a, Beitrag zur Fauna von Bithynien, besonders von Boli (jetzt Bolu). Ent. Rdsch. 56: 325-328, 
358-360,383-384. 

Schwingenschuss,L.,1939b, Beitrag zur Fauna von Bithynien, besonders von Boli (jetzt Bolu). Ent.Z., Frankf a.M. 49: 
273-274,281-283. 

Seven,S,1991, Trakya Lepidoptera Faunasi Uzerine Bibliyografik Aras-itirmalar. Priamus 6(1/2): 1-95. 

Seven,S. & Bulguer,S.,1991, A Bibliographical List of the homonymous generic names in Zoology based on 
S.A.Neave's Nomenclator Zoologicus (Vols. I- VII). Memoirs of the Centre for Entomological Studies l:x+ 114pp. 
Ankara. 

Seven,S.,1993, Trakya Lepidoptera'si Uzerine Faunistik Notlar. Misc. Pap. 18:4-8. 

Seven,S.,1994, Kizilcahamam Kocacay Vadisinin Diurnal Lepidopterlerinin Ekolojisi ve Faunasi. Priamus 7(1/2): 3- 
62. 

Seyer,H.,1974, Versuch einer Revision der Papilio machaon -Subspezies in der westlichen Palaarktis. 
Mitt.ent.Ges. Basel 24:64-1 17,figs. 

Seyer,H.,1976, Versuch einer Revision der Papilio machaon-subspezies in der ostlichen Palaearktis. Mitt. ent. Ges. 
Basel.26(3):65-87, 76 figs. 

Seyer,H.,1984, Der Rassenkreis von Anthocharis damone im Mittelmeerraum und eine neue Subspezies aus der 
Tiirkei. (Lep.,Pieridae). Ent.Z., Frankf a.M. 94(16): 233-237, figs. 

Shcljiizhko.L. ,1925a, Neue Parnassiinen Formen. Z.ost.EntVer. 9:1-4. 

Stau dinger,0., 1861b, / .Macrolepidoptera. In Staudinger & Wocke, Catalog der Lepidopteren Europa's und 
angrenzenden Lander, xvi+1-84, 131-157, 189-192. Dresden. 

Stau din ger,0., 1870- 1871, Beschreibungen neuer Lepidopteren des europaischen Faunengebietes. Berl.ent.Z. 14: 193- 
208; 15:97-132,273-330. 

Staudinger,0.,1878, Lepidopteren-Fauna Kleinasien's. Horae Soc. ent. ross. 14:176-482. 

Staudinger,O.,1879-1880, Lepidopteren-Fauna Kleinasien's (Fortsetzung). Horae Soc. ent.ross. 15:159-435. 

Staudinger,0.,1881a, Lepidopterenfauna Kleinasien's. Horae Soc. ent.ross. 16:65-135. 

Stau din ger,0., 1892a, Neue Arten und Varietaten von Lepidopteren des palaarktischen Faunengebietes. Dt. ent.Z., Iris 
4: 224-339. 

Staudinger,O.,1901, Papilionidae-Hepialidae. In Staudinger,0. & H. Rebel, Catalog des Lepidopteren des 
palaarktischen Faunengebietes T.Theil: xxxii+411 pp., Berlin. 

Stiining,D. & S.Wagener,1989, Eine neue Unterart von Archon apollinus (Herbst, 1798) aus der europaischen Tiirkei 
(Lepidoptera, Papilionidae). Nachr.ent.Ver. Apollo (N.F.) 10(2):133-142,2 Pis. 

Tauber,A.F.,1970, Glaziale Reliktformen der Gattung Maniola (Lep., Satyridae) in Vorderasien. Z ArbGem. ost. 
Ent. 22:101-119, figs. 

166 Tremewan,W.G.,1961a, A Catalogue of the types and other specimens in the British Museum (Nat. Hist.) of the 
genus Zygaena Fabricius (Lepidoptera, Zygaenidae). Bull. Br. Mus. (Nat.Hist.) Ent. 10(7): 239-314, pi. 50-64, London. 

Tremewan,W.G.,1961b, The Subgenera of the Genus Zygaena Fabricius (Lepidoptera, Zygaenidae). Entomologist's 
Rec.J.Var. 73:200-203. 

Tremewan,W.G.,1969, Further records of Zygaena Fabricius (Lep., Zygaenidae) from Turkey. Proc. Br. nat. Hist. 
Soc. 2:103-106. 

Tremewan,W.G.,1970, Zygaena Fabricius (Lep., Zygaenidae) from Turkey. Proc. Br. nat. Hist. Soc. 3:103-106. 

Tremewan,W.G.,1988c, A bibliography of the Zygaeninae (Lepidoptera, Zygaenidae). 188 pp. Harley Books, 
Colchester. 

Tutt,J.W.,1897, On the Classification of the Lepidoptera. Entomologist's Rec.J. Var. 9:194-196. 

Tutt,J.W., 1906a, A Study of the generic names of the British Lycaenidae and their close allies. Entomologist's 
Rec.J.Var. 18: 129-132. 

Tutt,J.W., 1909a, The generic subdivision of the Lycaenid tribe Plebejiidi. Entomologist's Rec.J. Var. 21 : 107-108. 

Verity,R.,l 905-1 911, Rhopalocera palaearctica. Papilionidae et Pieridae. 86+368 pp. 2+12+72 pis. Firenze. 

Verity,R.,1932, The geographical Variations of Boloria euphrosyne L. Entomologist's Rec.J.Var. 44:110- 115,119- 
121. 

Verity,R.,1937a, Des variations geographiques de l'Eumenis briseis L. Lambillionea 37:4-14,50-63. 

Viette,P.,1979, Reflexions sur les classifications en sous-ordres de 1-Ordre des Lepidoptera. Bull. Soc. ent. Fr. 
84:68-78. 

Wagener,S.,1974, vide Eisner,C. & S.Wagener,1974. 

Wagener,S., 1983a, Zwei neue Melanargia-Formen aus Anatolien.Atalanta 14:247-299. 

Walker,J.J.,1879, Notes on the Butterflies of Port Baklar,Turkey. Entomologist's mon.Mag. 15:193-196. 

Warren,B.C.S.,1936, Monograph of the genus Erebia. British Museum (Natural History), 407 pp., 104 Pis. London. 

Warren,B.C.S.,1944, Review of the Classification of the Argynnidi: with a systematic revision of the genus Boloria. 
Trans. R. ent. Soc. Lond. 94: 1-101, 46 pis., 317 figs. 

Warren,B.C.S.,1947, Some Principles of Classification in Lepidoptera, with special references to the Butterflies. 
Entomologist 80: 235-241, 262-268, 280-282. 

Warren,B.C.S., 1955, A review of the classification of the subfamily Argynninae, Part 2. Definitions of the Asiatic 
Genera. Trans. R. ent. Soc. Lond. 107: 381-392, 4 pis., 39 figs. 

Warren,B. C.S., 1961, The Androconial scales and their bearing on the question of speciation in the genus Pieris. 
Ent.Tidskr.82:121-148,?ls. 

Werneburg,A.,1864, Beitrage zur Schmetterligskunde. Kritische Bearbeitung der wichtigsten entomologischen 
Werke des 17. und 18. Jahrhunderts beziiglich der darin abgehandelten Europaischen Schmetterlinge. Vol.1, 595pp. 
Vol.11, 350 pp. Erfurt. 

Wheeler,G.,1943, Notes on a box of Turkish Butterflies sent by Dr.Burr. Entomologist's Rec.J. Var.55:38-40. 

Zeller,P.C.,1847a, Verzeichniss der vom Prof. Loew in der Turkey und in Asien gesammelten Lepidopteren. Isis 1 : 3- 
39. 

Zukowsky,B.,1937, Reisebericht iiber entomologische Aufsammlungen im nordostlichen Anatolien (Armenien) 
1934 (Lep.). Ent. Rdsch.55:l-6,13-14,27 -30,37 -40. 

Zukowsky,B.,1938, Herbstreise nach Kleinasien, Nordost-Anatolien und zilizischer Taurus (Lep.). Ent. Rdsch. 55: 529- 
531, 623-627, 648-651, 657-659, 708. 

Zukowsky,B.,1941, Siwas und Aksehir in 1937. Ent.Z., Frankf.a.M. 54: 266-272. 167 Priamus (ISSN 1015-8243) Priamus is the first serial publication of the Centre for Entomological Studies Ankara, and appears in 
volumes at irregular intervals. Each volume is composed of three or four parts. It concludes original 
articles of the research workers of the Centre, regarding taxonomy, nomenclature, morphology, 
bibliography, check-list, catalogue of Insects, especially Lepidoptera, as well as papers on faunistic, 
ecological and distributional researches. 
The publication languages are Turkish, English, and German. ALL RIGHTS RESERVED All remittences should be addressed to: 
Prof.Dr. Ahmet O.Kocak, Gazi tjniversitesi, Fen-Edebiyat Fakiiltesi,06500 Ankara/Turkey 168